Otisk

Pro­vo­zo­va­tel stránek

Za tyto webo­vé strán­ky je zodpovědný

Fich­tel IT
Inh. Han­nes Fichtel
Mühl­gas­se 3A
D‑96152 Burghaslach

Tele­fon: +49 (0)9552 — 59 29 0 20
Fax: +49 (0)9552 — 59 29 0 21
eMail: info@fichtel-it.de

DIČ: DE303730111

Odmít­nu­tí odpovědnosti

Tato strán­ka je urče­na jako bez­plat­ný infor­mační por­tál o zkoušce odbor­né způ­so­bi­los­ti pod­le § 34a GewO (strá­žní živ­nost) a měla by sloužit jako prv­ní zdroj infor­mací zej­mé­na pro nová­čky v oboru strá­žní a bez­peč­nost­ní služ­by. Všech­ny infor­mace, kte­ré zde na našem por­tá­lu o zkoušce odbor­né způ­so­bi­los­ti pod­le § 34a GewO naj­de­te, byly svě­do­mi­tě vyh­le­dá­ny. Upo­zorňu­je­me však, že za správ­nost, úplnost a aktuál­nost infor­mací nel­ze ručit.
Obs­ah zveře­jněný uži­v­ate­li (např. ve fóru) pra­vi­delně kon­tro­lu­je­me. Pra­vi­delně kon­tro­lu­je­me také obs­ah externích webo­vých strá­nek, na kte­ré lze přis­tu­po­vat pro­s­třed­nict­vím externích odka­zů na našich webo­vých strán­kách. Nemůže­me však přev­zít žád­nou odpo­věd­nost za obs­ah externích webo­vých strá­nek, na kte­ré vedou odka­zy (např. Facebook).
Dopo­ruču­je­me vám také obrá­tit se pří­mo na přís­luš­nou prů­mys­lo­vou a obchod­ní komoru, kde zís­ká­te kon­krét­ní a závaz­né infor­mace o zkoušce odbor­né způ­so­bi­los­ti nebo na přís­lušný orgán v pří­pa­dě obav týka­jí­cích se strá­žní služ­by a živ­nos­ten­ské­ho prá­va. Vez­mě­te pro­sím na vědomí také doplňu­jí­cí infor­mace na Ochra­na úda­jůObráz­ky a nás­le­du­jí­cí upo­zornění na autor­ská práva.
Máte-li jaké­ko­li dota­zy, při­pomín­ky nebo doplňu­jí­cí infor­mace ke zkoušce nebo k naše­mu por­tá­lu, bude­me rádi, když nám je sdělíte!

Autor­ská práva

Obs­ah a díla těch­to webo­vých strá­nek pod­lé­ha­jí něme­cké­mu autor­ské­mu prá­vu. Jaké­ko­li využi­tí mimo rámec autor­ské­ho prá­va vyža­du­je písem­ný souh­las drži­te­le autor­ských práv. Mezi auto­ry námi použi­té­ho obra­zo­vé­ho mate­riá­lu patří oso­by uve­de­né v titul­cích obráz­ků. Zákon­né poža­dav­ky a prá­va tře­tích stran jsou dodržo­vá­ny. Pokud si všim­ne­te jaké­ho­ko­li porušení, infor­muj­te nás pro­sím. Odpo­ví­da­jí­cí obs­ah bude v pří­pa­dě potře­by upra­ven nebo odstraněn.

Ochra­na údajů

Infor­mace o ochraně úda­jů (proh­lá­šení o ochraně úda­jů) a mož­nos­tech přiz­pů­so­bení (mož­nos­ti ochra­ny úda­jů) nalez­ne­te v čás­ti https://www.sachkunde-34a.de/sachkunde-34a-datenschutz/

Exklu­ziv­ní tipy, jak snad­no složit zkoušku

Nepo­sí­lá­me spam! Další infor­mace naj­de­te v naší Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů.

Exklu­ziv­ní tipy, jak snad­no složit zkoušku

Nepo­sí­lá­me spam! Další infor­mace naj­de­te v naší Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů.

Otisk
cs_CZCS