ČAS­TO KLA­DE­NÉ DOTAZY

Odpo­vě­di na čas­to kla­de­né otázky

Dostá­vá­me stá­le ste­j­né otáz­ky. Pokud se chce­te doz­vě­dět něco o zkoušce odborných zna­los­tí pod­le § 34a Gewo (hlí­dá­ní), může­te navš­tí­vit naše strán­ky a proh­lédn­out si zde otáz­ky a odpo­vě­di. Další tip: Použij­te Funk­ce vyh­le­dá­vá­ní!


Máte dotaz?

Zep­tej­te se Komu­ni­ta ve fóru nebo nám poš­le­te zprá­vu: Kon­tak­tuj­te nás!

Exklu­ziv­ní tipy, jak snad­no složit zkoušku

Nepo­sí­lá­me spam! Další infor­mace naj­de­te v naší Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů.

Exklu­ziv­ní tipy, jak snad­no složit zkoušku

Nepo­sí­lá­me spam! Další infor­mace naj­de­te v naší Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů.

Otisk
cs_CZCS