Archi­vy

34a osvě­dčení

Poro­zu­mění otáz­kám u zkoušky a jejich správ­né zod­po­vě­zení: 10 jed­no­duchých tak­tických rad pro úspěš­né složení písem­né zkoušky IHK (osvě­dčení 34a)

Porozumění otázkám u zkoušky a jejich správné zodpovězení: 10 jednoduchých taktických rad pro úspěšné složení písemné zkoušky IHK (osvědčení 34a)

K pro­cvičení jsou vel­mi uži­teč­né bez­plat­né tes­ty a zkušeb­ní otáz­ky k pří­pra­vě na zkouš­ku odborných zna­los­tí (§ 34a GewO). Téměř ste­jně důleži­té jsou však i tak­tické tipy. Pro­tože i když nez­ná­te hned odpo­věď na zkouš­ko­vou otáz­ku v tes­tu 34a, může­te zkouš­ku 34a složit s pomocí něko­li­ka tipů a triků.

Nemá­te poně­tí, nemá­te odpo­věď? Pro­sím, ne!

Nemůže­te vědět všech­no. I když jste se na test 34a dobře při­pra­vi­li pomocí tes­to­vých otá­zek, zkušeb­ních tes­tů a dalších stu­di­jních mate­riá­lů, může se stát, že si s něk­terý­mi otáz­ka­mi pro­s­tě nebu­de­te vědět rady. Ano, víte to: I když nez­ná­te odpo­věď na zkouš­ko­vou otáz­ku, stá­le může­te pře­ko­nat překá­ž­ku zkoušky odborných znalostí!

10 jed­no­duchých rad, jak složit zkouš­ku odbor­né způsobilosti

Pokud zoh­led­ní­te nás­le­du­jí­cí tipy pro písem­nou zkouš­ku IHK pro odbor­n­ost § 34a GewO, může­te zís­kat body i za mezery ve znalostech:

 1. Může a řešení je správ­né, nebo může dvě řešení být správ­né. Pro­to nik­dy neu­vá­děj­te tři nebo více řešení jako správná!
 2. Jed­not­né nebo množ­né čís­lo? Věnuj­te pozor­n­ost tomu, zda v Kla­dení otá­zek po jed­né nebo více správ­ných odpo­vě­dích se ptá! Pří­klad: V pří­pa­dě otáz­ky, která začí­ná slo­vy “Jaký před­po­kladen, musí splňo­vat pra­cov­ník ost­ra­hy,…” začí­ná, exis­tu­je více než jed­no správ­né řešení.
 3. Všim­ně­te si Kon­text otáz­ky (tema­tická oblast)! Pokud je napří­klad otáz­ka polože­na na sku­teč­nost z oblas­ti trest­ní­ho prá­va (StGB), nemůže být odpo­věď odka­zu­jí­cí na občan­s­ké prá­vo (BGB) správná. 
 4. Věnuj­te pozor­n­ost Nega­tiv­ní for­mu­lacePokud je v otáz­ce zápor, tak možná otáz­ka žádá, abys­te zaš­krt­li, co přes­ně chce­te zaš­krtn­out. ne pla­tí? Pak si to musí­te roz­mys­let a zvo­lit přes­ně opač­né mož­nos­ti odpovědí!
 5. Klí­čo­vé poj­my jako “nik­dy” nebo “nik­dy nebo “vždy” nebo “vždy by měly být varov­né signá­ly! Spí­še výji­mečně pla­tí, že např. záka­zy nebo povo­lení pla­tí vždy nebo nik­dy, tj. jsou abso­lut­ní. U mno­ha věcí exis­tu­jí výjim­ky nebo urči­té rám­co­vé pod­mín­ky a není to strikt­ně čern­o­bí­lé. Tako­vé klí­čo­vé výra­zy v odpo­vě­di naz­naču­jí, že je spí­še špatná. 
 6. Další­mi výra­zy, kte­ré by měly vyvo­lat pop­lach, jsou např. “výhrad­ně” nebo “bez výjim­ky”. Pla­tí zde totéž, co v před­cho­zím tipu. Nes­tá­vá se čas­to, aby něco pla­ti­lo bez výjimky.
 7. Při písem­né zkoušce musí­te dosta­tek času. Dej­te si na čas a přeč­tě­te si otáz­ky podrob­ně a pří­pad­ně i něko­li­krát. Pokud vás odpo­věď nen­apa­dá, vrať­te otáz­ku zpět. Otáz­ku si označ­te, abys­te se na ni poz­dě­ji nez­apom­ně­li zno­vu podívat.
 8. Nejs­te si jis­ti správ­nou odpo­vě­dí na otáz­ku. Pra­cuj­te pod­le Zása­da vyloučení a vytří­dit mož­nos­ti, kte­ré roz­hod­ně nemo­hou být prav­di­vé. To čas­to pomáhá.
 9. Pokud o nějaké otáz­ce nemá­te poně­tí, nen­echá­vej­te ji bez odpo­vě­di. Hádej­te, když musí­te! Za neodpo­vě­zení na otáz­ku roz­hod­ně dosta­ne­te 0 bodů. I když vám instinkt napo­ví­dá jed­no nebo dvě řešení, štěs­tí může být na vaší straně.
 10. A nakon­ec to nej­dů­leži­tě­jší: I když je ten­to člá­nek o “tipech na tak­ti­ku” v užším slo­va smys­lu — není o tak­ti­ce. při­prav­te se! Včas­né a cíle­vě­do­mé učení je základ­ním fak­torem pro úspěš­né složení zkoušky.

Zas­věce­né tipy

Mno­ho dalších tipů, jak úspěšně zvládn­out zkouš­ku pro­fes­ní kva­li­fik­a­ce 34a, zís­ká­te, pokud si přeč­te­te náš člá­nek. bez­plat­ný news­let­ter před­plat­né. Bez­pro­s­třed­ně poté vám zaš­le­me naše 34a PDF s cel­kem 25 tipů pro odbor­né vyše­tření na.

Odbor­né tipy a otáz­ky ke zkouškám na YouTube

Rád bych vám dopo­ručil dvě uži­tečná videa pro pří­pra­vu na řidičs­ký prů­kaz 34a, která naj­de­te v sek­ci You­Tube kanál Aka­de­mie pro bez­peč­nost najít:


Co je to vyše­tření 34a?

Co je to vyšetření 34a?

Zkouš­ka odborných zna­los­tí pod­le § 34a záko­na o živ­nos­ten­ském pod­ni­ká­ní je vstup­ní kva­li­fi­ka­cí pro zaměst­nan­ce v oboru sou­kro­mé bez­peč­nos­ti. Slouží jako doklad o základ­ních zna­los­tech, zej­mé­na pokud jde o základ­ní práv­ní aspek­ty sou­vi­sejí­cí s prací ve strá­žní a bez­peč­nost­ní služ­bě. Úspěšně složená zkouš­ka odborných zna­los­tí s pot­vr­zením od prů­mys­lo­vé a obchod­ní komo­ry je navíc před­po­k­la­dem pro pro­vá­dění spe­ciálních úkolů v oblas­ti ost­ra­hy a povo­lení k samostat­né výdě­leč­né čin­nos­ti jako dodava­tel ostrahy.

Osvě­dčení o způ­so­bi­los­ti je vyža­do­vá­no pro nás­le­du­jí­cí činnosti

Jako strá­žný (zaměst­nan­ec) potře­bu­jete doklad o úspěš­ném složení zkoušky odbor­né způ­so­bi­los­ti u Hos­po­dá­řs­ké komo­ry (IHK) (pod­le § 34a GewO), pokud zajišťu­jete ost­ra­hu vstup­ních pros­tor dis­ko­ték v pohost­inst­ví (vyha­zo­vači), hlíd­ky na veře­jných pros­transt­vích (např. měst­ské hlíd­ky), hlíd­ky na pros­transt­vích se sku­tečným veře­jným pro­vo­zem, čin­nos­ti na ochra­nu před zlo­dě­ji v obcho­dech (detek­tivo­vé obchod­ních domů nebo pro­de­jen). (např. měst­ské hlíd­ky), hlíd­ky v pro­s­torách s aktuálním pohy­bem veře­j­nos­ti, čin­nos­ti na ochra­nu před zlo­dě­ji v obcho­dech (detek­tivo­vé v obcho­dech), ost­ra­ha azy­l­o­vých a uprch­lických zaří­zení (pou­ze v řídí­cí funk­ci) a ost­ra­ha vel­kých akcí s chrá­něným vstu­pem (pou­ze v řídí­cí funkci).

Účel zkoušky odborných znalostí

Proč je znalecké zko­umá­ní něko­lik důvo­dů. Pokud sou­kro­mé oso­by — včet­ně zaměst­nan­ců bez­peč­nost­ních agen­tur — střeží živo­ty nebo majet­ek jiných osob, zna­mená to pro ně zvlá­št­ní povin­nos­ti a vel­kou odpo­věd­nost. Jako bez­peč­nost­ní pra­cov­ník musí­te znát svá prá­va a zákon­né limi­ty, tj. co je povo­le­no a co zaká­zá­no. Na dru­hou stra­nu jste z pozice ruči­te­le povin­ni zab­rá­nit poš­ko­zení kli­en­ta. Na roz­díl od poli­cie nemá­te žád­né zvlá­št­ní pra­vo­mo­ci, a pro­to musí­te být schop­ni přes­ně zvá­žit, do jaké míry smí­te v kon­krét­ní situ­aci zasáhn­out do práv tře­tích osob. Pokud zaj­de­te pří­liš dale­ko, hro­zí vám obvinění z trest­ných činů, jako je zba­vení osob­ní svo­bo­dy nebo ublí­žení na zdra­ví. Pokud spí­te ve služ­bě a neplní­te svou povin­nost chrá­nit, může­te se v pří­pa­dě způ­so­bení ško­dy dostat před soud za spá­chá­ní trest­né­ho činu z ned­ba­los­ti. Mimo jiné i z těch­to důvo­dů, kte­ré jsou zde uve­de­ny jako pří­kla­dy, je důleži­té zís­kat odbor­né zna­los­ti, abys­te poz­dě­ji zís­ka­li potřeb­nou jis­to­tu pro čin­nost v oblas­ti ostrahy.

Aktua­li­zace COVID-19 — zkouš­ka odborných zna­los­tí IHK

Aktualizace COVID-19 - zkouška odborných znalostí IHK

V dub­nu 2021 v pří­spěv­ku na blogu “Pro­bí­ha­jí v součas­né době v Prů­mys­lo­vé a obchod­ní komoře nějaké zkoušky kvů­li spo­leč­nos­ti Coro­na?” o teh­de­jším sta­vu pro­vá­dění odborných zkoušek IHK. Na něja­kou dobu byly zkoušky zruše­ny nebo odlože­ny. Pla­tí přís­ný hygie­nický režim.
Po poli­tických taha­nicích o opa­tření na ochra­nu kovů a růz­ná pra­vid­la, z nichž něk­terá byla věcně obtí­žně pocho­pi­tel­ná, byla nyní ve většině spol­ko­vých zemí vel­ká část před­cho­zích poža­dav­ků zrušena.

Pokud jste byli pozi­tiv­ně tes­to­vá­ni na SARS-CoV‑2 a ter­mín vyše­tření se blí­ží, je nej­lepší infor­mo­vat se na přís­luš­ném pra­co­viš­ti IHK o aktuálním mož­ném pos­tu­pu. Od zkoušky je mož­né ods­tou­pit a absol­vo­vat ji poz­dě­ji nebo — v závis­los­ti na spol­ko­vé zemi — ji absol­vo­vat za urči­tých ochran­ných opatření.

Poz­nám­ka: Všech­ny infor­mace jsou bez záruky (ke dni 20.11.2022). Vez­mě­te pro­sím na vědomí aktuální poža­dav­ky zkouše­jí­cí­ho IHK nebo spol­ko­vé země!

Proč tolik účast­ní­ků neu­spě­je u zkoušky odborných zna­los­tí? (§ 34a GewO)

Proč tolik účastníků neuspěje u zkoušky odborných znalostí? (§ 34a GewO)

Jaké jsou důvo­dy, proč tolik zkoušených neu­spě­je při zkoušce u Prů­mys­lo­vé a obchod­ní komo­ry (IHK) v oboru bezpečnost?

Tuto otáz­ku si kla­dou také Jörg Zitz­mann a Kai Delio­mi­ni v dopo­ruču­jí­cí kni­ze Pod­cast pro ochra­nu a zabez­pečení (Video níže!).

Obě strán­ky Jörg Zitz­mann a také Kai Delio­mi­ni jsou v oboru sou­kro­mé bez­peč­nos­ti vel­mi dobře známé.
Oba jsou mimo jiné zas­tou­pe­ni ve zkušeb­ních komi­sích IHK v oblas­ti ochra­ny a bez­peč­nos­ti, jsou aktiv­ní jako autoři knih pro pří­pra­vu zkoušky odborných zna­los­tí a jsou zas­tou­pe­ni mno­ha uži­tečný­mi videi na You­Tube a v podcastech.

Kaž­dá druhá nebo tře­tí oso­ba neproj­de tes­tem 34a!

Při nezříd­ka se vys­ky­tu­jí­cích poruchách mezi 30 a 50% se při­ro­zeně nabí­zí otáz­ka: Jaký je důvod?
Něk­te­ré fak­to­ry úspěchu či neúspěchu jsou zřej­mé. Něk­te­ré pro­blé­my lze vyřešit snad­no a rych­le, jiné vyža­du­jí inten­ziv­ní učení, pra­xi a vytrva­lost. Ješ­tě než se poku­sím pouká­zat na to, co považu­ji za hlav­ní fak­to­ry (ne)úspěchu, při­klá­dám vel­mi zají­ma­vý roz­ho­vor mezi Jör­gem Zitz­man­nem a Kai­em Delio­mi­nim na YouTube:

Mých 5 nejčas­tě­jších důvo­dů, proč tolik lidí neu­spě­je u písem­né a úst­ní zkoušky odborných zna­los­tí na IHK

Pod­le mých zkušen­os­tí jsou hlav­ní­mi důvo­dy neúspěchu s “licen­cí 34a” nás­le­du­jí­cí faktory:

 1. Ned­ost­a­tek moti­va­ce / nezájem
  Mno­ho účast­ní­ků nevi­dí ve zkoušce žád­nou přid­anou hod­no­tu. Nema­jí sku­tečný zájem o obs­ah, takže se vůbec nech­tě­jí učit. To se pro­je­vu­je zej­mé­na u osob, kte­ré jsou “vys­lá­ny” svým zaměst­nava­te­lem nebo pra­cov­ní agen­tur­ou a ve sku­teč­nos­ti nema­jí o sou­kromý bez­peč­nost­ní sek­tor vůbec zájem. Ale i když se účast­ní­te z vlast­ní vůle: Vyše­tření čas­to není vní­má­no jako pří­leži­tost, ale jako nut­né zlo. Ned­ost­a­tek moti­va­ce a záj­mu se však dia­me­trálně liší od úspěchu u zkoušky.
 2. Ned­ost­a­tečná pří­pra­va obsahu
  Něk­teří lidé berou zkouš­ku na leh­kou váhu. Otáz­ky s výbě­rem odpo­vě­dí s před­na­sta­vený­mi odpo­věď­mi, kte­ré je tře­ba zaš­krtn­out, a pou­ze 50% potřeb­né správ­né odpo­vě­di k absol­vo­vá­ní — co by se moh­lo poka­zit, ptá­te se sami sebe. Ale zda­le­ka ne. Zej­mé­na práv­ní téma­ta jsou náročná. Kromě toho vás čeká vzrušení, zej­mé­na při úst­ní zkoušce, a otáz­ky, u kterých bude­te muset pře­mýš­let tro­chu jinak. Pokud nemá­te potřeb­né zna­los­ti, a tím i důvěru k jed­ná­ní, bude­te rych­le vyřa­ze­ni. Kom­plex­ní pří­pra­va je zák­la­dem úspěchu u zkoušky!
 3. Ned­ost­a­tečná zna­lost němčiny
  Na zna­lost němči­ny již bylo polože­no mno­ho otá­zek a řeče­no mno­ho slov. Jed­no je jis­té: mno­ho lidí pra­cu­jí­cích v bez­peč­nost­ním sek­toru není rodilý­mi mlu­včí­mi němči­ny. Pro prá­ci je čas­to důleži­tá více­ja­zyč­nost, ale také dosta­tečná zna­lost němči­ny. Zkouš­ka se totiž sklá­dá výhrad­ně v němčině a vy musí­te být schop­ni sebe­jis­tě komu­ni­ko­vat něme­cky i při své kaž­do­den­ní prá­ci strá­žní­ka. Práv­ní tex­ty jsou psá­ny obtí­žným jazy­kem, “úřed­ní řeč” je obvyk­le ste­jně obtí­žná k pocho­pení a otáz­ky ke zkoušce něk­dy závi­sí na jed­not­li­vých slovech, která mohou změ­nit výz­nam tím či oním smě­rem nebo pos­kytn­out nápo­vě­du k řešení.
 4. Struk­tu­ra a způ­s­ob zkoušky jsou nejasné.
  Mno­ha lidem nej­sou zce­la jas­né rám­co­vé pod­mín­ky zkoušky. Ale pou­ze pokud víte, která téma­ta jsou důleži­tá a jak, a jak je zkouš­ka struk­tur­o­vaná, může­te se na ni při­pra­vit kon­krét­ně a efek­tiv­ně. Exis­tu­jí napří­klad téma­ta, která lze rych­le pře­ko­nat a na která lze obvyk­le odpo­vě­dět zdra­vým rozu­mem. Něk­terá téma­ta se nao­pak počí­ta­jí dva­krát a něk­terá vyža­du­jí inten­ziv­ně­jší stu­di­um. Kromě toho exis­tu­jí empi­rické hod­no­ty pro úst­ní zkouš­ku a tak­tické tipy pro prá­ci s tes­to­vý­mi otáz­ka­mi, kte­ré by měl zpro­s­třed­ko­vat napří­klad kom­pe­tent­ní lek­tor nebo autor.
 5. Obtí­ž­né indi­vi­duální podmínky
  Lidé jsou samo­zřej­mě růz­ní. Kaž­dý má jiné osob­ní před­po­kla­dy a význa­mnou roli při úspěchu či neúspěchu hra­jí také obe­c­né pod­mín­ky (např. rodin­né povin­nos­ti, volný čas na učení, pro­s­tře­dí, ve kte­rém se učí atd.). Možná také zná­te lidi, kteří si doká­ží zapa­ma­to­vat věci “rychlým poh­le­dem” a vyba­vit si je lus­knu­tím prstu. Pro jiné je to nao­pak pod­stat­ně obtí­žně­jší. Něk­teří lidé také nema­jí pro­blém mlu­vit před ost­at­ní­mi ve zkouš­ko­vé situ­aci, větši­na je při­ro­zeně nap­ja­tá, něk­teří účast­ní­ci trpí pří­mo zkouš­ko­vou úzkostí.

Polož­te si otáz­ku, do jaké míry se na vás vzta­hu­jí výše uve­de­né body, jak se může­te vyva­ro­vat chyb v pří­pra­vě a jak může­te kom­pen­zo­vat pří­pad­né ned­ost­at­ky. Více infor­mací o této pro­ble­ma­ti­ce naj­de­te zde na infor­mačním por­tá­lu o před­mě­tu. čet­né tipy a Odka­zy na jiné strán­ky nebo média, napří­klad You­Tube.


Nej­no­vě­jší knižní tipy pro model 34a:

Pro­bí­ha­jí v součas­né době v Prů­mys­lo­vé a obchod­ní komoře nějaké zkoušky kvů­li spo­leč­nos­ti Corona?

Probíhají v současné době v Průmyslové a obchodní komoře nějaké zkoušky kvůli společnosti Corona?

Zda se v součas­né době pro­vá­dě­jí zkoušky 34a sou­vi­sejí­cí s pan­de­mií, je žha­vou otázkou.

Za součas­né­ho sta­vu se prů­mys­lo­vé a obchod­ní komo­ry (IHK) snaží dodržet stá­va­jí­cí ter­mí­ny zkoušek. Ano! Zkoušky se obvyk­le kon­a­jí. Mohou však exis­to­vat odchyl­ky, pro­tože kaž­dá komo­ra může v zása­dě sama roz­hodn­out, zda se vyše­tření pro­ve­de, zruší bez náhra­dy nebo odloží. V pří­pa­dě součas­né kor­u­n­o­vé kri­ze to závi­sí také na hod­no­tě regi­onální­ho výs­ky­tu, aktuálních práv­ních poža­dav­cích a poli­tických rozhodnutích.

Kon­cep­ce a spe­ci­fik­a­ce pan­de­mických plánů/hygieny IHK

Větši­na komor má hygie­nické kon­cep­ce, kte­ré sta­noví pod­mín­ky, za nichž lze vyše­tření provádět.
Pro mno­ho komor pla­tí nás­le­du­jí­cí pra­vid­la (bez záruky):

Aktuální infor­mace!

Dále pla­tí: Nej­lepší je zjis­tit pří­mo u zkouše­jí­cí­ho IHK, co musí­te dodržo­vat. — zda je napří­klad nut­né před­ložit lékařs­ké pot­vr­zení nebo zda doš­lo ke změnám v krát­ké době. Webo­vé strán­ky přís­luš­né IHK (klí­čo­vé slo­vo News / Coro­na) zde rych­le pos­ky­tu­jí pod­stat­né informace.

Vel­ký lís­tek, malý lís­tek — co to má být?

Velký lístek, malý lístek - co to má být?

Zma­tek je velký

V nabíd­kách prá­ce, žád­ostech o zaměst­ná­ní nebo nabíd­kách kur­zů se stá­le zno­vu dočí­tá­me o vel­kém či malém “Bez­peč­nost­ní cer­ti­fi­kát” — něk­dy se jim říká jen vel­ká nebo malá bankovka.
Tyto výra­zy se čas­to použí­va­jí také na fórech, sociálních sítích nebo dokon­ce na strán­kách pos­ky­to­va­telů kur­zů. Ale pozor: Neexis­tu­je žád­ný vel­ký nebo malý bez­peč­nost­ní průkaz!

 

Co se rozu­mí pod poj­mem “bez­peč­nost­ní certifikát”?

Důleži­tá ust­a­novení o tom, co musí spl­nit oso­ba, která chce “pro­fe­si­onálně střežit živo­ty nebo majet­ek jiných osob”, obs­a­hu­je § 34a záko­na o živ­nos­ten­ském pod­ni­ká­ní (Gewer­be­ord­nung). Na strán­kách § 34a GewO je zaměřen pře­de­vším na Bez­peč­nost­ní dodava­tel a upra­vu­je, co musí splňo­vat, aby si moh­li zare­gis­tro­vat živ­nost strá­žní služ­ba. Záro­veň však upra­vu­je, že živ­nost­ník smí pověřit výkonem strá­žní služ­by pou­ze oso­by, kte­ré jsou Pra­cov­ní­ci kteří mají na jed­né straně jako strá­žci dovo­le­no poža­do­va­né Spo­leh­li­vost na dru­hou stra­nu mají urči­té Minimální kva­li­fik­a­ce musí uká­zat. V sou­vis­los­ti s kva­li­fi­ka­cí se čas­to obje­vu­je ten­to zlo­věst­ný “cer­ti­fi­kát”: něk­teří mají na mys­li “vel­ký cer­ti­fi­kát”. úspěšně složená zkouš­ka, tj. důkaz úspěšně absol­vo­vaný test v Prů­mys­lo­vé a obchod­ní komoře. “Malý cer­ti­fi­kát” se něk­dy nazý­vá Účast na brie­fin­gu Jed­ná se o kurz, ve kte­rém stačí absol­vo­vat 40 vyučo­va­cích jed­no­tek a obdržet osvě­dčení o absol­vo­vá­ní kur­zu, tzv. Doklad o výuce, je dán. Během výuky nej­sou sys­te­ma­ti­cky ověřo­vá­ny žád­né zna­los­ti, pro­bí­há pou­ze jaký­si krát­ký test poro­zu­mění. V pří­pa­dě zkoušky odborných zna­los­tí se nao­pak koná 120minutový písem­ný test a nás­led­ná úst­ní zkouš­ka. Na strán­kách Zkouš­ka odbor­n­o­s­ti je pro­to jas­né. kva­lit­ně­jší než je výu­ka, a je také povo­le­no vykon­á­vat spe­ciální doh­le­do­vé čin­nos­ti, jako jsou hlíd­ky na veře­jných pros­transt­vích nebo prá­ce detek­ti­va v obcho­dě. Jak pro­bí­há instruk­tá­žní řízení a zkouš­ka způ­so­bi­los­ti, co se při ní poža­du­je a kdo se jí pří­pad­ně nemu­sí účast­nit, je pop­sá­no (mimo jiné) v doku­men­tu Naří­zení o doh­le­du regulované.

 

Proč se při zkoušce odborných zna­los­tí použí­va­jí nespráv­né termíny?

Pod­le mého názoru to má růz­né pří­či­ny. Něk­teří lidé jed­no­duše neví nic lepší­ho, něk­teří vys­lo­vu­jí Pohod­lí jen krát­ce o “vzhle­du” a něk­te­ré oso­by (zej­mé­na fir­my) použí­va­jí záměrně špat­né ter­mí­ny. Vzhle­dem k tomu, že v urči­tých kru­zích (zej­mé­na mezi méně kva­li­fi­kovaný­mi lid­mi) jsou sku­tečně nespráv­né ter­mí­ny poměrně běž­né, mno­ho lidí, kteří se chtě­jí při­pra­vit na zkouš­ku odbor­né způ­so­bi­los­ti, jed­no­duše vyh­le­dá napří­klad ter­mín “bez­peč­nost­ní cer­ti­fi­kát”. Nebo jinak Spo­leč­nos­ti uvá­dě­jí poten­ciální zákaz­ní­ky v omyl, když si mys­lí, že je toho víc, než ve sku­teč­nos­ti je.: V minu­los­ti vždy exis­t­ova­ly ško­licí spo­leč­nos­ti, kte­ré nabí­ze­ly kva­li­fi­ka­ci “bez­peč­nost­ní spe­cia­lis­ta”. To zní jako víc! Ve sku­teč­nos­ti je však obvyk­le zahr­nu­ta “pou­ze” pří­pra­va na kva­li­fi­ka­ci. Za cenu mno­ha set nebo dokon­ce více než tisíc eur. Napro­ti tomu spe­cia­lis­ta pro ochra­nu a bez­peč­nost je sku­teč­né tří­le­té odbor­né vzdělá­ní — hro­zí nebez­pečí zámě­ny! Můj tip: Věnuj­te pro­to zvýše­nou pozor­n­ost použí­vaným ter­mí­nům, a pokud máte pochyb­nos­ti, zep­tej­te se, co se jimi kon­krét­ně mys­lí. Nej­lepší je vyja­dřo­vat se jas­ně a použí­vat správ­nou ter­mi­no­lo­gii. Uká­že­te tím, že se vyznáte 🙂

 

Nedáv­no se Jörg Zitz­mann ve svém pod­cas­tu pro ochra­nu a bez­peč­nost v díle 328 zabý­val také otáz­kou “velkých/malých vys­tou­pení”. Jako generální ředi­tel Aka­de­mie pro bez­peč­nost pra­vi­delně dostá­vá tako­vé dota­zy a vys­vět­lu­je je: https://www.podcast-fuer-schutz-und-sicherheit.de/podcast/328-grosser-oder-kleiner-securityschein/

Infor­mační strán­ka o odbor­n­o­s­ti: Vše nové!

Informační stránka o odbornosti: Vše nové!

Zdra­vím všech­ny zájemce o odbor­né znalosti!

Od dnešní­ho dne má infor­mační strán­ka o tom­to téma­tu novou podo­bu. Strán­ky byly kom­plet­ně gra­fi­cky pře­pra­co­vá­ny a nyní je lze snad­no použí­vat i na chytrých tele­fonech! Kromě toho byla rozší­ře­na nabíd­ka služeb. Polož­te svou otáz­ku v Fórum nebo použij­te Vyh­le­dá­vá­ní strá­nekpokud potře­bu­jete infor­mace o kon­krét­ním tématu.

Novin­ky vždy na blogu

Nový je také web­log, na kte­rém prá­vě čte­te ten­to pří­spě­vek. Budu vás zde infor­mo­vat v krát­kých pří­spěv­cích, kdy­ko­li se obje­ví novin­ky ohled­ně zkoušky pro­fes­ní kva­li­fik­a­ce 34a!

O mně

Jme­n­u­ji se Han­nes Fich­tel a jsem zkušeb­ní komi­sař v růz­ných zkušeb­ních komi­sích v oblas­ti ochra­ny a bez­peč­nos­ti na IHK. V sou­kro­mé bez­peč­nost­ní služ­bě pra­cu­ji od roku 2006. Počí­na­je výu­kou pod­le § 34a GewO a výcvi­kem spe­cia­lis­ty pro ochra­nu a bez­peč­nost jsem se dále roz­ví­jel přes další výcvik mis­tra pro ochra­nu a bez­peč­nost (IHK) až po bak­alá­řs­ké a magis­ter­s­ké stu­di­um v oboru bez­peč­nost. Pro­vo­zu­ji odborný info­por­tál a rád zod­po­vím všech­ny vaše dotazy!

Otisk
cs_CZCS
Souh­las se sou­bo­ry coo­kie s ban­ne­rem sku­tečných sou­borů cookie