Zkušeb­ní otáz­ky 34a

Metin yil­diz zeptal se před 3 roky

Dost­a­nou všich­ni účast­ní­ci ste­j­né zkušeb­ní otázky?

1 Odpo­vě­di
Odbor­n­ost 34a Per­sonál odpo­vě­děl před 3 roky

V písem­né čás­ti zkoušky ano, i když otáz­ky jsou samo­zřej­mě pro kaž­dou zkouš­ku sesta­vo­vá­ny zno­vu. Při úst­ní čás­ti zkoušky může kaž­dý zkouše­jí­cí klást vždy jiné otáz­ky. Zkušeb­ní komi­se se však musí držet témat, která se vzta­hu­jí ke zkoušce.

Otisk
cs_CZCS