Archi­vy

34a

Prá­ce strá­ž­né­ho 34a: Co dělat, když šéf zruší služby?

Práce strážného 34a: Co dělat, když šéf zruší služby?

V sou­kro­mém bez­peč­nost­ním sek­toru je běž­nou pra­cov­ní pod­mín­kou prá­ce na smě­ny, noční prá­ce a prá­ce o svát­cích. Bez­peč­nost­ní pra­cov­ní­ci čas­to vykon­á­va­jí nároč­nou prá­ci, aby zaji­sti­li bez­peč­nost objek­tů, udá­los­tí a osob. Bohužel Mzdy v tom­to odvět­ví čas­to patří do sek­toru s níz­ký­mi mzda­mi napří­klad v samostat­né bez­peč­nost­ní služ­bě. Pokud doj­de k neočeká­va­né­mu výpad­ku hodin, např. pro­to, že zaměst­nava­tel přij­de o důleži­tou zakáz­ku, a měsí­ční cíl­o­vá pra­cov­ní doba není z toho­to důvo­du (nebo z jiných důvo­dů) dosaže­na, může to být pro strá­žní­ka 34a finančně ris­kant­ní. Ten­to člá­nek se zabý­vá důvo­dy, kte­ré vedou ke zrušení pra­cov­ních dnů, a uka­zu­je mož­nos­ti, kte­ré pak má člo­věk jako bez­peč­nost­ní pracovník.

Jaké jsou mož­né důvo­dy, proč mi zaměst­nava­tel při­dělu­je méně dnů?

Na tom­to mís­tě je tře­ba nejprve stručně proz­ko­u­mat poh­led bez­peč­nost­ní spo­leč­nos­ti. Sku­teč­nost, že jste na sez­na­mu služeb méně čas­to, nemá ve většině pří­pa­dů (dou­fej­me) nic spo­leč­né­ho s vámi osob­ně, ale má pro­voz­ní důvo­dy. Pokud vám je zaměst­nava­tel trans­par­ent­ně vys­vět­lí a vy je doká­že­te pocho­pit, nabí­zí se tím lepší výcho­dis­ko pro řešení pro­blé­mu, kte­ré může být pod­poře­no obě­ma stra­na­mi. Je však mož­né, že to pove­de ke změně zaměst­ná­ní nebo k tomu, že si zač­ne­te hle­dat novou prá­ci. Nebo je možná “hub­e­né obdo­bí” jen krát­ké a vy si může­te hodi­ny kom­pen­zo­vat prací navíc v nás­le­du­jí­cím měsí­ci nebo vám zaměst­nava­tel vyj­de vstříc jiným způsobem.

Zde je deset možných důvo­dů, proč by vám zaměst­nava­tel mohl chtít zkrá­tit pra­cov­ní dobu:

 1. Nižší pop­táv­ka zákaz­ní­ků: Pop­táv­ka po bez­peč­nost­ních služ­bách by moh­la být nižší, což by ved­lo ke sní­žení poč­tu potřeb­ných pra­cov­ních hodin.
 2. Hos­po­dá­řs­ké zpo­ma­lení: Je mož­né, že se zhorši­la hos­po­dá­řs­ká situ­ace, což ved­lo k ome­zení zdro­jů a úsporám nákladů.
 3. Změ­ny obchod­ní stra­te­gie: Váš zaměst­nava­tel mohl změ­nit svou obchod­ní stra­te­gii, což ved­lo k úpra­vě lids­kých zdrojů.
 4. Rot­ace zaměst­nan­ců: Možná rot­ace zaměst­nan­ců, aby měli všich­ni zaměst­nan­ci mož­nost pra­co­vat a aby byla pra­cov­ní doba spra­ved­li­vě­ji rozdělena.
 5. Nové tech­no­lo­gie nebo auto­ma­tizace: The Zavá­dění nových tech­no­lo­gií nebo auto­ma­tiz­o­vaných sys­té­mů by moh­lo vést k tomu, že bude potře­ba méně zaměstnanců.
 6. Sezón­ní výky­vy: Pra­cov­ní doba může pod­lé­hat sezón­ním výky­vům, napří­klad pokud je v něk­terých měsí­cích potře­ba méně bez­peč­nost­ních pracovníků.
 7. Změ­ny ve sml­ou­vách s kli­en­ty: Je mož­né, že se změ­ni­ly sml­ou­vy s kli­en­ty, což vede ke sní­žení obje­mu práce.
 8. Práv­ní ome­zení: Moh­la by být zave­de­na (nová) zákon­ná ome­zení, napří­klad maximální limi­ty pra­cov­ní doby nebo doby odpočin­ku mezi směna­mi. Nebo se nyní lépe sle­du­jí stá­va­jí­cí poža­dav­ky (např. ze záko­na o pra­cov­ní době).
 9. Firem­ní dovo­lená nebo sezón­ní firem­ní prázdni­nyVáš zaměst­nava­tel se mohl roz­hodn­out zkrá­tit pra­cov­ní dobu v urči­tých obdo­bích, jako jsou firem­ní dovo­lené nebo sezón­ní přes­táv­ky (od zákaz­ní­ků). Také napří­klad pan­de­mie Covid způ­so­bi­la dočas­né otře­sy v odvětví. 
 10. Vni­třní restruk­tu­ra­li­zace spo­leč­nos­ti: Váš zaměst­nava­tel může pro­vést vni­třní restruk­tu­ra­li­za­ci, která pove­de k pře­hod­no­cení pra­cov­ní doby a při­dě­lení zdrojů.

Jaké mám mož­nos­ti, pokud mi zaměst­nava­tel při­dělí méně práce?

Samo­zřej­mě nemá cenu se doha­dovat o jed­né nebo dvou hodinách. Ztrá­ta 20, 30, 40 nebo dokon­ce více pro­cent pra­cov­ní doby je však vel­ký pro­blém, pro­tože se musí­te také uži­vit. Pokud vás šéf vyřa­dí z roz­pi­su služeb, při­dělí vám výraz­ně méně směn než obvyk­le a vy ned­ost­a­ne­te své hodi­ny — pak máte nás­le­du­jí­cí možnosti:

 1. Zkon­tro­luj­te pra­cov­ní sml­ou­vu!
  To je nej­dů­leži­tě­jší bod. Roz­ho­du­jí­cí je zpra­vid­la to, co bylo sjed­ná­no v pra­cov­ní sml­ou­vě. Pokud je v ní napří­klad uve­de­no “plný úva­zek”, je zaměst­nava­tel povinen vás pod­le toho zaměst­nat. Co se rozu­mí plným pra­cov­ním úvaz­kem, je obvyk­le upra­ve­no v přís­luš­né kolek­tiv­ní sml­ou­vě. Čas­to je také sjed­nán kon­krét­ní počet hodin. Pokud je ve vaší pra­cov­ní sml­ou­vě smluv­ně sta­nove­no napří­klad 170 hodin měsí­čně, musí být ten­to počet hodin dodržen (kromě drob­ných výky­vů, např. z důvo­du oše­třo­vá­ní nemocných).
 2. Nahléd­ně­te do roz­pi­su služeb!
  Roz­vr­ho­vá­ní služeb v bez­peč­nost­ních služ­bách, např. při ost­ra­ze tová­ren, se čas­to pro­vá­dí na zákla­dě pev­ně sta­nove­né­ho ryt­mu směn. Tím­to způ­s­o­bem je mož­né plá­no­vat zhru­ba s předs­ti­hem — samo­zřej­mě s urči­tou mírou nejis­to­ty (např. kvů­li věč­né­mu plá­no­vá­ní nevyčer­paných dovo­lených). Roz­ho­du­jí­cí je však aktuální roz­pis služeb na nás­le­du­jí­cí měsíc: Pokud je v něm uve­de­no např. 20 směn, pak máte nárok na odpra­co­vá­ní toho­to poč­tu směn. Jak­mi­le je roz­pis služeb zveře­jněn, lze jej opět měnit pou­ze po pro­jed­ná­ní se zaměstnanci.
 3. Vyh­le­dá­vej­te dia­log a aktiv­ně nabí­zej­te pra­cov­ní výkon!
  Mno­ho věcí lze vyjas­nit komu­ni­ka­cí. Snaž­te se prom­lu­vit se svým nadří­zeným a dosáhn­out sho­dy. Důleži­té: Sděl­te, že se změna­mi nesouh­la­sí­te, a výs­lov­ně nabíd­ně­te svůj pra­cov­ní výkon! Zaměst­nava­tel je povinen vám při­dě­l­o­vat prá­ci pod­le stá­va­jí­cí pra­cov­ní sml­ou­vy, vy pos­kyt­ně­te svůj pra­cov­ní výkon pod­le smlouvy. 
 4. Váš zaměst­nava­tel nere­agu­je? Poš­le­te písem­nou upomín­ku!
  Písem­ně infor­muj­te své­ho zaměst­nava­te­le o výše uve­dených aspek­tech. Písem­ná for­ma je důleži­tá, abys­te měli důkaz. Sta­nov­te své­mu šéfo­vi lhů­tu, ale i nadá­le buď­te zdvořilí a ochot­ní spo­lu­pra­co­vat. Kon­eck­on­ců, obvyk­le chce­te pro své­ho zaměst­nava­te­le pra­co­vat i nadále.
 5. Pokud nic nepomůže: stěžuj­te si!
  Pokud vše ost­at­ní selže, zaměst­nava­tel nere­agu­je a jed­ná­ní (pří­pad­ně i s radou zaměst­nan­ců) neve­dou k úspěchu, je jedi­nou mož­nos­tí žalo­ba u pra­cov­ní­ho soudu.

Advo­kát Jörg Zitz­mann krás­ně předsta­vil fak­ta pří­pa­du v doku­men­tu You­Tube kanál Aka­de­mie pro bez­peč­nost:

Zko­umá­ní odborných zna­los­tí — proč? Stačí si kou­pit licen­ci 34a…

Zkoumání odborných znalostí - proč? Stačí si koupit licenci 34a...

Nech­ce se vám sklá­dat zkouš­ku a při­pra­vo­vat se na ni, již něko­li­krát jste neu­spě­li u zkoušky z odborných zna­los­tí, kte­rou pořá­dá Hos­po­dá­řs­ká komo­ra, nebo jen chce­te uše­třit čas a pení­ze — to vše mohou být důvo­dy, proč lidé stá­le hle­da­jí “kou­pit řidičs­ký prů­kaz 34a”. Ten­to člá­nek vys­vět­lu­je, proč to není zrov­na dobrý nápad.

Lze sku­tečně kou­pit “ban­kov­ku 34a”?

Krát­ký Vyh­le­dá­vá­ní na Goo­g­lu to uka­zu­je: Ano, může­te si kou­pit kus papí­ru, který vypa­dá jako ofi­ci­ální doku­ment obchod­ní a prů­mys­lo­vé komo­ry. Ale buď­te opa­trní! Pokud tako­vé faleš­né osvě­dčení o zkoušce použi­jete, vysta­vu­jete se trest­ní­mu stí­há­ní.
Tako­vý kus papí­ru s fan­ta­zií si může­te pově­sit na chod­bu pro poba­vení nebo ho použít jako zapa­lo­vač na pří­š­tí gri­l­o­va­cí pár­ty. Pokud však tako­vý kus papí­ru použi­jete v práv­ním sty­ku, tj. v rámci žád­osti o zaměst­ná­ní nebo k regis­tra­ci bez­peč­nost­ní agen­tu­ry, dopouš­tí­te se padělá­ní pod­le § 267 trest­ní­ho zákoníku:

(1) Kdo za úče­lem oklamá­ní při práv­ním jed­ná­ní vyro­bí nepra­vou lis­tinu, padělá pra­vou lis­tinu nebo paděla­nou nebo poz­měně­nou lis­tinu použi­je, bude potres­tán odně­tím svo­bo­dy až na pět let nebo peněži­tým tres­tem.
(2) Pokus je trest­ný.
(3) Ve zvlá­šť závažných pří­pa­dech se tres­tá odně­tím svo­bo­dy na šest měsí­ců až deset let. […]

Pos­ky­to­va­telé těch­to pochyb­ných služeb také vědí, že nabí­zení osvě­dčení o zkouškách IHK, matu­rit­ních vys­vě­dčení a dalších osvě­dčení, včet­ně dok­torá­tů, je práv­ně spor­né. Jde jim pře­de­vším o rychlý výdě­lek. Pos­ky­to­va­telé obvyk­le síd­lí v zahr­a­ničí nebo jsou ned­ost­up­ní, a tak se vyhý­ba­jí práv­ním sporům. Pro­de­jci se totiž mohou vysta­vit trest­ní­mu stí­há­ní i pro­to, že použí­va­jí ochran­né znám­ky, a tedy zákonem chrá­ně­né iden­ti­fi­kační znaky (např. logo) vydá­va­jí­cích orga­ni­zací. Něk­teří pro­de­jci navíc dokon­ce záměrně vyt­vá­ře­jí dojem, že se jed­ná o prá­vo­plat­ně vydaný doku­ment a záro­veň inze­ru­jí, že tyto faleš­né doku­men­ty lze použít při práv­ních úkon­ech. Pro­de­jci tak čas­to před­s­tí­ra­jí i neprav­di­vé sku­teč­nos­ti a čás­tečně tak také vyzý­va­jí, při­nej­menším nepří­mo, k použi­tí pro­dá­va­né­ho paděl­ku jako pra­vé­ho dok­la­du. Jako kupu­jí­cí může­te být vždy stí­há­ni a vysta­vit se trest­ní­mu stí­há­ní, pokud tako­vý fan­ta­zi­jní doku­ment sku­tečně pro­fe­si­onálně použijete.

Kde lze zakou­pit osvě­dčení o způsobilosti?

Jediný legální způ­s­ob, jak zís­kat “osvě­dčení o úspěš­ném absol­vo­vá­ní zkoušky z odborných zna­los­tí” (to je správ­ný ter­mín), je úspěšně absol­vo­vat zkouš­ku z odborných zna­los­tí IHK. Může­te najít mno­ho bez­plat­ných Tipy pro pří­pra­vu na zkoušky, Tes­to­vé otáz­ky a Fórum nápo­vě­dy na těch­to webo­vých strán­kách. Mimocho­dem, složení sku­teč­né zkoušky může být dokon­ce lev­ně­jší než něk­te­ré z nele­gálních nabí­dek falešných cer­ti­fi­ká­tů.
Upřím­nost je ta nej­lepší poli­ti­ka! Nez­apo­juj­te se do falešných nabí­dek s falešný­mi důka­zy! Nes­to­jí to za to, pro­tože bude­te odha­leni. A za cenu, kte­rou pak zapla­tí­te, jste se moh­li na zkouš­ku řád­ně při­pra­vit a zce­la regulérně ji složit.

Kolik sto­jí paděla­né osvě­dčení o způsobilosti?

Ceny začí­na­jí na necelých 10 eurech za osob­ní padělaný cer­ti­fi­kát k pří­mé­mu stažení ve for­má­tu PDF.

Padělané osvědčení o způsobilosti pro řidičský průkaz 34a
Falešný cer­ti­fi­kát 34a ke stažení ve for­má­tu PDF
Ten­to “lev­ný pos­ky­to­va­tel” falešných dokla­dů zdůra­zňu­je, že zakou­pe­né dokla­dy nes­mí­te použít, ale pro svou bez­peč­nost přes­to uvedl síd­lo spo­leč­nos­ti v USA. Ví proč.

Prav­dě­po­d­ob­ně špič­kou ledov­ce je pos­ky­to­va­tel nabí­ze­jí­cí nejrůz­ně­jší osvě­dčení o zkouškách a titu­ly — včet­ně růz­ných pro­fes­ních kva­li­fi­ka­cí, matu­rit­ních vys­vě­dčení, bak­alá­řs­kých a magis­ter­s­kých titulů z vyso­kých škol, vyso­koš­kol­ských diplomů a dokon­ce i dok­torá­tů. Tako­vé tiš­tě­né doku­men­ty jsou k dis­po­zi­ci za “směš­nou cenu” něko­li­ka set eur — zřej­mě jde o výhod­ný byz­nys. Nabíd­ku kom­erčně pro­pa­gu­je také pro­s­třed­nict­vím rekla­my na Goo­g­lu, která se obje­vu­je na začát­ku strán­ky s výs­led­ky vyh­le­dá­vá­ní přís­lušných výra­zů — viz obrá­zek níže. Ten­to pod­vod­ný obchod­ník dokon­ce inze­ru­je, že se jed­ná o legální nabíd­ku a “100% pra­vé a regis­tro­va­né doku­men­ty, kte­ré může zkon­tro­lo­vat univerzita/školící spo­leč­nost, nebo dokon­ce váš zaměst­nava­tel”. napro­s­tá blbost!

34a poznámka reklama na Google (falešný důkaz)
Rekla­ma Goog­le na “ori­ginální důkaz
Prom­luv­me si o kro­ca­no­vi: Pokud si koupí­te padě­lek nebo si ho sami vyro­bí­te a vytis­kne­te, ste­jně vás chytí — a pak to bude oprav­du nepří­jem­né a oprav­du drahé. Proč je to nevyhnu­tel­né, se doz­ví­te v nás­le­du­jí­cí čás­ti.

Proč je oprav­du hlou­pé před­ložit paděla­né osvě­dčení 34a.…

Ješ­tě před něko­li­ka lety by člo­věk považ­oval za fak­tick­ou.unJediný způ­s­ob, jak mohl mít znalý bez­peč­nost­ní pra­cov­ník štěs­tí, je, že si paděla­né­ho cer­ti­fi­ká­tu nevšiml při podá­ní žád­osti, při celní nebo poli­ce­jní kon­tro­le nebo při dota­zu u zkouše­jí­cí obchod­ní a prů­mys­lo­vé komo­ry. Od 1. červ­na 2019 však exis­tu­je cen­trální registr strá­ží, kde se všech­ny úda­je sbí­ha­jí.. Zaměst­nava­tel vás tam musí nahlá­sit ješ­tě před nás­tu­pem do zaměst­ná­ní a poč­kat na povo­lení. Teprve poté obdrží­te prů­kaz strá­ž­né­ho jako pra­cov­ník ost­ra­hy a bude­te moci nas­tou­pit. Při této kon­tro­le a porov­ná­vá­ní úda­jů se rych­le zjis­tí, zda jste před­loži­li falešný doku­ment.. Nese­te veške­ré trest­něpráv­ní a občanskopráv­ní důsledky!

Radě­ji inves­tuj­te do sku­teč­né věci Zko­umá­ní odborných zna­los­tí na IHK. Infor­muj­te se zdar­ma zde na Infoportálu. 

Infor­mační por­tál o zkoušce 34a je nyní vícejazyčný!

Informační portál o zkoušce 34a je nyní vícejazyčný!

Nem­lu­ví­te něme­cky, ale jiným jazykem?
V součas­né době jsou v mno­ha oblas­tech Něme­cka nalé­ha­vě zapo­tře­bí kva­li­fi­kovaní pra­cov­ní­ci. Jed­nou z těch­to oblas­tí je sou­kromá bez­peč­nost­ní služ­ba. Abys­te moh­li pra­co­vat pro bez­peč­nost­ní služ­bu v Něme­cku, potře­bu­jete pro mno­ho strá­žních čin­nos­tí nás­le­du­jí­cí osvě­dčení Zko­umá­ní odborných zna­los­tí pod­le § 34a živ­nos­ten­ské­ho záko­na. Pak jste kva­li­fi­kovaným žad­ate­lem s osvě­dčením o způ­so­bi­los­ti 34a a máte vyni­ka­jí­cí výs­led­ky. Vyhlíd­ky na zaměst­ná­ní s odpo­ví­da­jí­cím pla­tem!

Infor­mace o něme­ckém 34a-Sach­kunde­prüf­ung (Bez­peč­nost) ve vašem jazyce

Zde na infor­mačním por­tá­lu o kva­li­fi­ka­ci nalez­ne­te mno­ho bez­plat­ných infor­mací o něme­cké kva­li­fi­kační zkoušce pro bez­peč­nost­ní pra­cov­ní­ky. Přej­dě­te přes hlav­ní nabíd­ku úplně nahoře přes naše Infor­mační strán­ky, proj­dě­te si aktuální pří­spěv­ky na blogu nebo cíleně využí­vat Vyh­le­dá­vá­ní. Pokud máte indi­vi­duální poža­da­vek, může­te nás také kdy­ko­li kon­takt­ovat. Napiš­te svůj dotaz do fóra nápo­vě­dy.

Dostup­né jazy­ky na info­por­tá­lu před­mě­to­vé­ho průvodce

Za nor­málních okol­nos­tí sys­tém auto­ma­ti­cky zjis­tí, který jazyk použí­vá­te, a nasta­ví por­tál 34a na ten­to jazyk. V součas­né době jsou pod­po­ro­vá­ny nás­le­du­jí­cí jazyky:

Jazyk webo­vé strán­ky může­te kdy­ko­li upra­vit pomocí výběro­vé­ho menu vle­vo nahoře (vla­j­ka a kód jazy­ka). Nebo jed­no­duše pomocí tlačít­ka níže:

Pří­pra­va a zkouš­ka v jiném jazyce?

Zkouš­ku odborných zna­los­tí lze sklá­dat pou­ze v němčině.. Urči­tě však exis­tu­jí nabíd­ky, kte­ré pod­po­ru­jí stu­den­ty cizích jazy­ků v jejich pří­pra­vě — např. lite­ra­tura, mj. Lexi­ko­ny s 34a odborný­mi ter­mí­ny a jejich pře­kla­dy.

Váš jazyk není k dispozici?
Nevá­hej­te a napiš­te komen­tář na tuto strán­ku pod tím­to pří­spěv­kem. Napiš­te nám, do jaké­ho jazy­ka chce­te pře­ložit naše infor­mace o 34a. Rádi se bude­me zabý­vat vše­mi návr­hy na zlepšení a pokud to bude mož­né, pro­ve­de­me je.

Poro­zu­mění otáz­kám u zkoušky a jejich správ­né zod­po­vě­zení: 10 jed­no­duchých tak­tických rad pro úspěš­né složení písem­né zkoušky IHK (osvě­dčení 34a)

Porozumění otázkám u zkoušky a jejich správné zodpovězení: 10 jednoduchých taktických rad pro úspěšné složení písemné zkoušky IHK (osvědčení 34a)

K pro­cvičení jsou vel­mi uži­teč­né bez­plat­né tes­ty a zkušeb­ní otáz­ky k pří­pra­vě na zkouš­ku odborných zna­los­tí (§ 34a GewO). Téměř ste­jně důleži­té jsou však i tak­tické tipy. Pro­tože i když nez­ná­te hned odpo­věď na zkouš­ko­vou otáz­ku v tes­tu 34a, může­te zkouš­ku 34a složit s pomocí něko­li­ka tipů a triků.

Nemá­te poně­tí, nemá­te odpo­věď? Pro­sím, ne!

Nemůže­te vědět všech­no. I když jste se na test 34a dobře při­pra­vi­li pomocí tes­to­vých otá­zek, zkušeb­ních tes­tů a dalších stu­di­jních mate­riá­lů, může se stát, že si s něk­terý­mi otáz­ka­mi pro­s­tě nebu­de­te vědět rady. Ano, víte to: I když nez­ná­te odpo­věď na zkouš­ko­vou otáz­ku, stá­le může­te pře­ko­nat překá­ž­ku zkoušky odborných znalostí!

10 jed­no­duchých rad, jak složit zkouš­ku odbor­né způsobilosti

Pokud zoh­led­ní­te nás­le­du­jí­cí tipy pro písem­nou zkouš­ku IHK pro odbor­n­ost § 34a GewO, může­te zís­kat body i za mezery ve znalostech:

 1. Může a řešení je správ­né, nebo může dvě řešení být správ­né. Pro­to nik­dy neu­vá­děj­te tři nebo více řešení jako správná!
 2. Jed­not­né nebo množ­né čís­lo? Věnuj­te pozor­n­ost tomu, zda v Kla­dení otá­zek po jed­né nebo více správ­ných odpo­vě­dích se ptá! Pří­klad: V pří­pa­dě otáz­ky, která začí­ná slo­vy “Jaký před­po­kladen, musí splňo­vat pra­cov­ník ost­ra­hy,…” začí­ná, exis­tu­je více než jed­no správ­né řešení.
 3. Všim­ně­te si Kon­text otáz­ky (tema­tická oblast)! Pokud je napří­klad otáz­ka polože­na na sku­teč­nost z oblas­ti trest­ní­ho prá­va (StGB), nemůže být odpo­věď odka­zu­jí­cí na občan­s­ké prá­vo (BGB) správná. 
 4. Věnuj­te pozor­n­ost Nega­tiv­ní for­mu­lacePokud je v otáz­ce zápor, tak možná otáz­ka žádá, abys­te zaš­krt­li, co přes­ně chce­te zaš­krtn­out. ne pla­tí? Pak si to musí­te roz­mys­let a zvo­lit přes­ně opač­né mož­nos­ti odpovědí!
 5. Klí­čo­vé poj­my jako “nik­dy” nebo “nik­dy nebo “vždy” nebo “vždy by měly být varov­né signá­ly! Spí­še výji­mečně pla­tí, že např. záka­zy nebo povo­lení pla­tí vždy nebo nik­dy, tj. jsou abso­lut­ní. U mno­ha věcí exis­tu­jí výjim­ky nebo urči­té rám­co­vé pod­mín­ky a není to strikt­ně čern­o­bí­lé. Tako­vé klí­čo­vé výra­zy v odpo­vě­di naz­naču­jí, že je spí­še špatná. 
 6. Další­mi výra­zy, kte­ré by měly vyvo­lat pop­lach, jsou např. “výhrad­ně” nebo “bez výjim­ky”. Pla­tí zde totéž, co v před­cho­zím tipu. Nes­tá­vá se čas­to, aby něco pla­ti­lo bez výjimky.
 7. Při písem­né zkoušce musí­te dosta­tek času. Dej­te si na čas a přeč­tě­te si otáz­ky podrob­ně a pří­pad­ně i něko­li­krát. Pokud vás odpo­věď nen­apa­dá, vrať­te otáz­ku zpět. Otáz­ku si označ­te, abys­te se na ni poz­dě­ji nez­apom­ně­li zno­vu podívat.
 8. Nejs­te si jis­ti správ­nou odpo­vě­dí na otáz­ku. Pra­cuj­te pod­le Zása­da vyloučení a vytří­dit mož­nos­ti, kte­ré roz­hod­ně nemo­hou být prav­di­vé. To čas­to pomáhá.
 9. Pokud o nějaké otáz­ce nemá­te poně­tí, nen­echá­vej­te ji bez odpo­vě­di. Hádej­te, když musí­te! Za neodpo­vě­zení na otáz­ku roz­hod­ně dosta­ne­te 0 bodů. I když vám instinkt napo­ví­dá jed­no nebo dvě řešení, štěs­tí může být na vaší straně.
 10. A nakon­ec to nej­dů­leži­tě­jší: I když je ten­to člá­nek o “tipech na tak­ti­ku” v užším slo­va smys­lu — není o tak­ti­ce. při­prav­te se! Včas­né a cíle­vě­do­mé učení je základ­ním fak­torem pro úspěš­né složení zkoušky.

Zas­věce­né tipy

Mno­ho dalších tipů, jak úspěšně zvládn­out zkouš­ku pro­fes­ní kva­li­fik­a­ce 34a, zís­ká­te, pokud si přeč­te­te náš člá­nek. bez­plat­ný news­let­ter před­plat­né. Bez­pro­s­třed­ně poté vám zaš­le­me naše 34a PDF s cel­kem 25 tipů pro odbor­né vyše­tření na.

Odbor­né tipy a otáz­ky ke zkouškám na YouTube

Rád bych vám dopo­ručil dvě uži­tečná videa pro pří­pra­vu na řidičs­ký prů­kaz 34a, která naj­de­te v sek­ci You­Tube kanál Aka­de­mie pro bez­peč­nost najít:


Kolik peněz si vydělá zaměst­nan­ec bez­peč­nost­ní služ­by s osvě­dčením o způsobilosti?

Kolik peněz si vydělá zaměstnanec bezpečnostní služby s osvědčením o způsobilosti?

Mlu­vit kolem toho je zbyteč­né. Jed­na věc je jas­ná: Tra­diční bez­peč­nost­ní prů­mysl je odvět­vím s níz­ký­mi mzda­mi.!
Nic­mé­ně: bez­peč­nost­ní prů­mysl nabí­zí roz­ma­ni­tou, zod­po­věd­nou, vzrušu­jí­cí a také klid­nou prá­ci. A pokud jste chytří, doká­že­te vyjít s peně­zi. Ale — kolik si vydělá­te jako strá­žný s osvě­dčením o způsobilosti?

Na čem záleží, pokud jde o výděl­ky v bez­peč­nost­ním průmyslu…

Pokud se roz­hod­ne­te pra­co­vat v sou­kro­mém bez­peč­nost­ním sek­toru nebo hle­dá­te nové­ho zaměst­nava­te­le, finanční aspek­ty hra­jí jis­tě význa­mnou roli. K dob­ré hodi­no­vé mzdě přispí­vá něko­lik fak­torů. Níže jsou uve­de­ny nej­dů­leži­tě­jší aspek­ty pro zís­ká­ní atrak­tiv­ně­jší­ho platu.

Úro­veň vzdělá­ní a odbor­né přípravy

Je zřej­mé, že čím lépe jste vyš­ko­leni, tím vyšší je váš výdě­lečný poten­ciál. Jako nek­va­li­fi­kovaný strá­žný pou­ze s výcvi­kem pod­le § 34a GewO vel­mi čas­to ned­ost­a­ne­te o mno­ho vyšší mzdu, než je minimální mzda. S odbor­nou zkouš­kou zna­los­tí může­te dosáhn­out o něco vyšší základ­ní hodi­no­vé mzdy při zvlád­nu­tel­ném úsilí.. Může­te se dále vzdělá­vat a zís­kat cer­ti­fi­kát pra­cov­ní­ka ochra­ny a bez­peč­nos­ti nebo se stát spe­cia­lis­tou na ochra­nu a bez­peč­nost. Mimocho­dem, minimální mzda v celé zemi činí od 1. led­na 2023 12,43 eura za hodinu. Zvýšení na 13 eur za hodinu od 1. dub­na 2023 již bylo rozhodnuto.

Další kva­li­fik­a­ce

Další kva­li­fik­a­ce, napří­klad v oblas­ti prv­ní pomo­ci nebo požární ochra­ny (např. asis­tent požární ochra­ny), je vel­mi uži­tečná a zvyšu­je tržní hod­no­tu bez­peč­nost­ních pra­cov­ní­ků. Ne vždy mají pří­mý vliv na hodi­no­vou mzdu, ale vždy jsou plus­o­vým bodem při žád­osti o zaměst­ná­ní. Nás­le­du­jí něk­te­ré z dalších kva­li­fi­kačních před­po­kla­dů, kte­ré lze zohlednit:

Nemě­ly by se podceňo­vat ani inter­kul­turní doved­nos­ti a zna­lost cizích jazy­ků, zej­mé­na ale­s­poň zákla­dů angličtiny.

Akti­vi­ta

Bez­peč­nost­ní prů­mysl má mno­ho aspek­tů, a pro­to jsou i čin­nos­ti, kte­ré bez­peč­nost­ní pra­cov­ní­ci vykon­á­va­jí, vel­mi roz­ma­ni­té. Pro­to něk­dy dochá­zí k vel­kým mzdo­vým roz­dí­lům. Bez­peč­nost­ní čin­nos­ti, jako je samostat­ná ost­ra­ha a pro­s­té hlí­dá­ní, jsou čas­to poměrně špat­ně pla­ce­né. Prá­ce, kte­ré vyža­du­jí spe­ciální doved­nos­ti, jsou čas­to dobře pla­ce­né. Napří­klad v Bez­peč­nost letect­ví, v roz­me­zí Pře­pra­va hoto­vos­ti a cen­nos­tí, během čin­nos­ti v jaderná zaří­zení, v němž Střežení pod­zem­ní a pří­měst­ské drá­hy nebo jako spe­cia­lis­ta NSL v Stře­dis­ka tísňo­vé­ho volá­ní a dis­pečink služeb výděl­ky jsou čas­to výraz­ně vyšší než průměr v odvět­ví. Přes­nou výši mzdy za tuto prá­ci naj­de­te v doku­men­tu Kolek­tiv­ní sml­ou­vy si od nich vzít. Pokud byly vyhlá­še­ny jako obe­cně závaz­né, což je obvy­klé, vzta­hu­jí se na všech­ny zaměst­nan­ce. (Pro zúžení výs­led­ků je nej­lepší při­dat do vyh­le­dá­vače Goog­le federální stát).

Pra­cov­ní doba

Kaž­dý, kdo již v oboru půs­o­bí a pra­cu­je na smě­ny, to ví: Změ­nou pra­cov­ní doby čas­to trpí bio­ryt­my a sou­kromý život. Prá­ce na noční smě­ny, v nedě­li a o svát­cích však čas­to přiná­ší roz­ho­du­jí­cí finanční výho­dy. V závis­los­ti na federální státní/kolektivní sml­ou­vě lze zís­kat nás­le­du­jí­cí výho­dy Noční, nedělní a svá­teční bonu­sy kte­ré sto­jí za vidění. A co víc, tyto osvo­bo­zení od daně! O stát­ních svát­cích na mno­ha mís­tech 100% Pří­pla­tek možnýTj. kromě sku­teč­né den­ní mzdy obdrží­te ste­j­nou část­ku ješ­tě jed­nou — ale nez­daně­nou! Z poh­le­du měsí­ce, samo­zřej­mě v závis­los­ti na poč­tu nočních, nedělních a svá­tečních hodin, lze dosáhn­out nás­le­du­jí­cí­ho. Něko­lik set eur navrch vydělat. Zej­mé­na na pře­lo­mu roku nebo o Veli­ko­n­o­cích to může být lukra­tiv­ní záležitost.

Přesčasy/přesčasy

Přesča­sy jsou samo­zřej­mě dílčím aspek­tem pra­cov­ní doby. Přes­to bych tom­uto aspek­tu rád věn­o­val samostat­ný bod. Proč? Zkušen­os­ti totiž uka­zu­jí, že v bez­peč­nost­ním sek­toru se pra­cu­je hod­ně přesčasů, čas­to mno­hem více, než je zákonem povo­le­no, a s pří­liš malý­mi přes­táv­ka­mi mezi jed­not­li­vý­mi úkoly. Dobře si roz­mys­le­te, jes­t­li se s tím chce­te smí­řit a sku­tečně bys­te měli pra­co­vat 200, 220, 240 nebo i více hodin měsí­čně.. Můj tip v tuto chví­li je inves­to­vat do další­ho vzdělá­vá­ní a nevymě­nit tolik času za pení­ze: Memen­to Mori — i váš život je ome­zený. Sta­nov­te si prio­ri­ty a udě­lej­te dob­ré roz­hod­nu­tí pro sebe i pro svou budoucnost.

Stát

Ste­jně jako v jiných odvět­vích i v sou­kro­mém bez­peč­nost­ním sek­toru exis­tu­je roz­dě­lení na západ a východ. V minu­los­ti byly tyto roz­dí­ly ve mzdách oprav­du mar­kant­ní. Bez­peč­nost­ní pra­cov­ní­ci v Ber­lí­ně si v něk­terých oblas­tech nevy­dě­la­li ani polo­vinu těch, kteří pra­c­ova­li v Bavor­sku.  Mezi nejlé­pe pla­ce­né spol­ko­vé země patří zpra­vid­la Bavor­sko, Bádens­ko-Würt­tem­ber­sko a Sever­ní Porýní-Ves­t­fáls­ko.. Mezi nejhůře pla­ce­né země stá­le patří nové spol­ko­vé země, napří­klad Bra­ni­borsko nebo Meklen­burs­ko-Před­ní Pomořans­ko. Ješ­tě před něko­li­ka lety se člo­věk ve vých­odoně­me­ckých zemích sot­va udržel nad vodou, když pra­c­oval jako strá­žný. Minimální mzda a pos­tup­né sbližo­vá­ní kolek­tiv­ních smluv však tyto roz­dí­ly stá­le více posou­va­jí do pozadí. Kromě toho bychom nemě­li zapomí­nat, že tam, kde lidé vydělá­va­jí více, obvyk­le vydělá­va­jí méně. Život­ní nákla­dy (zej­mé­na nájem­né) jsou vyšší. Pokud si tedy s tou­to myš­len­kou pohrá­vá­te, dobře si roz­mys­le­te, zda se vám stěho­vá­ní oprav­du vyplatí.

Prů­mysl

Mno­ho lidí si prá­ci v bez­peč­nost­ní služ­bě předsta­vu­je kla­si­cky, jako bez­peč­nost­ní agen­turu, která jako pos­ky­to­va­tel služeb externí zákaz­ní­ci. Zatím­co v minu­los­ti přichá­ze­li vete­rá­ni z tová­ren ke kon­ci své­ho pra­cov­ní­ho živo­ta do závod­ní bez­peč­nost­ní služ­by, aby strá­vi­li pos­led­ní roky své karié­ry méně namá­ha­vou prací, v součas­nos­ti se situ­ace výraz­ně změ­ni­la. Pro­fe­si­onální externí pos­ky­to­va­telé bez­peč­nost­ních služeb se stara­jí o vel­ké množst­ví firem z oblas­ti obcho­du a prů­mys­lu nebo veře­j­né­ho sek­toru jako o kli­en­ty. Stá­le však exis­tu­jí, a to navz­do­ry deseti­le­tí trva­jí­cí­mu tren­du out­sour­cin­gu. Na strán­kách Vni­třní bez­peč­nost závo­du. Zej­mé­na v prů­mys­lu se jed­ná o čin­nos­ti v oblas­ti ochra­ny majet­ku a rost­lin, kdy jste pří­mo zaměst­ná­ni ve výrob­ním pod­ni­ku, vel­mi dobře pla­cený. Důvo­dem je to, že jste pla­ceni pod­le mzdo­vé tabul­ky v odvět­ví, do kte­ré­ho patří větši­na zaměst­nan­ců. Podí­vej­te se na Saz­bo­vé tabul­ky pro kovo­prů­mysl a elek­tro­tech­nický prů­mysl! Tyto měsí­ční pla­ty jsou jiná liga.

Pří­spěv­ky

Pří­spěv­ky upra­ve­né kolek­tiv­ní sml­ou­vou jsou obvyk­le pla­ce­ny pro veli­te­le strá­žní služ­by nebo smě­ny, pro pso­vo­dy nebo v urči­tých zaří­zeních, jako jsou vojens­ké objek­ty. Ste­jně tak čas­to exis­tu­jí pří­plat­ky za pra­cov­ní poho­to­vost, např. za (doda­teč­nou) prá­ci v závod­ním hasičs­kém sboru. Ty se pohy­bu­jí od něko­li­ka cen­tů za hodinu až o více než 10% vyšší mzda. V Bavor­sku je také o něco více peněz, pokud pra­cu­jete ve větší oblas­ti Mnichova.
Bez­peč­nost­ní spo­leč­nos­ti nebo jejich kli­en­ti také něk­dy pla­tí Dobro­vol­né (odvo­l­atel­né) pří­spěv­ky. Něk­dy se také vypláce­jí jed­norá­zo­vé odmě­ny za mimořád­ně úspěš­né úkoly nebo za vyni­ka­jí­cí pra­cov­ní výk­o­ny. Bohužel tyto bonu­sy býva­jí spí­še výjim­kou. Stá­le čas­tě­jší je však Přepí­ná­ní pré­mií nebo, chce­te-li, jaké­si “pení­ze na uví­ta­nou”. To by však nemě­lo být jediným důvo­dem pro změnu zaměstnavatele.

Kon­krét­ní čísla

Chce­te znát kon­krét­ní čísla?
Pokud jste člá­nek dočet­li až sem, zjis­tí­te, že je to obtí­ž­né, pro­tože to může závi­set na řadě fak­torů, jako je spol­ko­vá země, pra­cov­ní mís­to, pra­cov­ní doba a jejich (další) kva­li­fik­a­ce. Nic­mé­ně kon­krét­ní příklad:

Z toho vyplý­vá při­b­ližně 2520 eur zda­ni­tel­né­ho příj­mu (hru­bé­ho) a necelých 420 eur nez­da­ni­telných příplatků.Při 1. tří­dě daně z příj­mu a bez­dět­nos­ti tak svo­bod­ná oso­ba obdrží. cca 2170 Euro net­to pře­ne­se­no. Ten­to výpočet je však pou­ze ilus­tra­tiv­ní. Sku­tečně vypla­cená mzda může závi­set na mno­ha faktorech!

Nápo­vě­da: Ten­to člá­nek byl napos­le­dy aktua­lizo­ván v úno­ru 2023. Vzhle­dem k tomu, že dochá­zí k pra­vi­delným úpra­vám před­pisů o minimální mzdě i kolek­tiv­ní sml­ou­vy, moh­ly se mezi­tím změ­nit rám­co­vé pod­mín­ky! (Všech­ny infor­mace jsou bez záruky.)

Na co se při zkoušce ptáte?

Na co se při zkoušce ptáte?

Témata/obsah zkoušky

Téma­ta zkoušek odborných zna­los­tí v oboru strá­ž­nict­ví (§ 34a GewO) jsou následující

 1. Prá­vo veře­j­né bez­peč­nos­ti a pořád­ku včet­ně obchod­ní­ho práva,
 2. Zákon o ochraně osob­ních údajů,
 3. Občan­s­ký zákoník,
 4. Trest­ní prá­vo a trest­ní řízení, zachá­zení se zbraněmi,
 5. Naří­zení o pre­ven­ci úra­zů pro strá­žní a bez­peč­nost­ní služby,
 6. Jed­ná­ní s lid­mi, zej­mé­na cho­vá­ní v nebez­pečných situ­acích, dees­ka­lační tech­niky v kon­flikt­ních situ­acích, jakož i mezi­kul­turní kom­pe­tence se zvlá­št­ním zře­te­lem k roz­ma­ni­tos­ti a sociální roz­ma­ni­tos­ti a
 7. Základ­ní prin­ci­py bez­peč­nost­ní­ho inženýrství.

Vážení

Pro pří­pra­vu je důleži­té zej­mé­na to, že něk­te­ré před­mě­ty se započí­tá­va­jí dva­krát. Zej­mé­na práv­ní obs­ah jsou s ohle­dem na bodo­vá­ní silně­jší váhakon­krét­ně Prá­vo veře­j­né bez­peč­nos­ti a pořád­ku, Občan­s­ký zákon­ík a Trest­ní prá­vo a trest­ní řízení.

Počet otá­zek a maximální počet bodů, kterých lze v přeh­le­du dosáhnout:

 • Prá­vo veře­j­né bez­peč­nos­ti: 4 otáz­ky / 8 bodů
 • Gewer­be­recht (GewO / BewachV): 4 otáz­ky / 4 body
 • Zákon o ochraně osob­ních úda­jů (BDSG/DSGVO): 4 otáz­ky / 4 body
 • Občan­s­ké prá­vo (BGB): 12 otá­zek / 24 bodů
 • Trest­ní prá­vo / trest­ní prá­vo pro­ces­ní: 12 otá­zek / 24 bodů
 • Zákon o zbraních (WaffG): 4 otáz­ky / 4 body
 • Před­pi­sy pro pre­ven­ci nehod: 8 otá­zek / 8 bodů
 • Jed­ná­ní s lid­mi: 16 otá­zek / 16 bodů
 • Bez­peč­nost­ní inženýrst­ví: 8 otá­zek / 8 bodů

Zkušeb­ní otázky

Při stu­diu je nej­lepší sous­tře­dit se na zkouš­ko­vé otáz­ky z práv­ních témat. Zde jsou důleži­té základ­ní zna­los­ti (základ­ní zákon, např. stát­ní zřízení/základy) a přís­luš­né para­grafy z trest­ní­ho zákon­í­ku (StGB) a občan­s­ké­ho zákon­í­ku (BGB). Kla­sické jsou otáz­ky týka­jí­cí se základ­ní struk­tu­ry, práv­ních defi­nic, trest­ných činů s jejich cha­rak­te­ris­tika­mi a přes­tup­ků. Měli bys­te také klást vel­ký důraz na tzv. prá­va kaž­dé­ho člo­vě­ka (důvo­dy pro ospra­vedlnění a omlu­vu). V oblas­ti trest­ní­ho řádu (StPO) je rele­vant­ní před­běž­né zatčení, kte­ré se nachá­zí v § 127.

Písem­né i úst­ní zkoušky se týka­jí výše uve­dených témat.
Práv­ním zák­la­dem je Naří­zení o doh­le­dua to § 9 ve spo­jení s § 7 BewachV. Sez­nam témat nebo obs­ahů zkoušek je uve­den v pří­lo­ze 2 BewachV.

 

V tom­to blogu Sach­kun­de-Info­por­tal jsou opa­ko­vaně pre­zen­to­vá­ny otáz­ky, kte­ré se mohou vys­kytn­out u zkoušky tím­to nebo pod­ob­ným způsobem.
Další zas­věce­né tipy a aktuální infor­mace zís­ká­te, pokud se zdar­ma přih­lá­sí­te k odběru news­let­te­ru: https://www.sachkunde-34a.de/insider-tipps-lernunterlagen-34a/

Co je to vyše­tření 34a?

Co je to vyšetření 34a?

Zkouš­ka odborných zna­los­tí pod­le § 34a záko­na o živ­nos­ten­ském pod­ni­ká­ní je vstup­ní kva­li­fi­ka­cí pro zaměst­nan­ce v oboru sou­kro­mé bez­peč­nos­ti. Slouží jako doklad o základ­ních zna­los­tech, zej­mé­na pokud jde o základ­ní práv­ní aspek­ty sou­vi­sejí­cí s prací ve strá­žní a bez­peč­nost­ní služ­bě. Úspěšně složená zkouš­ka odborných zna­los­tí s pot­vr­zením od prů­mys­lo­vé a obchod­ní komo­ry je navíc před­po­k­la­dem pro pro­vá­dění spe­ciálních úkolů v oblas­ti ost­ra­hy a povo­lení k samostat­né výdě­leč­né čin­nos­ti jako dodava­tel ostrahy.

Osvě­dčení o způ­so­bi­los­ti je vyža­do­vá­no pro nás­le­du­jí­cí činnosti

Jako strá­žný (zaměst­nan­ec) potře­bu­jete doklad o úspěš­ném složení zkoušky odbor­né způ­so­bi­los­ti u Hos­po­dá­řs­ké komo­ry (IHK) (pod­le § 34a GewO), pokud zajišťu­jete ost­ra­hu vstup­ních pros­tor dis­ko­ték v pohost­inst­ví (vyha­zo­vači), hlíd­ky na veře­jných pros­transt­vích (např. měst­ské hlíd­ky), hlíd­ky na pros­transt­vích se sku­tečným veře­jným pro­vo­zem, čin­nos­ti na ochra­nu před zlo­dě­ji v obcho­dech (detek­tivo­vé obchod­ních domů nebo pro­de­jen). (např. měst­ské hlíd­ky), hlíd­ky v pro­s­torách s aktuálním pohy­bem veře­j­nos­ti, čin­nos­ti na ochra­nu před zlo­dě­ji v obcho­dech (detek­tivo­vé v obcho­dech), ost­ra­ha azy­l­o­vých a uprch­lických zaří­zení (pou­ze v řídí­cí funk­ci) a ost­ra­ha vel­kých akcí s chrá­něným vstu­pem (pou­ze v řídí­cí funkci).

Účel zkoušky odborných znalostí

Proč je znalecké zko­umá­ní něko­lik důvo­dů. Pokud sou­kro­mé oso­by — včet­ně zaměst­nan­ců bez­peč­nost­ních agen­tur — střeží živo­ty nebo majet­ek jiných osob, zna­mená to pro ně zvlá­št­ní povin­nos­ti a vel­kou odpo­věd­nost. Jako bez­peč­nost­ní pra­cov­ník musí­te znát svá prá­va a zákon­né limi­ty, tj. co je povo­le­no a co zaká­zá­no. Na dru­hou stra­nu jste z pozice ruči­te­le povin­ni zab­rá­nit poš­ko­zení kli­en­ta. Na roz­díl od poli­cie nemá­te žád­né zvlá­št­ní pra­vo­mo­ci, a pro­to musí­te být schop­ni přes­ně zvá­žit, do jaké míry smí­te v kon­krét­ní situ­aci zasáhn­out do práv tře­tích osob. Pokud zaj­de­te pří­liš dale­ko, hro­zí vám obvinění z trest­ných činů, jako je zba­vení osob­ní svo­bo­dy nebo ublí­žení na zdra­ví. Pokud spí­te ve služ­bě a neplní­te svou povin­nost chrá­nit, může­te se v pří­pa­dě způ­so­bení ško­dy dostat před soud za spá­chá­ní trest­né­ho činu z ned­ba­los­ti. Mimo jiné i z těch­to důvo­dů, kte­ré jsou zde uve­de­ny jako pří­kla­dy, je důleži­té zís­kat odbor­né zna­los­ti, abys­te poz­dě­ji zís­ka­li potřeb­nou jis­to­tu pro čin­nost v oblas­ti ostrahy.

Aktua­li­zace COVID-19 — zkouš­ka odborných zna­los­tí IHK

Aktualizace COVID-19 - zkouška odborných znalostí IHK

V dub­nu 2021 v pří­spěv­ku na blogu “Pro­bí­ha­jí v součas­né době v Prů­mys­lo­vé a obchod­ní komoře nějaké zkoušky kvů­li spo­leč­nos­ti Coro­na?” o teh­de­jším sta­vu pro­vá­dění odborných zkoušek IHK. Na něja­kou dobu byly zkoušky zruše­ny nebo odlože­ny. Pla­tí přís­ný hygie­nický režim.
Po poli­tických taha­nicích o opa­tření na ochra­nu kovů a růz­ná pra­vid­la, z nichž něk­terá byla věcně obtí­žně pocho­pi­tel­ná, byla nyní ve většině spol­ko­vých zemí vel­ká část před­cho­zích poža­dav­ků zrušena.

Pokud jste byli pozi­tiv­ně tes­to­vá­ni na SARS-CoV‑2 a ter­mín vyše­tření se blí­ží, je nej­lepší infor­mo­vat se na přís­luš­ném pra­co­viš­ti IHK o aktuálním mož­ném pos­tu­pu. Od zkoušky je mož­né ods­tou­pit a absol­vo­vat ji poz­dě­ji nebo — v závis­los­ti na spol­ko­vé zemi — ji absol­vo­vat za urči­tých ochran­ných opatření.

Poz­nám­ka: Všech­ny infor­mace jsou bez záruky (ke dni 20.11.2022). Vez­mě­te pro­sím na vědomí aktuální poža­dav­ky zkouše­jí­cí­ho IHK nebo spol­ko­vé země!

Proč tolik účast­ní­ků neu­spě­je u zkoušky odborných zna­los­tí? (§ 34a GewO)

Proč tolik účastníků neuspěje u zkoušky odborných znalostí? (§ 34a GewO)

Jaké jsou důvo­dy, proč tolik zkoušených neu­spě­je při zkoušce u Prů­mys­lo­vé a obchod­ní komo­ry (IHK) v oboru bezpečnost?

Tuto otáz­ku si kla­dou také Jörg Zitz­mann a Kai Delio­mi­ni v dopo­ruču­jí­cí kni­ze Pod­cast pro ochra­nu a zabez­pečení (Video níže!).

Obě strán­ky Jörg Zitz­mann a také Kai Delio­mi­ni jsou v oboru sou­kro­mé bez­peč­nos­ti vel­mi dobře známé.
Oba jsou mimo jiné zas­tou­pe­ni ve zkušeb­ních komi­sích IHK v oblas­ti ochra­ny a bez­peč­nos­ti, jsou aktiv­ní jako autoři knih pro pří­pra­vu zkoušky odborných zna­los­tí a jsou zas­tou­pe­ni mno­ha uži­tečný­mi videi na You­Tube a v podcastech.

Kaž­dá druhá nebo tře­tí oso­ba neproj­de tes­tem 34a!

Při nezříd­ka se vys­ky­tu­jí­cích poruchách mezi 30 a 50% se při­ro­zeně nabí­zí otáz­ka: Jaký je důvod?
Něk­te­ré fak­to­ry úspěchu či neúspěchu jsou zřej­mé. Něk­te­ré pro­blé­my lze vyřešit snad­no a rych­le, jiné vyža­du­jí inten­ziv­ní učení, pra­xi a vytrva­lost. Ješ­tě než se poku­sím pouká­zat na to, co považu­ji za hlav­ní fak­to­ry (ne)úspěchu, při­klá­dám vel­mi zají­ma­vý roz­ho­vor mezi Jör­gem Zitz­man­nem a Kai­em Delio­mi­nim na YouTube:

Mých 5 nejčas­tě­jších důvo­dů, proč tolik lidí neu­spě­je u písem­né a úst­ní zkoušky odborných zna­los­tí na IHK

Pod­le mých zkušen­os­tí jsou hlav­ní­mi důvo­dy neúspěchu s “licen­cí 34a” nás­le­du­jí­cí faktory:

 1. Ned­ost­a­tek moti­va­ce / nezájem
  Mno­ho účast­ní­ků nevi­dí ve zkoušce žád­nou přid­anou hod­no­tu. Nema­jí sku­tečný zájem o obs­ah, takže se vůbec nech­tě­jí učit. To se pro­je­vu­je zej­mé­na u osob, kte­ré jsou “vys­lá­ny” svým zaměst­nava­te­lem nebo pra­cov­ní agen­tur­ou a ve sku­teč­nos­ti nema­jí o sou­kromý bez­peč­nost­ní sek­tor vůbec zájem. Ale i když se účast­ní­te z vlast­ní vůle: Vyše­tření čas­to není vní­má­no jako pří­leži­tost, ale jako nut­né zlo. Ned­ost­a­tek moti­va­ce a záj­mu se však dia­me­trálně liší od úspěchu u zkoušky.
 2. Ned­ost­a­tečná pří­pra­va obsahu
  Něk­teří lidé berou zkouš­ku na leh­kou váhu. Otáz­ky s výbě­rem odpo­vě­dí s před­na­sta­vený­mi odpo­věď­mi, kte­ré je tře­ba zaš­krtn­out, a pou­ze 50% potřeb­né správ­né odpo­vě­di k absol­vo­vá­ní — co by se moh­lo poka­zit, ptá­te se sami sebe. Ale zda­le­ka ne. Zej­mé­na práv­ní téma­ta jsou náročná. Kromě toho vás čeká vzrušení, zej­mé­na při úst­ní zkoušce, a otáz­ky, u kterých bude­te muset pře­mýš­let tro­chu jinak. Pokud nemá­te potřeb­né zna­los­ti, a tím i důvěru k jed­ná­ní, bude­te rych­le vyřa­ze­ni. Kom­plex­ní pří­pra­va je zák­la­dem úspěchu u zkoušky!
 3. Ned­ost­a­tečná zna­lost němčiny
  Na zna­lost němči­ny již bylo polože­no mno­ho otá­zek a řeče­no mno­ho slov. Jed­no je jis­té: mno­ho lidí pra­cu­jí­cích v bez­peč­nost­ním sek­toru není rodilý­mi mlu­včí­mi němči­ny. Pro prá­ci je čas­to důleži­tá více­ja­zyč­nost, ale také dosta­tečná zna­lost němči­ny. Zkouš­ka se totiž sklá­dá výhrad­ně v němčině a vy musí­te být schop­ni sebe­jis­tě komu­ni­ko­vat něme­cky i při své kaž­do­den­ní prá­ci strá­žní­ka. Práv­ní tex­ty jsou psá­ny obtí­žným jazy­kem, “úřed­ní řeč” je obvyk­le ste­jně obtí­žná k pocho­pení a otáz­ky ke zkoušce něk­dy závi­sí na jed­not­li­vých slovech, která mohou změ­nit výz­nam tím či oním smě­rem nebo pos­kytn­out nápo­vě­du k řešení.
 4. Struk­tu­ra a způ­s­ob zkoušky jsou nejasné.
  Mno­ha lidem nej­sou zce­la jas­né rám­co­vé pod­mín­ky zkoušky. Ale pou­ze pokud víte, která téma­ta jsou důleži­tá a jak, a jak je zkouš­ka struk­tur­o­vaná, může­te se na ni při­pra­vit kon­krét­ně a efek­tiv­ně. Exis­tu­jí napří­klad téma­ta, která lze rych­le pře­ko­nat a na která lze obvyk­le odpo­vě­dět zdra­vým rozu­mem. Něk­terá téma­ta se nao­pak počí­ta­jí dva­krát a něk­terá vyža­du­jí inten­ziv­ně­jší stu­di­um. Kromě toho exis­tu­jí empi­rické hod­no­ty pro úst­ní zkouš­ku a tak­tické tipy pro prá­ci s tes­to­vý­mi otáz­ka­mi, kte­ré by měl zpro­s­třed­ko­vat napří­klad kom­pe­tent­ní lek­tor nebo autor.
 5. Obtí­ž­né indi­vi­duální podmínky
  Lidé jsou samo­zřej­mě růz­ní. Kaž­dý má jiné osob­ní před­po­kla­dy a význa­mnou roli při úspěchu či neúspěchu hra­jí také obe­c­né pod­mín­ky (např. rodin­né povin­nos­ti, volný čas na učení, pro­s­tře­dí, ve kte­rém se učí atd.). Možná také zná­te lidi, kteří si doká­ží zapa­ma­to­vat věci “rychlým poh­le­dem” a vyba­vit si je lus­knu­tím prstu. Pro jiné je to nao­pak pod­stat­ně obtí­žně­jší. Něk­teří lidé také nema­jí pro­blém mlu­vit před ost­at­ní­mi ve zkouš­ko­vé situ­aci, větši­na je při­ro­zeně nap­ja­tá, něk­teří účast­ní­ci trpí pří­mo zkouš­ko­vou úzkostí.

Polož­te si otáz­ku, do jaké míry se na vás vzta­hu­jí výše uve­de­né body, jak se může­te vyva­ro­vat chyb v pří­pra­vě a jak může­te kom­pen­zo­vat pří­pad­né ned­ost­at­ky. Více infor­mací o této pro­ble­ma­ti­ce naj­de­te zde na infor­mačním por­tá­lu o před­mě­tu. čet­né tipy a Odka­zy na jiné strán­ky nebo média, napří­klad You­Tube.


Nej­no­vě­jší knižní tipy pro model 34a:

Pro­bí­ha­jí v součas­né době v Prů­mys­lo­vé a obchod­ní komoře nějaké zkoušky kvů­li spo­leč­nos­ti Corona?

Probíhají v současné době v Průmyslové a obchodní komoře nějaké zkoušky kvůli společnosti Corona?

Zda se v součas­né době pro­vá­dě­jí zkoušky 34a sou­vi­sejí­cí s pan­de­mií, je žha­vou otázkou.

Za součas­né­ho sta­vu se prů­mys­lo­vé a obchod­ní komo­ry (IHK) snaží dodržet stá­va­jí­cí ter­mí­ny zkoušek. Ano! Zkoušky se obvyk­le kon­a­jí. Mohou však exis­to­vat odchyl­ky, pro­tože kaž­dá komo­ra může v zása­dě sama roz­hodn­out, zda se vyše­tření pro­ve­de, zruší bez náhra­dy nebo odloží. V pří­pa­dě součas­né kor­u­n­o­vé kri­ze to závi­sí také na hod­no­tě regi­onální­ho výs­ky­tu, aktuálních práv­ních poža­dav­cích a poli­tických rozhodnutích.

Kon­cep­ce a spe­ci­fik­a­ce pan­de­mických plánů/hygieny IHK

Větši­na komor má hygie­nické kon­cep­ce, kte­ré sta­noví pod­mín­ky, za nichž lze vyše­tření provádět.
Pro mno­ho komor pla­tí nás­le­du­jí­cí pra­vid­la (bez záruky):

Aktuální infor­mace!

Dále pla­tí: Nej­lepší je zjis­tit pří­mo u zkouše­jí­cí­ho IHK, co musí­te dodržo­vat. — zda je napří­klad nut­né před­ložit lékařs­ké pot­vr­zení nebo zda doš­lo ke změnám v krát­ké době. Webo­vé strán­ky přís­luš­né IHK (klí­čo­vé slo­vo News / Coro­na) zde rych­le pos­ky­tu­jí pod­stat­né informace.

Otisk
cs_CZCS
Souh­las se sou­bo­ry coo­kie s ban­ne­rem sku­tečných sou­borů cookie