34a-Příprava: Jaká forma výuky je pro vás nejlepší?

34a-Pří­pra­va: Která for­ma výuky je pro vás nejlepší?

Jaká for­ma výuky je pro vás nejlepší?

V nás­le­du­jí­cím člán­ku bych rád navrhl růz­né mož­nos­ti výuky s jejich výho­da­mi a nevýho­da­mi pro pří­pra­vu na Sach­kunde­prüf­ung § 34a GewO — hos­tu­jí­cí člá­nek od Bez­peč­nost­ní guru.

Fron­tální výuka

Výu­ka pro­bí­há v aka­de­mii, obvyk­le celo­den­ně.
Ve struk­tur­o­va­né tří­dě je pro stu­den­ty vyt­voře­na situ­ace, v níž lek­tor pře­bí­rá roli zpro­s­třed­ko­va­te­le zna­los­tí. Uči­tel může využí­vat růz­né výu­ko­vé met­ody, aby stu­den­tům usnad­nil učení. Mezi ně mohou patřit před­ná­šky, dis­ku­se, sku­pi­no­vá prá­ce, demons­trace nebo expe­ri­men­ty. V hodinách mohou stu­den­ti také pří­mo klást otáz­ky a zís­ká­vat zpět­nou vaz­bu od lek­to­ra nebo spo­lužá­ků, což zlepšu­je pocho­pení učeb­ní lát­ky. Hodi­ny mohou také pos­ky­to­vat pří­leži­tos­ti k roz­vo­ji sociálních doved­nos­tí a spo­lu­prá­ce, pro­tože stu­den­ti pra­cu­jí a učí se společně.

Online lek­ce

Online výu­ka je pod­ob­ná tra­diční výuce, ale pro­bí­há pro­s­třed­nict­vím inter­ne­tu. Lek­tor použí­vá růz­né digi­tální nás­tro­je, kte­ré stu­den­tům usna­dňu­jí učení. Pří­k­la­dem digi­tálních nás­tro­jů mohou být: video a audio chat, online kur­zy, výu­ko­vé plat­for­my, vir­tuální učeb­ny nebo e‑learningové modu­ly. Online výu­ka může být v dnešním svě­tě obzv­lá­š­tě pří­nos­ná, pro­tože nabí­zí mož­nost pokračo­vat ve výuce i v době pan­de­mií nebo jiných okol­nos­tí, kte­ré ovli­vňu­jí běž­nou výu­ku. Další výho­dou online výuky je, že stu­den­ti se mohou učit odkud­ko­li, pokud mají při­po­jení k inter­ne­tu. A také ste­jně jako při pre­zenční výuce mohou stu­den­ti klást otáz­ky a zís­ká­vat zpět­nou vaz­bu od vyuču­jí­cí­ho nebo spo­lužá­ků, což může zlepšit jejich poro­zu­mění učeb­ní látce.

Samo­stu­di­um pomocí kni­hy a videí na YouTube

Samouk s kni­hou a Videa na You­Tube jsou lidé, kteří se učí samostat­ně zís­ká­vá­ním infor­mací z knih nebo videí na inter­ne­tu. Tato for­ma učení je méně struk­tur­o­vaná a vyža­du­je od stu­den­tů větší disci­plí­nu a ini­cia­ti­vu. Na roz­díl od učení ve tří­dě nebo na inter­ne­tu mají samou­ci mož­nost volně si určo­vat tem­po a vybí­rat si obs­ah učeb­ních mate­riá­lů. Exis­tu­je však také rizi­ko, že samou­ci mohou mít potí­že s dosažením svých vzdělá­va­cích cílů kvů­li ned­ost­at­ku struk­tu­ry a vedení. Samou­ci se musí motivo­vat a ukáz­nit, aby se prů­běžně uči­li. Je také obtí­žně­jší klást otáz­ky a zís­ká­vat zpět­nou vaz­bu, pro­tože chy­bí pří­mý kon­takt s učite­lem nebo ost­at­ní­mi studujícími.

Výho­dy a nevýhody

Cel­ko­vě lze říci, že všech­ny tři for­my výuky — pre­zenční výu­ka, online výu­ka a samo­stu­di­um pomocí knih a videí na You­Tube — mají své výho­dy i nevýhody:

Fron­tální výuka

Výho­dy:

Nevýho­dy:

Online lek­ce

Výho­dy:

Nevýho­dy:

Samo­stu­di­um pomocí knih a videí na YouTube

Výho­dy:

Nevýho­dy:

Souhrn

Cel­ko­vě je důleži­té poz­na­menat, že žád­ný ze stylů učení není doko­n­alý a záleží na tom, který styl učení nejlé­pe vyho­vu­je indi­vi­duálním potře­bám a pre­fe­ren­cím stu­den­ta.
Kromě toho lze samo­zřej­mě růz­né sty­ly učení vzá­jem­ně kom­bi­no­vat. Vel­mi dobrá je zej­mé­na mož­nost využi­tí videí z You­Tube jako doplň­ku při jakémko­li druhu výuky. A tady mé dopo­ručení spočí­vá na videích You­Tube z SecurityGuru34a. Tato videa jsou jas­ně struk­tur­o­vaná, infor­ma­tiv­ní, snad­no pocho­pi­tel­ná, a pro­to vel­mi uži­tečná. Pomocí těch­to videí se člo­věk může učit svým vlast­ním tem­pem a proh­lou­bit si obs­ah, který nebyl v hodinách tak dobře zpro­s­třed­ko­ván.
Exis­tu­je kom­plet­ní výu­ka a Vzo­ro­vé zkoušky s vys­vět­lením otá­zek a odpovědí.

Doufám, že se mi tím­to člán­kem podaři­lo při­blí­žit vám růz­né met­ody učení a že si naj­de­te tu správ­nou pro vás.

Exklu­ziv­ní tipy, jak snad­no složit zkoušku

Nepo­sí­lá­me spam! Další infor­mace naj­de­te v naší Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů.

Exklu­ziv­ní tipy, jak snad­no složit zkoušku

Nepo­sí­lá­me spam! Další infor­mace naj­de­te v naší Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů.

Žád­né komentáře 

Zan­echat odpo­věď

Otisk
cs_CZCS