Pochopit otázky ke zkoušce a správně na ně odpovědět: 10 jednoduchých tipů, jak složit písemnou zkoušku odborných znalostí IHK (certifikát 34a)

Poro­zu­mění otáz­kám u zkoušky a jejich správ­né zod­po­vě­zení: 10 jed­no­duchých tak­tických rad pro úspěš­né složení písem­né zkoušky IHK (osvě­dčení 34a)

K pro­cvičení jsou vel­mi uži­teč­né bez­plat­né tes­ty a zkušeb­ní otáz­ky k pří­pra­vě na zkouš­ku odborných zna­los­tí (§ 34a GewO). Téměř ste­jně důleži­té jsou však i tak­tické tipy. Pro­tože i když nez­ná­te hned odpo­věď na zkouš­ko­vou otáz­ku v tes­tu 34a, může­te zkouš­ku 34a složit s pomocí něko­li­ka tipů a triků.

Nemá­te poně­tí, nemá­te odpo­věď? Pro­sím, ne!

Nemůže­te vědět všech­no. I když jste se na test 34a dobře při­pra­vi­li pomocí tes­to­vých otá­zek, zkušeb­ních tes­tů a dalších stu­di­jních mate­riá­lů, může se stát, že si s něk­terý­mi otáz­ka­mi pro­s­tě nebu­de­te vědět rady. Ano, víte to: I když nez­ná­te odpo­věď na zkouš­ko­vou otáz­ku, stá­le může­te pře­ko­nat překá­ž­ku zkoušky odborných znalostí!

10 jed­no­duchých rad, jak složit zkouš­ku odbor­né způsobilosti

Pokud zoh­led­ní­te nás­le­du­jí­cí tipy pro písem­nou zkouš­ku IHK pro odbor­n­ost § 34a GewO, může­te zís­kat body i za mezery ve znalostech:

 1. Může a řešení je správ­né, nebo může dvě řešení být správ­né. Pro­to nik­dy neu­vá­děj­te tři nebo více řešení jako správná!
 2. Jed­not­né nebo množ­né čís­lo? Věnuj­te pozor­n­ost tomu, zda v Kla­dení otá­zek po jed­né nebo více správ­ných odpo­vě­dích se ptá! Pří­klad: V pří­pa­dě otáz­ky, která začí­ná slo­vy “Jaký před­po­kladen, musí splňo­vat pra­cov­ník ost­ra­hy,…” začí­ná, exis­tu­je více než jed­no správ­né řešení.
 3. Všim­ně­te si Kon­text otáz­ky (tema­tická oblast)! Pokud je napří­klad otáz­ka polože­na na sku­teč­nost z oblas­ti trest­ní­ho prá­va (StGB), nemůže být odpo­věď odka­zu­jí­cí na občan­s­ké prá­vo (BGB) správná. 
 4. Věnuj­te pozor­n­ost Nega­tiv­ní for­mu­lacePokud je v otáz­ce zápor, tak možná otáz­ka žádá, abys­te zaš­krt­li, co přes­ně chce­te zaš­krtn­out. ne pla­tí? Pak si to musí­te roz­mys­let a zvo­lit přes­ně opač­né mož­nos­ti odpovědí!
 5. Klí­čo­vé poj­my jako “nik­dy” nebo “nik­dy nebo “vždy” nebo “vždy by měly být varov­né signá­ly! Spí­še výji­mečně pla­tí, že např. záka­zy nebo povo­lení pla­tí vždy nebo nik­dy, tj. jsou abso­lut­ní. U mno­ha věcí exis­tu­jí výjim­ky nebo urči­té rám­co­vé pod­mín­ky a není to strikt­ně čern­o­bí­lé. Tako­vé klí­čo­vé výra­zy v odpo­vě­di naz­naču­jí, že je spí­še špatná. 
 6. Další­mi výra­zy, kte­ré by měly vyvo­lat pop­lach, jsou např. “výhrad­ně” nebo “bez výjim­ky”. Pla­tí zde totéž, co v před­cho­zím tipu. Nes­tá­vá se čas­to, aby něco pla­ti­lo bez výjimky.
 7. Při písem­né zkoušce musí­te dosta­tek času. Dej­te si na čas a přeč­tě­te si otáz­ky podrob­ně a pří­pad­ně i něko­li­krát. Pokud vás odpo­věď nen­apa­dá, vrať­te otáz­ku zpět. Otáz­ku si označ­te, abys­te se na ni poz­dě­ji nez­apom­ně­li zno­vu podívat.
 8. Nejs­te si jis­ti správ­nou odpo­vě­dí na otáz­ku. Pra­cuj­te pod­le Zása­da vyloučení a vytří­dit mož­nos­ti, kte­ré roz­hod­ně nemo­hou být prav­di­vé. To čas­to pomáhá.
 9. Pokud o nějaké otáz­ce nemá­te poně­tí, nen­echá­vej­te ji bez odpo­vě­di. Hádej­te, když musí­te! Za neodpo­vě­zení na otáz­ku roz­hod­ně dosta­ne­te 0 bodů. I když vám instinkt napo­ví­dá jed­no nebo dvě řešení, štěs­tí může být na vaší straně.
 10. A nakon­ec to nej­dů­leži­tě­jší: I když je ten­to člá­nek o “tipech na tak­ti­ku” v užším slo­va smys­lu — není o tak­ti­ce. při­prav­te se! Včas­né a cíle­vě­do­mé učení je základ­ním fak­torem pro úspěš­né složení zkoušky.

Zas­věce­né tipy

Mno­ho dalších tipů, jak úspěšně zvládn­out zkouš­ku pro­fes­ní kva­li­fik­a­ce 34a, zís­ká­te, pokud si přeč­te­te náš člá­nek. bez­plat­ný news­let­ter před­plat­né. Bez­pro­s­třed­ně poté vám zaš­le­me naše 34a PDF s cel­kem 25 tipů pro odbor­né vyše­tření na.

Odbor­né tipy a otáz­ky ke zkouškám na YouTube

Rád bych vám dopo­ručil dvě uži­tečná videa pro pří­pra­vu na řidičs­ký prů­kaz 34a, která naj­de­te v sek­ci You­Tube kanál Aka­de­mie pro bez­peč­nost najít:


Exklu­ziv­ní tipy, jak snad­no složit zkoušku

Nepo­sí­lá­me spam! Další infor­mace naj­de­te v naší Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů.

Exklu­ziv­ní tipy, jak snad­no složit zkoušku

Nepo­sí­lá­me spam! Další infor­mace naj­de­te v naší Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů.

2 Comments 

 1. Malgorzata Zofia Broichhagen
  9. Únor 2024 na 2:36 Odpovědět

  Ich möch­te das sehr ger­ne lernen,sich mein Traum zu ver­wirk­li­chen. Bei mir Tag und Nacht gibt nur eins 34a gw0 sach­kun­de und nichts anders.

Zan­echat odpo­věď

Otisk
cs_CZCS