Post­up vyšetření

Jak vypa­dá den zkoušky?

Část 1: Písem­ná zkouš­ka (test s výbě­rem odpo­vě­dí)
Část 2: Úst­ní zkouš­ka (vol­né odpo­vě­di na otáz­ky před zkušeb­ní komisí)

Zkouš­ka začí­ná ráno, obvyk­le mezi 8:30 a 9:00, písem­nou čás­tí. Věnuj­te pro­sím pozor­n­ost infor­macím uve­deným v poz­ván­ce a dost­av­te se na mís­to včas. Jaké­ko­li zpož­dění půj­de na vaše nákla­dy. Na zkouš­ku si s sebou vez­mě­te zva­cí dopis, plat­ný doklad totož­nos­ti a psací potře­by (např. biros). Pomů­cky, jako jsou ency­klo­pe­die, učeb­nice apod., nej­sou povo­leny. není povo­le­no.
Pos­tu­puj­te pod­le pokynů zkušeb­ní komi­se a při­prav­te se na zkouš­ku. Pokud se před zahá­jením zkoušky necí­tí­te zce­la fit, máte stá­le mož­nost od zkoušky ods­tou­pit. Zkouš­ka pak bude považo­vá­na za “neúčast na zkoušce”. Máte také mož­nost pře­dem vyjá­dřit své pří­pad­né výhra­dy k něk­terým zkouše­jí­cím (např. z důvo­du pod­ja­to­s­ti). Tyto výhra­dy budou zaz­na­mená­ny a mohou vést k tomu, že vám bude nabíd­nut jiný ter­mín zkoušky bez “urá­ž­li­vé­ho zkouše­jí­cí­ho”. Vez­mě­te pro­sím na vědomí: Pod­vá­dění a hru­bé vyrušo­vá­ní vede k vyloučení ze zkoušky.. Zkouš­ka se pak považu­je za “neúspěš­nou”.
Na vypra­co­vá­ní 72 otá­zek (“mul­ti­ple choice”) písem­né zkoušky máte 120 minut. Peč­li­vě si přeč­tě­te otáz­ky a jed­not­li­vé mož­nos­ti odpo­vě­dí a správ­né odpo­vě­di označ­te zaš­krt­nu­tím na samostat­ném lis­tu s odpověďmi.
Pokud jste úspěšně složi­li písem­nou zkouš­ku, obdrží­te o tom pot­vr­zení a bude­te při­puš­tě­ni k úst­ní zkoušce. Pokud jste v této prv­ní čás­ti zkoušky nezí­s­ka­li dosta­tečný počet bodů, zkouš­ko­vý den pro vás v tuto chví­li kon­čí a máte mož­nost se lépe při­pra­vit na další ter­mín zkoušky. Vzhle­dem k tomu, že vyhod­no­cení písem­né zkoušky s výbě­rem odpo­vě­dí pomocí šablon obvyk­le pro­běh­ne poměrně rych­le, může nás­led­ná úst­ní zkouš­ka pro­běhn­out ihned poté, čas­to ješ­tě týž den nebo den poté. To se však u jed­not­li­vých IHK liší a záleží také na poč­tu účast­ní­ků zkoušky.
Pře­jít na úst­ní zkouš­ka bude­te muset předs­tou­pit před zkušeb­ní komi­si, a to buď samostat­ně, nebo ve sku­pině. Zkušeb­ní komi­se se musí sklá­dat nej­mé­ně ze tří členů, kteří mají přís­luš­né odbor­né zna­los­ti, jsou osob­nost­ně vhod­ní a budou se vás ptát na lát­ku v sou­la­du se zkušeb­ním řádem. Úst­ní zkouš­ka by měla trvat při­b­ližně 15 minut na oso­bu. Otáz­ky jsou čas­to kla­de­ny prak­tickým způ­s­o­bem jako pří­pa­do­vé stu­die. Hlav­ní důraz je kla­den na “prá­vo” a “jed­ná­ní s lid­mi”. For­mu­luj­te své odpo­vě­di pro­myš­leně a sro­zu­m­itelně v němčině!
Po skon­čení úst­ní zkoušky se komi­se krát­ce ode­be­re na pora­du. Pokud jste i při úst­ní zkoušce správ­ně odpo­vě­dě­li ale­s­poň na 50% otá­zek, zkouš­ku jste úspěšně složi­li. Zkušeb­ní komi­se větši­nou hlasů roz­hod­ne, zda jste u zkoušky uspě­li, nebo neu­spě­li. Výs­le­dek zkoušky vám bude ozná­men bez­pro­s­třed­ně po skon­čení jed­ná­ní. Osvě­dčení o zkoušce jako písem­ný doklad o vaší odbor­n­o­s­ti (pod­le § 34a GewO) vám bude zas­lá­no poš­tou o něko­lik dní později!

Mimocho­dem, zkouš­ka je neveře­jná. Všich­ni zkouše­jí­cí jsou vázá­ni mlčen­li­vos­tí o obs­a­hu a prů­běhu akce. Nemu­sí­te se tedy bát. I když zkouš­ka není kaž­do­den­ní situ­ací: Snaž­te se půso­bit kom­pe­tent­ně a sebe­vě­domě! Nik­dy však nebuď­te “vše­vě­doucí” a vždy se vyhně­te poučo­vá­ní zkouše­jí­cích nebo kla­dení otázek.


Jak se hod­no­tí? Kdy člo­věk u zkoušky neu­spě­je? Kdy zís­ká­te “licen­ci 34a”?

Více…

Exklu­ziv­ní tipy, jak snad­no složit zkoušku

Nepo­sí­lá­me spam! Další infor­mace naj­de­te v naší Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů.

Exklu­ziv­ní tipy, jak snad­no složit zkoušku

Nepo­sí­lá­me spam! Další infor­mace naj­de­te v naší Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů.

Otisk
cs_CZCS