Tes­to­vé otázky

Otáz­ky pro zkouš­ku odborných zna­los­tí IHK jsou chrá­ně­ny autor­ským prá­vem a nes­mí být zveře­jně­ny. Tes­to­vé otáz­ky na této strán­ce jsou však pod­ob­né původ­ním otáz­kám ke zkoušce. Pomocí nás­le­du­jí­cích cvičných otá­zek si může­te otes­to­vat své zna­los­ti zkoušky bez­peč­nost­ní způ­so­bi­los­ti pod­le § 34a. Další otáz­ky k pro­cvičení naj­de­te na strán­ce www.sachkun.de

0%
24 vol­by, 4.6 prům
4784

Ověř­te si své zna­los­ti o 34a!

1 / 22

Co musí­te spl­nit, pokud se chce­te stát samostat­ně výdě­lečně čin­nou oso­bou v oblas­ti bezpečnosti?

2 / 22

Poli­cie…

3 / 22

Co je tře­ba vzít v úva­hu v pří­pa­dě kamero­vé­ho sle­do­vá­ní sou­kromý­mi subjekty?

4 / 22

Co za urči­tých okol­nos­tí umožňu­je obe­cná své­po­moc (pod­le § 229 BGB)?

5 / 22

Host večír­ku udeří při vstup­ní kon­tro­le pěs­tí do obliče­je čle­na ochran­ky, pro­tože se cítí dis­kri­mi­no­ván. Zaměst­nan­ec na jed­no oko trva­le ztrá­cí zrak.
Jak kla­si­fi­ku­jete skut­ko­vé okol­nos­ti pří­pa­du z hle­dis­ka trest­ní­ho práva?

6 / 22

Kte­ré z nás­le­du­jí­cích činů (pří­kla­dů) jsou považo­vá­ny za trest­né činy?

7 / 22

Může stát zasaho­vat do svo­bod občanů zaručených základ­ním zákonem?

8 / 22

Co je to “zása­da zákonnosti”?

9 / 22

Jaká prá­va má sub­jekt úda­jů v oblas­ti ochra­ny údajů?

10 / 22

S jakou kva­li­fi­ka­cí může člo­věk pra­co­vat jako detek­tiv v obcho­dě nebo v obchod­ním domě?

11 / 22

Kte­ré z nás­le­du­jí­cích aspek­tů upra­vu­je naří­zení o ostraze?

12 / 22

Kdy je zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů přípustné?

13 / 22

Na kte­ré z nás­le­du­jí­cích pří­pa­dů se vzta­hu­je GDPR?

14 / 22

Co se rozu­mí zása­hem do držby?

15 / 22

Z kte­ré z nás­le­du­jí­cích čás­tí se sklá­dá trest­ní zákoník?

16 / 22

Kdy se jed­ná o nepra­vý trest­ný čin z nedbalosti?

17 / 22

Kte­ré z nás­le­du­jí­cích odů­vod­nění lze nalézt v BGB?

18 / 22

Vzta­hu­jí se základ­ní prá­va ze základ­ní­ho záko­na i na bez­peč­nost­ní pra­cov­ní­ky ve vzta­hu k ost­at­ním občanům?

19 / 22

Oso­ba, která zatýká jiné­ho pod­le § 127 trest­ní­ho řádu, nejed­ná pro­ti­práv­ně, pokud…

20 / 22

Kdy se jed­ná o strá­žní služ­bu pod­le § 34a GewO?

21 / 22

Kte­ré tvr­zení o vlast­nickém služeb­ní­ku je správné?

22 / 22

Co zna­mená povin­nost nahra­dit ško­du (pod­le § 823 BGB)?

Vaše skó­re je

0%

Über Ihre Feed­back freue ich mich 🙂

Stov­ky tes­to­vých otá­zek, stu­di­jních mate­riá­lů a neo­me­zený počet zkušeb­ních testů

Zná­te již Sachkun.de?

Naj­de­te zde Stov­ky tes­to­vých otá­zek 34a pro pra­xi, zie‑learningové mate­riá­ly a Simu­lace zkoušek bez ome­zení. Kromě toho exis­tu­jí něk­te­ré Výu­ko­vá videa a v pří­pa­dě jakých­ko­li dota­zů se může­te obrá­tit na Online pomoc spe­cia­lizo­vaných lek­torů k dis­po­zi­ci. Může­te se tak kdy­ko­li zeptat na otáz­ky týka­jí­cí se zkouš­ko­vých témat a obdržet indi­vi­duální odpo­věď. Se záru­kou vrá­cení peněz!

Proj­dě­te bezpečně

Exklu­ziv­ní tipy, jak snad­no složit zkoušku

Nepo­sí­lá­me spam! Další infor­mace naj­de­te v naší Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů.

Exklu­ziv­ní tipy, jak snad­no složit zkoušku

Nepo­sí­lá­me spam! Další infor­mace naj­de­te v naší Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů.

Otisk
cs_CZCS