Téma­ta a obsah

Mate­riál ke zkoušce

Co potře­bu­ji ke zkoušce vědět?

Obs­ah výs­led­ku zkoušky z § 7 i.V.m. Pří­lo­ha 2 a § 9 naří­zení o strá­žní služ­bě (BewachV).
Před­mě­tem zkoušky (poža­dav­ků) jsou pro­to nás­le­du­jí­cí oblasti:

 1. Prá­vo veře­j­né bez­peč­nos­ti a pořád­ku včet­ně obchod­ní­ho práva
 2. Zákon o ochraně osob­ních údajů
 3. Občan­s­ký zákoník
 4. Trest­ní prá­vo a trest­ní řízení, zachá­zení se zbraněmi
 5. Před­pi­sy pro pre­ven­ci nehod pro bez­peč­nost­ní a ochran­né služby
 6. Jed­ná­ní s lid­mi, zej­mé­na cho­vá­ní v nebez­pečných situ­acích a dees­ka­lační tech­niky v kon­flikt­ních situ­acích, jakož i mezi­kul­turní kom­pe­tence se zvlá­št­ním zře­te­lem na roz­ma­ni­tost a sociální rozmanitost.
 7. Základ­ní prin­ci­py bez­peč­nost­ní­ho inženýrství

Obs­ah může být v učeb­ních osno­vách pos­ky­to­va­telů CET nebo v přís­luš­né odbor­né lite­ra­tuře podrob­ně­ji roz­dě­len, ale musí zahr­no­vat všech­na výše uve­dená témata.

Odpo­věz­te nyní na tes­to­vé otázky…


Co přes­ně bude před­mě­tem písem­né zkoušky?

Prů­mys­lo­vá a obchod­ní komo­ra čas od času svolá­vá “výbor pro pří­pra­vu zkoušek”. Ten­to výbor vyt­vá­ří otáz­ky, kte­ré se nakon­ec dost­a­nou do fon­du, z něhož čer­pa­jí všech­ny jed­not­li­vé prů­mys­lo­vé a obchod­ní komo­ry v celé zemi. Pro­tože se kata­log otá­zek neus­tá­le rozšiřu­je, jsou v něm stov­ky, ne-li tisí­ce otá­zek. Otáz­ky nej­sou zveře­jňo­vá­ny. Autor­ská prá­va k těm­to otáz­kám navíc vlast­ní výhrad­ně (D)IHK. Původ­ní otáz­ky pro­to nes­mí být zveře­jně­ny 1:1 a použi­ty k pří­pra­vě. A i tak je stěží mož­né a roz­hod­ně ne rozum­né naučit se vše naz­paměť. Důleži­té je “poro­zu­mění”!
Vzhle­dem k tomu, že otáz­ky ke zkoušce jsou něk­dy dosti “zálud­né”, má smysl se pře­dem pro­cvičit v otáz­kách pod­ob­ných zkoušce. Co se týče otá­zek a mož­nos­tí odpo­vě­dí, může­te také využít tzv. Tipy k učení v kapi­to­le Pří­pra­va Pomoz­te mi!


Mají všech­ny otáz­ky ste­j­nou váhu?

Ne! Znám­ko­vá­ní při písem­né zkoušce je jiné. Napří­klad něk­te­ré kapi­to­ly mají větší váhu než jiné. Liší se také počet otá­zek na jed­no téma zkoušky!
Počet otá­zek a jejich váha v písem­né zkoušce je následující:

 1. Prá­vo veře­j­né bez­peč­nos­ti a pořádku
  ” 4 otáz­ky s 8 body
 2. Obchod­ní právo
  ” 4 otáz­ky se 4 body, kterých je tře­ba dosáhnout
 3. Zákon o ochraně osob­ních údajů
  ” 4 otáz­ky se 4 body, kterých je tře­ba dosáhnout
 4. Občan­s­ký zákoník
  ” 12 otá­zek s 24 body
 5. Trest­ní prá­vo a trest­ní řízení
  ” 12 otá­zek s 24 body
 6. Mani­pu­lace se zbraněmi
  ” 4 otáz­ky se 4 body, kterých je tře­ba dosáhnout
 7. Před­pi­sy pro pre­ven­ci úra­zů u strá­žních a bez­peč­nost­ních služeb
  ” 8 otá­zek s 8 body, kterých je tře­ba dosáhnout
 8. Jed­ná­ní s lidmi
  ” 16 otá­zek s 16 body, kte­ré je tře­ba získat
 9. Základ­ní prin­ci­py bez­peč­nost­ní­ho inženýrství
  ” 8 otá­zek s 8 body, kterých je tře­ba dosáhnout

Na co se mě budou ptát při úst­ní zkoušce?

V zása­dě všech­na téma­ta, která lze zahrn­out do písem­né zkoušky, jsou rele­vant­ní i pro úst­ní část zkoušky. Exis­tu­jí však stěže­jní body, kte­ré by měly být při úst­ní zkoušce řeše­ny intenzivněji:

Tato stěže­jní téma­ta tvoří při­b­ližně 2/3 cel­ko­vé zkoušky. Úst­ní zkouš­ka by měla trvat při­b­ližně 15 minut. Může­te být vys­lýchá­ni jako jed­not­livec před zkušeb­ní komi­sí nebo ve sku­pině až 5 zkoušených dohr­o­ma­dy. Na co přes­ně se při úst­ní zkoušce ptá­te, však závi­sí na přís­luš­né zkušeb­ní komi­si a také na “kon­í­č­ku” jed­not­li­vých zkouše­jí­cích. Čas­to jsou otáz­ky kla­de­ny jako pří­pa­do­vé stu­die, jak se mohou vys­kytn­out v pra­xi. Po vás se pak žádá, abys­te pop­sa­li a zdů­vod­ni­li svou reak­ci a správ­né cho­vá­ní. Může­te být dotá­zá­ni, jak jste situ­aci a své jed­ná­ní práv­ně posou­di­li.
Pokud u úst­ní zkoušky neu­spě­jete, může­te ji opa­ko­vat samostat­ně, aniž bys­te muse­li opa­ko­vat písem­nou zkouš­ku, kte­rou jste již úspěšně složi­li. Více infor­mací o této mož­nos­ti naj­de­te v Opa­ko­vá­ní kapi­to­ly.


V další kapi­to­le se doz­ví­te, jak se může­te přih­lá­sit ke zkoušce odborných zna­los­tí pod­le § 34a GewO (bez­peč­nost­ní prů­mysl) na IHK!

Více…

Exklu­ziv­ní tipy, jak snad­no složit zkoušku

Nepo­sí­lá­me spam! Další infor­mace naj­de­te v naší Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů.

Exklu­ziv­ní tipy, jak snad­no složit zkoušku

Nepo­sí­lá­me spam! Další infor­mace naj­de­te v naší Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů.

Otisk
cs_CZCS
Souh­las se sou­bo­ry coo­kie s ban­ne­rem sku­tečných sou­borů cookie