Archi­vy

34a odborná zkouška

Kód vou­ch­eru: 10% Sle­va na pří­pra­vu Sach­kun­de s Sachkun.de

Kód voucheru: 10% Sleva na přípravu Sachkunde s Sachkun.de

Vzdělá­va­cí plat­for­ma Sachkun.de je jed­nou z nejz­ná­mě­jších online nabí­dek pro pří­pra­vu na zkouš­ku 34a. Tato plat­for­ma s e‑learningem, tes­to­vý­mi otáz­ka­mi, zkušeb­ní­mi tes­ty a online nápo­vě­dou exis­tu­je již od roku 2005 a k online pří­pra­vě na zkouš­ku 34a ji využi­lo více než 10 000 lidí.

Novin­ka: Sachkun.de 2.0

Nedáv­no byla kom­plet­ně pře­pra­co­vá­na služ­ba eLear­ning na adre­se www.sachkun.de. Na stu­den­ty nyní čeká více než 1 000 tes­to­vých otá­zek ke zkouškám, cíleně zaměře­né učeb­ní tex­ty, instruk­tá­žní videa a dokon­ce i týden­ní živé online seminá­ře. Pří­pra­va na zkouš­ku 34a je k dis­po­zi­ci ve třech růz­ných ver­zích: Kla­sická, Pro a VIP. Ti, kteří si objed­na­jí VIP, mají navíc pří­st­up do sku­pi­ny na Whats­App, ve kte­ré mohou klást otáz­ky a vyměňo­vat si infor­mace s ost­at­ní­mi stu­den­ty Sach­kun­de. Novin­kou je, že pří­pra­va nyní pro­bí­há kom­plet­ně pro­s­třed­nict­vím pohodl­né aplik­a­ce pro mobilní tele­fo­ny, ve kte­ré se může­te učit s otáz­ka­mi 34a nepře­trži­tě, tj. 24 hodin den­ně, 7 dní v týd­nu — pod­le tari­fu po dobu 30, 60 nebo dokon­ce 100 dní. 

Kód kupónu pro www.sachkun.de

S kódem vou­ch­eru SK10YT v součas­né době dostá­vá­te Sle­va 10% na všech­ny tari­fy.
Kli­k­nu­tím sem přej­de­te pří­mo na Nabíd­ka na www.sachkun.de.

O odbor­né pří­pra­vě Sachkun.de

Sachkun.de roz­hod­ně není nej­lev­ně­jším pos­ky­to­va­te­lem na trhu, ale již léta se osvě­dču­je. Pozi­tiv­ní recen­ze na síti hovoří o kva­li­tě plat­for­my. Tu zajišťu­je i kva­li­fik­a­ce pro­vo­zo­va­telů výu­ko­vé plat­for­my 34a kolem Jör­ga Zitz­man­na. Je tře­ba také poz­na­menat, že otáz­ky týka­jí­cí se zkoušky a zhuš­tě­né učeb­ní tex­ty umožňu­jí při­pra­vit se na zkouš­ku IHK vel­mi efek­tiv­ně, tj. mimořád­ně časo­vě úsporně. Pokud zůst­a­nou otáz­ky týka­jí­cí se poro­zu­mění nezod­po­vě­ze­ny, je lek­tor k dis­po­zi­ci — v závis­los­ti na tari­fu — v týden­ní video­kon­fe­ren­ci nebo doda­tečně také ve výu­ko­vé sku­pině Whats­App 34a. Tím je zajiš­tě­no, že dota­zy účast­ní­ků budou vždy zod­po­vě­ze­ny — ste­jně jako v osob­ním kur­zu — a že bude pocho­pen veškerý obs­ah. S cen­a­mi zhru­ba mezi 1,80 a 3,00 eur za den (k 5. břez­nu 2023) je poměr ceny a výkonu vel­mi příz­ni­vý. K jis­to­tě přispí­vá i záru­ka vrá­cení peněz, která nas­tu­pu­je v pří­pa­dě, že navz­do­ry pří­pra­vě něko­li­krát neu­spě­jete u zkoušky 34a.

Wir wer­den hier im Blog nach und nach wei­te­re Anbie­ter vor­stel­len. Wir freu­en uns über Ihre Mei­nun­gen und Erfah­run­gen zur 34a-Prü­fungs­vor­be­rei­tung! Hin­ter­las­sen Sie ger­ne einen Kommentar 🙂

Co je to vyše­tření 34a?

Co je to vyšetření 34a?

Zkouš­ka odborných zna­los­tí pod­le § 34a záko­na o živ­nos­ten­ském pod­ni­ká­ní je vstup­ní kva­li­fi­ka­cí pro zaměst­nan­ce v oboru sou­kro­mé bez­peč­nos­ti. Slouží jako doklad o základ­ních zna­los­tech, zej­mé­na pokud jde o základ­ní práv­ní aspek­ty sou­vi­sejí­cí s prací ve strá­žní a bez­peč­nost­ní služ­bě. Úspěšně složená zkouš­ka odborných zna­los­tí s pot­vr­zením od prů­mys­lo­vé a obchod­ní komo­ry je navíc před­po­k­la­dem pro pro­vá­dění spe­ciálních úkolů v oblas­ti ost­ra­hy a povo­lení k samostat­né výdě­leč­né čin­nos­ti jako dodava­tel ostrahy.

Osvě­dčení o způ­so­bi­los­ti je vyža­do­vá­no pro nás­le­du­jí­cí činnosti

Jako strá­žný (zaměst­nan­ec) potře­bu­jete doklad o úspěš­ném složení zkoušky odbor­né způ­so­bi­los­ti u Hos­po­dá­řs­ké komo­ry (IHK) (pod­le § 34a GewO), pokud zajišťu­jete ost­ra­hu vstup­ních pros­tor dis­ko­ték v pohost­inst­ví (vyha­zo­vači), hlíd­ky na veře­jných pros­transt­vích (např. měst­ské hlíd­ky), hlíd­ky na pros­transt­vích se sku­tečným veře­jným pro­vo­zem, čin­nos­ti na ochra­nu před zlo­dě­ji v obcho­dech (detek­tivo­vé obchod­ních domů nebo pro­de­jen). (např. měst­ské hlíd­ky), hlíd­ky v pro­s­torách s aktuálním pohy­bem veře­j­nos­ti, čin­nos­ti na ochra­nu před zlo­dě­ji v obcho­dech (detek­tivo­vé v obcho­dech), ost­ra­ha azy­l­o­vých a uprch­lických zaří­zení (pou­ze v řídí­cí funk­ci) a ost­ra­ha vel­kých akcí s chrá­něným vstu­pem (pou­ze v řídí­cí funkci).

Účel zkoušky odborných znalostí

Proč je znalecké zko­umá­ní něko­lik důvo­dů. Pokud sou­kro­mé oso­by — včet­ně zaměst­nan­ců bez­peč­nost­ních agen­tur — střeží živo­ty nebo majet­ek jiných osob, zna­mená to pro ně zvlá­št­ní povin­nos­ti a vel­kou odpo­věd­nost. Jako bez­peč­nost­ní pra­cov­ník musí­te znát svá prá­va a zákon­né limi­ty, tj. co je povo­le­no a co zaká­zá­no. Na dru­hou stra­nu jste z pozice ruči­te­le povin­ni zab­rá­nit poš­ko­zení kli­en­ta. Na roz­díl od poli­cie nemá­te žád­né zvlá­št­ní pra­vo­mo­ci, a pro­to musí­te být schop­ni přes­ně zvá­žit, do jaké míry smí­te v kon­krét­ní situ­aci zasáhn­out do práv tře­tích osob. Pokud zaj­de­te pří­liš dale­ko, hro­zí vám obvinění z trest­ných činů, jako je zba­vení osob­ní svo­bo­dy nebo ublí­žení na zdra­ví. Pokud spí­te ve služ­bě a neplní­te svou povin­nost chrá­nit, může­te se v pří­pa­dě způ­so­bení ško­dy dostat před soud za spá­chá­ní trest­né­ho činu z ned­ba­los­ti. Mimo jiné i z těch­to důvo­dů, kte­ré jsou zde uve­de­ny jako pří­kla­dy, je důleži­té zís­kat odbor­né zna­los­ti, abys­te poz­dě­ji zís­ka­li potřeb­nou jis­to­tu pro čin­nost v oblas­ti ostrahy.

Otisk
cs_CZCS