Ško­lení a kva­li­fik­a­ce v oblas­ti bezpečnosti

Post­up pro­s­třed­nict­vím další­ho vzdělávání

Máte řadu mož­nos­tí, jak se v bez­peč­nost­ním oboru dále roz­ví­jet pro­s­třed­nict­vím kva­li­fik­a­ce nebo se spe­cia­lizo­vat. Zde naj­de­te stručný přeh­led uzná­vaných mož­nos­tí další­ho vzdělá­vá­ní a zvyšo­vá­ní kvalifikace.


Kva­li­fik­a­ce v oblas­ti vzdělá­vá­ní a odbor­né pří­pra­vy IHK

Odbor­né a další vzdělá­vá­ní prů­mys­lo­vých a obchod­ních komor je kon­ci­po­vá­no na zákla­dě celos­tát­ních jed­not­ných rám­co­vých plá­nů a zaruču­je vyso­kou kva­litu přís­luš­né­ho vzdělávání.


Další uzná­va­né kvalifikace

Další insti­tuce, sdružení a bez­peč­nost­ní školy rov­něž nabí­ze­jí ško­lení, která jsou žádaná a uzná­vaná v celé zemi:


Chce­te se dále vzdělávat?

Nevá­hej­te si vzít Kon­takt nebo se zep­tej­te v Fórum po doporučení!

Více…

Exklu­ziv­ní tipy, jak snad­no složit zkoušku

Nepo­sí­lá­me spam! Další infor­mace naj­de­te v naší Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů.

Exklu­ziv­ní tipy, jak snad­no složit zkoušku

Nepo­sí­lá­me spam! Další infor­mace naj­de­te v naší Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů.

Otisk
cs_CZCS