Archi­vy

Pří­pra­va

Infor­mační por­tál o zkoušce 34a je nyní vícejazyčný!

Informační portál o zkoušce 34a je nyní vícejazyčný!

Nem­lu­ví­te něme­cky, ale jiným jazykem?
V součas­né době jsou v mno­ha oblas­tech Něme­cka nalé­ha­vě zapo­tře­bí kva­li­fi­kovaní pra­cov­ní­ci. Jed­nou z těch­to oblas­tí je sou­kromá bez­peč­nost­ní služ­ba. Abys­te moh­li pra­co­vat pro bez­peč­nost­ní služ­bu v Něme­cku, potře­bu­jete pro mno­ho strá­žních čin­nos­tí nás­le­du­jí­cí osvě­dčení Zko­umá­ní odborných zna­los­tí pod­le § 34a živ­nos­ten­ské­ho záko­na. Pak jste kva­li­fi­kovaným žad­ate­lem s osvě­dčením o způ­so­bi­los­ti 34a a máte vyni­ka­jí­cí výs­led­ky. Vyhlíd­ky na zaměst­ná­ní s odpo­ví­da­jí­cím pla­tem!

Infor­mace o něme­ckém 34a-Sach­kunde­prüf­ung (Bez­peč­nost) ve vašem jazyce

Zde na infor­mačním por­tá­lu o kva­li­fi­ka­ci nalez­ne­te mno­ho bez­plat­ných infor­mací o něme­cké kva­li­fi­kační zkoušce pro bez­peč­nost­ní pra­cov­ní­ky. Přej­dě­te přes hlav­ní nabíd­ku úplně nahoře přes naše Infor­mační strán­ky, proj­dě­te si aktuální pří­spěv­ky na blogu nebo cíleně využí­vat Vyh­le­dá­vá­ní. Pokud máte indi­vi­duální poža­da­vek, může­te nás také kdy­ko­li kon­takt­ovat. Napiš­te svůj dotaz do fóra nápo­vě­dy.

Dostup­né jazy­ky na info­por­tá­lu před­mě­to­vé­ho průvodce

Za nor­málních okol­nos­tí sys­tém auto­ma­ti­cky zjis­tí, který jazyk použí­vá­te, a nasta­ví por­tál 34a na ten­to jazyk. V součas­né době jsou pod­po­ro­vá­ny nás­le­du­jí­cí jazyky:

Jazyk webo­vé strán­ky může­te kdy­ko­li upra­vit pomocí výběro­vé­ho menu vle­vo nahoře (vla­j­ka a kód jazy­ka). Nebo jed­no­duše pomocí tlačít­ka níže:

Pří­pra­va a zkouš­ka v jiném jazyce?

Zkouš­ku odborných zna­los­tí lze sklá­dat pou­ze v němčině.. Urči­tě však exis­tu­jí nabíd­ky, kte­ré pod­po­ru­jí stu­den­ty cizích jazy­ků v jejich pří­pra­vě — např. lite­ra­tura, mj. Lexi­ko­ny s 34a odborný­mi ter­mí­ny a jejich pře­kla­dy.

Váš jazyk není k dispozici?
Nevá­hej­te a napiš­te komen­tář na tuto strán­ku pod tím­to pří­spěv­kem. Napiš­te nám, do jaké­ho jazy­ka chce­te pře­ložit naše infor­mace o 34a. Rádi se bude­me zabý­vat vše­mi návr­hy na zlepšení a pokud to bude mož­né, pro­ve­de­me je.

Poro­zu­mění otáz­kám u zkoušky a jejich správ­né zod­po­vě­zení: 10 jed­no­duchých tak­tických rad pro úspěš­né složení písem­né zkoušky IHK (osvě­dčení 34a)

Porozumění otázkám u zkoušky a jejich správné zodpovězení: 10 jednoduchých taktických rad pro úspěšné složení písemné zkoušky IHK (osvědčení 34a)

K pro­cvičení jsou vel­mi uži­teč­né bez­plat­né tes­ty a zkušeb­ní otáz­ky k pří­pra­vě na zkouš­ku odborných zna­los­tí (§ 34a GewO). Téměř ste­jně důleži­té jsou však i tak­tické tipy. Pro­tože i když nez­ná­te hned odpo­věď na zkouš­ko­vou otáz­ku v tes­tu 34a, může­te zkouš­ku 34a složit s pomocí něko­li­ka tipů a triků.

Nemá­te poně­tí, nemá­te odpo­věď? Pro­sím, ne!

Nemůže­te vědět všech­no. I když jste se na test 34a dobře při­pra­vi­li pomocí tes­to­vých otá­zek, zkušeb­ních tes­tů a dalších stu­di­jních mate­riá­lů, může se stát, že si s něk­terý­mi otáz­ka­mi pro­s­tě nebu­de­te vědět rady. Ano, víte to: I když nez­ná­te odpo­věď na zkouš­ko­vou otáz­ku, stá­le může­te pře­ko­nat překá­ž­ku zkoušky odborných znalostí!

10 jed­no­duchých rad, jak složit zkouš­ku odbor­né způsobilosti

Pokud zoh­led­ní­te nás­le­du­jí­cí tipy pro písem­nou zkouš­ku IHK pro odbor­n­ost § 34a GewO, může­te zís­kat body i za mezery ve znalostech:

  1. Může a řešení je správ­né, nebo může dvě řešení být správ­né. Pro­to nik­dy neu­vá­děj­te tři nebo více řešení jako správná!
  2. Jed­not­né nebo množ­né čís­lo? Věnuj­te pozor­n­ost tomu, zda v Kla­dení otá­zek po jed­né nebo více správ­ných odpo­vě­dích se ptá! Pří­klad: V pří­pa­dě otáz­ky, která začí­ná slo­vy “Jaký před­po­kladen, musí splňo­vat pra­cov­ník ost­ra­hy,…” začí­ná, exis­tu­je více než jed­no správ­né řešení.
  3. Všim­ně­te si Kon­text otáz­ky (tema­tická oblast)! Pokud je napří­klad otáz­ka polože­na na sku­teč­nost z oblas­ti trest­ní­ho prá­va (StGB), nemůže být odpo­věď odka­zu­jí­cí na občan­s­ké prá­vo (BGB) správná. 
  4. Věnuj­te pozor­n­ost Nega­tiv­ní for­mu­lacePokud je v otáz­ce zápor, tak možná otáz­ka žádá, abys­te zaš­krt­li, co přes­ně chce­te zaš­krtn­out. ne pla­tí? Pak si to musí­te roz­mys­let a zvo­lit přes­ně opač­né mož­nos­ti odpovědí!
  5. Klí­čo­vé poj­my jako “nik­dy” nebo “nik­dy nebo “vždy” nebo “vždy by měly být varov­né signá­ly! Spí­še výji­mečně pla­tí, že např. záka­zy nebo povo­lení pla­tí vždy nebo nik­dy, tj. jsou abso­lut­ní. U mno­ha věcí exis­tu­jí výjim­ky nebo urči­té rám­co­vé pod­mín­ky a není to strikt­ně čern­o­bí­lé. Tako­vé klí­čo­vé výra­zy v odpo­vě­di naz­naču­jí, že je spí­še špatná. 
  6. Další­mi výra­zy, kte­ré by měly vyvo­lat pop­lach, jsou např. “výhrad­ně” nebo “bez výjim­ky”. Pla­tí zde totéž, co v před­cho­zím tipu. Nes­tá­vá se čas­to, aby něco pla­ti­lo bez výjimky.
  7. Při písem­né zkoušce musí­te dosta­tek času. Dej­te si na čas a přeč­tě­te si otáz­ky podrob­ně a pří­pad­ně i něko­li­krát. Pokud vás odpo­věď nen­apa­dá, vrať­te otáz­ku zpět. Otáz­ku si označ­te, abys­te se na ni poz­dě­ji nez­apom­ně­li zno­vu podívat.
  8. Nejs­te si jis­ti správ­nou odpo­vě­dí na otáz­ku. Pra­cuj­te pod­le Zása­da vyloučení a vytří­dit mož­nos­ti, kte­ré roz­hod­ně nemo­hou být prav­di­vé. To čas­to pomáhá.
  9. Pokud o nějaké otáz­ce nemá­te poně­tí, nen­echá­vej­te ji bez odpo­vě­di. Hádej­te, když musí­te! Za neodpo­vě­zení na otáz­ku roz­hod­ně dosta­ne­te 0 bodů. I když vám instinkt napo­ví­dá jed­no nebo dvě řešení, štěs­tí může být na vaší straně.
  10. A nakon­ec to nej­dů­leži­tě­jší: I když je ten­to člá­nek o “tipech na tak­ti­ku” v užším slo­va smys­lu — není o tak­ti­ce. při­prav­te se! Včas­né a cíle­vě­do­mé učení je základ­ním fak­torem pro úspěš­né složení zkoušky.

Zas­věce­né tipy

Mno­ho dalších tipů, jak úspěšně zvládn­out zkouš­ku pro­fes­ní kva­li­fik­a­ce 34a, zís­ká­te, pokud si přeč­te­te náš člá­nek. bez­plat­ný news­let­ter před­plat­né. Bez­pro­s­třed­ně poté vám zaš­le­me naše 34a PDF s cel­kem 25 tipů pro odbor­né vyše­tření na.

Odbor­né tipy a otáz­ky ke zkouškám na YouTube

Rád bych vám dopo­ručil dvě uži­tečná videa pro pří­pra­vu na řidičs­ký prů­kaz 34a, která naj­de­te v sek­ci You­Tube kanál Aka­de­mie pro bez­peč­nost najít:


Jak dlo­u­ho se mám při­pra­vo­vat na zkouš­ku odborných zna­los­tí (§ 34a GewO)?

Jak dlouho se mám připravovat na zkoušku odborných znalostí (§ 34a GewO)?

Zásad­ní otáz­ka v oblas­ti pří­pra­vy na před­mět: Jak dlo­u­ho se učit, kolik procvičovat?

Otáz­ka ohled­ně doby pří­pra­vy je sku­tečně kla­sick­ou otáz­kou, na kte­rou se mě pta­jí zno­vu a zno­vu. Na tuto otáz­ku však neexis­tu­je uni­ver­zální odpověď.

Odpo­věď zní: záleží na tom!

Dél­ku pří­pra­vy ovli­vňu­je řada fak­torů. Jed­ním z hlav­ních je samot­ný žák, další­mi jsou pro­s­tře­dí a rám­co­vé pod­mín­ky učení a způ­s­ob pří­pra­vy. Zde něk­te­ré zkušen­os­tikte­ré se samo­zřej­mě mohou v jed­not­li­vých pří­pa­dech lišit:

Osvě­dčený post­up: Moje dopo­ručení pro pří­pra­vu na boku

Pokud se chce­te během jed­no­ho až dvou měsí­ců při­pra­vit na zkouš­ku z odborných zna­los­tí bokem a bez­pečně zís­kat osvě­dčení pod­le § 34a, osvě­dči­lo se vám nás­le­du­jí­cí nás­le­du­jí­cí tak­tiky učení osvědčené:
Stu­duj­te s učeb­ní­mi mate­riá­ly 1–2 hodi­ny den­ně. O víken­du se učte jeden den, cel­kem ale­s­poň 8 hodin vel­mi inten­ziv­ně — včet­ně prá­ce na tes­to­vých otáz­kách. (Pokud pra­cu­jete o víken­dech, vez­mě­te si další volný den jako týden­ní den inten­ziv­ní­ho učení). Na kon­ci kaž­dé fáze učení si udě­lej­te něko­lik zkušeb­ních tes­tů, abys­te si ověři­li úro­veň své­ho učení (kon­tro­la učeb­ních cílů). Oblas­ti, ve kterých ješ­tě nejs­te dosta­tečně zběhlí, bys­te měli v nás­le­du­jí­cích dnech stu­do­vat inten­ziv­ně­ji. Takto pos­tu­puj­te, dokud nedosáh­ne­te správ­ných řešení ve sta­bilních zkušeb­ních tes­tech 90%. Pak bys­te měli být ke zkoušce způ­so­bilí. Další tipy — i pro pří­pra­vu na úst­ní zkouš­ku — naj­de­te na adre­se www.sachkunde-34a.de/insider-tipps-lernunterlagen-34a.

Otisk
cs_CZCS