Archi­vy

Aplik­a­ce

34a-Pří­pra­va: Která for­ma výuky je pro vás nejlepší?

34a-Příprava: Která forma výuky je pro vás nejlepší?

Jaká for­ma výuky je pro vás nejlepší?

V nás­le­du­jí­cím člán­ku bych rád navrhl růz­né mož­nos­ti výuky s jejich výho­da­mi a nevýho­da­mi pro pří­pra­vu na Sach­kunde­prüf­ung § 34a GewO — hos­tu­jí­cí člá­nek od Bez­peč­nost­ní guru.

Fron­tální výuka

Výu­ka pro­bí­há v aka­de­mii, obvyk­le celo­den­ně.
Ve struk­tur­o­va­né tří­dě je pro stu­den­ty vyt­voře­na situ­ace, v níž lek­tor pře­bí­rá roli zpro­s­třed­ko­va­te­le zna­los­tí. Uči­tel může využí­vat růz­né výu­ko­vé met­ody, aby stu­den­tům usnad­nil učení. Mezi ně mohou patřit před­ná­šky, dis­ku­se, sku­pi­no­vá prá­ce, demons­trace nebo expe­ri­men­ty. V hodinách mohou stu­den­ti také pří­mo klást otáz­ky a zís­ká­vat zpět­nou vaz­bu od lek­to­ra nebo spo­lužá­ků, což zlepšu­je pocho­pení učeb­ní lát­ky. Hodi­ny mohou také pos­ky­to­vat pří­leži­tos­ti k roz­vo­ji sociálních doved­nos­tí a spo­lu­prá­ce, pro­tože stu­den­ti pra­cu­jí a učí se společně.

Online lek­ce

Online výu­ka je pod­ob­ná tra­diční výuce, ale pro­bí­há pro­s­třed­nict­vím inter­ne­tu. Lek­tor použí­vá růz­né digi­tální nás­tro­je, kte­ré stu­den­tům usna­dňu­jí učení. Pří­k­la­dem digi­tálních nás­tro­jů mohou být: video a audio chat, online kur­zy, výu­ko­vé plat­for­my, vir­tuální učeb­ny nebo e‑learningové modu­ly. Online výu­ka může být v dnešním svě­tě obzv­lá­š­tě pří­nos­ná, pro­tože nabí­zí mož­nost pokračo­vat ve výuce i v době pan­de­mií nebo jiných okol­nos­tí, kte­ré ovli­vňu­jí běž­nou výu­ku. Další výho­dou online výuky je, že stu­den­ti se mohou učit odkud­ko­li, pokud mají při­po­jení k inter­ne­tu. A také ste­jně jako při pre­zenční výuce mohou stu­den­ti klást otáz­ky a zís­ká­vat zpět­nou vaz­bu od vyuču­jí­cí­ho nebo spo­lužá­ků, což může zlepšit jejich poro­zu­mění učeb­ní látce.

Samo­stu­di­um pomocí kni­hy a videí na YouTube

Samouk s kni­hou a Videa na You­Tube jsou lidé, kteří se učí samostat­ně zís­ká­vá­ním infor­mací z knih nebo videí na inter­ne­tu. Tato for­ma učení je méně struk­tur­o­vaná a vyža­du­je od stu­den­tů větší disci­plí­nu a ini­cia­ti­vu. Na roz­díl od učení ve tří­dě nebo na inter­ne­tu mají samou­ci mož­nost volně si určo­vat tem­po a vybí­rat si obs­ah učeb­ních mate­riá­lů. Exis­tu­je však také rizi­ko, že samou­ci mohou mít potí­že s dosažením svých vzdělá­va­cích cílů kvů­li ned­ost­at­ku struk­tu­ry a vedení. Samou­ci se musí motivo­vat a ukáz­nit, aby se prů­běžně uči­li. Je také obtí­žně­jší klást otáz­ky a zís­ká­vat zpět­nou vaz­bu, pro­tože chy­bí pří­mý kon­takt s učite­lem nebo ost­at­ní­mi studujícími.

Výho­dy a nevýhody

Cel­ko­vě lze říci, že všech­ny tři for­my výuky — pre­zenční výu­ka, online výu­ka a samo­stu­di­um pomocí knih a videí na You­Tube — mají své výho­dy i nevýhody:

Fron­tální výuka

Výho­dy:

Nevýho­dy:

Online lek­ce

Výho­dy:

Nevýho­dy:

Samo­stu­di­um pomocí knih a videí na YouTube

Výho­dy:

Nevýho­dy:

Souhrn

Cel­ko­vě je důleži­té poz­na­menat, že žád­ný ze stylů učení není doko­n­alý a záleží na tom, který styl učení nejlé­pe vyho­vu­je indi­vi­duálním potře­bám a pre­fe­ren­cím stu­den­ta.
Kromě toho lze samo­zřej­mě růz­né sty­ly učení vzá­jem­ně kom­bi­no­vat. Vel­mi dobrá je zej­mé­na mož­nost využi­tí videí z You­Tube jako doplň­ku při jakémko­li druhu výuky. A tady mé dopo­ručení spočí­vá na videích You­Tube z SecurityGuru34a. Tato videa jsou jas­ně struk­tur­o­vaná, infor­ma­tiv­ní, snad­no pocho­pi­tel­ná, a pro­to vel­mi uži­tečná. Pomocí těch­to videí se člo­věk může učit svým vlast­ním tem­pem a proh­lou­bit si obs­ah, který nebyl v hodinách tak dobře zpro­s­třed­ko­ván.
Exis­tu­je kom­plet­ní výu­ka a Vzo­ro­vé zkoušky s vys­vět­lením otá­zek a odpovědí.

Doufám, že se mi tím­to člán­kem podaři­lo při­blí­žit vám růz­né met­ody učení a že si naj­de­te tu správ­nou pro vás.

Kód vou­ch­eru: 10% Sle­va na pří­pra­vu Sach­kun­de s Sachkun.de

Kód voucheru: 10% Sleva na přípravu Sachkunde s Sachkun.de

Vzdělá­va­cí plat­for­ma Sachkun.de je jed­nou z nejz­ná­mě­jších online nabí­dek pro pří­pra­vu na zkouš­ku 34a. Tato plat­for­ma s e‑learningem, tes­to­vý­mi otáz­ka­mi, zkušeb­ní­mi tes­ty a online nápo­vě­dou exis­tu­je již od roku 2005 a k online pří­pra­vě na zkouš­ku 34a ji využi­lo více než 10 000 lidí.

Novin­ka: Sachkun.de 2.0

Nedáv­no byla kom­plet­ně pře­pra­co­vá­na služ­ba eLear­ning na adre­se www.sachkun.de. Na stu­den­ty nyní čeká více než 1 000 tes­to­vých otá­zek ke zkouškám, cíleně zaměře­né učeb­ní tex­ty, instruk­tá­žní videa a dokon­ce i týden­ní živé online seminá­ře. Pří­pra­va na zkouš­ku 34a je k dis­po­zi­ci ve třech růz­ných ver­zích: Kla­sická, Pro a VIP. Ti, kteří si objed­na­jí VIP, mají navíc pří­st­up do sku­pi­ny na Whats­App, ve kte­ré mohou klást otáz­ky a vyměňo­vat si infor­mace s ost­at­ní­mi stu­den­ty Sach­kun­de. Novin­kou je, že pří­pra­va nyní pro­bí­há kom­plet­ně pro­s­třed­nict­vím pohodl­né aplik­a­ce pro mobilní tele­fo­ny, ve kte­ré se může­te učit s otáz­ka­mi 34a nepře­trži­tě, tj. 24 hodin den­ně, 7 dní v týd­nu — pod­le tari­fu po dobu 30, 60 nebo dokon­ce 100 dní. 

Kód kupónu pro www.sachkun.de

S kódem vou­ch­eru SK10YT v součas­né době dostá­vá­te Sle­va 10% na všech­ny tari­fy.
Kli­k­nu­tím sem přej­de­te pří­mo na Nabíd­ka na www.sachkun.de.

O odbor­né pří­pra­vě Sachkun.de

Sachkun.de roz­hod­ně není nej­lev­ně­jším pos­ky­to­va­te­lem na trhu, ale již léta se osvě­dču­je. Pozi­tiv­ní recen­ze na síti hovoří o kva­li­tě plat­for­my. Tu zajišťu­je i kva­li­fik­a­ce pro­vo­zo­va­telů výu­ko­vé plat­for­my 34a kolem Jör­ga Zitz­man­na. Je tře­ba také poz­na­menat, že otáz­ky týka­jí­cí se zkoušky a zhuš­tě­né učeb­ní tex­ty umožňu­jí při­pra­vit se na zkouš­ku IHK vel­mi efek­tiv­ně, tj. mimořád­ně časo­vě úsporně. Pokud zůst­a­nou otáz­ky týka­jí­cí se poro­zu­mění nezod­po­vě­ze­ny, je lek­tor k dis­po­zi­ci — v závis­los­ti na tari­fu — v týden­ní video­kon­fe­ren­ci nebo doda­tečně také ve výu­ko­vé sku­pině Whats­App 34a. Tím je zajiš­tě­no, že dota­zy účast­ní­ků budou vždy zod­po­vě­ze­ny — ste­jně jako v osob­ním kur­zu — a že bude pocho­pen veškerý obs­ah. S cen­a­mi zhru­ba mezi 1,80 a 3,00 eur za den (k 5. břez­nu 2023) je poměr ceny a výkonu vel­mi příz­ni­vý. K jis­to­tě přispí­vá i záru­ka vrá­cení peněz, která nas­tu­pu­je v pří­pa­dě, že navz­do­ry pří­pra­vě něko­li­krát neu­spě­jete u zkoušky 34a.

Wir wer­den hier im Blog nach und nach wei­te­re Anbie­ter vor­stel­len. Wir freu­en uns über Ihre Mei­nun­gen und Erfah­run­gen zur 34a-Prü­fungs­vor­be­rei­tung! Hin­ter­las­sen Sie ger­ne einen Kommentar 🙂

Otisk
cs_CZCS