Tipy pro soukromé bezpečnostní pracovníky: jak se úspěšně přihlásit!

Tipy pro ucha­zeče o zaměst­ná­ní v sou­kro­mé bez­peč­nost­ní služ­bě: Jak úspěšně podat přihlášku!

Bez­peč­nost­ní pra­cov­ní­ci hra­jí v sou­kro­mé bez­peč­nost­ní služ­bě důleži­tou roli a čas­to jsou prv­ním kon­takt­ním mís­tem pro zákaz­ní­ky a návš­těv­ní­ky. Pokud jste bez­peč­nost­ní pra­cov­ník a hle­dá­te novou prá­ci, může úspěšná žád­ost o zaměst­ná­ní zna­menat roz­díl mezi úspěchem a neúspěchem. Vzhle­dem k situ­aci na trhu prá­ce jsou šan­ce poměrně vel­ké. Říká se mu také trh zaměst­nan­ců — což zna­mená: na součas­ná volná mís­ta je sot­va dosta­tek kva­li­fi­kovaných ucha­zečů. Máte — samo­zřej­mě v závis­los­ti na něk­terých fak­to­rech, jako je vaše vzdělá­ní a poža­do­va­né pra­cov­ní mís­to — v zása­dě dob­rou volbu!

V tom­to člán­ku vám pos­kyt­ne­me tipy a rady, jak se úspěšně uchá­zet o vysně­nou prá­ci v oboru sou­kro­mé bez­peč­nos­ti a jak ji najít.

10 tipů pro uplat­nění strá­žných v sou­kro­mém bez­peč­nost­ním sektoru

  1. Vyt­voř­te smys­lu­plný prů­vod­ní dopis

Moti­vační dopis je prv­ním doj­mem, který na poten­ciální­ho zaměst­nava­te­le udělá­te. Je důleži­té, abys­te věn­o­va­li čas vyt­voření sil­né­ho moti­vační­ho dopi­su, který vyzdvih­ne vaše zkušen­os­ti, doved­nos­ti a moti­va­ci. Uji­s­tě­te se, že jste moti­vační dopis přiz­pů­so­bi­li spo­leč­nos­ti a inzero­va­né­mu pra­cov­ní­mu mís­tu v oblas­ti bez­peč­nos­ti a že jste si zji­sti­li infor­mace o spo­leč­nos­ti a jejích aktivitách.

  1. Aktua­li­zuj­te svůj životopis

Živo­to­pis je nej­dů­leži­tě­jším doku­men­tem vaší přih­lá­šky a měl by pre­zen­to­vat vaše pra­cov­ní zkušen­os­ti, doved­nos­ti a kva­li­fi­ka­ci. Před podá­ním přih­lá­šky živo­to­pis aktua­li­zuj­te a uji­s­tě­te se, že je přeh­led­ný a snad­no čitelný. Použí­vej­te odrá­žky a jas­né for­má­to­vá­ní, abys­te zvýraz­ni­li důleži­té infor­mace. Uveď­te také, jaká ško­lení a cer­ti­fi­ká­ty jste absol­v­ova­li a jaké máte zkušen­os­ti v bez­peč­nost­ním oboru. Uveď­te svá osvě­dčení o způ­so­bi­los­ti, refe­rence a pří­pad­né cer­ti­fi­ká­ty o ško­lení. Neu­vá­děj­te Faleš­né doku­men­ty a přes­vě­dčit vás pro­fe­si­onálním správ­né vyjá­dření.

  1. Zdůraz­ně­te své doved­nos­ti a zkušenosti

Jako bez­peč­nost­ní pra­cov­ník bys­te měli být schop­ni rych­le roz­poz­nat nebez­peč­né situ­ace a vhod­ně na ně reago­vat. Ve své žád­osti zdůraz­ně­te své doved­nos­ti a zkušen­os­ti v oblas­ti bez­peč­nos­ti a nez­apo­meň­te vyzdvihn­out své kom­pe­tence v oblas­ti komu­nik­a­ce, řešení kon­flik­tů a dees­ka­l­ace. Nepřehá­něj­te to však, např. výs­třed­ně roz­v­lá­čným vyprá­věním o svých minulých výkon­ech v roli bez­peč­nost­ní­ho pracovníka!

  1. Při­prav­te se na pohovor

Při poho­voru máte šan­ci před­vést se ze své nej­lepší strán­ky a přes­vě­dčit zaměst­nava­te­le o svých schop­nos­tech. Při­prav­te se na poho­vor tím, že si přeč­te­te infor­mace o spo­leč­nos­ti, při­pra­ví­te si otáz­ky a pro­mys­lí­te si odpo­vě­di, kte­ré bys­te pos­kyt­li. Dbej­te na to, abys­te na poho­vor přiš­li včas a dobře při­pra­ve­ni a abys­te jas­ně pre­zen­t­ova­li svou kva­li­fi­ka­ci a zkušenosti.

  1. Zůstaň­te pozi­tiv­ní a sebevědomí

Jako bez­peč­nost­ní pra­cov­ník musí­te půso­bit pozi­tiv­ně a sebe­vě­domě. Buď­te přes­vě­dče­ni o svých doved­nos­tech a zkušen­os­tech a přes­vě­dč­te poten­ciální­ho zaměst­nava­te­le, že jste pro tuto prá­ci tou nej­lepší vol­bou. Během celé­ho pro­ce­su podá­vá­ní žád­osti zůstaň­te pro­fe­si­onální a zdvořilí a dbej­te na to, abys­te zan­echa­li pozi­tiv­ní dojem. V této fázi nepoml­ou­vej­te své­ho býva­lé­ho nebo před­cho­zí­ho zaměst­nava­te­le. Nedělá to dobrý dojem a vedoucí pra­cov­ní­ci v oboru sou­kro­mé bez­peč­nos­ti mají čas­to lepší kon­tak­ty, než si myslíte!

  1. Využij­te svou síť

Využij­te svou pro­fes­ní síť k vyh­le­dá­ní poten­ciálních zaměst­nava­telů a zís­ká­ní infor­mací o volných pra­cov­ních mís­tech. Prom­luv­te si s bývalý­mi kolegy, nadří­zený­mi a další­mi kon­tak­ty v bez­peč­nost­ním prů­mys­lu a požá­dej­te je o dopo­ručení nebo infor­mace o volných pra­cov­ních mís­tech. S vyh­le­dá­vá­ním poten­ciálních zaměst­nava­telů a nava­zo­vá­ním kon­tak­tů vám mohou pomo­ci také online plat­for­my, jako je Lin­ke­dIn nebo XING. Může­te tam také uvést, že jste ote­vře­ni nabíd­kám. Něk­dy se ozvou také head­hun­teři, kteří mohou být nápo­moc­ni při hle­dá­ní zaměstnání.

  1. Buď­te fle­xi­bilní a ote­vření novým výzvám

V oboru sou­kro­mé bez­peč­nos­ti exis­tu­je celá řada úkolů a pozic, kte­ré vyža­du­jí růz­né doved­nos­ti a zkušen­os­ti. Buď­te fle­xi­bilní a ote­vření novým výz­vám a ověř­te si, zda jste vhod­ní pro jiné pozice nebo úkoly. Možná bude­te moci lépe přispět svý­mi doved­nost­mi a zkušen­ost­mi na jiné pozi­ci nebo bude­te mít zájem o novou výzvu.

  1. Pre­zen­tuj­te se profesionálně

Jako bez­peč­nost­ní pra­cov­ník jste osob­nos­tí spo­leč­nos­ti, a pro­to bys­te měli vys­tu­po­vat pro­fe­si­onálně. Dbej­te na to, abys­te nosi­li vhod­né oblečení a při pra­cov­ních poho­vor­ech nebo jiných pra­cov­ních pří­leži­tos­tech půso­bi­li upra­veným doj­mem. Dbej­te také na řeč těla a vys­tu­po­vá­ní a uji­s­tě­te se, že komu­ni­ku­jete zdvoři­le a profesionálně.

  1. Nevy­hý­bej­te se vyso­kým nárokům

Maximálně 20 let a 10 let odbor­né pra­xe — to samo­zřej­mě není mož­né. Zaměst­nava­telé čas­to píší do inzerá­tů na pra­cov­ní mís­ta poměrně hod­ně poža­dav­ků. Neboj­te se toho, ale buď­te upřím­ní, pokud něk­terý poža­da­vek (zatím) nes­plňu­jete. I tak může­te v novém zaměst­ná­ní zís­kat pra­xi, může­te si zlepšit zna­los­ti cizí­ho jazy­ka ved­le­jší­mi kur­zy (např. v cen­tru pro vzdělá­vá­ní dospělých) a může­te si dopl­nit chy­bě­jí­cí další vzdělá­ní. Zaměst­nava­telé jsou čas­to fle­xi­bilně­jší, než si mys­lí­te, zej­mé­na pokud se jinak jed­ná o vhod­nou (lids­kou) pozici!

  1. Měj­te oči na stop­kách a neboj­te se neúspěchů!

Pří­mý zásah při prv­ní žád­osti a zís­ká­ní vysně­né prá­ce je spí­še výjim­kou než pra­vid­lem. Neboj­te se, pokud neu­spě­jete s prv­ní žád­ostí, ale zkus­te to zno­vu něk­de jin­de. Čas­to je uži­teč­né požá­dat o ote­vře­nou zpět­nou vaz­bu, proč jste se ned­ost­a­li do užší­ho výběru, nebo absol­vo­vat pro­fe­si­onální ško­lení k žád­os­tem, kde se také přez­ko­u­ma­jí a opti­ma­li­zu­jí vaše doku­men­ty k žád­osti. Zde se pro­s­tě drž­te při zemi, přih­las­te se k odběru rele­vant­ních nabí­dek prá­ce na pra­cov­ních por­tálech. Pak bude­te auto­ma­ti­cky upo­zorňo­vá­ni, jak­mi­le se ve vašem okruhu vyh­le­dá­vá­ní obje­ví nová volná pra­cov­ní místa.

Závěr

Úspěš­né uplat­nění v oblas­ti sou­kro­mé bez­peč­nos­ti vyža­du­je čas, úsilí a odhod­lá­ní. Využij­te výše uve­de­né tipy k opti­ma­li­za­ci své žád­osti a naj­dě­te si prá­ci svých snů. Nez­trácej­te přeh­led a dále se vzdělá­vej­te. Porov­ná­vej­te nabíd­ky prá­ce a snaž­te se co nejlé­pe pro­dat. Buď­te sebe­vě­domí, fle­xi­bilní a pro­fe­si­onální a ukaž­te poten­ciální­mu zaměst­nav­ate­li, že jste pro danou prá­ci ideální volbou.

Exklu­ziv­ní tipy, jak snad­no složit zkoušku

Nepo­sí­lá­me spam! Další infor­mace naj­de­te v naší Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů.

Exklu­ziv­ní tipy, jak snad­no složit zkoušku

Nepo­sí­lá­me spam! Další infor­mace naj­de­te v naší Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů.

Žád­né komentáře 

Zan­echat odpo­věď

Otisk
cs_CZCS