Existují v současné době na IHK zkoušky z odbornosti kvůli společnosti Corona?

Pro­bí­ha­jí v součas­né době v Prů­mys­lo­vé a obchod­ní komoře nějaké zkoušky kvů­li spo­leč­nos­ti Corona?

Zda se v součas­né době pro­vá­dě­jí zkoušky 34a sou­vi­sejí­cí s pan­de­mií, je žha­vou otázkou.

Za součas­né­ho sta­vu se prů­mys­lo­vé a obchod­ní komo­ry (IHK) snaží dodržet stá­va­jí­cí ter­mí­ny zkoušek. Ano! Zkoušky se obvyk­le kon­a­jí. Mohou však exis­to­vat odchyl­ky, pro­tože kaž­dá komo­ra může v zása­dě sama roz­hodn­out, zda se vyše­tření pro­ve­de, zruší bez náhra­dy nebo odloží. V pří­pa­dě součas­né kor­u­n­o­vé kri­ze to závi­sí také na hod­no­tě regi­onální­ho výs­ky­tu, aktuálních práv­ních poža­dav­cích a poli­tických rozhodnutích.

Kon­cep­ce a spe­ci­fik­a­ce pan­de­mických plánů/hygieny IHK

Větši­na komor má hygie­nické kon­cep­ce, kte­ré sta­noví pod­mín­ky, za nichž lze vyše­tření provádět.
Pro mno­ho komor pla­tí nás­le­du­jí­cí pra­vid­la (bez záruky):

Aktuální infor­mace!

Dále pla­tí: Nej­lepší je zjis­tit pří­mo u zkouše­jí­cí­ho IHK, co musí­te dodržo­vat. — zda je napří­klad nut­né před­ložit lékařs­ké pot­vr­zení nebo zda doš­lo ke změnám v krát­ké době. Webo­vé strán­ky přís­luš­né IHK (klí­čo­vé slo­vo News / Coro­na) zde rych­le pos­ky­tu­jí pod­stat­né informace.

Exklu­ziv­ní tipy, jak snad­no složit zkoušku

Nepo­sí­lá­me spam! Další infor­mace naj­de­te v naší Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů.

Exklu­ziv­ní tipy, jak snad­no složit zkoušku

Nepo­sí­lá­me spam! Další infor­mace naj­de­te v naší Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů.

Otisk
cs_CZCS