Kon­takt­ní formulář


Váš kon­takt

Hannes Fichtel

Han­nes Fich­tel je mistr řeme­s­el pro ochra­nu a bez­peč­nost (IHK), bez­peč­nost­ní inženýr (Bc.) a bez­peč­nost­ní manažer (Mgr.). Je zkušeb­ním komi­sařem v růz­ných zkušeb­ních komi­sích Norim­ber­ské prů­mys­lo­vé a obchod­ní komo­ry v oblas­ti ochra­ny a bez­peč­nos­ti. Rád vám pomůže s jaký­mi­ko­liv dota­zy týka­jí­cí­mi se pří­pra­vy na kva­li­fi­ka­ci, kva­li­fi­kační zkoušky a karié­ry v sou­kro­mém bez­peč­nost­ním sektoru!

“Nevá­hej­te se mnou navá­zat kon­takt pro­s­třed­nict­vím služ­by Xing!”

Síť na Xing nyní!

Exklu­ziv­ní tipy, jak snad­no složit zkoušku

Nepo­sí­lá­me spam! Další infor­mace naj­de­te v naší Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů.

Exklu­ziv­ní tipy, jak snad­no složit zkoušku

Nepo­sí­lá­me spam! Další infor­mace naj­de­te v naší Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů.

Otisk
cs_CZCS