Arhiv

potrdi­lo 34a

To so pred­nos­ti učen­ja z izpit­ni­mi vprašan­ji za izpit 34a

To so prednosti učenja z izpitnimi vprašanji za izpit 34a

Učen­je z izpit­ni­mi vprašan­ji je preiz­kuše­na meto­da, ki jo uporablja­jo šte­vil­ni štu­den­ti, da bi izbol­jša­li svo­je razu­me­van­je in znan­je o določe­nih temah. 

Zakaj je pri­pra­va na izpit 34a z izpit­ni­mi vprašan­ji smiselna

Ko odgo­var­ja­te na izpit­na vprašan­ja, dobi­te pov­rat­ne infor­maci­je o tem, kako dob­ro ste razu­me­li gra­di­vo, in se lah­ko pose­bej pos­ve­ti­te tež­jim delom ter tako izbol­jša­te svo­je znan­je. Ugo­to­vi­te lah­ko vrze­li v svo­jem razu­me­van­ju in jih odpra­vi­te. Z red­ni­mi pov­rat­ni­mi infor­maci­ja­mi lah­ko zago­to­vi­te, da se neneh­no izbol­jšu­jete, in spreml­ja­te svoj napre­dek.
Dru­ga pred­nost učen­ja z izpit­ni­mi vprašan­ji je globlja vključen­ost v učno vse­bi­no. Pri odgo­var­jan­ju na izpit­na vprašan­ja se je tre­ba z vse­bi­no ukvar­ja­ti bolj inten­ziv­no in pove­zo­va­ti raz­lič­ne teme. S pog­l­abljan­jem v infor­maci­je je mogoče doseči globlje razu­me­van­je teme. S ponavljan­jem in upor­abo infor­macij se izbol­jša spo­min. Ko se inten­ziv­no uči­te določe­no temo in aktiv­no uporablja­te nauče­no, se vam ta bol­je zasi­d­ra v spo­min.
Izpit­na vprašan­ja usmer­ja­jo pozor­n­ost na naj­po­memb­ne­jše vidi­ke učne­ga gra­di­va in poma­ga­jo odpra­vi­ti nepo­memb­ne infor­maci­je. Če se osre­do­toči­mo na pomemb­ne infor­maci­je, jih mož­ga­ni bol­je absor­bi­ra­jo in obde­la­jo. To vodi k bol­jše­mu razu­me­van­ju učne­ga gra­di­va.
Ena naj­po­memb­ne­jših pred­nos­ti učen­ja z izpit­ni­mi vprašan­ji je simu­la­ci­ja izpit­ne situ­aci­je. To lah­ko poma­ga zman­jša­ti tudi izpit­no tes­no­bo. Izpit­na tes­no­ba je lah­ko veli­ka ovi­ra pri učen­ju, saj lah­ko povz­roči sla­bše rezul­ta­te, kot bi jih dejans­ko lah­ko doseg­li. Z vaja­mi z izpit­ni­mi vprašan­ji se lah­ko bol­je pril­a­godi­te vrs­ti vprašanj in izpit­ne­mu pos­top­ku. To lah­ko poma­ga zman­jša­ti izpit­no tes­no­bo in poveča samozavest.

Dru­ge pred­nos­ti učen­ja z izpit­ni­mi vprašanji

Zaključek

Na sploš­no ima učen­je z izpit­ni­mi vprašan­ji šte­vil­ne pred­nos­ti. Poma­ga izbol­jša­ti razu­me­van­je učnih vse­bin, okr­e­pi­ti spo­min in zman­jša­ti strah pred izpi­ti. Z red­ni­mi pov­rat­ni­mi infor­maci­ja­mi in cil­j­no usmer­je­no vad­bo lah­ko pose­bej del­ate na tež­jih delih in spreml­ja­te svoj napre­dek. Učen­je z izpit­ni­mi vprašan­ji je učin­ko­vit način za pri­pra­vo na izpi­te in uspeh. Pri­pra­va na izpit z izpit­ni­mi vprašan­ji je zato pomem­ben dejav­nik za uspeš­no opravljan­je izpi­ta IHK. Zakaj samo pomnjen­je ni nuj­no dovolj za uspeš­no opravljan­je izpi­ta 34a, več infor­macij v tem pris­pev­ku na blogu.

Nas­vet: Izpit­na vprašan­ja na YouTubu

34a-Pri­pra­va: Kate­ra obli­ka pouče­van­ja je za vas najboljša?

34a-Priprava: Katera oblika poučevanja je za vas najboljša?

Kate­ra obli­ka pouče­van­ja vam naj­bolj ustreza?

V nas­lednjem član­ku želim pred­lag­a­ti raz­lič­ne mož­nos­ti učen­ja s pred­nost­mi in sla­bost­mi za pri­pra­vo na Sach­kunde­prüf­ung § 34a GewO — gos­tu­joči čla­nek Var­nost­ni guru.

Fron­tal­no poučevanje

Pouk pote­ka v aka­de­mi­ji, običa­j­no celod­nev­no.
V struk­tur­i­ra­nem učnem okol­ju se za štu­den­te ust­va­ri učna situ­aci­ja, v kate­ri pre­dava­telj prevzame vlo­go pos­red­ni­ka znan­ja. Uči­telj lah­ko uporablja raz­lič­ne učne meto­de, da bi štu­den­tom ola­jšal učen­je. Te lah­ko vključu­je­jo pre­da­van­ja, raz­pra­ve, sku­pins­ko delo, demons­tra­ci­je ali pos­ku­se. V raz­re­du lah­ko učen­ci tudi nepos­red­no post­avlja­jo vprašan­ja in od pre­dava­tel­ja ali sošol­cev dobi­jo pov­rat­ne infor­maci­je, kar izbol­jša razu­me­van­je učne­ga gra­di­va. Razre­di lah­ko zago­tavlja­jo tudi pril­ož­nos­ti za spod­bu­jan­je social­nih veščin in sodel­o­van­ja, saj učen­ci dela­jo in se uči­jo skupaj.

Splet­ne lekcije

Splet­no pouče­van­je je pod­ob­no kla­sič­ne­mu pouče­van­ju, ven­dar pote­ka prek inter­neta. Pre­dava­telj uporablja raz­lič­na digi­tal­na orod­ja, da bi štu­den­tom ola­jšal učen­je. Pri­me­ri digi­tal­nih oro­dij so lah­ko: video in avdio kle­pet, splet­ni teča­ji, učne plat­for­me, vir­tu­al­ne učil­nice ali modu­li za e‑učenje. Splet­no pouče­van­je je lah­ko v današn­jem svetu še pose­bej korist­no, saj ponu­ja mož­nost nadal­je­van­ja pouče­van­ja tudi v času pan­de­mij ali dru­gih oko­liščin, ki vpli­va­jo na običa­j­no pouče­van­je. Pred­nost splet­ne­ga pouče­van­ja je tudi ta, da se lah­ko učen­ci uči­jo od koder koli, če ima­jo le inter­net­no pove­za­vo. Prav tako kot pri oseb­nem pou­ku lah­ko učen­ci post­avlja­jo vprašan­ja in dobi­jo pov­rat­ne infor­maci­je od inštruk­tor­ja ali sošol­cev, kar lah­ko izbol­jša nji­ho­vo razu­me­van­je učne snovi.

Samoučen­je s knji­go in video­pos­net­ki YouTube

Samouk s knji­go in Video­pos­net­ki You­Tube so ljud­je, ki se samos­to­j­no uči­jo tako, da pri­do­bi­va­jo infor­maci­je iz knjig ali video­pos­net­kov na inter­ne­tu. Ta obli­ka učen­ja je manj struk­tur­i­ra­na ter od učencev zaht­e­va več disci­pli­ne in pobu­de. V nas­prot­ju z učen­jem v učil­ni­ci ali na sple­tu ima­jo samou­ki mož­nost, da sami določa­jo svoj tem­po in izbi­ra­jo vse­bi­no učne­ga gra­di­va. Ven­dar obsta­ja tudi tve­gan­je, da bodo samou­ki zara­di poman­j­kan­ja struk­tu­re in voden­ja tež­ko doseg­li svo­je učne cil­je. Učen­ci se mora­jo za neneh­no učen­je moti­vi­ra­ti in disci­pli­ni­ra­ti. Tež­je je tudi post­avlja­ti vprašan­ja in pre­je­ma­ti pov­rat­ne infor­maci­je, saj ni nepos­red­ne­ga sti­ka z uči­tel­jem ali drug­i­mi učenci.

Pred­nos­ti in slabosti

Na sploš­no ima­jo vse tri obli­ke učen­ja — oseb­no pouče­van­je, splet­no pouče­van­je in samos­to­j­no učen­je s pomoč­jo knjig in video­pos­net­kov na You­Tubu — svo­je pred­nos­ti in slabosti:

Fron­tal­no poučevanje

Pred­nos­ti:

Sla­bos­ti:

Splet­ne lekcije

Pred­nos­ti:

Sla­bos­ti:

Samos­to­j­no učen­je s pomoč­jo knjig in video­pos­net­kov YouTube

Pred­nos­ti:

Sla­bos­ti:

Pov­ze­tek

Na sploš­no je tre­ba opo­zo­ri­ti, da noben od učnih sti­l­ov ni popoln in da je odvis­no od tega, kate­ri učni stil naj­bolj ust­re­za učenče­vim indi­vi­du­al­nim potrebam in žel­jam.
Poleg tega lah­ko raz­lič­ne učne sti­le seve­da meds­ebo­j­no kom­bi­ni­ra­mo. Zelo dobra je predv­sem mož­nost upora­be video­pos­net­kov You­Tube kot dodat­ka za kate­ro koli vrsto učen­ja. In tu je moje pri­po­roči­lo za video­pos­net­ke na You­Tubu SecurityGuru34a. Ti video­pos­net­ki so jas­no struk­tur­i­ra­ni, infor­ma­tiv­ni, lah­ko raz­uml­jivi in zato zelo korist­ni. S pomoč­jo teh video­pos­net­kov se lah­ko uči­mo v last­nem tem­pu in poglo­bi­mo vse­bi­ne, ki v raz­re­du niso bile tako dob­ro pos­re­do­va­ne.
Obsta­ja popol­ne lek­ci­je in . Vzorč­ni izpi­ti s pojas­ni­li vprašanj in odgovorov.

Upam, da sem vam s tem član­kom poma­gal razu­me­ti raz­lič­ne meto­de učen­ja in da bos­te naš­li pra­vo meto­do za vas.

Razu­me­van­je izpit­nih vprašanj in pra­vil­no odgo­var­jan­je nan­je: 10 pre­pro­s­tih tak­tič­nih nas­ve­tov za uspeš­no opravljan­je pis­ne­ga izpi­ta IHK (potrdi­lo 34a)

Razumevanje izpitnih vprašanj in pravilno odgovarjanje nanje: 10 preprostih taktičnih nasvetov za uspešno opravljanje pisnega izpita IHK (potrdilo 34a)

Brez­plač­ni tes­ti in izpit­na vprašan­ja za pri­pra­vo na preiz­kus stro­kov­ne­ga znan­ja (§ 34a GewO) so zelo korist­ni za vad­bo. Ven­dar so tak­tič­ni nas­ve­ti sko­raj tako pomembni. Kaj­ti tudi če ne poz­na­te takoj odgo­vo­ra na izpit­no vprašan­je v tes­tu 34a, lah­ko izpit 34a opra­vi­te s pomoč­jo nekaj nas­ve­tov in trikov.

Nimaš poj­ma, nimaš odgo­vo­ra? Pro­sim, ne!

Ne more­te vede­ti vse­ga. Tudi če ste se na test 34a dob­ro pri­pra­vi­li s test­ni­mi vprašan­ji, pos­kus­ni­mi izpi­ti in drug­im štu­d­ijs­kim gra­di­vom, morda pri neka­te­rih vprašan­jih pre­pros­to ne bos­te vede­li, kaj sto­ri­ti. Da, ves­te: Tudi če ne poz­na­te odgo­vo­ra na izpit­no vprašan­je, lah­ko še ved­no pre­ma­ga­te ovi­ro izpi­ta iz stro­kov­ne­ga znanja!

10 pre­pro­s­tih nas­ve­tov, kako opra­vi­ti preiz­kus stro­kov­ne usposobljenosti

Če upoš­te­va­te nas­lednje nas­ve­te za pis­ni izpit IHK za stro­kov­no znan­je § 34a GewO, lah­ko točke dobi­te tudi za vrze­li v znanju:

 1. Lah­ko a reši­tev je pra­vil­na, ali lah­ko dve rešit­vi pra­vil­no. Zato niko­li ne nava­jaj­te treh ali več reši­tev kot pravilnih!
 2. V edni­ni ali množi­ni? Bodi­te pozor­ni na to, ali je v post­avljan­je vprašanj po enem ali več pra­vil­nih odgo­vo­r­ih se vpraša! Pri­mer: V pri­me­ru vprašan­ja, ki se zač­ne z “Kate­ri pred­po­gojsl, mora var­nost­nik izpoln­je­va­ti,…” se zač­ne, obsta­ja več pra­vil­nih rešitev.
 3. Upoš­te­vaj­te Kon­tekst vprašan­ja (pred­met­no področ­je)! Če je na pri­mer vprašan­je zastavlje­no o dejst­vu iz kazens­ke­ga pra­va (StGB), odgo­vor, ki se nanaša na civil­no pra­vo (BGB), ne more biti pravilen. 
 4. Bodi­te pozor­ni na Nega­tiv­ne for­mu­la­ci­jeČe je v vprašan­ju nega­tiv­na vred­nost, vas morda sprašu­je, kaj toč­no želi­te označi­ti. ne vel­ja? Potem mora­te pre­mis­li­ti in izbra­ti rav­no nas­prot­ne mož­nos­ti odgovora!
 5. Ključ­ni izra­zi, kot so “niko­li” ali “niko­li”. ali “ved­no” ali “ved­no”. bi mora­li biti opo­zoril­ni zna­ki! Precej red­ko se zgo­di, da npr. pre­po­ve­di ali dovol­jen­ja vel­ja­jo ved­no ali niko­li, tj. da so abso­lut­ne. Pri mno­gih stvareh obsta­ja­jo izje­me ali določe­ni okvir­ni pogo­ji in ni stro­go črno-belos­ti. Takš­ni ključ­ni izra­zi v odgo­voru naka­zu­je­jo, da je odgo­vor precej napačen. 
 6. Dru­gi izra­zi, ki bi mora­li sproži­ti pre­p­lah, so nas­lednji “izključ­no” ali “brez izje­me”. Tu vel­ja ena­ko kot v pre­jšn­jem nas­v­etu. Ne zgo­di se pogos­to, da nekaj vel­ja brez izjeme.
 7. Pri pis­nem izpi­tu mora­te dovolj časa. Vze­mi­te si čas in podrob­no pre­be­ri­te vprašan­ja, po potre­bi več­krat. Če se ne more­te domis­li­ti odgo­vo­ra, vrni­te vprašan­je nazaj. Vprašan­je označi­te, da ga poz­ne­je ne bos­te poza­bi­li ponov­no pregledati.
 8. Nis­te pre­priča­ni o pra­vil­nem odgo­voru na vprašan­je. Deluj­te v skla­du z Nače­lo izključit­ve in izloči­te mož­nos­ti, ki zago­to­vo ne more­jo biti res­nič­ne. To pogos­to pomaga.
 9. Če nima­te poj­ma o vprašan­ju, ga ne pus­ti­te brez odgo­vo­ra. Ugi­baj­te, če mora­te! Če ne odgo­vo­ri­te na vprašan­je, zago­to­vo dobi­te 0 točk. Tudi če vam intui­ci­ja pove eno ali dve rešit­vi, je sreča morda na vaši strani.
 10. In na kon­cu naj­po­memb­ne­jša stvar: čeprav ta čla­nek govo­ri o “nas­ve­tih o tak­ti­ki” v ožjem pome­nu bese­de, ne gre za tak­ti­ko. pri­pra­vi­te se! Pra­vočas­no in cil­j­no usmer­je­no učen­je je bist­ven dejav­nik za uspeš­no opravljan­je izpita.

Not­ran­ji nasveti

Več nas­ve­tov o tem, kako uspeš­no opra­vi­ti izpit za poklic­no kva­li­fi­ka­ci­jo 34a, lah­ko dobi­te, če pre­ber­ete naše brez­plač­ne novice se naroči­te. Takoj zatem vam bomo pos­la­li naš 34a PDF s skup­no 25 nas­ve­tov za stro­kov­ni izpit za.

Stro­kov­ni nas­ve­ti in izpit­na vprašan­ja v YouTubu

Pri­po­ročam vam dva korist­na video­pos­net­ka za pri­pra­vo na licen­co 34a, ki ju naj­de­te v You­Tube kanal Aka­de­mi­je za var­n­ost najti:


Kaj je pre­g­led 34a?

Kaj je pregled 34a?

Preiz­kus stro­kov­ne­ga znan­ja v skla­du s 34.a čle­nom Zako­na o regu­la­ci­ji obrti, trgo­vi­ne in indus­tri­je je vstop­na kva­li­fi­ka­ci­ja za zapos­le­ne v pano­gi zaseb­ne­ga varo­van­ja. Služi kot doka­zi­lo o osnov­nem znan­ju, zlas­ti gle­de temel­j­nih prav­nih vidi­kov, ki so pomembni za delo v služ­bi varo­van­ja in zašči­te. Poleg tega je uspeš­no opravljen preiz­kus stro­kov­ne­ga znan­ja z doka­zi­lom gos­po­dar­s­ke zbor­nice pogoj za opravljan­je poseb­nih nalog varo­van­ja in dovol­jen­je za samo­z­apos­li­tev kot izva­ja­lec varovanja.

Potrdi­lo o uspo­s­ob­ljen­os­ti je potreb­no za nas­lednje dejavnosti

Kot var­nost­nik (zapos­le­ni) potre­bu­jete doka­zi­lo o uspeš­no opravlje­nem preiz­kusu uspo­s­ob­ljen­os­ti pri gos­po­dar­ski zbor­ni­ci (IHK) (v skla­du s čle­nom 34a GewO), če opravlja­te varo­van­je na vho­du v dis­ko­te­ke v gost­inst­vu (izska­k­oval­ci), patrul­je na območ­jih jav­ne­ga pro­me­ta (npr. mest­ne patrul­je), patrul­je na območ­jih z dejan­s­kim jav­nim pro­me­tom, dejav­nos­ti za zašči­to pred tato­vi v trgo­vin­ah (detek­ti­vi v vele­b­la­gov­ni­cah ali trgo­vin­ah). (npr. mest­ne patrul­je), patrul­je na območ­jih pro­s­to­rov, kjer se dejans­ko odvi­ja jav­ni pro­met, dejav­nos­ti za zašči­to pred tato­vi v trgo­vin­ah (detek­ti­vi v trgo­vin­ah), varo­van­je nasta­nit­ve za azil in begun­ce (samo v vodstve­ni vlo­gi) ter varo­van­je več­jih prire­di­tev z zašči­ten­im dos­to­pom (samo v vodstve­ni vlogi).

Namen pre­ver­jan­ja stro­kov­ne­ga znanja

Zakaj je pre­g­led stro­kov­ne­ga znan­ja več raz­lo­gov. Kadar posa­mez­ni­ki — vključ­no z zapos­le­n­imi v var­nost­nih pod­jet­jih — varu­je­jo življen­ja ali pre­možen­je dru­gih lju­di, to pome­ni poseb­ne dolž­nos­ti in veli­ko odgo­vor­n­ost. Kot var­nost­nik mora­te poz­na­ti svo­je pra­vice in zakon­ske ome­jit­ve, tj. kaj je dovol­je­no in kaj pre­po­ved­a­no. Po dru­gi stra­ni pa so zara­di svo­je­ga položa­ja por­o­ka dolž­ni pre­preči­ti ško­do stran­ki. V nas­prot­ju s poli­ci­jo nima­te poseb­nih poobla­s­til, zato mora­te zna­ti natanč­no preteh­ta­ti, v koli­kš­ni meri lah­ko v določe­nem pri­me­ru pose­ga­te v pra­vice tret­jih oseb. Če bos­te šli pre­da­leč, vam gro­zi obtož­ba za kaz­ni­va dejan­ja, kot sta odv­zem pro­stos­ti ali teles­na poš­kod­ba. Če v služ­bi spi­te in ne izpoln­ju­jete svo­je dolž­nos­ti varo­van­ja, se lah­ko zara­di povz­ročit­ve ško­de znaj­de­te tudi na sodišču, ker ste sto­ri­li kaz­ni­vo dejan­je zara­di opus­tit­ve. Zara­di teh raz­lo­gov, ki so med drug­im navede­ni kot pri­me­ri, je pomemb­no pri­do­bi­ti spe­cia­li­zi­ra­no znan­je, da bi poz­ne­je pri­do­bi­li potreb­no samo­za­vest za del­o­van­je v dejav­nos­ti varovanja.

Posodo­bi­tev COVID-19 — izpit iz spe­cial­nih znanj IHK

Posodobitev COVID-19 - izpit iz specialnih znanj IHK

Aprila 2021 v pris­pev­ku na blogu “Ali se v indus­trij­ski in trgo­vin­ski zbor­ni­ci tre­nut­no izva­ja­jo kakš­ni izpi­ti zara­di Coro­ne?” o tre­nut­nem stan­ju v zve­zi z izva­jan­jem stro­kov­nih izpi­tov IHK. Nekaj časa so bili izpi­ti odpo­ve­da­ni ali prestavlje­ni. Uporablja se strog higi­en­ski režim.
Po poli­tič­nem doga­jan­ju v zve­zi z ukre­pi za zašči­to kovid in raz­lič­ni­mi pred­pi­si, od kate­rih je bilo neka­te­re tež­ko razu­me­ti, je bil velik del pre­jšn­jih zah­tev v veči­ni zvez­nih držav razveljavljen.

Če ste bili pozi­tiv­ni na SARS-CoV‑2 in se bliža datum vaše­ga pre­g­le­da, se pri pris­to­j­nem IHK poz­ani­maj­te o tre­nut­nih mož­nos­tih ukre­pan­ja. Od izpi­ta se je mogoče uma­kni­ti in ga poz­ne­je ponov­no opravlja­ti ali — odvis­no od zvez­ne drža­ve — opravlja­ti izpit z določe­n­imi zaščit­ni­mi ukrepi.

Opom­ba: Vse infor­maci­je so brez jamst­va (na dan 20.11.2022). Upoš­te­vaj­te tre­nut­ne zah­te­ve izpit­ne komi­si­je IHK ali zvez­ne države!

Zakaj toli­ko ude­ležencev ne opra­vi preiz­ku­sa stro­kov­ne­ga znan­ja? (§ 34a GewO)

Zakaj toliko udeležencev ne opravi preizkusa strokovnega znanja? (§ 34a GewO)

Kate­ri so raz­lo­gi, da toli­ko kan­di­da­tov ne opra­vi izpi­ta na Indus­trij­ski in trgo­vin­ski zbor­ni­ci (IHK) na področ­ju varovanja?

To vprašan­je post­avlja­ta tudi Jörg Zitz­mann in Kai Delio­mi­ni v pri­po­ročl­jivi knji­gi Pod­cast za zašči­to in var­n­ost (Video­pos­ne­tek spodaj!).

Obe splet­ni stra­ni Jörg Zitz­mann kot tudi Kai Delio­mi­ni so zelo dob­ro zna­ni v zaseb­ni var­nost­ni industriji.
Oba sta med drug­im zas­to­pa­na v izpit­nih komi­si­jah IHK na področ­ju zašči­te in var­n­os­ti, sta dejav­na kot avtor­ja knjig za pri­pra­vo na izpit iz stro­kov­ne­ga znan­ja in se predstavlja­ta s šte­vil­ni­mi upor­ab­ni­mi video­pos­net­ki na You­Tubu in v podcastih.

Vsa­ka dru­ga ali tret­ja ose­ba ne opra­vi tes­ta 34a!

Ob nere­d­kih odpo­ve­dih med 30 in 50% se seve­da post­avlja vprašan­je: Kaj je razlog?
Neka­te­ri dejav­ni­ki uspe­ha ali neu­s­pe­ha so očit­ni. Neka­te­re teža­ve je mogoče reši­ti hit­ro in enost­av­no, za neka­te­re pa je potreb­no inten­ziv­no učen­je, prak­sa in vzt­ra­j­nost. Pre­den zač­nem izpost­avlja­ti glav­ne dejav­ni­ke (ne)uspeha, si oglej­te zelo zani­miv pogo­vor med Jör­gom Zitz­man­nom in Kai­em Delio­mi­ni­jem na YouTubu:

Mojih pet glav­nih raz­lo­gov, zakaj veli­ko lju­di ne opra­vi pis­ne­ga in ust­ne­ga preiz­ku­sa stro­kov­ne­ga znan­ja IHK

Po mojih izkušn­jah so nas­lednji dejav­ni­ki glav­ni raz­lo­gi za neu­s­peh z “dovol­jen­jem 34a”:

 1. Poman­j­kan­je moti­va­ci­je / nezainteresiranost
  Šte­vil­ni ude­ležen­ci v izpi­tu ne vidi­jo nobe­ne doda­ne vred­nos­ti. Vse­bi­na jih ne zani­ma, zato se sploh ne želi­jo uči­ti. To je še pose­bej izra­zito pri ose­bah, ki jih “pošl­je” delo­da­ja­lec ali agen­ci­ja za zapos­lo­van­je in jih zaseb­ni var­nost­ni sek­tor v res­ni­ci sploh ne zani­ma. Toda tudi če je sodel­o­van­je samo po svo­ji vol­ji: Preiz­ku­sa pogos­to ne razu­me­mo kot pril­ož­nost, tem­več kot nuj­no zlo. Poman­j­kan­je moti­va­ci­je in zani­man­ja pa sta dia­me­tral­no nas­prot­na uspe­hu pri izpitu.
 2. Ni zado­st­ne pri­pra­ve vsebine
  Neka­te­ri izpit jeml­je­jo zlah­ka. Vprašan­ja izbir­ne­ga tipa z vnaprej določe­n­imi odgo­vo­ri, ki jih lah­ko odkljuka­te, in samo 50% potreb­nimi pra­vil­ni­mi odgo­vo­ri za pre­hod — kaj bi lah­ko šlo naro­be, se sprašu­jete. A daleč od tega. Zlas­ti prav­ne teme so težke. Poleg tega vas čaka­jo raz­bur­jen­je, zlas­ti pri ust­nem izpi­tu, in vprašan­ja, pri kate­rih bos­te morda mora­li raz­mišl­ja­ti neko­li­ko dru­gače. Če nima­te potreb­ne­ga znan­ja in s tem samo­za­ves­ti za ukre­pan­je, bos­te hit­ro izloče­ni. Celo­vi­ta pri­pra­va je vse, kar je potreb­no za uspeh na izpitu!
 3. nez­ado­st­no znan­je nemške­ga jezika
  O znan­ju nemške­ga jezi­ka je bilo že veli­ko pove­da­ne­ga in vpraša­ne­ga. Nekaj je goto­vo: veli­ko lju­di, ki dela­jo v var­nost­nem sek­tor­ju, ne govo­ri nemške­ga jezi­ka. Več­je­zič­nost je pogos­to pomemb­na za delo, ven­dar je pomemb­no tudi zado­st­no znan­je nemške­ga jezi­ka. Izpit se nam­reč opravlja izključ­no v nemškem jezi­ku, poleg tega pa se mora­te zna­ti suve­r­e­no spo­ra­zu­me­va­ti v nemškem jezi­ku tudi pri vsak­dan­jem delu var­nost­ni­ka. Prav­na bese­di­la so napi­sa­na v težkem jezi­ku, “urad­ni jezik” je običa­j­no prav tako tež­ko razu­me­ti, izpit­na vprašan­ja pa so vča­sih odvis­na od posa­mez­nih besed, ki lah­ko spre­me­ni­jo pomen v eno ali dru­go smer ali pa daje­jo nami­ge za rešitve.
 4. Struk­tu­ra in način pre­ver­jan­ja sta nejasna.
  Mno­gim ni pov­sem jas­no, kakš­ni so okvir­ni pogo­ji izpi­ta. Ven­dar se lah­ko nanj pri­pra­vi­te pose­bej in učin­ko­vi­to le, če ves­te, kate­re teme so pomemb­ne in kako ter kakš­na je struk­tu­ra izpi­ta. Na pri­mer, obsta­ja­jo teme, ki jih lah­ko hit­ro pre­mosti­te in na kate­re je običa­j­no mogoče odgo­vo­ri­ti z zdra­vo pamet­jo. Neka­te­re teme se šte­je­jo dva­krat, neka­te­re pa zaht­e­va­jo inten­ziv­ne­jši štu­dij. Poleg tega obsta­ja­jo empi­rič­ne vred­nos­ti za ust­ni izpit in tak­tič­ni nas­ve­ti za delo s test­ni­mi vprašan­ji, ki jih mora pos­re­do­va­ti na pri­mer uspo­s­ob­ljen pre­dava­telj ali avtor.
 5. Težki indi­vi­du­al­ni pogoji
  Ljud­je so seve­da raz­lič­ni. Vsak­do ima raz­lič­ne oseb­ne pred­post­av­ke, pri uspe­hu in neu­s­pe­hu pa ima­jo pomemb­no vlo­go tudi sploš­ni pogo­ji (npr. družins­ke obvez­nos­ti, pro­s­ti čas za učen­je, učno okol­je itd.). Morda poz­na­te tudi lju­di, ki si lah­ko zapom­ni­jo stva­ri s hitrim pog­le­dom in se tega znan­ja spom­ni­jo z enim samim kli­kom prs­ta. Za dru­ge pa je to bist­ve­no tež­je. Neka­te­rim lju­dem govor­jen­je pred drug­i­mi na izpi­tu sploh ne povz­roča težav, veči­na je narav­no nape­ta, neka­te­ri ude­ležen­ci pa trpi­jo zara­di izpit­ne anksioznosti.

Vprašaj­te se, v koli­kš­ni meri zgorn­je točke vel­ja­jo za vas, kako se lah­ko izo­gne­te napa­kam pri pri­pra­vi in nado­mes­ti­te more­bit­ne poman­jkljivos­ti. Več infor­macij o tem naj­de­te tukaj, na infor­mac­ijs­kem port­a­lu o znan­ju o pred­me­tu. šte­vil­ni nas­ve­ti in . Pove­za­ve do dru­gih splet­nih mest ali medi­jev, kot je You­Tube..


Naj­no­ve­jši knjiž­ni nas­ve­ti za izpit 34a:

Ali se na indus­trij­ski in trgo­vin­ski zbor­ni­ci tre­nut­no izva­ja­jo kakš­ni izpi­ti zara­di Corone?

Ali se na industrijski in trgovinski zbornici trenutno izvajajo kakšni izpiti zaradi Corone?

Aktu­al­no vprašan­je je, ali se tre­nut­no izva­ja­jo izpi­ti 34a, pove­za­ni s pandemijo.

Indus­trijs­ke in trgo­vins­ke zbor­nice (IHK) si priz­ade­va­jo, da bi se drža­le obs­to­ječih datu­mov izpi­tov. Da! Izpi­ti običa­j­no pote­ka­jo. Ven­dar so mož­na odsto­pan­ja, saj lah­ko nače­lo­ma vsak senat sam odloči, ali se pre­g­led opra­vi, pre­kliče brez zamen­ja­ve ali pre­loži. V pri­me­ru tre­nut­ne kri­ze na področ­ju koro­ne je to odvis­no tudi od regio­nal­ne vred­nos­ti inci­dence, tre­nut­nih zakon­skih zah­tev in poli­tič­nih odločitev.

Pan­dem­ski načrti/higienski kon­cep­ti in spe­ci­fi­ka­ci­je IHK

Veči­na zbor­nic ima higi­en­ske kon­cep­te, ki določa­jo pogo­je, pod kate­ri­mi se lah­ko opravlja­jo pregledi.
Za šte­vil­ne zbor­nice vel­ja­jo nas­lednja pra­vila (brez jamstva):

Naj­no­ve­jše informacije!

Nadal­jn­je pri­ja­ve: Naj­bol­je je, da se o tem, kaj je tre­ba upoš­te­va­ti, poz­ani­ma­te nepos­red­no pri pre­g­led­ni IHK. — ali je na pri­mer tre­ba pred­loži­ti zdrav­niš­ko spriče­va­lo ali pa so se spre­mem­be zgo­di­le v krat­kem času. Na splet­ni stra­ni zadev­ne­ga IHK (ključ­na bese­da News / Coro­na) je na vol­jo veli­ko informacij.

Veli­ka vstop­ni­ca, majh­na vstop­ni­ca — kaj naj bi to bilo?

Velika vstopnica, majhna vstopnica - kaj naj bi to bilo?

Zme­da je velika

V ponud­bah za delo, prošn­jah za zapos­li­tev ali ponud­bah teča­jev ved­no zno­va beremo o veli­kih ali majh­nih “Var­nost­no potrdi­lo” — vča­sih ga ime­n­u­je­mo le veli­ka ali mala bankovka.
Ti izra­zi se pogos­to uporablja­jo tudi na forumih, v druž­ab­nih omrež­jih ali celo na stra­neh ponud­ni­kov teča­jev. Ven­dar bodi­te pozor­ni: Ne obsta­ja veli­ka ali majh­na var­nost­na prepustnica!

 

Kaj pome­ni “var­nost­no potrdilo”?

34.a člen Zako­na o regu­la­ci­ji obrti, trgo­vi­ne in indus­tri­je (Gewer­be­ord­nung) vse­bu­je pomemb­ne določ­be o tem, kaj mora ose­ba izpoln­je­va­ti, če želi “poklic­no varo­va­ti življen­je ali pre­možen­je dru­gih lju­di”. Splet­na stran § 34a GewO je namen­jen predv­sem Izva­ja­lec varo­van­ja in ure­ja, kaj mora­jo izpoln­je­va­ti za regis­tra­ci­jo dejav­nos­ti varo­van­ja. Ven­dar pa tudi določa, da lah­ko trgo­vec opravljan­je nalog varo­van­ja zau­pa le osebam, ki so Delav­ci ki jim je po eni stra­ni kot stražar­jem dovol­je­no zaht­eva­no Zanesljivost po dru­gi stra­ni pa ima­jo določe­ne Mini­mal­ne kva­li­fi­ka­ci­je mora­jo poka­za­ti. V zve­zi s kva­li­fi­ka­ci­ja­mi se pogos­to poja­vi ta zlovešči “cer­ti­fi­kat”: z “veli­kim cer­ti­fi­katom” neka­te­ri mis­li­jo na uspeš­no uspeš­no opravljen izpit, tj. dokaz o uspeš­no opravljen preiz­kus uspeš­nos­ti v indus­trij­ski in trgo­vin­ski zbor­ni­ci. “Mali cer­ti­fi­kat” se vča­sih ime­n­u­je Sodel­o­van­je na infor­ma­tiv­nem sestan­ku To je tečaj, pri kate­rem mora­te opra­vi­ti le 40 učnih enot in pre­je­ti potrdi­lo o ude­lež­bi, t. i. “cer­ti­fi­ca­te of atten­dance”. Doka­zi­lo o navo­di­lih, je poda­na. Med pou­kom se znan­je ne pre­ver­ja sis­te­ma­tič­no, tem­več se izve­de le kra­tek preiz­kus razu­me­van­ja. Pri pre­ver­jan­ju stro­kov­ne­ga znan­ja pa se opravlja­ta 120-minut­ni pis­ni test in nato ust­ni izpit. Splet­na stran Preiz­kus stro­kov­nos­ti je zato jas­no. kako­vost­ne­jši kot je navo­di­lo, lah­ko pa se loti tudi poseb­nih nad­zor­nih dejav­nos­ti, kot so patrul­je na jav­nih pro­met­nih površi­nah ali delo detek­tivov v trgo­vi­ni. Kako pote­ka­ta post­o­pek pouče­van­ja in pre­ver­jan­je uspo­s­ob­ljen­os­ti, kaj se pri tem zaht­e­va in komu ni tre­ba sodel­o­va­ti, če je to pri­mer­no, je (med drug­im) opis­a­no v Odlok o nad­zoru urejeno.

 

Zakaj se pri pre­ver­jan­ju stro­kov­ne­ga znan­ja uporablja­jo napač­ni izrazi?

Men­im, da so vzro­ki za to raz­lič­ni. Neka­te­ri ljud­je pre­pros­to ne zna­jo bol­je., neka­te­ri izgo­var­ja­jo Udob­je le na krat­ko o “vide­zu”, neka­te­re ose­be (zlas­ti pod­jet­ja) pa uporablja­jo namer­no napač­ni izra­zi. Ker so napač­ni izra­zi v določe­nih kro­gih precej pogos­ti (zlas­ti med manj uspo­s­ob­lje­n­imi), mno­gi, ki se želi­jo pri­pra­vi­ti na pre­ver­jan­je stro­kov­ne uspo­s­ob­ljen­os­ti, pre­pros­to poišče­jo na pri­mer izraz “var­nost­no spriče­va­lo”. Ali pa Pod­jet­ja zava­ja­jo poten­cial­ne stran­ke, da ver­ja­me­jo, da ima­jo več, kot dejans­ko ima­jo.: V pre­te­klos­ti so ved­no obsta­ja­la pod­jet­ja za usposabljan­je, ki so ponu­ja­la kva­li­fi­ka­ci­jo “stro­kovn­jak za var­n­ost”. To se sliši kot več! Ven­dar pa je običa­j­no vključe­na “le” pri­pra­va na kva­li­fi­ka­ci­jo. Po ceni več sto ali celo več kot tisoč evrov. Po dru­gi stra­ni pa je spe­cia­list za zašči­to in varo­van­je pra­vo tri­let­no poklic­no usposabljan­je — obsta­ja nevar­n­ost zamen­ja­ve! Moj nas­vet: Zato bodi­te pozor­ni na uporablje­ne izra­ze in v pri­me­ru dvo­ma vprašaj­te, kaj toč­no pome­ni­jo. Naj­bol­je je, da se jas­no izraža­te in uporablja­te pra­vo ter­mi­no­lo­gi­jo. S tem bos­te pok­aza­li, da se na stva­ri spoznate 🙂

 

Nedav­no je Jörg Zitz­mann v svo­jem pod­kas­tu za zašči­to in var­n­ost v 328. epi­zo­di obravna­val tudi vprašan­je “velikih/malih nas­to­pov”. Kot direk­tor Aka­de­mi­je za var­n­ost red­no pre­je­ma takš­na vprašan­ja in jih pojasn­ju­je: https://www.podcast-fuer-schutz-und-sicherheit.de/podcast/328-grosser-oder-kleiner-securityschein/

Stro­kov­na infor­mac­ijs­ka stran: Vse novo!

Strokovna informacijska stran: Vse novo!

Poz­dravlje­ni vsi, ki vas zani­ma stro­kov­no znanje!

Od danes je infor­mac­ijs­ka stran o tej temi na novo obli­ko­va­na. Splet­no mes­to je bilo gra­fič­no popol­no­ma pre­no­vlje­no in je zdaj enost­av­no za upor­abo tudi na pamet­nih tele­fo­nih! Poleg tega smo razši­ri­li ponud­bo sto­ri­tev. Vprašan­je post­avi­te v Forum ali uporabi­te Iskan­je stra­niče potre­bu­jete infor­maci­je o določe­ni temi.

Novice ved­no v blogu

Nov je tudi splet­ni dnev­nik, na kate­rem tre­nut­no berete to obja­vo. Tu vas bom v krat­kih član­kih obveščal, ko bodo na vol­jo novice o izpi­tu 34a ali dru­gih var­nost­nih temah!

O meni

Moje ime je Han­nes Fich­tel in sem izpraše­valec v raz­lič­nih izpit­nih komi­si­jah na področ­ju zašči­te in var­n­os­ti na IHK. V zaseb­nem varo­van­ju del­am od leta 2006. Začel sem z izobraže­van­jem po § 34a GewO in usposabljan­jem za stro­kovn­ja­ka za varo­van­je in zašči­to, nadal­je­val z izpo­poln­je­van­jem kot mojs­ter za varo­van­je in zašči­to (IHK) do dodi­plom­ske­ga in magis­trs­ke­ga štu­di­ja na področ­ju varo­van­ja. Vodim info­por­tal za stro­kov­no znan­je in z vesel­jem odgo­vor­im na vsa vaša vprašanja!

Odtis
sl_SISL
Soglas­je za piš­kot­ke z oglaše­van­jem res­nič­nih piškotkov