Kur­zy v učebně

Ško­lení a výu­ka na místě

Účast na pří­prav­ném kur­zu míst­ní vzdělá­va­cí insti­tuce nabí­zí vel­mi inten­ziv­ní mož­nost pří­pra­vy na zkouš­ku. Vel­kou výho­dou je, že se může­te ptát pří­mo ve tří­dě a jed­not­li­vé pro­blé­my lze řešit kon­krét­ně. Kromě čis­té výuky potřeb­né lát­ky se čas­to kon­a­jí zkušeb­ní zkoušky a pro­bí­ra­jí se všech­ny pos­tu­py. Kromě toho máte mož­nost vyměňo­vat si názo­ry pří­mo s ost­at­ní­mi účastníky.
Pří­prav­né kur­zy jsou čas­to nabí­ze­ny na čás­tečný úva­zek. Zde mají lidé, kteří již pra­cu­jí v bez­peč­nost­ním prů­mys­lu a absol­v­ova­li ško­lení pod­le § 34a GewO, mož­nost při­pra­vit se na zkouš­ku bokem. Kur­zy čas­to pro­bí­ha­jí v blocích o víken­dech nebo ve večerních hodinách.
Pokud dává­te před­nost kom­pakt­ní pří­pra­vě v jed­nom kuse, jsou prv­ní vol­bou pre­zenční kur­zy. Na dovo­lené, krát­ce před ter­mí­nem zkoušky nebo v rámci doto­va­né­ho kva­li­fi­kační­ho opa­tření se pak může­te plně sous­tře­dit na obs­ah zkoušky. (Infor­mace o mož­nos­tech finan­co­vá­ní naj­de­te v kapi­to­le “Kva­li­fik­a­ce pro trh práce”)


Správ­ný odborný kurz od správ­né­ho poskytovatele

Je důleži­té vyb­rat si reno­mo­va­né­ho a kom­pe­tent­ní­ho pos­ky­to­va­te­le se správ­ným pro­gra­mem kur­zu. Pro­tože i v oblas­ti ško­lení v bez­peč­nost­ním prů­mys­lu exis­tu­jí něk­teří pos­ky­to­va­telé ško­lení s poměrně cha­bý­mi nabíd­ka­mi, jejichž cílem je spí­še vytáhn­out pení­ze z vaší kapsy. Čas­to jsou nabí­ze­ny vel­mi pře­draže­né kur­zy, kte­ré jsou ověše­ny cer­ti­fi­ká­ty, jež si sami vymys­le­li (např. “bez­peč­nost­ní spe­cia­lis­ta”), a něk­dy sto­jí i něko­lik tisíc eur. Za urči­tých okol­nos­tí lze zís­kat i další, poměrně zají­ma­vé kva­li­fik­a­ce. Cel­ko­vé ško­lení však není uzná­vá­no a (čás­tečně uzná­va­né) dílčí modu­ly lze zís­kat samostat­ně za nižší cenu. Pokud se jed­ná “pou­ze” o přiměře­nou pří­pra­vu na kva­li­fi­kační zkouš­ku pod­le § 34a GewO, může­te se bez těch­to nabí­dek klid­ně obejít.
Serióz­ní pří­prav­né kur­zy jsou k dis­po­zi­ci již od necelých 250 eur!


Kva­lit­ní funk­ce a tipy

Výběr vhod­né­ho pos­ky­to­va­te­le ško­lení je jed­ním z roz­ho­du­jí­cích fak­torů pro úspěch u zkoušky. Nás­le­du­jí­cí kri­té­ria obe­cně vypo­ví­da­jí o kva­li­tě přís­luš­né vzdělá­va­cí insti­tuce a přís­luš­né­ho kurzu:

Nápo­vě­da: Ceny se moh­ly od doby výz­ku­mu změ­nit. Vez­mě­te pro­sím na vědomí infor­mace na odka­zo­va­né strán­ce obchodu!

Více…

Exklu­ziv­ní tipy, jak snad­no složit zkoušku

Nepo­sí­lá­me spam! Další infor­mace naj­de­te v naší Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů.

Exklu­ziv­ní tipy, jak snad­no složit zkoušku

Nepo­sí­lá­me spam! Další infor­mace naj­de­te v naší Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů.

Otisk
cs_CZCS