Archi­vy

Strá­žce

Co je to strá­žní registr?

Co je to strážní registr?

V roce 2019 byl nově zave­den stát­ní a celos­tát­ní registr strá­žných, který je pro sou­kro­mou bez­peč­nost­ní služ­bu povin­ný. V tom­to člán­ku se doz­ví­te, k čemu registr strá­žných slouží, kdo do něj pro­vá­dí zápi­sy, co je to prů­kaz strá­ž­né­ho a mno­ho další­ho, co bys­te měli jako zaměst­nan­ci bez­peč­nost­ních služeb — ale zej­mé­na jako pro­fe­si­oná­l­o­vé v oboru bez­peč­nost­ních služeb — vědět.
Mimocho­dem, rejs­třík strá­žných lze nalézt na inter­ne­tu na adre­se www.bewacherregister.de

Základ­ní infor­mace o regis­tru strá­žných (BWR)

Něme­cký registr strá­žných je cen­trální a digi­tální registr, který obs­a­hu­je infor­mace o strá­ž­ném per­soná­lu (bez­peč­nost­ním per­soná­lu), jakož i o pro­vo­zo­v­ate­li strá­žní služ­by (dodav­ate­li bez­peč­nost­ní služ­by) a obchod­ním pod­ni­ku (bez­peč­nost­ní fir­mě). Od čer­vence 2020 je za zákon o ost­ra­ze, a tedy i za registr ost­ra­hy, odpo­věd­né Spol­ko­vé minis­terst­vo vni­tra a vni­třních věcí (BMI). Jako spol­ko­vý orgán odpo­věd­ný za ope­ra­tiv­ní řízení regis­tru je od říj­na 2022. Spol­ko­vý sta­tis­tický úřad (Desta­tis):

Od zave­dení Regis­tru strá­žných (BWR) jsou všich­ni obchod­ní­ci v oblas­ti strá­žných povin­ni regis­tro­vat své spo­leč­nos­ti a své bez­peč­nost­ní pra­cov­ní­ky v BWR. V budoucnu mohou změ­ny v záz­na­mech fyzických osob pro­vá­dět pou­ze orgá­ny odpo­věd­né za pro­sa­zo­vá­ní zákonů o ochraně. Za tím­to úče­lem pos­ky­tu­jí obchod­ní­ci v BWR infor­mace o kva­li­fi­ka­ci, spo­leh­li­vos­ti, totož­nos­ti a pří­s­tup­nos­ti pra­cov­ní­ků ostrahy.

Při­b­ližně 1 300 obe­cních úřa­dů veře­j­né­ho pořád­ku a dalších přís­lušných orgá­nů spol­ko­vých zemí kon­tro­lu­je pos­kyt­nu­té infor­mace, schva­lu­je nebo zamí­tá obchod­ní pod­niky a bez­peč­nost­ní pra­cov­ní­ky. Při­tom využí­va­jí BWR k pří­s­tu­pu k infor­macím od Sva­zu něme­ckých prů­mys­lo­vých a obchod­ních komor (DIHK) o kva­li­fi­ka­ci a od Spol­ko­vé­ho úřa­du pro ochra­nu ústa­vy (BfV) o spolehlivosti.

Pokud chce něk­do pra­co­vat v oboru ost­ra­hy, musí pro­jít pro­věrk­ou. Výs­led­ky této pro­věr­ky jsou zaz­na­mená­ny v regis­tru strá­žných. Registr obs­a­hu­je také infor­mace o odbor­né kva­li­fi­ka­ci a úda­je o totož­nos­ti regis­tro­va­né osoby.

Zaměst­nava­telé v bez­peč­nost­ním sek­toru jsou povin­ni před při­je­tím zaměst­nan­ce (strá­ž­né­ho) do zaměst­ná­ní pro­vést vyh­le­dá­vá­ní v regis­tru strá­žných. To má zajis­tit, aby v bez­peč­nost­ním sek­toru byly zaměst­ná­vá­ny pou­ze vhod­né a spo­leh­li­vé osoby.

Registr strá­žných má tedy přispět ke zlepšení bez­peč­nos­ti a kva­li­ty v bez­peč­nost­ním prů­mys­lu a k posí­lení důvěry veře­j­nos­ti v sou­kromý bez­peč­nost­ní průmysl.

Jaké je iden­ti­fi­kační čís­lo strá­žní­ho registru?

Iden­ti­fi­kační čís­lo strá­žní­ho regis­tru (zkrá­ceně: ID strá­žní­ho regis­tru) je jedi­neč­né iden­ti­fi­kační čís­locož umožňu­je jas­nou iden­ti­fi­ka­ci a přiřa­zení. ID strá­žce je při­dě­le­no při prv­ním zápi­su do regis­tru. ID strá­ž­né­ho je plat­né i v pří­pa­dě změ­ny zaměst­nava­te­le, tj. zůs­tá­vá pro danou oso­bu vždy ste­j­né — ale­s­poň pokud je člo­věk v bez­peč­nost­ním sek­toru zaměst­nán nepře­trži­tě bez delších přes­tá­vek. Tako­vé sedmimíst­né iden­ti­fi­kační čís­lo dostá­va­jí i strá­žní, tj. smluv­ní bez­peč­nost­ní pracovníci.

Jak mohu jako zaměst­nan­ec zís­kat prů­kaz strážného?

Pokud jste v oboru sou­kro­mé bez­peč­nos­ti nová­čkem, obdrží­te při prv­ním vstu­pu do regis­tru strá­žných prů­kaz strá­ž­né­ho. Prv­ní regis­tra­ci pro­vá­dí váš (poten­ciální) zaměst­nava­tel. Pokud změní­te bez­peč­nost­ní spo­leč­nost, měli bys­te si o prů­kaz strá­ž­né­ho vyžá­dat pří­mo u své­ho před­cho­zí­ho zaměst­nava­te­le. Výho­dou toho­to pos­tu­pu je, že může­te být okamži­tě pro­puš­tě­ni, pro­tože registr může být u nové­ho zaměst­nava­te­le rych­le­ji zkon­tro­lo­ván. Svůj prů­kaz strá­ž­né­ho bys­te měli najít také jako údaj na služeb­ním průkazu.

Musím pla­tit za prů­kaz strá­ž­né­ho, pokud chci pra­co­vat v sou­kro­mé bez­peč­nost­ní službě?

Ne. V zása­dě musí zaměst­nava­tel nést tyto nákla­dy, kte­ré vzni­ka­jí při (prv­ním) zápi­su strá­ž­né­ho do regis­tru strá­žných. Něk­teří zaměst­nava­telé mají předsta­vu, že tyto nákla­dy budou účto­vat nové­mu zaměst­nan­ci nebo je budou strhá­vat z prv­ní­ho pla­tu. Tako­vé jed­ná­ní není pří­liš serióz­ní. Jiná situ­ace ovšem nas­tá­vá, pokud poten­ciální zaměst­nan­ci úmys­lně uve­dou neprav­di­vé úda­je (např. o před­cho­zích odsou­zeních): féro­vá hra pro obě strany!

Mohu s prů­ka­zem strá­ž­né­ho vykon­á­vat všech­ny čin­nos­ti v oblas­ti sou­kro­mé bezpečnosti?

Ne. Pro urči­té čin­nos­ti potře­bu­jete Zko­umá­ní odborných zna­los­tí pod­le § 34a GewO nebo další kva­li­fik­a­ce, jako je odbor­n­ost v oblas­ti zbraní. Kromě toho se může stát, že přís­lušný orgán sta­noví urči­té pod­mín­ky pro zaměst­ná­ní nebo zaměst­ná­ní zce­la zaká­že, např. z důvo­du před­cho­zí­ho odsouzení.

Mohu pra­co­vat v bez­peč­nost­ní agen­tuře bez prů­ka­zu strážného?

V zása­dě ne, ale záleží na kon­krét­ní čin­nos­ti: Pokud pro­fe­si­onálně střeží­te živo­ty nebo majet­ek jiných osob, je nut­ný zápis do regis­tru strá­žných. Bez prů­ka­zu strá­ž­né­ho a opráv­nění nes­mí­te pra­co­vat u bez­peč­nost­ní agen­tu­ry jako strá­žný. Exis­tu­jí však čin­nos­ti, kte­ré do strá­žní čin­nos­ti nes­pa­da­jí, např. čis­tě ste­vard­s­ká čin­nost nebo ověřo­vá­ní plat­nos­ti vstu­pe­nek. V tako­vém pří­pa­dě nepra­cu­jete jako strá­žný kom­erční bez­peč­nos­ti a nepo­tře­bu­jete prů­kaz strážného.

Na co si mám jako zaměst­nava­tel dávat v regis­tru strá­žných zvlá­št­ní pozor?

V prv­ní řadě je důleži­té, aby byli nahlá­še­ni všich­ni zaměst­naní strá­žci a aby se Vydá­ní byla pro­ve­de­na před­tím, než v bez­peč­nost­ní služ­bě pra­cu­jí byť jen prv­ní minu­tu. Kromě toho se kon­krét­ní Roz­sah použi­tí být spe­ci­fi­ková­na a také pra­vi­delně aktua­lizo­vá­na, např. pokud strá­žný pře­bí­rá náročně­jší úkoly (např. jako detek­tiv v obcho­dě nebo něk­te­ré manažer­s­ké úkoly) namís­to dří­vě­jších jed­no­duchých strá­žních úkolů (např. při ochraně majet­ku), zej­mé­na pokud za tím­to úče­lem Zko­umá­ní odborných zna­los­tí pod­le § 34a Gewo vyža­do­vá­no je.
A Pro­puš­tění zaměst­nan­ce musí být napří­klad pro­s­třed­nict­vím regis­tru strá­žných ozná­me­no přís­luš­né­mu orgá­nu nej­poz­dě­ji 7 týd­nů po ukon­čení pra­cov­ní­ho poměru, aby mohl být zaměst­nan­ec vyřa­zen z evidence.
Také Změ­ny v základ­ních úda­jích jako jsou změ­ny adres zaměst­nan­ců, pod­ni­ka­telů a firem, nové tele­fon­ní spo­jení apod., je samo­zřej­mě nut­né hlá­sit, aby byly tyto infor­mace aktuální.

Je tře­ba také poz­na­menat, že — v závis­los­ti na míst­ním úřa­dě — může regis­trace nových bez­peč­nost­ních pra­cov­ní­ků něk­dy zahr­no­vat. znač­né čeka­cí doby během přez­ko­umá­ní regis­trace až do kon­eč­né­ho vydá­ní. Kromě toho je kaž­dá nová instal­ace pro strá­že Pop­la­tek zapla­tit. V součas­né době je to obvyk­le nej­mé­ně 50 eur, ale v něk­terých regionech může být i pod­stat­ně vyšší.
Pokud je strá­žce již zare­gis­tro­ván, tj. má k dis­po­zi­ci iden­ti­fi­kační čís­lo, je tře­ba jej pou­ze zno­vu pro­po­jit — pod­ni­ka­tel pak nepla­tí žád­né poplatky.

Mimocho­dem, v součas­né době jsou záz­na­my auto­ma­ti­cky vyma­zá­ny po 12 měsí­cích od zrušení regis­trace bez­peč­nost­ních pra­cov­ní­ků. To zna­mená, že pokud se žad­atel zare­gis­tru­je s prů­ka­zem strá­ž­né­ho a nepra­cu­je v oboru déle než rok, je vel­mi prav­dě­po­d­ob­né, že kon­tro­la bude muset být pro­ve­de­na zce­la znovu.

Co všech­no je ve strá­žní knize?

Úda­je, kte­ré mohou být zaz­na­mená­ny v rejs­tří­ku a zpra­co­vá­vá­ny rejs­tří­ko­vým orgá­nem, jsou uve­de­ny v nás­le­du­jí­cím tex­tu § 11b odst. 2 záko­na o živ­nos­ten­ském pod­ni­ká­ní (GewO) sada.

 • Na Obchod­ní­ci je zaz­na­menán: Příj­mení, rod­né příj­mení, jmé­no; pohl­a­ví; datum naro­zení, mís­to naro­zení, stát; stát­ní přís­luš­nost; tele­fon­ní čís­lo, e‑mailová adre­sa; adre­sa regis­trace ses­tá­va­jí­cí z uli­ce, čís­la domu, PSČ, obce, dodat­ku, země, stá­tu a regi­onální­ho klí­če; mís­ta pobytu v pos­led­ních pěti letech ses­tá­va­jí­cí z uli­ce, čís­la domu, PSČ, země a stá­tu; typ dok­la­du totož­nos­ti s vydá­va­jí­cím orgá­nem, vydá­va­jí­cím stá­tem, datem vydá­ní, čís­lem dok­la­du totož­nos­ti, datem skon­čení plat­nos­ti, stro­jo­vě čitelným náz­vem, je-li k dis­po­zi­ci, a obs­a­hem stro­jo­vě čitel­né zóny; je-li k dis­po­zi­ci. Další úda­je u práv­nických osob (např. práv­ní for­ma, čís­lo zápi­su a rejs­tří­ko­vý soud, adre­sa síd­la, kon­takt­ní údaje).
 • Na Obchod­ní pod­nik (bez­peč­nost­ní spo­leč­nost), jsou ulože­ny infor­mace jako obchod­ní název, práv­ní for­ma, typ rejs­tří­ku a další úda­je o zápi­su do rejs­tří­ku, jakož i obchod­ní adre­sa hlav­ní pobočky a pří­pad­ně adre­sa dalších pro­vo­zo­ven a dále další úda­je o dostup­nos­ti, jako je tele­fon­ní čís­lo a e‑mailová adresa.
 • Na Bez­peč­nost­ní strá­že (strážní/bezpečnostní pra­cov­ní­ci) jsou ucho­vá­vá­ny tyto osob­ní úda­je: Rod­né příj­mení, rod­né příj­mení, jmé­na; pohl­a­ví; datum naro­zení, mís­to naro­zení, země naro­zení; stát­ní přís­luš­nost; adre­sa regis­trace ses­tá­va­jí­cí z uli­ce, čís­la domu, PSČ, měs­ta, dodat­ku, země, stá­tu a regi­onální­ho klí­če; mís­ta pobytu v pos­led­ních pěti letech ses­tá­va­jí­cí z uli­ce, čís­la domu, PSČ, země a stá­tu; typ dok­la­du totož­nos­ti s vydá­va­jí­cím orgá­nem, vydá­va­jí­cím stá­tem, datem vydá­ní, čís­lem dok­la­du totož­nos­ti, datem plat­nos­ti, stro­jo­vě čitelným náz­vem, je-li k dis­po­zi­ci, a obs­a­hem stro­jo­vě čitel­né zóny.

Kromě toho jsou ulože­ny mimo jiné tyto úda­je:

 • Datum udě­lení povolení
 • Roz­sah povolení
 • Pří­pad­né vypršení plat­nos­ti povolení
 • Označení čin­nos­ti strážce
 • Pří­pad­ný zákaz zaměstnání
 • Úda­je o ověření spo­leh­li­vos­ti (datum, typ a výs­le­dek ověření atd.)
 • Uve­dení kon­takt­ních úda­jů přís­luš­né­ho orgá­nu vydá­va­jí­cí­ho povolení.
 • Stav povo­lo­va­cí­ho řízení
 • Úda­je z rozhraní regis­tru strá­žných pro Spol­ko­vý úřad pro ochra­nu ústavy
 • Úda­je o osvě­dčeních o odbor­né způ­so­bi­los­ti a ško­lení od prů­mys­lo­vých a obchod­ních komor strá­žců a živnostníků.
 • Kon­takt­ní úda­je míst­ní­ho přís­luš­né­ho orgánu

Jaké jsou výho­dy a nevýho­dy strá­žní pokladny?

Samo­zřej­mě — vedení strá­žní­ho regis­tru je časo­vě nároč­né. Jako elek­tro­nický registr však nabí­zí i výho­dy, kte­ré spočí­va­jí v digi­ta­li­za­ci a har­mo­ni­za­ci dosud ana­lo­go­vých (papí­ro­vých) procesů.

To jsou význa­mné výho­dy strá­žní­ho registru:

 1. Kon­tro­la kva­li­fik­a­ce: Registr strá­žných umožňu­je sys­te­ma­tick­ou kon­tro­lu kva­li­fik­a­ce strá­žných, neboť pro regis­tra­ci musí pro­ká­zat ale­s­poň kva­li­fi­ka­ci pod­le § 34a GewO.
 2. Bez­peč­nost zákaz­ní­kůRegis­trace v regis­tru strá­žných pos­ky­tu­je kli­en­tům vyšší úro­veň bez­peč­nos­ti, pro­tože vědí, že zaměst­naní strá­žní jsou pro­věření a kvalifikovaní.
 3. Ochra­na veře­j­nos­ti: Registr strá­žných pomá­há zvýšit bez­peč­nost veře­j­nos­ti tím, že z výkonu bez­peč­nost­ních čin­nos­tí vyluču­je oso­by bez poža­do­va­né odbor­n­o­s­ti a osob­ní spolehlivosti.
 4. Trans­par­ent­nostRegistr strá­žných vyt­vá­ří trans­par­ent­nost ohled­ně kva­li­fik­a­ce a spo­leh­li­vos­ti strá­žných, a tím zajišťu­je větší důvěru v odvětví.
 5. Mini­ma­li­zace zneuží­vá­ní: Regis­trace v regis­tru strá­žných ome­zu­je zneuží­vá­ní bez­peč­nost­ních služeb nek­va­li­fi­kovaný­mi nebo nes­po­leh­li­vý­mi osoba­mi (např. osoba­mi se záz­na­mem v rejs­tří­ku trestů).
 6. Práv­ní základ a závaz­nost: Registr strá­žných pře­bí­rá práv­ní před­pi­sy, kte­ré stan­dar­di­zu­jí a upra­vu­jí ško­lení a kva­li­fi­ka­ci strážných.
 7. Efek­tiv­ní ovlá­dá­ní: Registr strá­žných umožňu­je přís­lušným orgá­nům účin­ně kon­tro­lo­vat, zda bez­peč­nost­ní fir­my a zaměst­nan­ci splňu­jí zákon­né požadavky.
 8. Pro­fes­ní roz­vojZápis do regis­tru strá­žných něk­dy pod­po­ru­je pro­fes­ní roz­voj strá­žných, pro­tože vyt­vá­ří pobíd­ky pro další vzdělá­vá­ní a odbor­nou přípravu.
 9. Důvěry­hod­nost odvět­ví: Registr strá­žných přispí­vá k důvěry­hod­nos­ti bez­peč­nost­ní­ho prů­mys­lu tím, že zdůra­zňu­je pro­fe­sio­na­litu a serióz­nost regis­tro­vaných spo­leč­nos­tí a zaměstnanců.
 10. Efek­tiv­ní výmě­na Z infor­mací: Registr strá­žných umožňu­je orgá­nům po celé zemi rych­lou výměnu rele­vant­ních infor­mací o bez­peč­nost­ních složkách, což zlepšu­je spo­lu­prá­ci a součinnost.

To jsou hlav­ní nevýho­dy strá­žní­ho registru:

 1. Admi­nis­tra­tiv­ní zátěž: Vyt­voření a vedení regis­tru strá­žců vyža­du­je urči­tou byro­kra­cii a admi­nis­tra­tiv­ní prá­ci, a to jak pro úřa­dy, tak pro spo­leč­nos­ti, kte­ré se chtě­jí zare­gis­tro­vat, a jejich zaměstnance.
 2. Nákla­dyZápis do regis­tru strá­žců je spo­jen s nákla­dy. Pro ty, kteří se musí podro­bit instruk­tá­ži, odbor­né­mu vyše­tření nebo spe­ciální­mu ško­lení, jsou samo­zřej­mě nut­né počá­teční nákla­dy — i když ty byly nut­né i bez BWR.
 3. Ome­zení pří­s­tu­pu na trh: Kva­li­fi­kační a regis­trační poža­dav­ky mohou poten­ciálním novým účast­ní­kům bez­peč­nost­ní­ho prů­mys­lu ztí­žit vst­up na trh.
 4. Zpož­dění: Zpra­co­vá­ní žád­ostí o regis­tra­ci a vydá­vá­ní prů­ka­zů strá­žných může trvat dlo­u­ho, což může vést ke zpož­dění při náboru strážných.
 5. Ochra­na osob­ních úda­jů: Registr strá­žných obs­a­hu­je cit­li­vé infor­mace o strá­žných, pro­to je důleži­té chrá­nit úda­je před zneuži­tím nebo neo­práv­něným přístupem.
 6. Moni­to­ro­vá­ní: Aby byla zajiš­tě­na účin­nost regis­tru strá­žců, musí přís­luš­né orgá­ny pro­vá­dět pra­vi­del­né kon­tro­ly a moni­to­ro­va­cí opa­tření, což zna­mená další práci.
 7. Výjim­ky a mezery: V něk­terých pří­pa­dech by se bez­peč­nost­ní složky nebo spo­leč­nos­ti moh­ly poku­sit obe­jít poža­da­vek na regis­tra­ci nebo využít mezer, což by moh­lo ohro­zit účin­nost registru.

Strá­žní registr: vize a realita

V sou­vis­los­ti se zave­dením regis­tru hlí­dačů k 1. led­nu 2019 práv­ník Jörg Zitz­mann ana­ly­z­oval v čas­opi­se Pod­cast pro ochra­nu a zabez­pečení pozadí. Roze­bí­rá pozadí zave­dení regis­tru, vys­vět­lu­je, co zna­mená registr strá­žných pro obchod­ní­ky a bez­peč­nost­ní pra­cov­ní­ky, kdo je za něj zod­po­věd­ný, jaké úda­je se shro­mažďu­jí a jak vyso­ké jsou nákla­dy na vyše­tření a zápi­sy do registru:

(Zdroj: Pod­cast pro ochra­nu a zabez­pečení / Jörg Zitzmann)

Souhrn

Cel­ko­vě lze říci, že strá­žní registr má více výhod než nevýhod. Zajišťu­je trans­par­ent­nost, může zvýšit bez­peč­nost a důvěru v sou­kromý bez­peč­nost­ní prů­mysl. Pokud již byl při­dě­len prů­kaz strá­ž­né­ho, zrychle­né elek­tro­nické zpra­co­vá­ní je pří­no­sem jak pro zaměst­nan­ce hle­da­jí­cí nové zaměst­ná­ní, tak pro bez­peč­nost­ní spo­leč­nos­ti. Nic­mé­ně exis­tu­jí i nevýho­dy, jako je časo­vě nároč­né prvot­ní vyt­voření a ověření zaměst­nan­ců spo­je­né s nemalý­mi nákla­dy, kte­ré nej­sou celos­tát­ně jed­not­né, a také prů­běžná údrž­ba úda­jů. Mož­né jsou také mezery v sys­té­mu — zej­mé­na pokud jsou sku­teč­né kon­tro­ly nasa­zených bez­peč­nost­ních pra­cov­ní­ků na mís­tě vzácné.

Kdo nepo­tře­bu­je složit zkoušku?

Kdo nepotřebuje složit zkoušku?

Pou­ze bez­peč­nost­ní pra­cov­ní­ci musí absol­vo­vat zkouš­ku způ­so­bi­los­ti, která je spe­ciální strá­žní čin­nos­ti pod­le § 34a GewO nebo si chtě­jí založit vlast­ní bez­peč­nost­ní spo­leč­nost. Mezi čin­nos­ti, kte­ré lze vykon­á­vat pou­ze s licen­cí 34a, patří zej­mé­na ost­ra­ha veře­jných pros­tor, vstup­ních pros­tor nebo růz­né bez­peč­nost­ní čin­nos­ti v řídí­cí funk­ci: Více zde.
Nic­mé­ně i v pří­pa­dě, že chce­te vykon­á­vat čin­nost, pro kte­rou je úspěš­né složení zkoušky pro zís­ká­ní osvě­dčení o odbor­né způ­so­bi­los­ti sku­tečně povin­né, exis­tu­jí urči­té výjim­ky. Osvě­dčení o způ­so­bi­los­ti nepo­tře­bu­jí všech­ny oso­by, a to ani v pří­pa­dě, že vykon­á­va­jí regu­l­o­va­nou strá­žní čin­nost nebo jsou samostat­ně výdě­lečně čin­né jako smluv­ní bez­peč­nost­ní pra­cov­ní­ci s vlast­ní bez­peč­nost­ní agenturou.

Kdo je osvo­bo­zen od zkoušky 34a…

V pod­sta­tě pla­tí: Kaž­dý, kdo absol­v­oval ško­lení vyšší­ho stup­ně nebo další ško­lení s uzná­va­nou kva­li­fi­ka­cí (IHK) v oboru bez­peč­nos­ti, nepo­tře­bu­je další osvě­dčení o způsobilosti!

Ale buď­te opa­trní! Je tu ješ­tě něko­lik dalších úskalí. Zde jsou uve­de­ny podrob­nos­ti o osvo­bo­zení od zkoušky odborných znalostí:

Oso­ba je osvo­bo­ze­na od zkoušky odborných zna­los­tí, pokud…

…úspěšně složil přís­luš­nou závě­reč­nou zkouš­ku. Tuto sku­teč­nost lze pro­ká­zat před­ložením přís­luš­né­ho osvě­dčení o zkoušce.

Úspěšně jsem absol­v­oval takzva­né “kur­zy bez­peč­nos­ti závo­du”. Je to totéž jako zkouš­ka odborných znalostí?

Ne! Kur­zy bez­peč­nos­ti v závo­dě (kurz bez­peč­nos­ti v závo­dě 1–2 nebo 1–4) jsou — bez úspěš­né­ho složení zkoušky na bez­peč­nost­ní­ho spe­cia­lis­tu v závo­dě — ne ekvi­valent­ní! Potře­bu­jete odbor­né vyše­tření. Kromě toho již není nabí­ze­na zkouš­ka spe­cia­lis­ty na ochra­nu prací IHK. 

Byl jsem v ozbro­jených silách. Musím ješ­tě absol­vo­vat zkoušku?

V pod­sta­tě již. Zde se dopo­ruču­je opa­trn­ost: Jako oso­ba vykon­á­va­jí­cí základ­ní vojens­kou služ­bu, voják z povolá­ní nebo voják v zálo­ze musí­te složit zkouš­ku odborných zna­los­tí — bez ohle­du na to, zda jste v součas­né době povinen být vojá­kem, nebo ne — pokud chce­te (navíc) pra­co­vat v sou­kro­mém bez­peč­nost­ním sek­toru a plnit přís­luš­né úkoly v oblas­ti ost­ra­hy. Jedi­nou výjim­kou je vojens­ká poli­cie, tj. vojens­ká poli­cie něme­ckých ozbro­jených sil. Vojenš­tí poli­cis­té jsou od zkoušky odborných zna­los­tí osvo­bo­ze­ni, neboť vojenš­tí poli­cis­té zís­ka­li vel­kou část zna­los­tí poža­do­vaných při zkoušce odborných zna­los­tí během výcvi­ku. Napří­klad vojenš­tí poli­cis­té nebo seržan­ti nemu­se­jí sklá­dat zkouš­ku u Prů­mys­lo­vé a obchod­ní komo­ry (IHK); důka­zem je záz­nam o výcvi­ku nebo služ­bě v Bun­des­wehru. Všich­ni ost­at­ní vojá­ci musí zís­kat osvě­dčení 34a.

Potře­bu­ji osvě­dčení o způ­so­bi­los­ti policisty?

Exis­tu­jí výjim­ky jak pro poli­cis­ty na zems­ké úrov­ni (zems­ká poli­cie), tak na spol­ko­vé úrov­ni (Bun­des­po­li­zei). Mimocho­dem, totéž pla­tí pro zaměst­nan­ce ve vězeňs­ké služ­bě a v oblas­ti nošení zbraní v celní služ­bě. Je důleži­té si uvě­do­mit, že povin­nost složit zkouš­ku odpa­dá pou­ze v pří­pa­dě, že pra­cu­jete v oblas­ti vymá­há­ní prá­va a úspěšně jste složi­li přís­luš­nou kariérní zkouš­ku — ale­s­poň pro střed­ní služ­bu. Poli­cis­té, kteří pra­cu­jí jako stát­ní zaměst­nan­ci v poli­ce­jní donu­co­va­cí služ­bě, pro­to nepo­tře­bu­jí osvě­dčení o způ­so­bi­los­ti.. Mno­ho poli­cis­tů si při­vy­dělá­vá sou­kromě, např. jako vrát­ní. Zej­mé­na v měst­ských aglo­me­racích, kde je život drahý, jako je Mni­chov, Stutt­gart, Frank­furt, Ham­burk, Ber­lín nebo Düs­sel­dorf, je prá­ce na čás­tečný úva­zek v bez­peč­nost­ní agen­tuře dobrým způ­s­o­bem, jak si při­vy­dělat. Tip na ved­le­jší prá­ci: Uji­s­tě­te se, že jste o své ved­le­jší prá­ci infor­m­ova­li své­ho (hlav­ní­ho) zaměst­nava­te­le, a v ideálním pří­pa­dě si ji nech­te písem­ně schválit.

Vys­tu­d­oval jsem prá­va, mám titul LL.B. nebo stát­nice. Oprav­du musím ješ­tě absol­vo­vat zkouš­ku odborných znalostí?

Je to těž­ko uvěři­tel­né, ale prá­ce (na čás­tečný úva­zek) v bez­peč­nost­ním prů­mys­lu může být samo­zřej­mě zají­ma­vá i pro budoucí práv­ní­ky, ať už kvů­li finan­co­vá­ní stu­dia, nebo kvů­li zís­ká­ní doj­mů z oboru. Samo­zřej­mě: V oblas­ti prá­va (veře­jná bez­peč­nost a pořá­dek, živ­nos­ten­ské prá­vo, prá­vo na ochra­nu osob­ních úda­jů, trest­ní prá­vo a trest­ní prá­vo pro­ces­ní, občan­s­ký zákon­ík, trest­ní řád atd.) jsou již absol­ven­ti práv­nických fakult způ­so­bilí. Pro­to stačí, když si osvo­jí­te téma­ta pre­vence úra­zů v bez­peč­nost­ním prů­mys­lu (UVV, naří­zení DGUV 23), jed­ná­ní s lid­mi a zákla­dy bez­peč­nost­ní tech­niky. Dok­la­dem o tom je osvě­dčení o účas­ti na instruk­tá­žním řízení IHK. Spo­lu s osvě­dčením o úspěš­ném absol­vo­vá­ní práv­nické­ho stu­dia na uni­ver­zi­tě nebo aka­de­mii, která udělu­je titul rov­no­cen­ný vyso­koš­kol­ské­mu, se nevyža­du­je doda­teč­né absol­vo­vá­ní zkoušky odborných zna­los­tí pod­le § 34a GewO.

Již mno­ho let pra­cu­ji jako bez­peč­nost­ní pra­cov­ník. Není pra­cov­ní zkušen­ost dosta­tečným uznáním?

Ne, nor­málně ne! Exis­tu­jí však urči­tá přechod­ná opa­tření pro “dlo­u­ho slouží­cí” bez­peč­nost­ní zaměst­nan­ce. Zaměst­nan­ci v sou­kro­mém bez­peč­nost­ním sek­toru, kteří se zúčast­ni­li poža­do­va­né­ho ško­lení od 1. dub­na 1996 nebo kteří již pra­c­ova­li v bez­peč­nost­ním sek­toru před 31. břez­nem 1996 a byli dří­ve osvo­bo­ze­ni od ško­lení kvů­li tom­uto naří­zení o mez­ním datu, jsou takří­ka­jíc “dědeč­ko­vé”. Pozor: Tuto výjim­ku lze uplat­nit pou­ze teh­dy, pokud lze záro­veň pro­ká­zat, že strá­žní čin­nost exis­t­ova­la nepře­trži­tě po dobu nej­mé­ně tří let před roz­hod­ným datem 1. led­na 2003. Na všech­ny ost­at­ní, kteří půs­o­bí v bez­peč­nost­ním prů­mys­lu teprve od roku 2003, se tyto výjim­ky nevz­ta­hu­jí.
Takže je to složi­té! Můj tip: Je lepší inves­to­vat do složení kva­li­fi­kační zkoušky a využít “doplnění zna­los­tí” i jako zkušený bez­peč­nost­ní pracovník!

Pozor: Zvlá­št­ní případy!

Exis­tu­jí i něk­te­ré další zvlá­št­ní pří­pa­dy, jako je mož­né uzná­vá­ní zahr­a­ničních osvě­dčení o způ­so­bi­los­ti. Ne vždy je také jas­né, zda druh vykon­á­va­né čin­nos­ti vůbec vyža­du­je kva­li­fi­kační zkouš­ku. Pokud se jed­ná o jed­no­duchou ste­vards­kou čin­nost (např. uva­děči na par­ko­viš­tích) nebo o pou­hou kon­tro­lu a trhá­ní vstu­pe­nek, není obvyk­le tře­ba kva­li­fi­kační zkoušky a v něk­terých pří­pa­dech ani poučení pod­le § 34a GewO (Zákon o živ­nos­ten­ském pod­ni­ká­ní). Hra­niční pří­pa­dy, jako je doh­led nebo bez­peč­nost­ní služ­by v muzeích nebo urči­té konstel­ace čin­nos­tí při ochraně udá­los­tí, jsou však něk­dy spor­né. (Tako­vé hra­niční pří­pa­dy jsou opět dis­ku­to­vá­ny v samostat­ných člán­cích zde na Info­por­tá­lu).
Důleži­tá poz­nám­ka: Pro jis­to­tu se zep­tej­te Prů­mys­lo­vé a obchod­ní komo­ry (IHK) a přís­luš­né­ho úřa­du, zda je vaše kva­li­fik­a­ce dosta­tečná, nebo zda musí­te složit také zkouš­ku IHK pod­le § 34a GewO. Poté obdrží­te práv­ně zabez­peče­né osob­ní úda­je. Pokud jste v sou­kro­mé bez­peč­nost­ní služ­bě nová­čkem, může­te po pro­věření vaší spo­leh­li­vos­ti a při­dě­lení prů­ka­zu strá­ž­né­ho vykon­á­vat přís­luš­né činnosti!

Proč tolik účast­ní­ků neu­spě­je u zkoušky odborných zna­los­tí? (§ 34a GewO)

Proč tolik účastníků neuspěje u zkoušky odborných znalostí? (§ 34a GewO)

Jaké jsou důvo­dy, proč tolik zkoušených neu­spě­je při zkoušce u Prů­mys­lo­vé a obchod­ní komo­ry (IHK) v oboru bezpečnost?

Tuto otáz­ku si kla­dou také Jörg Zitz­mann a Kai Delio­mi­ni v dopo­ruču­jí­cí kni­ze Pod­cast pro ochra­nu a zabez­pečení (Video níže!).

Obě strán­ky Jörg Zitz­mann a také Kai Delio­mi­ni jsou v oboru sou­kro­mé bez­peč­nos­ti vel­mi dobře známé.
Oba jsou mimo jiné zas­tou­pe­ni ve zkušeb­ních komi­sích IHK v oblas­ti ochra­ny a bez­peč­nos­ti, jsou aktiv­ní jako autoři knih pro pří­pra­vu zkoušky odborných zna­los­tí a jsou zas­tou­pe­ni mno­ha uži­tečný­mi videi na You­Tube a v podcastech.

Kaž­dá druhá nebo tře­tí oso­ba neproj­de tes­tem 34a!

Při nezříd­ka se vys­ky­tu­jí­cích poruchách mezi 30 a 50% se při­ro­zeně nabí­zí otáz­ka: Jaký je důvod?
Něk­te­ré fak­to­ry úspěchu či neúspěchu jsou zřej­mé. Něk­te­ré pro­blé­my lze vyřešit snad­no a rych­le, jiné vyža­du­jí inten­ziv­ní učení, pra­xi a vytrva­lost. Ješ­tě než se poku­sím pouká­zat na to, co považu­ji za hlav­ní fak­to­ry (ne)úspěchu, při­klá­dám vel­mi zají­ma­vý roz­ho­vor mezi Jör­gem Zitz­man­nem a Kai­em Delio­mi­nim na YouTube:

Mých 5 nejčas­tě­jších důvo­dů, proč tolik lidí neu­spě­je u písem­né a úst­ní zkoušky odborných zna­los­tí na IHK

Pod­le mých zkušen­os­tí jsou hlav­ní­mi důvo­dy neúspěchu s “licen­cí 34a” nás­le­du­jí­cí faktory:

 1. Ned­ost­a­tek moti­va­ce / nezájem
  Mno­ho účast­ní­ků nevi­dí ve zkoušce žád­nou přid­anou hod­no­tu. Nema­jí sku­tečný zájem o obs­ah, takže se vůbec nech­tě­jí učit. To se pro­je­vu­je zej­mé­na u osob, kte­ré jsou “vys­lá­ny” svým zaměst­nava­te­lem nebo pra­cov­ní agen­tur­ou a ve sku­teč­nos­ti nema­jí o sou­kromý bez­peč­nost­ní sek­tor vůbec zájem. Ale i když se účast­ní­te z vlast­ní vůle: Vyše­tření čas­to není vní­má­no jako pří­leži­tost, ale jako nut­né zlo. Ned­ost­a­tek moti­va­ce a záj­mu se však dia­me­trálně liší od úspěchu u zkoušky.
 2. Ned­ost­a­tečná pří­pra­va obsahu
  Něk­teří lidé berou zkouš­ku na leh­kou váhu. Otáz­ky s výbě­rem odpo­vě­dí s před­na­sta­vený­mi odpo­věď­mi, kte­ré je tře­ba zaš­krtn­out, a pou­ze 50% potřeb­né správ­né odpo­vě­di k absol­vo­vá­ní — co by se moh­lo poka­zit, ptá­te se sami sebe. Ale zda­le­ka ne. Zej­mé­na práv­ní téma­ta jsou náročná. Kromě toho vás čeká vzrušení, zej­mé­na při úst­ní zkoušce, a otáz­ky, u kterých bude­te muset pře­mýš­let tro­chu jinak. Pokud nemá­te potřeb­né zna­los­ti, a tím i důvěru k jed­ná­ní, bude­te rych­le vyřa­ze­ni. Kom­plex­ní pří­pra­va je zák­la­dem úspěchu u zkoušky!
 3. Ned­ost­a­tečná zna­lost němčiny
  Na zna­lost němči­ny již bylo polože­no mno­ho otá­zek a řeče­no mno­ho slov. Jed­no je jis­té: mno­ho lidí pra­cu­jí­cích v bez­peč­nost­ním sek­toru není rodilý­mi mlu­včí­mi němči­ny. Pro prá­ci je čas­to důleži­tá více­ja­zyč­nost, ale také dosta­tečná zna­lost němči­ny. Zkouš­ka se totiž sklá­dá výhrad­ně v němčině a vy musí­te být schop­ni sebe­jis­tě komu­ni­ko­vat něme­cky i při své kaž­do­den­ní prá­ci strá­žní­ka. Práv­ní tex­ty jsou psá­ny obtí­žným jazy­kem, “úřed­ní řeč” je obvyk­le ste­jně obtí­žná k pocho­pení a otáz­ky ke zkoušce něk­dy závi­sí na jed­not­li­vých slovech, která mohou změ­nit výz­nam tím či oním smě­rem nebo pos­kytn­out nápo­vě­du k řešení.
 4. Struk­tu­ra a způ­s­ob zkoušky jsou nejasné.
  Mno­ha lidem nej­sou zce­la jas­né rám­co­vé pod­mín­ky zkoušky. Ale pou­ze pokud víte, která téma­ta jsou důleži­tá a jak, a jak je zkouš­ka struk­tur­o­vaná, může­te se na ni při­pra­vit kon­krét­ně a efek­tiv­ně. Exis­tu­jí napří­klad téma­ta, která lze rych­le pře­ko­nat a na která lze obvyk­le odpo­vě­dět zdra­vým rozu­mem. Něk­terá téma­ta se nao­pak počí­ta­jí dva­krát a něk­terá vyža­du­jí inten­ziv­ně­jší stu­di­um. Kromě toho exis­tu­jí empi­rické hod­no­ty pro úst­ní zkouš­ku a tak­tické tipy pro prá­ci s tes­to­vý­mi otáz­ka­mi, kte­ré by měl zpro­s­třed­ko­vat napří­klad kom­pe­tent­ní lek­tor nebo autor.
 5. Obtí­ž­né indi­vi­duální podmínky
  Lidé jsou samo­zřej­mě růz­ní. Kaž­dý má jiné osob­ní před­po­kla­dy a význa­mnou roli při úspěchu či neúspěchu hra­jí také obe­c­né pod­mín­ky (např. rodin­né povin­nos­ti, volný čas na učení, pro­s­tře­dí, ve kte­rém se učí atd.). Možná také zná­te lidi, kteří si doká­ží zapa­ma­to­vat věci “rychlým poh­le­dem” a vyba­vit si je lus­knu­tím prstu. Pro jiné je to nao­pak pod­stat­ně obtí­žně­jší. Něk­teří lidé také nema­jí pro­blém mlu­vit před ost­at­ní­mi ve zkouš­ko­vé situ­aci, větši­na je při­ro­zeně nap­ja­tá, něk­teří účast­ní­ci trpí pří­mo zkouš­ko­vou úzkostí.

Polož­te si otáz­ku, do jaké míry se na vás vzta­hu­jí výše uve­de­né body, jak se může­te vyva­ro­vat chyb v pří­pra­vě a jak může­te kom­pen­zo­vat pří­pad­né ned­ost­at­ky. Více infor­mací o této pro­ble­ma­ti­ce naj­de­te zde na infor­mačním por­tá­lu o před­mě­tu. čet­né tipy a Odka­zy na jiné strán­ky nebo média, napří­klad You­Tube.


Nej­no­vě­jší knižní tipy pro model 34a:

Otisk
cs_CZCS