Pří­pra­va na odbor­né vyšetření

Pří­leži­tos­ti a tipy pro učení

Nabí­zí­me vám tipy a pomů­cky pro pří­pra­vu na zkouš­ku odborných zna­los­tí pod­le § 34a záko­na o živ­nos­ten­ském pod­ni­ká­ní (GewO). Přes­tože neexis­tu­je žád­ný “povin­ný kurz” pro pří­pra­vu na zkouš­ku, měli bys­te se na ni roz­hod­ně dobře při­pra­vit. Pro­tože Míra sel­há­ní v pří­pa­dě znaleckých zkoušek je vel­mi vyso­ká. A to i v pří­pa­dě, že může­te zkouš­ku bez pro­blé­mů opa­ko­vat: Pop­lat­ky za zkoušky se pla­tí pokaž­dé zno­vu. To může rych­le vynést spous­tu peněz!


Jak se mám připravit?

To záleží pře­de­vším na vás a vašem sty­lu učení. Svou roli samo­zřej­mě hra­jí i časo­vé mož­nos­ti a finanční aspekty: 
Nejo­s­ob­ně­jší pod­po­ra je obvyk­le pos­ky­to­vá­na v kurz­ech na Pos­ky­to­va­tel vzdělá­vá­ní na mís­tě. Tyto pre­zenční kur­zy pro­bí­ha­jí jako pre­zenční nebo kom­bi­no­va­né pří­prav­né kur­zy, o víken­dech nebo jako večerní seminá­ře. Kur­zy ve tří­dě jsou obvyk­le pro­ble­ma­tické, pokud jste pra­cov­ně nebo rodin­ně vytí­že­ni, máte málo času nebo jste jen ome­zeně mobilní. Nákla­dy na ško­lení v učeb­ně se rov­něž pohy­bu­jí v řádu sto­vek eur. 

Clas­sic Dál­ko­vé stu­di­um pro pří­pra­vu zkoušky odborných zna­los­tí jsou nabí­ze­ny jen výji­mečně. Exis­tu­jí však vyni­ka­jí­cí Výu­ko­vé pro­gra­my (aplik­a­ce) a online výu­ko­vé plat­for­my. Tyto mode­ly učení jsou výraz­ně lev­ně­jší než pre­zenční kur­zy. I zde je obvyk­le k dis­po­zi­ci osob­ní kon­takt­ní oso­ba, která zod­po­ví dota­zy online, e‑mailem nebo tele­fo­ni­cky. Díky inter­ak­tiv­ním meto­dám výuky je zde pře­dá­vá­ní zna­los­tí poměrně efek­tiv­ní a cílené. 

Online seminá­ře a online videa jsou čas­to nabí­ze­ny jako doplněk nebo součást kom­plex­ně­jších online kur­zů na vzdělá­va­cích plat­for­mách. V závis­los­ti na roz­sa­hu a typu jsou tato média vel­mi vhod­ná pro pří­pra­vu — zej­mé­na pokud je kon­takt­ní oso­ba k dis­po­zi­ci “naži­vo” a pro indi­vi­duální dota­zy. Pří­pra­va pou­ze pro­s­třed­nict­vím videí na You­Tube se nedo­po­ruču­je, pro­tože kva­li­ta obs­a­hu není zaručena.

Kni­hy a seši­ty jsou také ideálním doplňkem pří­prav­ku. Při­pra­vo­vat se výhrad­ně na zákla­dě písem­ných doku­men­tů je však ris­kant­ní! Ne kaž­dý se doká­že sám pro­kou­sat strán­ka­mi obs­a­hu rele­vant­ní­ho pro zkouš­ku a zůstat sous­tře­děný. Kromě toho čas­to chy­bí infor­mace o tom, která téma­ta jsou obzv­lá­š­tě důleži­tá a který obs­ah může­te jen zběžně pro­jít. Neexis­tu­je ani mož­nost klást otáz­ky v pří­pa­dě nejas­nos­tí a pře­de­vším žád­ná zpět­ná vaz­ba, zda se člo­věk sku­tečně při­pra­vil správ­ně a dostatečně. 

Více…

Exklu­ziv­ní tipy, jak snad­no složit zkoušku

Nepo­sí­lá­me spam! Další infor­mace naj­de­te v naší Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů.

Exklu­ziv­ní tipy, jak snad­no složit zkoušku

Nepo­sí­lá­me spam! Další infor­mace naj­de­te v naší Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů.

Otisk
cs_CZCS