exper­tí­za-para­gr-34a-gewo

Karl-Heinz Wein­aug zeptal se před 3 roky

Jsou při zod­po­ví­dá­ní otá­zek s výbě­rem odpo­vě­di ve vašem online kur­zu (Para­graf 34a GewO) uve­de­ny také odpo­vě­di (jako např. v kata­lo­gu odborných zna­los­tí BVA pod­le Para­gra­fu 7 WaffG, který je k dis­po­zi­ci s odpo­věď­mi i bez nich), nebo jsou zaš­krt­nu­tá polí­č­ka pou­ze označe­na jako správ­ná či nesprávná?

1 Odpo­vě­di
Odbor­n­ost 34a Per­sonál odpo­vě­děl před 3 roky

Prav­dě­po­d­ob­ně máte na mys­li e‑learning na http://www.sachkun.de?
Exis­tu­jí růz­né reži­my učení a tes­to­vá­ní. Při simu­la­ci zkoušky dosta­ne­te hod­no­cení na samém kon­ci. Při učení tes­to­vých otá­zek se okamži­tě zobra­zí, která odpo­věď byla správ­ná a která nespráv­ná. Pokud máte dota­zy k obs­a­hu tes­tů (např. k práv­ním téma­tům, prak­tickým pří­kla­dům atd.), může­te se na ně bez dalších nákla­dů zeptat v online nápo­vě­dě. Na tyto jed­not­li­vé otáz­ky zde odpo­ví­dá kom­pe­tent­ní tým (práv­ník, spe­cia­lis­ta na bez­peč­nost prá­ce, požární tech­nik, bez­peč­nost­ní tech­nik atd.). 

Otisk
cs_CZCS