Regis­trace ke zkoušce

Kde se mohu přih­lá­sit ke zkoušce?

Pod­le § 34a záko­na o živ­nos­ten­ském pod­ni­ká­ní je tře­ba pro­ká­zat odbor­né zna­los­ti před vydá­ním roz­hod­nu­tí o povo­lení k čin­nos­ti. Prů­mys­lo­vá a obchod­ní komo­ra (IHK) být pos­kyt­nu­ty. To zna­mená, že se na zkouš­ku musí­te přih­lá­sit také pří­mo tam. Prů­mys­lo­vou a obchod­ní komoru si v zása­dě může­te zvo­lit sami, zkouš­ka se však obvyk­le sklá­dá v prů­mys­lo­vé a obchod­ní komoře přís­luš­né pro vaši oblast, a to buď v mís­tě vaše­ho byd­liš­tě, nebo v mís­tě vaše­ho zaměst­ná­ní. Měli bys­te si však ověřit, zda míst­ní IHK vůbec zkouš­ku nabí­zí. Více infor­mací o této pro­ble­ma­ti­ce nalez­ne­te v Mís­ta kon­á­ní zkoušek v kapi­tolách.
Vyše­tření může ne u sou­kro­mé vzdělá­va­cí insti­tuce, není online z domo­va a také ne v cizím jazy­ce být podána.


Jak se mohu přih­lá­sit ke zkoušce?

Žád­ost musí v dosta­teč­ném předs­ti­hu před a větši­nou písem­ně Něk­te­ré komo­ry však nyní nabí­ze­jí mož­nost pro Online regis­trace an. Ter­mín pro přih­lá­šení ke zkoušce je zpra­vid­la nej­poz­dě­ji 3 týd­ny před přís­lušným ter­mí­nem zkoušky. Další infor­mace naj­de­te na adre­se Data. IHK vám pos­kyt­ne regis­trační for­mulář. For­mulář může­te zís­kat v míst­ní IHK, pří­mo ke stažení nebo v pos­led­ní době něk­dy i jako online regis­trační for­mulář na webo­vých strán­kách přís­luš­né IHK. Regis­tra­ci lze pro­vést poš­tou, faxem a čás­tečně také pří­mo online!
Kromě úda­jů o adre­se jsou vyža­do­vá­ny také úda­je o datu naro­zení a mís­tě naro­zení a pod­pis pro závaz­nou regis­tra­ci ke zkoušce. Jako pot­vr­zení regis­trace obdrží­te od IHK dopis s poz­ván­kou na zkouš­ku, ke kte­ré­mu bude při­lože­no i ozná­mení o pop­lat­ku. Uji­s­tě­te se, že jste Pop­lat­ky za zkoušky v řád­ném ter­mí­nu na pře­nos. Pokud do data zkoušky neobdrží­te žád­né pení­ze, nemu­sí­te být ke zkoušce při­puš­tě­ni. K regis­tra­ci je nejlé­pe při­ložit pot­vr­zení o ban­kov­ním převodu.


Mohu od zkoušky odstoupit?

Ano! Jedi­nou otáz­kou je, z jaké­ho důvo­du nebo jak blíz­ko jste ke zkoušce. Pod­le toho se určí, zda musí­te pop­la­tek za zkouš­ku zapla­tit v plné výši, čás­tečně nebo vůbec. Před­pi­sy týka­jí­cí se této pro­ble­ma­tiky se v jed­not­li­vých prů­mys­lo­vých a obchod­ních komorách liší. Jed­not­né je, že ods­tou­pení od zkoušky musí být pro­ve­de­no písem­ně. Pokud mezi datem ods­tou­pení od sml­ou­vy a datem zkoušky uply­n­ou více než 2 týd­ny, obvyk­le dosta­ne­te zpět vel­kou část zapla­cen­ých pop­lat­ků (70%) nebo dokon­ce celou část­ku. Pokud již byly rozes­lá­ny poz­ván­ky na zkouš­ku a/nebo do data zkoušky zbý­va­jí méně než 2 týd­ny, je obvyk­le splat­ný stor­no pop­la­tek ve výši 50% z fak­tur­o­va­né část­ky. Pokud v den zkoušky chy­bí­te a bez omlu­vy se ke zkoušce ned­ost­aví­te, je nut­né uhra­dit celou část­ku. Zkouš­ka bude rov­něž považo­vá­na za “neúspěš­nou”. Pokud se zkoušky nezúčast­ní­te ze závaž­né­ho důvo­du (např. z důvo­du nemo­ci pot­vr­ze­né lékařs­kým pot­vr­zením), bude zkouš­ka považo­vá­na za “neúspěš­nou”. Prů­mys­lo­vá a obchod­ní komo­ra roz­ho­du­je o exis­ten­ci důleži­té­ho důvo­du. Ve zvlá­št­ních obdo­bích nebo za výji­mečných okol­nos­tí (např. pan­de­mie Coro­ny) mohou pla­tit vstří­cně­jší před­pi­sy a výjimky.


V nás­le­du­jí­cí kapi­to­le se doz­ví­te, s jaký­mi nákla­dy musí­te počí­tat, pokud se chce­te stát bez­peč­nost­ním pra­cov­ní­kem s kva­li­fi­kační zkouš­kou 34a!

Více…

Exklu­ziv­ní tipy, jak snad­no složit zkoušku

Nepo­sí­lá­me spam! Další infor­mace naj­de­te v naší Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů.

Exklu­ziv­ní tipy, jak snad­no složit zkoušku

Nepo­sí­lá­me spam! Další infor­mace naj­de­te v naší Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů.

Otisk
cs_CZCS