Infor­mační por­tál pro zkouš­ku odborných zna­los­tí v oboru strá­ž­nict­ví pod­le § 34a Gewerbeordnung!

Na těch­to webo­vých strán­kách naj­de­te infor­mace o tzv. 34a osvě­dčení. Máme pro vás Tipy, jak se úspěšně při­pra­vit na odbor­nou zkouš­ku s kni­ha­mi, flash­kar­ty a online nabíd­ka­mi. Naj­de­te zde také Základ­ní infor­mace o vyše­tření 34a na IHK, jako jsou poža­dav­ky na účast, mož­nos­ti regis­trace a ter­mí­ny zkoušek. Pokud pak ješ­tě Otáz­ky ke zkoušce odbor­né způ­so­bi­los­ti 34a nebo hle­dá­te odpo­vě­di na otáz­ky ke zkoušce 34a, může­te kdy­ko­li využít fórum nápo­vě­dy. Tam může­te zce­la zdar­ma Váš dotaz na zkouš­ku odborných zna­los­tí v oboru strá­žný pózo­vat.

Máte nějaké dota­zy ke kva­li­fi­kační zkoušce v oboru bezpečnosti?

Zjis­tě­te, jak zvládn­out kva­li­fi­kovaný vst­up do bez­peč­nost­ní­ho prů­mys­lu a úspěšně složit zkouš­ku. Vys­vět­lí­me vám vše, co potře­bu­jete vědět o kva­li­fi­ka­ci pod­le § 34a, a uká­že­me vám, na co si musí­te dát pozor.

Více infor­mací se doz­ví­te nyní…


Jaké jsou výho­dy odbor­né­ho vyšetření?

Pou­ze s úspěšně slože­nou zkouš­kou může­te vykon­á­vat zvlá­št­ní strá­žní čin­nost. Další vzdělá­vá­ní navíc předsta­vu­je uzná­vaný kva­li­fi­kační stu­peň v oboru sou­kro­mé bez­peč­nos­ti. Osob­ně zís­ká­te více zna­los­tí a lepší vyhlíd­ky na zaměst­ná­ní. Úspěš­né složení odbor­né zkoušky pod­le § 34a GewO je navíc důleži­tým před­po­k­la­dem, pokud chce­te začít samostat­ně pod­ni­kat v oblas­ti bezpečnosti.

Více…


Jak zís­kám “odbor­né znalosti”?

Zkouš­ku z odborných zna­los­tí může­te složit pou­ze u stá­tem uzna­né­ho orgá­nu. Obvyk­le se jed­ná o míst­ní prů­mys­lo­vou a obchod­ní komoru (IHK). Zkouš­ku nel­ze sklá­dat online a lze ji vyko­nat pou­ze v němčině. Pro zís­ká­ní cer­ti­fi­ká­tu je nut­né složit písem­nou i úst­ní zkouš­ku s minimálním poč­tem 50% bodů. Písem­ná část se sklá­dá z otá­zek s pře­dem daný­mi odpo­věď­mi, kte­ré je tře­ba zaš­krtn­out (výběr z něko­li­ka mož­nos­tí), úst­ní část se sklá­dá před zkušeb­ní komisí.

Více…


Kdo potře­bu­je znalecký posudek pod­le § 34a?

Úspěš­né absol­vo­vá­ní odbor­né zkoušky u prů­mys­lo­vé a obchod­ní komo­ry je ze záko­na povin­né pro:

Více…


www.sachkun.de

Novin­ky z odbor­né­ho blogu

Otisk
cs_CZCS