Naučení zkušebních otázek a odpovědí nazpaměť: Stačí to ke složení zkoušky 34a?

Zapa­ma­to­vá­ní si otá­zek a odpo­vě­dí ke zkoušce: stačí to ke složení zkoušky 34a?

Důleži­tým před­po­k­la­dem pro vst­up do pro­f­ese v tom­to oboru je zkouš­ka odborných zna­los­tí v oboru strá­žný pod­le § 34a záko­na o živ­nos­ten­ském pod­ni­ká­ní (Gewer­be­ord­nung). Jejím cílem je zajis­tit, aby ucha­zeči měli potřeb­né zna­los­ti k zajiš­tění bez­peč­nos­ti osob a ochra­ny majetku.
V této sou­vis­los­ti vyvs­tá­vá otáz­ka, zda má smysl se pou­ze naučit naz­paměť všech­ny mož­né otáz­ky a odpo­vě­di ke zkoušce, aniž bychom se hlou­bě­ji zabý­va­li jejím obsahem.

Zkušeb­ní otáz­ky: Teo­rie a praxe

Žád­ná otáz­ka — učení se pomocí otá­zek ke zkoušce 34a nabí­zí mno­ho výhod. Pouhé memo­rová­ní zkouš­ko­vých otá­zek a odpo­vě­dí není v tom­to kon­tex­tu vhod­nou meto­dou pří­pra­vy, pro­tože zkouš­ka může obs­aho­vat i situační otáz­ky. To pla­tí zej­mé­na pro úst­ní část zkoušky. Kromě toho je důleži­té pocho­pit sou­vis­los­ti mezi jed­not­li­vý­mi tema­tický­mi oblast­mi a umět je apli­ko­vat na kon­krét­ní prak­tické pří­pa­dy. Povrch­ní pří­pra­va může vést k tomu, že něk­teří ucha­zeči zkouš­ku složí, ale nebu­dou schop­ni své zna­los­ti uplat­nit v pra­xi. Zpra­vid­la se však složení zkoušky stá­vá pro­blé­mem i v pří­pa­dě, že se člo­věk učí pou­ze naz­paměť a nezí­s­kal sku­teč­né poro­zu­mění obsahu.

Výz­vy

Kromě toho je důleži­té znát nejen práv­ní zákla­dy a přís­luš­né před­pi­sy, ale také poro­zu­mět psy­cho­lo­gickým a komu­ni­kačním aspek­tům této pro­f­ese. Kon­eck­on­ců sou­kromí bez­peč­nost­ní pra­cov­ní­ci musí nejen roz­poz­nat a odvrá­tit nebez­pečí, ale také umět použí­vat dees­ka­lační tech­niky a řešit obtí­ž­né situ­ace. To zahr­nu­je také efek­tiv­ní komu­ni­ka­ci a řešení kon­flik­tů. Roli zde samo­zřej­mě neh­raje pou­ze obs­ah výuky, ale pře­de­vším pro­fes­ní zkušen­os­ti a jejich pře­dá­vá­ní, např. v rámci pří­prav­né­ho kur­zu nebo výmě­nou se zkušený­mi kolegy. Mimocho­dem, na práv­ní téma­ta se zaměřu­je i zkouš­ka odbor­né způ­so­bi­los­ti 34a. Téma­ta jako trest­ní prá­vo nebo občan­s­ké prá­vo jsou V písem­né zkoušce se váží dva­krát. Člo­věk by neměl nechat žád­né body ležet ladem tím, že pochopí práv­ní pro­ble­ma­ti­ku, nem­lu­vě o rizicích práv­ní nez­na­los­ti při poz­dě­jší prá­ci v bez­peč­nost­ní službě.

Poro­zu­mění obs­a­hu zkoušky

Kan­di­dá­ti na zkouš­ku by se měli inten­ziv­ně zabý­vat obs­a­hem zkoušky a snažit se mu hlou­bě­ji poro­zu­mět. Nemě­li by se zabý­vat pou­ze fak­ty, ale také sou­vis­lost­mi a výz­na­mem toho, co se nauči­li. Jed­ním ze způ­s­o­bů, jak toho dosáhn­out, je hovořit s další­mi lid­mi, kteří se na zkouš­ku také při­pra­vu­jí nebo již v oboru pra­cu­jí. K proh­lou­bení poro­zu­mění a uplat­nění nauče­né­ho mohou přispět i prak­tické zkušen­os­ti. Obe­cně se dopo­ruču­je Kni­hy, online kur­zy a ško­lení v učeb­něKurz je kon­ci­po­ván tak, aby pos­kytl kon­text a nepra­c­oval výhrad­ně s tes­to­vý­mi otáz­ka­mi a řešení­mi. K poro­zu­mění může význa­mně přispět vys­vět­lení na zákla­dě pří­pa­do­vých stu­dií, zej­mé­na práv­ních otázek.

Závěr

Shr­ne­me-li to, nemá smysl se pou­ze učit naz­paměť všech­ny mož­né otáz­ky a odpo­vě­di ke zkoušce, aniž bychom se hlou­bě­ji pono­ři­li do její­ho obs­a­hu. Mís­to toho by se kan­di­dá­ti měli inten­ziv­ně zabý­vat obs­a­hem zkoušky a snažit se mu hlou­bě­ji poro­zu­mět. To jim může pomo­ci nejen ke složení zkoušky, ale také k tomu, aby byli schop­ni své zna­los­ti uplat­nit v pra­xi a úspěšně pra­co­vat v oboru sou­kro­mé bezpečnosti.

Exklu­ziv­ní tipy, jak snad­no složit zkoušku

Nepo­sí­lá­me spam! Další infor­mace naj­de­te v naší Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů.

Exklu­ziv­ní tipy, jak snad­no složit zkoušku

Nepo­sí­lá­me spam! Další infor­mace naj­de­te v naší Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů.

Žád­né komentáře 

Zan­echat odpo­věď

Otisk
cs_CZCS