Poža­dav­ky na zkoušky

Je vyža­do­vá­na před­cho­zí kvalifikace?

Ne! Abys­te se moh­li zúčast­nit zkoušky odborných zna­los­tí, musí­te žád­né musí být splně­ny urči­té poža­dav­ky. Prů­mys­lo­vá a obchod­ní komo­ra pře­dem nez­jišťu­je, zda jste absol­v­ova­li pří­prav­ný kurz, ani zda splňu­jete osob­ní poža­dav­ky (spo­leh­li­vost). Rov­něž nemu­sí­te absol­vo­vat pří­prav­ný kurz u prů­mys­lo­vé a obchod­ní komo­ry nebo jiné vzdělá­va­cí insti­tuce. K zís­ká­ní osvě­dčení o odbor­né způ­so­bi­los­ti pod­le § 34a živ­nos­ten­ské­ho záko­na musí­te “pou­ze” složit písem­nou a úst­ní zkouš­ku před prů­mys­lo­vou a obchod­ní komorou.
Pro ten­to by měl Musí­te mít dob­rou zna­lost němči­ny v psa­né i mlu­ve­né pod­o­bě. Je to pro­to, že potře­bu­jete poro­zu­mět čas­to obtí­žně sro­zu­m­itelným otáz­kám a mož­nos­tem odpo­vě­dí v písem­ném tes­tu zna­los­tí před­mě­tu. Test je nabí­zen výhrad­ně v němčině! Při úst­ní zkoušce musí­te být také schop­ni volně odpo­ví­dat na otáz­ky, kte­ré jsou vám kla­de­ny ke zkoušeným téma­tům v němčině.
Kromě toho je dob­ré, aby se kaž­dý oprav­du inten­ziv­ně zabý­val téma­ty zkoušky odborných zna­los­tí. Pro­tože neúspěš­nost 50% nebo vyšší není neobvy­klá. Čas­to se stá­vá, že vel­ký počet účast­ní­ků neu­spě­je v prv­ní čás­ti zkoušky, písem­né zkoušce, a není pro­to při­puš­těn k druhé čás­ti zkoušky, úst­ní zkoušce.

Aby byla zajiš­tě­na dosta­tečná zna­lost něme­cké­ho jazy­ka, je tře­ba, abys­te Post­up výuky mezi­tím jazy­ko­vé doved­nos­ti, kte­ré jsou Jazy­ko­vá úro­veň B1 spo­leč­né­ho evrops­ké­ho refe­renční­ho rámce pro jazy­ky (SERR). Toto naří­zení se však vzta­hu­je na ne pro zkouš­ku odborných znalostí!


Jaké jsou mož­nos­ti přípravy?

V závis­los­ti na typu stu­den­ta, časo­vých a finančních mož­nos­tech jsou k dis­po­zi­ci nás­le­du­jí­cí mož­nos­ti přípravy:

Přeč­tě­te si více!


Kte­ré­ho pos­ky­to­va­te­le vzdělá­vá­ní si mám vybrat?

Zej­mé­na u poměrně drahých pre­zenčních kur­zů se uji­s­tě­te, že jste pení­ze utra­ti­li dobře a že jste na zkouš­ku dobře při­pra­ve­ni. Důleži­té je pře­dem si vyb­rat vhod­nou vzdělá­va­cí insti­tu­ci. Měli bys­te se napří­klad poohlédn­out po vhod­ných cer­ti­fi­ká­tech, jako je schvá­lení pod­le AZAV (vyhlá­š­ka o akre­dit­a­ci a schvá­lení pro pod­po­ru zaměst­na­nos­ti), cer­ti­fi­kova­né řízení kva­li­ty (pod­le DIN EN ISO 9001), uzná­ní BDSW (= Spol­ko­vý svaz bez­peč­nost­ní­ho prů­mys­lu) nebo pod­ob­né znaky kva­li­ty. Pokud hle­dá­te prá­ci a chce­te zís­kat finanční pro­s­třed­ky na kurz od úřa­du prá­ce, musí být pos­ky­to­va­tel ško­lení scho­pen doložit také odpo­ví­da­jí­cí čís­lo opa­tření! Dob­rou prak­tick­ou radou je jed­no­duše navá­zat kon­takt s další­mi lid­mi a vyměňo­vat si zkušen­os­ti. Pokud (zatím) nez­ná­te niko­ho z bez­peč­nost­ní­ho oboru nebo chce­te rych­le vyh­le­dat dopo­ručení na inter­ne­tu, stačí navš­tí­vit strán­ku Fórum zde na sachkunde-34a.de

Přeč­tě­te si více!


Více infor­mací o téma­tech a obs­a­hu zkoušky odborných zna­los­tí 34a naj­de­te na další stránce!

Více…

Exklu­ziv­ní tipy, jak snad­no složit zkoušku

Nepo­sí­lá­me spam! Další infor­mace naj­de­te v naší Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů.

Exklu­ziv­ní tipy, jak snad­no složit zkoušku

Nepo­sí­lá­me spam! Další infor­mace naj­de­te v naší Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů.

Otisk
cs_CZCS