Tyto jsou výhody studia s otázkami ke zkoušce 34a.

Výho­dy učení se pomocí zkušeb­ních otá­zek ke zkoušce 34a jsou následující.

Učení se pomocí zkouš­ko­vých otá­zek je osvě­dčená meto­da, kte­rou mno­ho stu­den­tů použí­vá ke zlepšení své­ho poro­zu­mění a zna­los­tí urči­tých témat. 

Proč má pří­pra­va na zkouš­ku 34a smysl

Při zod­po­ví­dá­ní zkouš­ko­vých otá­zek zís­ká­te zpět­nou vaz­bu o tom, jak dobře jste lát­ce poro­zu­mě­li, a může­te se zaměřit na obtí­ž­né čás­ti a zlepšit své zna­los­ti. Může­te zjis­tit mezery ve svém poro­zu­mění a zaměřit se na ně. Díky pra­vi­del­né zpět­né vaz­bě může­te zajis­tit, abys­te se neus­tá­le zlepš­ova­li, a sle­do­vat svůj pokrok.
Další výho­dou učení se pomocí zkušeb­ních otá­zek je hlu­b­ší zapo­jení do výuky. Při zod­po­ví­dá­ní zkouš­ko­vých otá­zek se člo­věk musí inten­ziv­ně­ji zabý­vat obs­a­hem a vyt­vá­řet sou­vis­los­ti mezi jed­not­li­vý­mi téma­ty. Hlu­b­ším pro­ni­k­nu­tím do infor­mací lze zís­kat hlu­b­ší poro­zu­mění téma­tu. Opa­ko­vá­ním a apli­ko­vá­ním infor­mací se zlepšu­je paměť. Když se téma­tu inten­ziv­ně věnu­jete a aktiv­ně apli­ku­jete to, co jste se nauči­li, lépe vám to utkví v pamě­ti.
Zkouš­ko­vé otáz­ky také zaměřu­jí pozor­n­ost na nej­dů­leži­tě­jší aspek­ty učeb­ní lát­ky a pomá­ha­jí eli­mi­no­vat nepod­stat­né infor­mace. Zaměřením na rele­vant­ní infor­mace je mozek scho­pen je lépe vstře­bat a zpra­co­vat. To vede k lepší­mu pocho­pení učeb­ní lát­ky.
Jed­ním z nej­dů­leži­tě­jších pří­nosů učení se pomocí zkouš­ko­vých otá­zek je simu­lace zkouš­ko­vé situ­ace. To může také pomo­ci sní­žit úzkost ze zkoušek. Úzkost ze zkoušky může být význa­mnou překá­ž­kou učení, pro­tože může způ­so­bit, že podá­te horší výkon, než bys­te ve sku­teč­nos­ti moh­li. Nácvi­kem zkouš­ko­vých otá­zek se může­te lépe přiz­pů­so­bit typu otá­zek a prů­běhu zkoušky. To může pomo­ci sní­žit úzkost ze zkoušek a zvýšit sebevědomí.

Další výho­dy učení se pomocí zkušeb­ních otázek

Závěr

Učení se pomocí zkušeb­ních otá­zek má cel­ko­vě mno­ho výhod. Pomá­há zlepšit pocho­pení učeb­ní lát­ky, posí­lit paměť a sní­žit strach ze zkoušek. Díky pra­vi­del­né zpět­né vaz­bě a cíle­né­mu pro­cvičo­vá­ní může­te pra­co­vat kon­krét­ně na obtí­žných čás­tech a sle­do­vat svůj pokrok. Učení se zkouš­ko­vý­mi otáz­ka­mi je účin­ný způ­s­ob, jak se při­pra­vit na zkoušky a uspět u nich. Pří­pra­va na zkouš­ku se zkouš­ko­vý­mi otáz­ka­mi je pro­to důleži­tým fak­torem úspěš­né­ho složení zkoušky IHK. Proč pouhé zapa­ma­to­vá­ní nemu­sí nut­ně stačit ke složení zkoušky 34a, se doz­ví­te v tom­to pří­spěv­ku na blogu.

Tip: Zkušeb­ní otáz­ky na YouTube

Exklu­ziv­ní tipy, jak snad­no složit zkoušku

Nepo­sí­lá­me spam! Další infor­mace naj­de­te v naší Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů.

Exklu­ziv­ní tipy, jak snad­no složit zkoušku

Nepo­sí­lá­me spam! Další infor­mace naj­de­te v naší Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů.

Žád­né komentáře 

Zan­echat odpo­věď

Otisk
cs_CZCS