Ter­mí­ny zkoušek

Kdy se zkoušky konají?

Ter­mí­ny kon­á­ní písem­né zkoušky jsou v zása­dě ste­j­né v celé zemi. kaž­dý tře­tí čtvr­tek v měsí­ci. Upo­zorňu­je­me, že přih­lá­š­ku na zkouš­ku musí IHK obdržet nej­mé­ně tři týd­ny pře­dem (viz regis­trace) a také musí být zapla­ce­ny pop­lat­ky za zkouš­ku, aby bylo mož­né zúčast­nit se zkouš­ko­vé­ho dne.
Druhá, úst­ní část zkoušky se koná ve ste­jný den, nás­le­du­jí­cí den nebo v jiný den, maximálně však dva týd­ny po písem­ném tes­tu. K ní bude­te při­puš­tě­ni pou­ze v pří­pa­dě, že jste v písem­ném tes­tu zís­ka­li ale­s­poň 50 bodů. O ter­mí­nu úst­ní zkoušky bude­te pře­dem infor­mo­vá­ni prů­mys­lo­vou a obchod­ní komo­rou. Zpra­vid­la obdrží­te samostat­né osvě­dčení o úspěš­ném složení písem­né čás­ti zkoušky, kte­ré musí­te před­ložit při úst­ní zkoušce.


Mohou se data lišit?

Ano! Může dojít k posunu­tí ter­mí­nu v závis­los­ti na kalen­dá­ři, napří­klad pokud tře­tí čtvr­tek při­pad­ne na stát­ní svá­tek. V tako­vém pří­pa­dě se zkouš­ka výji­mečně koná čtvr­tý čtvr­tek v daném měsí­ci. V pro­sin­ci se zkouš­ka koná vždy 2. čtvrtek.
V jed­not­li­vých pří­pa­dech může dojít k dalším odchyl­kám a odkla­dům, zej­mé­na pokud musí být ter­mí­ny zruše­ny ze stra­ny prů­mys­lo­vé a obchod­ní komo­ry (např. z důvo­du níz­ké­ho poč­tu účast­ní­ků nebo nepřít­om­nos­ti zkouše­jí­cích). Ve zvlá­št­ních situ­acích mohou jed­not­li­vé nebo všech­ny prů­mys­lo­vé a obchod­ní komo­ry ter­mí­ny zkoušek zrušit nebo odložit (např. v době pan­de­mie Coro­ny). Je pro­to nez­byt­né sle­do­vat webo­vé strán­ky přís­luš­né prů­mys­lo­vé a obchod­ní komo­ry, v pří­pa­dě mimořád­ných situ­ací ideálně i den předem!

Vel­ké prů­mys­lo­vé a obchod­ní komo­ry (IHK), jako např. IHK Ber­lín Vzhle­dem k vel­ké­mu záj­mu nyní něk­te­ré komo­ry nabí­ze­jí zkouš­ku i něko­li­krát měsí­čně s pomocí počí­tače. Jed­not­li­vé ter­mí­ny písem­ných a úst­ních zkoušek 34a lze obvyk­le nalézt pří­mo na inter­neto­vých strán­kách přís­luš­né komory.


Kdy přes­ně jsou další termíny?

Urči­li jsme pro vás nás­le­du­jí­cí termíny:

Všech­ny ter­mí­ny jsou bez záruky.
Požá­dej­te svou komoru o závaz­ný ter­mín vyšetření!


Jaký je post­up při zkoušce odborných zna­los­tí? Co vás čeká v den zkoušky odborných zna­los­tí 34a, se doz­ví­te v nás­le­du­jí­cí části.

Více…

Exklu­ziv­ní tipy, jak snad­no složit zkoušku

Nepo­sí­lá­me spam! Další infor­mace naj­de­te v naší Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů.

Exklu­ziv­ní tipy, jak snad­no složit zkoušku

Nepo­sí­lá­me spam! Další infor­mace naj­de­te v naší Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů.

Otisk
cs_CZCS