Refe­rence a učebnice

Pří­pra­va na odbor­né vyšetření

Na trhu jsou k dis­po­zi­ci růz­né pří­ručky a učeb­nice, kte­ré jsou urče­ny k pří­pra­vě na zkouš­ku odbor­né způ­so­bi­los­ti pod­le § 34a GewO. Zpra­vid­la bys­te měli pro úspěš­nou pří­pra­vu na zkouš­ku použí­vat osvě­dčená díla, která před vámi využi­lo mno­ho ucha­zečů o zkouš­ku. Opa­trní bys­te měli být u pos­ky­to­va­telů, kteří nabí­ze­jí vlast­ní výu­ko­vé mate­riá­ly (např. pro­s­třed­nict­vím eBay). Jed­nak není zaruče­no, že se sku­tečně naučí­te správ­nou lát­ku k dané­mu před­mě­tu v plném roz­sa­hu a bez chyb, jed­nak se čas­to jed­ná o divo­ce okopí­ro­va­né mate­riá­ly od jiných autorů, kte­ré jsou použi­ty nele­gálně. Nej­lepší je poří­dit si učeb­ní mate­riá­ly v míst­ním knih­ku­pect­ví, u zná­mých inter­neto­vých knih­kup­ců, pří­mo v inter­neto­vém obcho­dě vydava­te­le nebo pro­s­třed­nict­vím níže uve­dených odkazů.


Dopo­ručení:

Nápo­vě­da: Ceny se moh­ly od doby výz­ku­mu změ­nit. Věnuj­te pro­sím pozor­n­ost infor­macím na odka­zo­va­né strán­ce obchodu!

Více…

Exklu­ziv­ní tipy, jak snad­no složit zkoušku

Nepo­sí­lá­me spam! Další infor­mace naj­de­te v naší Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů.

Exklu­ziv­ní tipy, jak snad­no složit zkoušku

Nepo­sí­lá­me spam! Další infor­mace naj­de­te v naší Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů.

Otisk
cs_CZCS