Informační stránka specialisty: Vše nové!

Infor­mační strán­ka o odbor­n­o­s­ti: Vše nové!

Zdra­vím všech­ny zájemce o odbor­né znalosti!

Od dnešní­ho dne má infor­mační strán­ka o tom­to téma­tu novou podo­bu. Strán­ky byly kom­plet­ně gra­fi­cky pře­pra­co­vá­ny a nyní je lze snad­no použí­vat i na chytrých tele­fonech! Kromě toho byla rozší­ře­na nabíd­ka služeb. Polož­te svou otáz­ku v Fórum nebo použij­te Vyh­le­dá­vá­ní strá­nekpokud potře­bu­jete infor­mace o kon­krét­ním tématu.

Novin­ky vždy na blogu

Nový je také web­log, na kte­rém prá­vě čte­te ten­to pří­spě­vek. Budu vás zde v krát­kých člán­cích infor­mo­vat, kdy­ko­li se obje­ví novin­ky týka­jí­cí se zkoušky 34a nebo jiných bez­peč­nost­ních témat!

O mně

Jme­n­u­ji se Han­nes Fich­tel a jsem zkušeb­ní komi­sař v růz­ných zkušeb­ních komi­sích v oblas­ti ochra­ny a bez­peč­nos­ti na IHK. V sou­kro­mé bez­peč­nost­ní služ­bě pra­cu­ji od roku 2006. Počí­na­je výu­kou pod­le § 34a GewO a výcvi­kem spe­cia­lis­ty pro ochra­nu a bez­peč­nost jsem se dále roz­ví­jel přes další výcvik mis­tra pro ochra­nu a bez­peč­nost (IHK) až po bak­alá­řs­ké a magis­ter­s­ké stu­di­um v oboru bez­peč­nost. Pro­vo­zu­ji odborný info­por­tál a rád zod­po­vím všech­ny vaše dotazy!

Exklu­ziv­ní tipy, jak snad­no složit zkoušku

Nepo­sí­lá­me spam! Další infor­mace naj­de­te v naší Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů.

Exklu­ziv­ní tipy, jak snad­no složit zkoušku

Nepo­sí­lá­me spam! Další infor­mace naj­de­te v naší Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů.

Žád­né komentáře 

Zan­echat odpo­věď

Otisk
cs_CZCS