Důvo­dy pro odbornost

Proč se podro­bit zkoušce?

1. práv­ní povinnost

Pod­le § 34a záko­na o živ­nos­ten­ském pod­ni­ká­ní (Gewer­be­ord­nung) je úspěš­né složení zkoušky odborných zna­los­tí zákon­ným před­po­k­la­dem pro výkon urči­tých čin­nos­tí v oblas­ti bez­peč­nos­ti. Pou­ze s pro­ká­zá­ním odpo­ví­da­jí­cí odbor­n­o­s­ti může­te být zaměst­ná­ni v oblas­tech sou­kro­mé bez­peč­nos­ti, pro kte­ré nepostaču­je pouhé poučení pod­le § 34a (bez zkoušky IHK).

Přeč­tě­te si více!

2. pro­fe­si­onální pohled

Jako způ­so­bilý bez­peč­nost­ní pra­cov­ník s osvě­dčením IHK může­te vykon­á­vat další čin­nos­ti jako zaměst­nan­ec bez­peč­nost­ní služ­by. Zís­ká­te tak nové kariérní vyhlíd­ky a více pra­cov­ních nabí­dek, kte­ré by pro vás moh­ly být vhod­né. Po složení odbor­né zkoušky navíc splní­te jed­nu z pod­mí­nek nut­ných k tomu, abys­te si moh­li založit vlast­ní bez­peč­nost­ní fir­mu v oboru.

Přeč­tě­te si více!

3. další sou­kromý rozvoj

Kromě všech zákon­ných poža­dav­ků zís­ká­te samo­zřej­mě také mno­ho nových poz­nat­ků v kurz­ech nebo během samo­stu­dia v rámci pří­pra­vy na zkouš­ku u prů­mys­lo­vé a obchod­ní komo­ry. Tyto zna­los­ti jsou zák­la­dem pro sebe­vě­do­mé vys­tu­po­vá­ní v prá­ci s odpo­ví­da­jí­cí kom­pe­ten­cí jed­nat, ale prav­dě­po­d­ob­ně vám budou uži­teč­né i v sou­kro­mém živo­tě. Po úspěš­ném zís­ká­ní další kva­li­fik­a­ce navíc zpra­vid­la zís­ká­te i finančně lukra­tiv­ně­jší a roz­ma­ni­tě­jší zaměstnání.

Přeč­tě­te si více!

Exklu­ziv­ní tipy, jak snad­no složit zkoušku

Nepo­sí­lá­me spam! Další infor­mace naj­de­te v naší Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů.

Exklu­ziv­ní tipy, jak snad­no složit zkoušku

Nepo­sí­lá­me spam! Další infor­mace naj­de­te v naší Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů.

Otisk
cs_CZCS