Infor­mace o zkoušce IHK

krát­ký a sladký

Poža­dav­ky

Pro přih­lá­šení ke zkoušce nemu­sí­te splňo­vat žád­né zvlá­št­ní poža­dav­ky. Měli bys­te však umět mlu­vit a psát něme­cky. Musí­te být schop­ni správ­ně poro­zu­mět tes­tu s výbě­rem odpo­vě­dí a správ­ně odpo­vě­dět na otáz­ky. Očeká­vá se od vás také, že se bude­te umět sro­zu­m­itelně vyja­dřo­vat v němčině při úst­ní zkoušce.

Přeč­tě­te si více!


Téma­ta a obsah

Zkouš­ka zahr­nu­je 9 růz­ných oblas­tí, kte­ré se ověřu­jí písem­nou a úst­ní zkouškou:
prá­vo veře­j­né bez­peč­nos­ti, obchod­ní prá­vo (GewO/BewachV), prá­vo na ochra­nu osob­ních úda­jů (BDSG), občan­s­ké prá­vo (BGB), trest­ní prá­vo / trest­ní řád (StGB), zákon o zbraních (WaffG), před­pi­sy o pre­ven­ci nehod (BGV C7), mani­pu­lace s lid­mi, bez­peč­nost­ní technika.

Přeč­tě­te si více!


Regis­trace

Chce­te-li se zúčast­nit odbor­né­ho vyše­tření pod­le § 34a GewO, musí­te se včas přih­lá­sit. Regis­trace pro­bí­há v mís­tě kon­á­ní zkoušky, tedy v prů­mys­lo­vé a obchod­ní komoře (IHK). Zpra­vid­la se regis­trace pro­vá­dí písem­ně, ale něk­te­ré komo­ry nyní nabí­ze­jí mož­nost přih­lá­sit se ke zkoušce pří­mo online.

Přeč­tě­te si více!


Mís­ta kon­á­ní zkoušek

Zkouš­ku může­te složit pou­ze v prů­mys­lo­vé a obchod­ní komoře (IHK). IHK je zas­tou­pe­na ve všech vel­kých něme­ckých aglo­me­racích. Ne všech­ny komo­ry však nabí­ze­jí zkouš­ku odborných zna­los­tí pod­le § 34a GewO!

Přeč­tě­te si více!


Data

Větši­na prů­mys­lo­vých a obchod­ních komor pra­vi­delně nabí­zí zkoušky z odborných zna­los­tí pod­le § 34a živ­nos­ten­ské­ho záko­na. Je obvy­klé, že zkoušky se kon­a­jí celos­tát­ně vždy tře­tí čtvr­tek v měsí­ci. Pozor:
Ne všech­ny komo­ry tuto zkouš­ku nabí­ze­jí. V něk­terých pří­pa­dech se zkoušky kon­a­jí nepra­vi­delně nebo v jiných termínech.

Přeč­tě­te si více!


Post­up

Zkouš­ka je roz­dě­le­na na písem­nou a úst­ní část. Nej­dří­ve absol­vu­jete písem­ný test. Zde musí­te zaš­krt­nu­tím odpo­vě­dět na 72 otá­zek ze všech témat. Máte na to 120 minut. Pokud jste správ­ně vyřeši­li ale­s­poň 50% úloh z písem­né čás­ti, nás­le­du­je úst­ní zkouš­ka. Otáz­ky vám budou polože­ny v roz­ho­voru před něko­li­ka zkoušejícími.

Přeč­tě­te si více!


Hod­no­cení

Zkouš­ku jste úspěšně složi­li, pokud jste v kaž­dém pří­pa­dě dosáh­li ale­s­poň 50% bodů. Pokud v prv­ní čás­ti zkoušky, tj. v písem­ném tes­tu, zís­ká­te méně než 50% bodů, nebu­de­te při­puš­tě­ni k úst­ní zkoušce a bude se mít za to, že jste u zkoušky neuspěli.

Přeč­tě­te si více!


Opa­ko­vá­ní

Čás­ti zkoušky lze opa­ko­vat, v tako­vém pří­pa­dě se opět pla­tí (poměr­né) pop­lat­ky za zkouš­ku. Pokud jste již neu­spě­li v písem­né čás­ti úvod­ní zkoušky, musí­te absol­vo­vat cel­ko­vou zkouš­ku zno­vu. Pokud jste neu­spě­li při úst­ní zkoušce, musí­te se zno­vu zúčast­nit pou­ze této čás­ti zkoušky.

Přeč­tě­te si více!


Cer­ti­fi­kát / osvě­dčení o zkoušce

Zda jste uspě­li, nebo ne, se doz­ví­te bez­pro­s­třed­ně po zkoušce. Osvě­dčení o úspěš­ném složení zkoušky obdrží­te poš­tou až po dni kon­á­ní zkoušky. Vysta­vení přís­luš­né­ho osvě­dčení (“Sach­kun­de­nach­weis”) a jeho zas­lá­ní Prů­mys­lo­vou a obchod­ní komo­rou může trvat něko­lik dní.

Přeč­tě­te si více!


Nej­dů­leži­tě­jší obs­a­hy z živ­nos­ten­ské­ho, obchod­ní­ho a prů­mys­lo­vé­ho záko­na (GewO) a naří­zení o ost­ra­ze (BewachV), kte­ré jsou rele­vant­ní pro zkouš­ku odborných zna­los­tí, jsou shr­nu­ty ve znění na nás­le­du­jí­cí straně.

Více…

Exklu­ziv­ní tipy, jak snad­no složit zkoušku

Nepo­sí­lá­me spam! Další infor­mace naj­de­te v naší Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů.

Exklu­ziv­ní tipy, jak snad­no složit zkoušku

Nepo­sí­lá­me spam! Další infor­mace naj­de­te v naší Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů.

Otisk
cs_CZCS