Jazy­ko­vý cer­ti­fi­kát? (zna­lost něme­cké­ho jazyka)

FórumKate­go­rie dota­zu: Sach­kunde­prüf­ung nach § 34a GewO (all­ge­mein)Jazy­ko­vý cer­ti­fi­kát? (zna­lost něme­cké­ho jazyka)
Eva Lovas zeptal se před 1 rokem

Dob­ré ráno! Mám dotaz, zda a jak mohu složit zkouš­ku Sach­kun­de bez jazy­ko­vé úrov­ně B1? Pro­tože mě pra­cov­ní agen­tura požá­da­la o další ško­lení, bez­peč­nost, ale nemohl jsem začít inte­grační kurz něme­cké­ho jazy­ka, všech­ny kur­zy jsou plné s Ukra­ji­nou! S poz­dra­vem. Eva Lovas. [emai­l­o­vá adre­sa odstraně­na; pozn. editora]

1 Odpo­vě­di
Odbor­n­ost 34a Per­sonál odpo­vě­děl před 1 rokem

Dobrý den!
Neexis­tu­jí žád­né poža­dav­ky na pro­ká­zá­ní urči­té jazy­ko­vé úrov­ně. To zna­mená, že ke zkoušce bude­te při­puš­tě­ni bez jazy­ko­vé­ho certifikátu! 

V pra­xi bys­te samo­zřej­mě měli mít dosta­teč­né zna­los­ti němči­ny, abys­te měli reál­nou šanci.

Další infor­mace o obe­cných poža­dav­cích nalez­ne­te na adre­se https://www.sachkunde-34a.de/34a-deutschland-bewachung/

Otisk
cs_CZCS