GewO a BewachV

Jas­ně shr­nu­té práv­ní požadavky

Na tom­to mís­tě naj­de­te Hlav­ní práv­ní poža­dav­ky z § 34a záko­na o regu­la­ci obcho­du a prů­mys­lu (GewO) a naří­zení o dozoru (BewachV). s ohle­dem na zko­umá­ní odborných zna­los­tí v bez­peč­nost­ním prů­mys­lu jsou shr­nu­ty na jed­né strán­ce. Úplné znění před­pisů je k dis­po­zi­ci zde:

Poz­nám­ka: V pos­led­ních letech byly něko­li­krát upra­ve­ny před­pi­sy pro strá­žní služ­bu. Mimo jiné byl zave­den registr strá­žných, zaved­lo se povin­né přez­koušení z odbor­n­o­s­ti pro další čin­nos­ti (např. pro správ­ce nemo­vi­tos­tí v oblas­ti azy­lu) a změ­nil se obs­ah před­pisů (např. na služeb­ním prů­ka­zu). V součas­né době se plá­nu­je celos­tát­ní zákon o bez­peč­nost­ních služ­bách. Kromě toho je nyní po změně resor­tu za sek­tor sou­kro­mé bez­peč­nos­ti odpo­věd­né minis­terst­vo vni­tra, niko­liv minis­terst­vo hos­po­dá­řst­ví. Lze před­po­klá­dat, že práv­ní poža­dav­ky na ten­to sek­tor budou v budoucnu před­mě­tem dalších úprav. Pro vyh­le­dá­vá­ní v přís­lušných, aktuálně plat­ných práv­ních pra­men­ech nebo v nich dopo­ruču­je­me online nabíd­ku Spol­ko­vé­ho minis­terst­va spra­vedl­nos­ti a ochra­ny spo­tře­bi­te­le na adre­se www.gesetze-im-internet.de


§ 34a GewO (zákon o regu­la­ci obcho­du a průmyslu)

§ 34a GewO odst. 1

Kaž­dý, kdo chce střežit živo­ty nebo majet­ek tře­tích osob z povolá­ní (strá­žní služ­ba), potře­bu­je povo­lení přís­luš­né­ho orgá­nu. Povo­lení může být pod­mí­ně­no splněním pod­mí­nek, pokud je to nez­byt­né pro ochra­nu veře­j­nos­ti nebo kli­en­tů; za ste­jných pod­mí­nek je pří­pust­né i doda­teč­né zařa­zení, změ­na a doplnění pod­mí­nek. Povo­lení se zamít­ne, pokud

1. sku­teč­nos­ti odů­vo­dňu­jí před­po­klad, že žad­atel nebo něk­terá z osob pověřených řízením pod­ni­ku nebo pobočky nemá spo­leh­li­vost potřeb­nou pro pro­vo­zo­vá­ní podniku,
2. žad­atel žije v neu­s­pořá­daných finančních poměrech,
3. žad­atel nebo oso­ba pověřená řízením pod­ni­ku nebo pobočky nepro­ká­že zkouš­kou úspěšně slože­nou před prů­mys­lo­vou a obchod­ní komo­rou, že má odbor­né zna­los­ti práv­ních a pro­fes­ních zásad nez­byt­ných pro výkon strá­žní živ­nos­ti.; v pří­pa­dě práv­nických osob se to vzta­hu­je na zákon­né zás­tup­ce, pokud se pří­mo podí­le­jí na plnění úkolů ost­ra­hy nebo pokud žád­ná oso­ba pověřená řízením pro­vo­zov­ny nebo pobočky nemá osvě­dčení o způ­so­bi­los­ti, nebo
4. žad­atel nepřed­loží doklad o pojiš­tění odpovědnosti.

§ 34a GewO odst. 1a

Obchod­ník smí zaměst­ná­vat oso­by (strá­žce) k výkonu strá­žní služ­by pou­ze teh­dy, pokud jsou
1. mají poža­do­va­nou spo­leh­li­vost a
2. pro­ká­zat osvě­dčením vydaným prů­mys­lo­vou a obchod­ní komo­rou, že byli pouče­ni a zna­jí práv­ní a tech­nické zása­dy nez­byt­né pro pro­vo­zo­vá­ní živnosti.

Pro výkon níže uve­dených čin­nos­tí se kromě poža­dav­ků uve­dených ve větě prv­ní č. 1 vyža­du­je doklad o úspěšně vyko­n­a­né zkoušce z odborných zna­los­tí před prů­mys­lo­vou a obchod­ní komorou:
1. hlíd­ky v oblas­ti s veře­jným pro­vo­zem nebo v oblas­tech vpra­vo od domu se sku­tečným veře­jným provozem,
2. ochra­na před zloději,
3. střežení vstup­ních pros­tor dis­ko­ték v pohostinství,
4. střežení při­jí­macích zaří­zení pod­le § 44 záko­na o azy­lu ve znění vyhlá­še­ném dne 2. září 2008 (Spol­ko­vá sbír­ka zákonů I, str. 1798), napos­le­dy poz­měně­né­ho člán­kem 6 záko­na ze dne 31. čer­vence 2016 (Spol­ko­vá sbír­ka zákonů I, str. 1939), spo­lečných uby­to­va­cích zaří­zení pod­le § 53 záko­na o azy­lu nebo jiných nemo­vi­tos­tí a zaří­zení slouží­cích k ofi­ci­ální­mu uby­to­vá­ní, byť dočas­né­mu, žad­atelů o azyl nebo uprch­lí­ků v řídí­cí funkci,
5. střežení význa­mných udá­los­tí chrá­něných pří­s­tu­pem v řídí­cí funkci.

Za úče­lem ověření spo­leh­li­vos­ti strá­žce a oso­by pověře­né vedením pro­vo­zov­ny nebo pobočky zís­ká orgán pověřený výkonem zems­ké­ho prá­va v mís­tě hlav­ní­ho byd­liš­tě fyzické oso­by ale­s­poň neo­me­ze­né infor­mace pod­le § 41 odst. 1 č. 9 spol­ko­vé­ho záko­na o ústřed­ním rejs­tří­ku, jakož i vyjá­dření zems­ké­ho poli­ce­jní­ho orgá­nu přís­luš­né­ho pod­le mís­ta byd­liš­tě, ústřed­ní poli­ce­jní sta­nice nebo přís­luš­né­ho přís­luš­né­ho úřa­du zems­ké kri­minální poli­cie o tom, zda a jaké jsou zná­my skut­ko­vé poz­nat­ky, kte­ré by moh­ly vyvo­lat pochyb­nos­ti o spo­leh­li­vos­ti, pokud úče­ly trest­ní­ho stí­há­ní nebo odvrá­cení nebez­pečí nevyluču­jí pře­dá­ní skut­ko­vých poz­nat­ků. V pří­pa­dě strá­žců a osob pověřených vedením pod­ni­ku nebo pobočky bez hlav­ní­ho byd­liš­tě ve Spol­ko­vé repu­bli­ce Něme­cko ověřu­je spo­leh­li­vost orgán odpo­věd­ný za vymá­há­ní prá­va v mís­tě pod­ni­ká­ní obchod­ní­ka, který fyzick­ou oso­bu poprvé regis­tru­je. Odsta­vec 1 věta 5 čís­lo 4 se použi­je obdob­ně pro strá­žní­ky, kteří mají vykon­á­vat jeden z těch­to úkolů:

1. střežení pod­le věty druhé č. 4 a 5, a to i v jiné než řídí­cí funk­ci, nebo
2. úkoly ochra­ny v paci­fi­kova­ném majet­ku pro objek­ty, z nichž může v pří­pa­dě kri­minální­ho zása­hu hro­zit zvlá­št­ní nebez­pečí pro veřejnost.


Bewa­chungs­ver­ord­nung (BewachV)

BewachV Oddíl 3 — Zko­umá­ní odborných znalostí

BewachV § 9 Účel a před­mět znalecké­ho zkoumání

(1) Úče­lem zkoušky odborných zna­los­tí pod­le § 34a odst. 1 věta 3 čís­lo 3 a odst. 1a věta 2 záko­na o živ­nos­ten­ském, obchod­ním a prů­mys­lo­vém pod­ni­ká­ní (Gewer­be­ord­nung) je pro­ká­zat, že oso­by v ní uve­de­né zís­ka­ly zna­los­ti práv­ních před­pisů a pro­fes­ních povin­nos­tí a opráv­nění potřeb­ných pro samostat­ný výkon strá­žní služ­by, jakož i jejich prak­tick­ou aplikaci.

(2) Před­mě­tem zkoušky jsou před­mě­ty uve­de­né v § 7 ve spo­jení s pří­lo­hou č. 2; zkouš­ka zahr­nu­je kaž­dý z před­mě­tů tam uvedených.

BewachV § 10 Přís­lušný orgán a zkušeb­ní komise

(1) Zkouš­ku odbor­né způ­so­bi­los­ti lze vyko­nat u kte­ré­ko­li prů­mys­lo­vé a obchod­ní komo­ry, která ji nabízí.

(2) Prů­mys­lo­vá a obchod­ní komo­ra zří­dí nej­mé­ně jed­nu zkušeb­ní komi­si, která bude zkouš­ku pro­vá­dět. Jme­n­u­je čle­ny komi­se, jakož i před­se­du a jeho zás­tup­ce. Čle­no­vé musí být odborně způ­so­bilí ve zkoušených obo­rech a vhod­ní pro účast ve zkušeb­ním systému.

BewachV § 11 Kon­tro­la, postup

(1) Zkouš­ka se dělí na úst­ní a písem­nou část.

(2) V úst­ní čás­ti zkoušky může být součas­ně zkouše­no až pět ucha­zečů; zkouš­ka trvá při­b­ližně 15 minut pro kaž­dé­ho ucha­zeče. Úst­ní část zkoušky se zaměřu­je na oblas­ti uve­de­né v § 7 odst. 1 a 6.

(3) Písem­ná část zkoušky může pro­bí­hat na růz­ných médiích.

(4) Výkon ucha­zeče hod­no­tí zkušeb­ní komi­se jako úspěšný nebo neúspěšný. Zkouš­ka je slože­na úspěšně, pokud byl výkon ucha­zeče v písem­né čás­ti a v úst­ní čás­ti zkoušky vyhod­no­cen ale­s­poň jako dostatečný.

(5) Zkouš­ka je neveře­jná. Kromě členů zkušeb­ní komi­se a zkoušených osob však mohou být přít­om­ny tyto osoby:
1. Pověření zás­tup­ci dozo­ro­vých orgánů,
2. čle­no­vé jiné zkušeb­ní komise,
3. zás­tup­ci obchod­ních a prů­mys­lo­vých komor,
4. oso­by pověře­né kon­tro­lou kva­li­ty tes­tů nebo
5. oso­by urče­né ke jme­no­vá­ní do zkušeb­ní komise.Tyto oso­by nes­mí zasaho­vat do pro­bí­ha­jí­cí zkoušky ani se podí­let na pro­jed­ná­vá­ní výs­led­ku zkoušky.

(6) Zkouš­ku lze opakovat.

(7) Prů­mys­lo­vá a obchod­ní komo­ra vydá osvě­dčení pod­le pří­lo­hy č. 3, pokud zkoušená oso­ba úspěšně složi­la zkoušku.

(8) Podrob­nos­ti o zkušeb­ním řízení upra­vu­jí prů­mys­lo­vé a obchod­ní komo­ry sta­tu­tem v sou­la­du s § 32 záko­na o živ­nos­ten­ském podnikání.

BewachV § 12 Uzná­ní jiných důkazů

Drži­telé osvě­dčení uve­dených v § 8 čís­lech 1 až 3 nemu­sí sklá­dat zkouš­ku pod­le § 9.

BewachV § 8 Uzná­ní jiných důkazů
(Odkaz na BewachV § 12 Uzná­ní jiných důka­zů [pro znalecké zkoumání])

Pokud jsou k dis­po­zi­ci nás­le­du­jí­cí důka­zy, není tře­ba pro­ka­zo­vat poučení:

1. doklad o úspěšně slože­né závě­reč­né zkoušce
a) jako cer­ti­fi­kovaný spe­cia­lis­ta na bez­peč­nost zařízení,
b) jako cer­ti­fi­kovaný pra­cov­ník ochra­ny a bezpečnosti,
c) jako ser­vis­ní pra­cov­ník pro ochra­nu a bezpečnost,
d) jako spe­cia­lis­ta na ochra­nu a bezpečnost,
e) jako cer­ti­fi­kovaný mistr řemeslník nebo cer­ti­fi­kovaná mis­tro­vá řemeslnice pro ochra­nu a bezpečnost,
f) jako cer­ti­fi­kovaný mistr nebo mis­tro­vá bez­peč­nos­ti závodu,

2. osvě­dčení o zkoušce o úspěš­ném vykon­á­ní kariérní zkoušky minimálně pro střed­ní služ­bu v oblas­ti výcvi­ku pro poli­ce­jní donu­co­va­cí služ­bu země nebo federace, pro vězeňs­kou služ­bu, pro zbro­jní obor celní služ­by a pro vojens­kou poli­ce­jní služ­bu federálních ozbro­jených sil,

3. vys­vě­dčení o zkoušce pot­vr­zu­jí­cí úspěš­né absol­vo­vá­ní stu­dia prá­va na vyso­ké ško­le nebo aka­de­mii, která udělu­je titul rov­no­cen­ný vyso­koš­kol­ské­mu titu­lu, pokud je součas­ně před­ložen doklad o výuce prů­mys­lo­vou a obchod­ní komo­rou v obo­rech pod­le § 7 čísel 5 až 7,

4. osvě­dčení o úspěšně vyko­n­a­né zkoušce odborných zna­los­tí pod­le § 11 odst. 7.

BewachV Pří­lo­ha 2 (k § 7) Před­mět­né oblas­ti pro instruk­tá­žní řízení v oboru ostraha
Ochran­ka (40 vyučo­va­cích hodin)
(Odkaz na BewachV § 9 odst. 2 Účel a před­mět zkoušky odborných zna­los­tí [obs­ah pla­tí i pro zkouš­ku odborných znalostí])

1. prá­vo v oblas­ti veře­j­né bez­peč­nos­ti a pořád­ku včet­ně živ­nos­ten­ské­ho práva
— Úkoly a vyme­zení čin­nos­tí bez­peč­nost­ních spo­leč­nos­tí od úkolů poli­cie a orgá­nů veře­j­né­ho pořádku
— § 34a Zákon o regu­la­ci obcho­du a prů­mys­lu, naří­zení o dozoru

2. prá­vo na ochra­nu osob­ních údajů

3. občan­s­ký zákoník
— Sebeobra­na (§ 227 BGB), stav nut­né potře­by (§§ 228, 904 BGB), své­po­moc (§§ 229, 859 BGB), zaká­zaný pro­ti­práv­ní zásah (§ 858 BGB), odpo­věd­nost a delikt­ní prá­vo (§§ 823 a násl. BGB), vlast­nict­ví a drž­ba (§§ 903, 854 BGB), zákaz obtěžo­vá­ní (§ 226 BGB), přiče­mž je pouká­zá­no na otáz­ky demark­a­ce k přís­lušným ust­a­novením trest­ní­ho zákon­í­ku (§§ 32 až 35).

4. trest­ní a pro­ces­ní prá­vo, zachá­zení se zbraně­mi — jed­not­li­vé trest­né činy (např. § 123, §§ 185 a násl., §§ 223 a násl., § 239, § 240, §§ 244 a násl. StGB).
— před­běž­né zatčení (§ 127 StPO)
— Základ­ní rysy úkolů stát­ní­ho zas­tu­pi­tel­st­ví a poli­cie (§ 152, 163 trest­ní­ho řádu)
— mani­pu­lace se zbraně­mi (obušky, drá­ž­di­vé spre­je atd.).

5. pre­vence nehod

6. jed­ná­ní s lid­mi, zej­mé­na cho­vá­ní v nebez­pečných situ­acích a dees­ka­lační tech­niky v kon­flikt­ních situ­acích, jakož i mezi­kul­turní kom­pe­tence se zvlá­št­ním zře­te­lem na roz­ma­ni­tost a sociální rozmanitost.
— Sebeúc­ta (před­po­kla­dy pro správ­nou inter­ak­ci se sebou samým a s ost­at­ní­mi lidmi).
— Nad­měrný pocit vlast­ní hodnoty/podřadnosti (pří­či­ny a ztrá­ta standardů)
— Konflikty/stres (původ, úrov­ně kon­flik­tů, obtí­ž­né situ­ace, řešení)
— Správ­né oslo­vo­vá­ní a vedení roz­ho­voru (základ­ní pra­vid­la správného/nesprávného chování)
— mezi­kul­turní kom­pe­tence se zvlá­št­ním důra­zem na rozmanitost
— Jed­ná­ní se zvlá­š­tě zra­ni­telný­mi uprch­lí­ky a jejich ochra­na (napří­klad osamě­le ces­tu­jí­cí ženy, homo­se­xuá­l­o­vé, trans­se­xuá­l­o­vé, oso­by se zdra­vot­ním pos­tižením, obě­ti závaž­né­ho násilí).

7. základ­ní prin­ci­py bez­peč­nost­ní­ho inženýrství
— Mecha­nická bez­peč­nost­ní technologie
— Sys­té­my detek­ce nebez­pečí; sle­do­vá­ní poplachů
— Požární ochrana

[Údaj o vyučo­va­cích hodinách (časo­vých jed­not­kách na před­mět) v původ­ním tex­tu neh­raje roli při zkoušce odborných zna­los­tí, ale pou­ze při pos­ky­to­vá­ní výuky pod­le § 34a GewO].

BewachV Pří­lo­ha 3 (k § 11 odst. 7) — Osvě­dčení o úspěš­ném absol­vo­vá­ní odbor­né zkoušky pod­le § 34a odst. 1 věta 3 čís­lo 3 a odst. 1a věta 2 záko­na o živ­nos­ten­ském pod­ni­ká­ní (Gewer­be­ord­nung).

(Příj­mení a jméno)

Naro­zen dne
na adrese
Rezi­dent v
má na
před obchod­ní a prů­mys­lo­vou komorou

úspěšně složil zkouš­ku odbor­né způ­so­bi­los­ti pro výkon povolá­ní strá­ž­né­ho a bez­peč­nost­ní­ho pracovníka.

Audit se týkal zej­mé­na tech­nických povin­nos­tí a pra­vo­mocí v nás­le­du­jí­cích oblastech:
1. prá­vo v oblas­ti veře­j­né bez­peč­nos­ti a pořád­ku, včet­ně obchod­ní­ho práva,
2. zákon o ochraně osob­ních údajů,
3. občan­s­ký zákoník,
4. trest­ní prá­vo a trest­ní řízení, zachá­zení se zbraněmi,
5. naří­zení o pre­ven­ci nehod pro strá­žní a bez­peč­nost­ní služby,
6. jed­ná­ní s lid­mi, zej­mé­na cho­vá­ní v nebez­pečných situ­acích a dees­ka­lační tech­niky v kon­flikt­ních situ­acích, jakož i mezi­kul­turní kom­pe­tence se zvlá­št­ním zře­te­lem na roz­ma­ni­tost a sociální rozmanitost,
7. základ­ní zása­dy bez­peč­nost­ní­ho inženýrství.

(razítko/plomba)

(Mís­to a datum)(Podpis)

Zápa­tí: Iden­ti­fi­kační čís­lo Obchod­ní a prů­mys­lo­vé komo­ry a vali­dační kód


Máte nějaké dota­zy ke zkoušce nebo k pří­pra­vě na zkouš­ku pod­le § 34a? Odpo­vě­di na čas­to kla­de­né otáz­ky jsme pro vás při­pra­vi­li na nás­le­du­jí­cí straně:

Více…

Exklu­ziv­ní tipy, jak snad­no složit zkoušku

Nepo­sí­lá­me spam! Další infor­mace naj­de­te v naší Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů.

Exklu­ziv­ní tipy, jak snad­no složit zkoušku

Nepo­sí­lá­me spam! Další infor­mace naj­de­te v naší Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů.

Otisk
cs_CZCS