Nejste v práci spokojeni: Jaké máte jako bezpečnostní pracovník možnosti?

Nejs­te v prá­ci spo­ko­je­ni: Jaké máte jako bez­peč­nost­ní pra­cov­ník možnosti?

Co je to strá­žní registr?

Co je to strážní registr?

V roce 2019 byl nově zave­den stát­ní a celos­tát­ní registr strá­žných, který je pro sou­kro­mou bez­peč­nost­ní služ­bu povin­ný. V tom­to člán­ku se doz­ví­te, k čemu registr strá­žných slouží, kdo do něj pro­vá­dí zápi­sy, co je to prů­kaz strá­ž­né­ho a mno­ho další­ho, co bys­te měli jako zaměst­nan­ci bez­peč­nost­ních služeb — ale zej­mé­na jako pro­fe­si­oná­l­o­vé v oboru bez­peč­nost­ních služeb — vědět.
Mimocho­dem, rejs­třík strá­žných lze nalézt na inter­ne­tu na adre­se www.bewacherregister.de

Základ­ní infor­mace o regis­tru strá­žných (BWR)

Něme­cký registr strá­žných je cen­trální a digi­tální registr, který obs­a­hu­je infor­mace o strá­ž­ném per­soná­lu (bez­peč­nost­ním per­soná­lu), jakož i o pro­vo­zo­v­ate­li strá­žní služ­by (dodav­ate­li bez­peč­nost­ní služ­by) a obchod­ním pod­ni­ku (bez­peč­nost­ní fir­mě). Od čer­vence 2020 je za zákon o ost­ra­ze, a tedy i za registr ost­ra­hy, odpo­věd­né Spol­ko­vé minis­terst­vo vni­tra a vni­třních věcí (BMI). Jako spol­ko­vý orgán odpo­věd­ný za ope­ra­tiv­ní řízení regis­tru je od říj­na 2022. Spol­ko­vý sta­tis­tický úřad (Desta­tis):

Od zave­dení Regis­tru strá­žných (BWR) jsou všich­ni obchod­ní­ci v oblas­ti strá­žných povin­ni regis­tro­vat své spo­leč­nos­ti a své bez­peč­nost­ní pra­cov­ní­ky v BWR. V budoucnu mohou změ­ny v záz­na­mech fyzických osob pro­vá­dět pou­ze orgá­ny odpo­věd­né za pro­sa­zo­vá­ní zákonů o ochraně. Za tím­to úče­lem pos­ky­tu­jí obchod­ní­ci v BWR infor­mace o kva­li­fi­ka­ci, spo­leh­li­vos­ti, totož­nos­ti a pří­s­tup­nos­ti pra­cov­ní­ků ostrahy.

Při­b­ližně 1 300 obe­cních úřa­dů veře­j­né­ho pořád­ku a dalších přís­lušných orgá­nů spol­ko­vých zemí kon­tro­lu­je pos­kyt­nu­té infor­mace, schva­lu­je nebo zamí­tá obchod­ní pod­niky a bez­peč­nost­ní pra­cov­ní­ky. Při­tom využí­va­jí BWR k pří­s­tu­pu k infor­macím od Sva­zu něme­ckých prů­mys­lo­vých a obchod­ních komor (DIHK) o kva­li­fi­ka­ci a od Spol­ko­vé­ho úřa­du pro ochra­nu ústa­vy (BfV) o spolehlivosti.

Pokud chce něk­do pra­co­vat v oboru ost­ra­hy, musí pro­jít pro­věrk­ou. Výs­led­ky této pro­věr­ky jsou zaz­na­mená­ny v regis­tru strá­žných. Registr obs­a­hu­je také infor­mace o odbor­né kva­li­fi­ka­ci a úda­je o totož­nos­ti regis­tro­va­né osoby.

Zaměst­nava­telé v bez­peč­nost­ním sek­toru jsou povin­ni před při­je­tím zaměst­nan­ce (strá­ž­né­ho) do zaměst­ná­ní pro­vést vyh­le­dá­vá­ní v regis­tru strá­žných. To má zajis­tit, aby v bez­peč­nost­ním sek­toru byly zaměst­ná­vá­ny pou­ze vhod­né a spo­leh­li­vé osoby.

Registr strá­žných má tedy přispět ke zlepšení bez­peč­nos­ti a kva­li­ty v bez­peč­nost­ním prů­mys­lu a k posí­lení důvěry veře­j­nos­ti v sou­kromý bez­peč­nost­ní průmysl.

Jaké je iden­ti­fi­kační čís­lo strá­žní­ho registru?

Iden­ti­fi­kační čís­lo strá­žní­ho regis­tru (zkrá­ceně: ID strá­žní­ho regis­tru) je jedi­neč­né iden­ti­fi­kační čís­locož umožňu­je jas­nou iden­ti­fi­ka­ci a přiřa­zení. ID strá­žce je při­dě­le­no při prv­ním zápi­su do regis­tru. ID strá­ž­né­ho je plat­né i v pří­pa­dě změ­ny zaměst­nava­te­le, tj. zůs­tá­vá pro danou oso­bu vždy ste­j­né — ale­s­poň pokud je člo­věk v bez­peč­nost­ním sek­toru zaměst­nán nepře­trži­tě bez delších přes­tá­vek. Tako­vé sedmimíst­né iden­ti­fi­kační čís­lo dostá­va­jí i strá­žní, tj. smluv­ní bez­peč­nost­ní pracovníci.

Jak mohu jako zaměst­nan­ec zís­kat prů­kaz strážného?

Pokud jste v oboru sou­kro­mé bez­peč­nos­ti nová­čkem, obdrží­te při prv­ním vstu­pu do regis­tru strá­žných prů­kaz strá­ž­né­ho. Prv­ní regis­tra­ci pro­vá­dí váš (poten­ciální) zaměst­nava­tel. Pokud změní­te bez­peč­nost­ní spo­leč­nost, měli bys­te si o prů­kaz strá­ž­né­ho vyžá­dat pří­mo u své­ho před­cho­zí­ho zaměst­nava­te­le. Výho­dou toho­to pos­tu­pu je, že může­te být okamži­tě pro­puš­tě­ni, pro­tože registr může být u nové­ho zaměst­nava­te­le rych­le­ji zkon­tro­lo­ván. Svůj prů­kaz strá­ž­né­ho bys­te měli najít také jako údaj na služeb­ním průkazu.

Musím pla­tit za prů­kaz strá­ž­né­ho, pokud chci pra­co­vat v sou­kro­mé bez­peč­nost­ní službě?

Ne. V zása­dě musí zaměst­nava­tel nést tyto nákla­dy, kte­ré vzni­ka­jí při (prv­ním) zápi­su strá­ž­né­ho do regis­tru strá­žných. Něk­teří zaměst­nava­telé mají předsta­vu, že tyto nákla­dy budou účto­vat nové­mu zaměst­nan­ci nebo je budou strhá­vat z prv­ní­ho pla­tu. Tako­vé jed­ná­ní není pří­liš serióz­ní. Jiná situ­ace ovšem nas­tá­vá, pokud poten­ciální zaměst­nan­ci úmys­lně uve­dou neprav­di­vé úda­je (např. o před­cho­zích odsou­zeních): féro­vá hra pro obě strany!

Mohu s prů­ka­zem strá­ž­né­ho vykon­á­vat všech­ny čin­nos­ti v oblas­ti sou­kro­mé bezpečnosti?

Ne. Pro urči­té čin­nos­ti potře­bu­jete Zko­umá­ní odborných zna­los­tí pod­le § 34a GewO nebo další kva­li­fik­a­ce, jako je odbor­n­ost v oblas­ti zbraní. Kromě toho se může stát, že přís­lušný orgán sta­noví urči­té pod­mín­ky pro zaměst­ná­ní nebo zaměst­ná­ní zce­la zaká­že, např. z důvo­du před­cho­zí­ho odsouzení.

Mohu pra­co­vat v bez­peč­nost­ní agen­tuře bez prů­ka­zu strážného?

V zása­dě ne, ale záleží na kon­krét­ní čin­nos­ti: Pokud pro­fe­si­onálně střeží­te živo­ty nebo majet­ek jiných osob, je nut­ný zápis do regis­tru strá­žných. Bez prů­ka­zu strá­ž­né­ho a opráv­nění nes­mí­te pra­co­vat u bez­peč­nost­ní agen­tu­ry jako strá­žný. Exis­tu­jí však čin­nos­ti, kte­ré do strá­žní čin­nos­ti nes­pa­da­jí, např. čis­tě ste­vard­s­ká čin­nost nebo ověřo­vá­ní plat­nos­ti vstu­pe­nek. V tako­vém pří­pa­dě nepra­cu­jete jako strá­žný kom­erční bez­peč­nos­ti a nepo­tře­bu­jete prů­kaz strážného.

Na co si mám jako zaměst­nava­tel dávat v regis­tru strá­žných zvlá­št­ní pozor?

V prv­ní řadě je důleži­té, aby byli nahlá­še­ni všich­ni zaměst­naní strá­žci a aby se Vydá­ní byla pro­ve­de­na před­tím, než v bez­peč­nost­ní služ­bě pra­cu­jí byť jen prv­ní minu­tu. Kromě toho se kon­krét­ní Roz­sah použi­tí být spe­ci­fi­ková­na a také pra­vi­delně aktua­lizo­vá­na, např. pokud strá­žný pře­bí­rá náročně­jší úkoly (např. jako detek­tiv v obcho­dě nebo něk­te­ré manažer­s­ké úkoly) namís­to dří­vě­jších jed­no­duchých strá­žních úkolů (např. při ochraně majet­ku), zej­mé­na pokud za tím­to úče­lem Zko­umá­ní odborných zna­los­tí pod­le § 34a Gewo vyža­do­vá­no je.
A Pro­puš­tění zaměst­nan­ce musí být napří­klad pro­s­třed­nict­vím regis­tru strá­žných ozná­me­no přís­luš­né­mu orgá­nu nej­poz­dě­ji 7 týd­nů po ukon­čení pra­cov­ní­ho poměru, aby mohl být zaměst­nan­ec vyřa­zen z evidence.
Také Změ­ny v základ­ních úda­jích jako jsou změ­ny adres zaměst­nan­ců, pod­ni­ka­telů a firem, nové tele­fon­ní spo­jení apod., je samo­zřej­mě nut­né hlá­sit, aby byly tyto infor­mace aktuální.

Je tře­ba také poz­na­menat, že — v závis­los­ti na míst­ním úřa­dě — může regis­trace nových bez­peč­nost­ních pra­cov­ní­ků něk­dy zahr­no­vat. znač­né čeka­cí doby během přez­ko­umá­ní regis­trace až do kon­eč­né­ho vydá­ní. Kromě toho je kaž­dá nová instal­ace pro strá­že Pop­la­tek zapla­tit. V součas­né době je to obvyk­le nej­mé­ně 50 eur, ale v něk­terých regionech může být i pod­stat­ně vyšší.
Pokud je strá­žce již zare­gis­tro­ván, tj. má k dis­po­zi­ci iden­ti­fi­kační čís­lo, je tře­ba jej pou­ze zno­vu pro­po­jit — pod­ni­ka­tel pak nepla­tí žád­né poplatky.

Mimocho­dem, v součas­né době jsou záz­na­my auto­ma­ti­cky vyma­zá­ny po 12 měsí­cích od zrušení regis­trace bez­peč­nost­ních pra­cov­ní­ků. To zna­mená, že pokud se žad­atel zare­gis­tru­je s prů­ka­zem strá­ž­né­ho a nepra­cu­je v oboru déle než rok, je vel­mi prav­dě­po­d­ob­né, že kon­tro­la bude muset být pro­ve­de­na zce­la znovu.

Co všech­no je ve strá­žní knize?

Úda­je, kte­ré mohou být zaz­na­mená­ny v rejs­tří­ku a zpra­co­vá­vá­ny rejs­tří­ko­vým orgá­nem, jsou uve­de­ny v nás­le­du­jí­cím tex­tu § 11b odst. 2 záko­na o živ­nos­ten­ském pod­ni­ká­ní (GewO) sada.

 • Na Obchod­ní­ci je zaz­na­menán: Příj­mení, rod­né příj­mení, jmé­no; pohl­a­ví; datum naro­zení, mís­to naro­zení, stát; stát­ní přís­luš­nost; tele­fon­ní čís­lo, e‑mailová adre­sa; adre­sa regis­trace ses­tá­va­jí­cí z uli­ce, čís­la domu, PSČ, obce, dodat­ku, země, stá­tu a regi­onální­ho klí­če; mís­ta pobytu v pos­led­ních pěti letech ses­tá­va­jí­cí z uli­ce, čís­la domu, PSČ, země a stá­tu; typ dok­la­du totož­nos­ti s vydá­va­jí­cím orgá­nem, vydá­va­jí­cím stá­tem, datem vydá­ní, čís­lem dok­la­du totož­nos­ti, datem skon­čení plat­nos­ti, stro­jo­vě čitelným náz­vem, je-li k dis­po­zi­ci, a obs­a­hem stro­jo­vě čitel­né zóny; je-li k dis­po­zi­ci. Další úda­je u práv­nických osob (např. práv­ní for­ma, čís­lo zápi­su a rejs­tří­ko­vý soud, adre­sa síd­la, kon­takt­ní údaje).
 • Na Obchod­ní pod­nik (bez­peč­nost­ní spo­leč­nost), jsou ulože­ny infor­mace jako obchod­ní název, práv­ní for­ma, typ rejs­tří­ku a další úda­je o zápi­su do rejs­tří­ku, jakož i obchod­ní adre­sa hlav­ní pobočky a pří­pad­ně adre­sa dalších pro­vo­zo­ven a dále další úda­je o dostup­nos­ti, jako je tele­fon­ní čís­lo a e‑mailová adresa.
 • Na Bez­peč­nost­ní strá­že (strážní/bezpečnostní pra­cov­ní­ci) jsou ucho­vá­vá­ny tyto osob­ní úda­je: Rod­né příj­mení, rod­né příj­mení, jmé­na; pohl­a­ví; datum naro­zení, mís­to naro­zení, země naro­zení; stát­ní přís­luš­nost; adre­sa regis­trace ses­tá­va­jí­cí z uli­ce, čís­la domu, PSČ, měs­ta, dodat­ku, země, stá­tu a regi­onální­ho klí­če; mís­ta pobytu v pos­led­ních pěti letech ses­tá­va­jí­cí z uli­ce, čís­la domu, PSČ, země a stá­tu; typ dok­la­du totož­nos­ti s vydá­va­jí­cím orgá­nem, vydá­va­jí­cím stá­tem, datem vydá­ní, čís­lem dok­la­du totož­nos­ti, datem plat­nos­ti, stro­jo­vě čitelným náz­vem, je-li k dis­po­zi­ci, a obs­a­hem stro­jo­vě čitel­né zóny.

Kromě toho jsou ulože­ny mimo jiné tyto úda­je:

 • Datum udě­lení povolení
 • Roz­sah povolení
 • Pří­pad­né vypršení plat­nos­ti povolení
 • Označení čin­nos­ti strážce
 • Pří­pad­ný zákaz zaměstnání
 • Úda­je o ověření spo­leh­li­vos­ti (datum, typ a výs­le­dek ověření atd.)
 • Uve­dení kon­takt­ních úda­jů přís­luš­né­ho orgá­nu vydá­va­jí­cí­ho povolení.
 • Stav povo­lo­va­cí­ho řízení
 • Úda­je z rozhraní regis­tru strá­žných pro Spol­ko­vý úřad pro ochra­nu ústavy
 • Úda­je o osvě­dčeních o odbor­né způ­so­bi­los­ti a ško­lení od prů­mys­lo­vých a obchod­ních komor strá­žců a živnostníků.
 • Kon­takt­ní úda­je míst­ní­ho přís­luš­né­ho orgánu

Jaké jsou výho­dy a nevýho­dy strá­žní pokladny?

Samo­zřej­mě — vedení strá­žní­ho regis­tru je časo­vě nároč­né. Jako elek­tro­nický registr však nabí­zí i výho­dy, kte­ré spočí­va­jí v digi­ta­li­za­ci a har­mo­ni­za­ci dosud ana­lo­go­vých (papí­ro­vých) procesů.

To jsou význa­mné výho­dy strá­žní­ho registru:

 1. Kon­tro­la kva­li­fik­a­ce: Registr strá­žných umožňu­je sys­te­ma­tick­ou kon­tro­lu kva­li­fik­a­ce strá­žných, neboť pro regis­tra­ci musí pro­ká­zat ale­s­poň kva­li­fi­ka­ci pod­le § 34a GewO.
 2. Bez­peč­nost zákaz­ní­kůRegis­trace v regis­tru strá­žných pos­ky­tu­je kli­en­tům vyšší úro­veň bez­peč­nos­ti, pro­tože vědí, že zaměst­naní strá­žní jsou pro­věření a kvalifikovaní.
 3. Ochra­na veře­j­nos­ti: Registr strá­žných pomá­há zvýšit bez­peč­nost veře­j­nos­ti tím, že z výkonu bez­peč­nost­ních čin­nos­tí vyluču­je oso­by bez poža­do­va­né odbor­n­o­s­ti a osob­ní spolehlivosti.
 4. Trans­par­ent­nostRegistr strá­žných vyt­vá­ří trans­par­ent­nost ohled­ně kva­li­fik­a­ce a spo­leh­li­vos­ti strá­žných, a tím zajišťu­je větší důvěru v odvětví.
 5. Mini­ma­li­zace zneuží­vá­ní: Regis­trace v regis­tru strá­žných ome­zu­je zneuží­vá­ní bez­peč­nost­ních služeb nek­va­li­fi­kovaný­mi nebo nes­po­leh­li­vý­mi osoba­mi (např. osoba­mi se záz­na­mem v rejs­tří­ku trestů).
 6. Práv­ní základ a závaz­nost: Registr strá­žných pře­bí­rá práv­ní před­pi­sy, kte­ré stan­dar­di­zu­jí a upra­vu­jí ško­lení a kva­li­fi­ka­ci strážných.
 7. Efek­tiv­ní ovlá­dá­ní: Registr strá­žných umožňu­je přís­lušným orgá­nům účin­ně kon­tro­lo­vat, zda bez­peč­nost­ní fir­my a zaměst­nan­ci splňu­jí zákon­né požadavky.
 8. Pro­fes­ní roz­vojZápis do regis­tru strá­žných něk­dy pod­po­ru­je pro­fes­ní roz­voj strá­žných, pro­tože vyt­vá­ří pobíd­ky pro další vzdělá­vá­ní a odbor­nou přípravu.
 9. Důvěry­hod­nost odvět­ví: Registr strá­žných přispí­vá k důvěry­hod­nos­ti bez­peč­nost­ní­ho prů­mys­lu tím, že zdůra­zňu­je pro­fe­sio­na­litu a serióz­nost regis­tro­vaných spo­leč­nos­tí a zaměstnanců.
 10. Efek­tiv­ní výmě­na Z infor­mací: Registr strá­žných umožňu­je orgá­nům po celé zemi rych­lou výměnu rele­vant­ních infor­mací o bez­peč­nost­ních složkách, což zlepšu­je spo­lu­prá­ci a součinnost.

To jsou hlav­ní nevýho­dy strá­žní­ho registru:

 1. Admi­nis­tra­tiv­ní zátěž: Vyt­voření a vedení regis­tru strá­žců vyža­du­je urči­tou byro­kra­cii a admi­nis­tra­tiv­ní prá­ci, a to jak pro úřa­dy, tak pro spo­leč­nos­ti, kte­ré se chtě­jí zare­gis­tro­vat, a jejich zaměstnance.
 2. Nákla­dyZápis do regis­tru strá­žců je spo­jen s nákla­dy. Pro ty, kteří se musí podro­bit instruk­tá­ži, odbor­né­mu vyše­tření nebo spe­ciální­mu ško­lení, jsou samo­zřej­mě nut­né počá­teční nákla­dy — i když ty byly nut­né i bez BWR.
 3. Ome­zení pří­s­tu­pu na trh: Kva­li­fi­kační a regis­trační poža­dav­ky mohou poten­ciálním novým účast­ní­kům bez­peč­nost­ní­ho prů­mys­lu ztí­žit vst­up na trh.
 4. Zpož­dění: Zpra­co­vá­ní žád­ostí o regis­tra­ci a vydá­vá­ní prů­ka­zů strá­žných může trvat dlo­u­ho, což může vést ke zpož­dění při náboru strážných.
 5. Ochra­na osob­ních úda­jů: Registr strá­žných obs­a­hu­je cit­li­vé infor­mace o strá­žných, pro­to je důleži­té chrá­nit úda­je před zneuži­tím nebo neo­práv­něným přístupem.
 6. Moni­to­ro­vá­ní: Aby byla zajiš­tě­na účin­nost regis­tru strá­žců, musí přís­luš­né orgá­ny pro­vá­dět pra­vi­del­né kon­tro­ly a moni­to­ro­va­cí opa­tření, což zna­mená další práci.
 7. Výjim­ky a mezery: V něk­terých pří­pa­dech by se bez­peč­nost­ní složky nebo spo­leč­nos­ti moh­ly poku­sit obe­jít poža­da­vek na regis­tra­ci nebo využít mezer, což by moh­lo ohro­zit účin­nost registru.

Strá­žní registr: vize a realita

V sou­vis­los­ti se zave­dením regis­tru hlí­dačů k 1. led­nu 2019 práv­ník Jörg Zitz­mann ana­ly­z­oval v čas­opi­se Pod­cast pro ochra­nu a zabez­pečení pozadí. Roze­bí­rá pozadí zave­dení regis­tru, vys­vět­lu­je, co zna­mená registr strá­žných pro obchod­ní­ky a bez­peč­nost­ní pra­cov­ní­ky, kdo je za něj zod­po­věd­ný, jaké úda­je se shro­mažďu­jí a jak vyso­ké jsou nákla­dy na vyše­tření a zápi­sy do registru:

(Zdroj: Pod­cast pro ochra­nu a zabez­pečení / Jörg Zitzmann)

Souhrn

Cel­ko­vě lze říci, že strá­žní registr má více výhod než nevýhod. Zajišťu­je trans­par­ent­nost, může zvýšit bez­peč­nost a důvěru v sou­kromý bez­peč­nost­ní prů­mysl. Pokud již byl při­dě­len prů­kaz strá­ž­né­ho, zrychle­né elek­tro­nické zpra­co­vá­ní je pří­no­sem jak pro zaměst­nan­ce hle­da­jí­cí nové zaměst­ná­ní, tak pro bez­peč­nost­ní spo­leč­nos­ti. Nic­mé­ně exis­tu­jí i nevýho­dy, jako je časo­vě nároč­né prvot­ní vyt­voření a ověření zaměst­nan­ců spo­je­né s nemalý­mi nákla­dy, kte­ré nej­sou celos­tát­ně jed­not­né, a také prů­běžná údrž­ba úda­jů. Mož­né jsou také mezery v sys­té­mu — zej­mé­na pokud jsou sku­teč­né kon­tro­ly nasa­zených bez­peč­nost­ních pra­cov­ní­ků na mís­tě vzácné.

Prá­ce strá­ž­né­ho 34a: Co dělat, když šéf zruší služby?

Práce strážného 34a: Co dělat, když šéf zruší služby?

V sou­kro­mém bez­peč­nost­ním sek­toru je běž­nou pra­cov­ní pod­mín­kou prá­ce na smě­ny, noční prá­ce a prá­ce o svát­cích. Bez­peč­nost­ní pra­cov­ní­ci čas­to vykon­á­va­jí nároč­nou prá­ci, aby zaji­sti­li bez­peč­nost objek­tů, udá­los­tí a osob. Bohužel Mzdy v tom­to odvět­ví čas­to patří do sek­toru s níz­ký­mi mzda­mi napří­klad v samostat­né bez­peč­nost­ní služ­bě. Pokud doj­de k neočeká­va­né­mu výpad­ku hodin, např. pro­to, že zaměst­nava­tel přij­de o důleži­tou zakáz­ku, a měsí­ční cíl­o­vá pra­cov­ní doba není z toho­to důvo­du (nebo z jiných důvo­dů) dosaže­na, může to být pro strá­žní­ka 34a finančně ris­kant­ní. Ten­to člá­nek se zabý­vá důvo­dy, kte­ré vedou ke zrušení pra­cov­ních dnů, a uka­zu­je mož­nos­ti, kte­ré pak má člo­věk jako bez­peč­nost­ní pracovník.

Jaké jsou mož­né důvo­dy, proč mi zaměst­nava­tel při­dělu­je méně dnů?

Na tom­to mís­tě je tře­ba nejprve stručně proz­ko­u­mat poh­led bez­peč­nost­ní spo­leč­nos­ti. Sku­teč­nost, že jste na sez­na­mu služeb méně čas­to, nemá ve většině pří­pa­dů (dou­fej­me) nic spo­leč­né­ho s vámi osob­ně, ale má pro­voz­ní důvo­dy. Pokud vám je zaměst­nava­tel trans­par­ent­ně vys­vět­lí a vy je doká­že­te pocho­pit, nabí­zí se tím lepší výcho­dis­ko pro řešení pro­blé­mu, kte­ré může být pod­poře­no obě­ma stra­na­mi. Je však mož­né, že to pove­de ke změně zaměst­ná­ní nebo k tomu, že si zač­ne­te hle­dat novou prá­ci. Nebo je možná “hub­e­né obdo­bí” jen krát­ké a vy si může­te hodi­ny kom­pen­zo­vat prací navíc v nás­le­du­jí­cím měsí­ci nebo vám zaměst­nava­tel vyj­de vstříc jiným způsobem.

Zde je deset možných důvo­dů, proč by vám zaměst­nava­tel mohl chtít zkrá­tit pra­cov­ní dobu:

 1. Nižší pop­táv­ka zákaz­ní­ků: Pop­táv­ka po bez­peč­nost­ních služ­bách by moh­la být nižší, což by ved­lo ke sní­žení poč­tu potřeb­ných pra­cov­ních hodin.
 2. Hos­po­dá­řs­ké zpo­ma­lení: Je mož­né, že se zhorši­la hos­po­dá­řs­ká situ­ace, což ved­lo k ome­zení zdro­jů a úsporám nákladů.
 3. Změ­ny obchod­ní stra­te­gie: Váš zaměst­nava­tel mohl změ­nit svou obchod­ní stra­te­gii, což ved­lo k úpra­vě lids­kých zdrojů.
 4. Rot­ace zaměst­nan­ců: Možná rot­ace zaměst­nan­ců, aby měli všich­ni zaměst­nan­ci mož­nost pra­co­vat a aby byla pra­cov­ní doba spra­ved­li­vě­ji rozdělena.
 5. Nové tech­no­lo­gie nebo auto­ma­tizace: The Zavá­dění nových tech­no­lo­gií nebo auto­ma­tiz­o­vaných sys­té­mů by moh­lo vést k tomu, že bude potře­ba méně zaměstnanců.
 6. Sezón­ní výky­vy: Pra­cov­ní doba může pod­lé­hat sezón­ním výky­vům, napří­klad pokud je v něk­terých měsí­cích potře­ba méně bez­peč­nost­ních pracovníků.
 7. Změ­ny ve sml­ou­vách s kli­en­ty: Je mož­né, že se změ­ni­ly sml­ou­vy s kli­en­ty, což vede ke sní­žení obje­mu práce.
 8. Práv­ní ome­zení: Moh­la by být zave­de­na (nová) zákon­ná ome­zení, napří­klad maximální limi­ty pra­cov­ní doby nebo doby odpočin­ku mezi směna­mi. Nebo se nyní lépe sle­du­jí stá­va­jí­cí poža­dav­ky (např. ze záko­na o pra­cov­ní době).
 9. Firem­ní dovo­lená nebo sezón­ní firem­ní prázdni­nyVáš zaměst­nava­tel se mohl roz­hodn­out zkrá­tit pra­cov­ní dobu v urči­tých obdo­bích, jako jsou firem­ní dovo­lené nebo sezón­ní přes­táv­ky (od zákaz­ní­ků). Také napří­klad pan­de­mie Covid způ­so­bi­la dočas­né otře­sy v odvětví. 
 10. Vni­třní restruk­tu­ra­li­zace spo­leč­nos­ti: Váš zaměst­nava­tel může pro­vést vni­třní restruk­tu­ra­li­za­ci, která pove­de k pře­hod­no­cení pra­cov­ní doby a při­dě­lení zdrojů.

Jaké mám mož­nos­ti, pokud mi zaměst­nava­tel při­dělí méně práce?

Samo­zřej­mě nemá cenu se doha­dovat o jed­né nebo dvou hodinách. Ztrá­ta 20, 30, 40 nebo dokon­ce více pro­cent pra­cov­ní doby je však vel­ký pro­blém, pro­tože se musí­te také uži­vit. Pokud vás šéf vyřa­dí z roz­pi­su služeb, při­dělí vám výraz­ně méně směn než obvyk­le a vy ned­ost­a­ne­te své hodi­ny — pak máte nás­le­du­jí­cí možnosti:

 1. Zkon­tro­luj­te pra­cov­ní sml­ou­vu!
  To je nej­dů­leži­tě­jší bod. Roz­ho­du­jí­cí je zpra­vid­la to, co bylo sjed­ná­no v pra­cov­ní sml­ou­vě. Pokud je v ní napří­klad uve­de­no “plný úva­zek”, je zaměst­nava­tel povinen vás pod­le toho zaměst­nat. Co se rozu­mí plným pra­cov­ním úvaz­kem, je obvyk­le upra­ve­no v přís­luš­né kolek­tiv­ní sml­ou­vě. Čas­to je také sjed­nán kon­krét­ní počet hodin. Pokud je ve vaší pra­cov­ní sml­ou­vě smluv­ně sta­nove­no napří­klad 170 hodin měsí­čně, musí být ten­to počet hodin dodržen (kromě drob­ných výky­vů, např. z důvo­du oše­třo­vá­ní nemocných).
 2. Nahléd­ně­te do roz­pi­su služeb!
  Roz­vr­ho­vá­ní služeb v bez­peč­nost­ních služ­bách, např. při ost­ra­ze tová­ren, se čas­to pro­vá­dí na zákla­dě pev­ně sta­nove­né­ho ryt­mu směn. Tím­to způ­s­o­bem je mož­né plá­no­vat zhru­ba s předs­ti­hem — samo­zřej­mě s urči­tou mírou nejis­to­ty (např. kvů­li věč­né­mu plá­no­vá­ní nevyčer­paných dovo­lených). Roz­ho­du­jí­cí je však aktuální roz­pis služeb na nás­le­du­jí­cí měsíc: Pokud je v něm uve­de­no např. 20 směn, pak máte nárok na odpra­co­vá­ní toho­to poč­tu směn. Jak­mi­le je roz­pis služeb zveře­jněn, lze jej opět měnit pou­ze po pro­jed­ná­ní se zaměstnanci.
 3. Vyh­le­dá­vej­te dia­log a aktiv­ně nabí­zej­te pra­cov­ní výkon!
  Mno­ho věcí lze vyjas­nit komu­ni­ka­cí. Snaž­te se prom­lu­vit se svým nadří­zeným a dosáhn­out sho­dy. Důleži­té: Sděl­te, že se změna­mi nesouh­la­sí­te, a výs­lov­ně nabíd­ně­te svůj pra­cov­ní výkon! Zaměst­nava­tel je povinen vám při­dě­l­o­vat prá­ci pod­le stá­va­jí­cí pra­cov­ní sml­ou­vy, vy pos­kyt­ně­te svůj pra­cov­ní výkon pod­le smlouvy. 
 4. Váš zaměst­nava­tel nere­agu­je? Poš­le­te písem­nou upomín­ku!
  Písem­ně infor­muj­te své­ho zaměst­nava­te­le o výše uve­dených aspek­tech. Písem­ná for­ma je důleži­tá, abys­te měli důkaz. Sta­nov­te své­mu šéfo­vi lhů­tu, ale i nadá­le buď­te zdvořilí a ochot­ní spo­lu­pra­co­vat. Kon­eck­on­ců, obvyk­le chce­te pro své­ho zaměst­nava­te­le pra­co­vat i nadále.
 5. Pokud nic nepomůže: stěžuj­te si!
  Pokud vše ost­at­ní selže, zaměst­nava­tel nere­agu­je a jed­ná­ní (pří­pad­ně i s radou zaměst­nan­ců) neve­dou k úspěchu, je jedi­nou mož­nos­tí žalo­ba u pra­cov­ní­ho soudu.

Advo­kát Jörg Zitz­mann krás­ně předsta­vil fak­ta pří­pa­du v doku­men­tu You­Tube kanál Aka­de­mie pro bez­peč­nost:

Zapa­ma­to­vá­ní si otá­zek a odpo­vě­dí ke zkoušce: stačí to ke složení zkoušky 34a?

Zapamatování si otázek a odpovědí ke zkoušce: stačí to ke složení zkoušky 34a?

Důleži­tým před­po­k­la­dem pro vst­up do pro­f­ese v tom­to oboru je zkouš­ka odborných zna­los­tí v oboru strá­žný pod­le § 34a záko­na o živ­nos­ten­ském pod­ni­ká­ní (Gewer­be­ord­nung). Jejím cílem je zajis­tit, aby ucha­zeči měli potřeb­né zna­los­ti k zajiš­tění bez­peč­nos­ti osob a ochra­ny majetku.
V této sou­vis­los­ti vyvs­tá­vá otáz­ka, zda má smysl se pou­ze naučit naz­paměť všech­ny mož­né otáz­ky a odpo­vě­di ke zkoušce, aniž bychom se hlou­bě­ji zabý­va­li jejím obsahem.

Zkušeb­ní otáz­ky: Teo­rie a praxe

Žád­ná otáz­ka — učení se pomocí otá­zek ke zkoušce 34a nabí­zí mno­ho výhod. Pouhé memo­rová­ní zkouš­ko­vých otá­zek a odpo­vě­dí není v tom­to kon­tex­tu vhod­nou meto­dou pří­pra­vy, pro­tože zkouš­ka může obs­aho­vat i situační otáz­ky. To pla­tí zej­mé­na pro úst­ní část zkoušky. Kromě toho je důleži­té pocho­pit sou­vis­los­ti mezi jed­not­li­vý­mi tema­tický­mi oblast­mi a umět je apli­ko­vat na kon­krét­ní prak­tické pří­pa­dy. Povrch­ní pří­pra­va může vést k tomu, že něk­teří ucha­zeči zkouš­ku složí, ale nebu­dou schop­ni své zna­los­ti uplat­nit v pra­xi. Zpra­vid­la se však složení zkoušky stá­vá pro­blé­mem i v pří­pa­dě, že se člo­věk učí pou­ze naz­paměť a nezí­s­kal sku­teč­né poro­zu­mění obsahu.

Výz­vy

Kromě toho je důleži­té znát nejen práv­ní zákla­dy a přís­luš­né před­pi­sy, ale také poro­zu­mět psy­cho­lo­gickým a komu­ni­kačním aspek­tům této pro­f­ese. Kon­eck­on­ců sou­kromí bez­peč­nost­ní pra­cov­ní­ci musí nejen roz­poz­nat a odvrá­tit nebez­pečí, ale také umět použí­vat dees­ka­lační tech­niky a řešit obtí­ž­né situ­ace. To zahr­nu­je také efek­tiv­ní komu­ni­ka­ci a řešení kon­flik­tů. Roli zde samo­zřej­mě neh­raje pou­ze obs­ah výuky, ale pře­de­vším pro­fes­ní zkušen­os­ti a jejich pře­dá­vá­ní, např. v rámci pří­prav­né­ho kur­zu nebo výmě­nou se zkušený­mi kolegy. Mimocho­dem, na práv­ní téma­ta se zaměřu­je i zkouš­ka odbor­né způ­so­bi­los­ti 34a. Téma­ta jako trest­ní prá­vo nebo občan­s­ké prá­vo jsou V písem­né zkoušce se váží dva­krát. Člo­věk by neměl nechat žád­né body ležet ladem tím, že pochopí práv­ní pro­ble­ma­ti­ku, nem­lu­vě o rizicích práv­ní nez­na­los­ti při poz­dě­jší prá­ci v bez­peč­nost­ní službě.

Poro­zu­mění obs­a­hu zkoušky

Kan­di­dá­ti na zkouš­ku by se měli inten­ziv­ně zabý­vat obs­a­hem zkoušky a snažit se mu hlou­bě­ji poro­zu­mět. Nemě­li by se zabý­vat pou­ze fak­ty, ale také sou­vis­lost­mi a výz­na­mem toho, co se nauči­li. Jed­ním ze způ­s­o­bů, jak toho dosáhn­out, je hovořit s další­mi lid­mi, kteří se na zkouš­ku také při­pra­vu­jí nebo již v oboru pra­cu­jí. K proh­lou­bení poro­zu­mění a uplat­nění nauče­né­ho mohou přispět i prak­tické zkušen­os­ti. Obe­cně se dopo­ruču­je Kni­hy, online kur­zy a ško­lení v učeb­něKurz je kon­ci­po­ván tak, aby pos­kytl kon­text a nepra­c­oval výhrad­ně s tes­to­vý­mi otáz­ka­mi a řešení­mi. K poro­zu­mění může význa­mně přispět vys­vět­lení na zákla­dě pří­pa­do­vých stu­dií, zej­mé­na práv­ních otázek.

Závěr

Shr­ne­me-li to, nemá smysl se pou­ze učit naz­paměť všech­ny mož­né otáz­ky a odpo­vě­di ke zkoušce, aniž bychom se hlou­bě­ji pono­ři­li do její­ho obs­a­hu. Mís­to toho by se kan­di­dá­ti měli inten­ziv­ně zabý­vat obs­a­hem zkoušky a snažit se mu hlou­bě­ji poro­zu­mět. To jim může pomo­ci nejen ke složení zkoušky, ale také k tomu, aby byli schop­ni své zna­los­ti uplat­nit v pra­xi a úspěšně pra­co­vat v oboru sou­kro­mé bezpečnosti.

Výho­dy učení se pomocí zkušeb­ních otá­zek ke zkoušce 34a jsou následující.

Výhody učení se pomocí zkušebních otázek ke zkoušce 34a jsou následující.

Učení se pomocí zkouš­ko­vých otá­zek je osvě­dčená meto­da, kte­rou mno­ho stu­den­tů použí­vá ke zlepšení své­ho poro­zu­mění a zna­los­tí urči­tých témat. 

Proč má pří­pra­va na zkouš­ku 34a smysl

Při zod­po­ví­dá­ní zkouš­ko­vých otá­zek zís­ká­te zpět­nou vaz­bu o tom, jak dobře jste lát­ce poro­zu­mě­li, a může­te se zaměřit na obtí­ž­né čás­ti a zlepšit své zna­los­ti. Může­te zjis­tit mezery ve svém poro­zu­mění a zaměřit se na ně. Díky pra­vi­del­né zpět­né vaz­bě může­te zajis­tit, abys­te se neus­tá­le zlepš­ova­li, a sle­do­vat svůj pokrok.
Další výho­dou učení se pomocí zkušeb­ních otá­zek je hlu­b­ší zapo­jení do výuky. Při zod­po­ví­dá­ní zkouš­ko­vých otá­zek se člo­věk musí inten­ziv­ně­ji zabý­vat obs­a­hem a vyt­vá­řet sou­vis­los­ti mezi jed­not­li­vý­mi téma­ty. Hlu­b­ším pro­ni­k­nu­tím do infor­mací lze zís­kat hlu­b­ší poro­zu­mění téma­tu. Opa­ko­vá­ním a apli­ko­vá­ním infor­mací se zlepšu­je paměť. Když se téma­tu inten­ziv­ně věnu­jete a aktiv­ně apli­ku­jete to, co jste se nauči­li, lépe vám to utkví v pamě­ti.
Zkouš­ko­vé otáz­ky také zaměřu­jí pozor­n­ost na nej­dů­leži­tě­jší aspek­ty učeb­ní lát­ky a pomá­ha­jí eli­mi­no­vat nepod­stat­né infor­mace. Zaměřením na rele­vant­ní infor­mace je mozek scho­pen je lépe vstře­bat a zpra­co­vat. To vede k lepší­mu pocho­pení učeb­ní lát­ky.
Jed­ním z nej­dů­leži­tě­jších pří­nosů učení se pomocí zkouš­ko­vých otá­zek je simu­lace zkouš­ko­vé situ­ace. To může také pomo­ci sní­žit úzkost ze zkoušek. Úzkost ze zkoušky může být význa­mnou překá­ž­kou učení, pro­tože může způ­so­bit, že podá­te horší výkon, než bys­te ve sku­teč­nos­ti moh­li. Nácvi­kem zkouš­ko­vých otá­zek se může­te lépe přiz­pů­so­bit typu otá­zek a prů­běhu zkoušky. To může pomo­ci sní­žit úzkost ze zkoušek a zvýšit sebevědomí.

Další výho­dy učení se pomocí zkušeb­ních otázek

Závěr

Učení se pomocí zkušeb­ních otá­zek má cel­ko­vě mno­ho výhod. Pomá­há zlepšit pocho­pení učeb­ní lát­ky, posí­lit paměť a sní­žit strach ze zkoušek. Díky pra­vi­del­né zpět­né vaz­bě a cíle­né­mu pro­cvičo­vá­ní může­te pra­co­vat kon­krét­ně na obtí­žných čás­tech a sle­do­vat svůj pokrok. Učení se zkouš­ko­vý­mi otáz­ka­mi je účin­ný způ­s­ob, jak se při­pra­vit na zkoušky a uspět u nich. Pří­pra­va na zkouš­ku se zkouš­ko­vý­mi otáz­ka­mi je pro­to důleži­tým fak­torem úspěš­né­ho složení zkoušky IHK. Proč pouhé zapa­ma­to­vá­ní nemu­sí nut­ně stačit ke složení zkoušky 34a, se doz­ví­te v tom­to pří­spěv­ku na blogu.

Tip: Zkušeb­ní otáz­ky na YouTube

Tipy pro ucha­zeče o zaměst­ná­ní v sou­kro­mé bez­peč­nost­ní služ­bě: Jak úspěšně podat přihlášku!

Tipy pro uchazeče o zaměstnání v soukromé bezpečnostní službě: Jak úspěšně podat přihlášku!

Bez­peč­nost­ní pra­cov­ní­ci hra­jí v sou­kro­mé bez­peč­nost­ní služ­bě důleži­tou roli a čas­to jsou prv­ním kon­takt­ním mís­tem pro zákaz­ní­ky a návš­těv­ní­ky. Pokud jste bez­peč­nost­ní pra­cov­ník a hle­dá­te novou prá­ci, může úspěšná žád­ost o zaměst­ná­ní zna­menat roz­díl mezi úspěchem a neúspěchem. Vzhle­dem k situ­aci na trhu prá­ce jsou šan­ce poměrně vel­ké. Říká se mu také trh zaměst­nan­ců — což zna­mená: na součas­ná volná mís­ta je sot­va dosta­tek kva­li­fi­kovaných ucha­zečů. Máte — samo­zřej­mě v závis­los­ti na něk­terých fak­to­rech, jako je vaše vzdělá­ní a poža­do­va­né pra­cov­ní mís­to — v zása­dě dob­rou volbu!

V tom­to člán­ku vám pos­kyt­ne­me tipy a rady, jak se úspěšně uchá­zet o vysně­nou prá­ci v oboru sou­kro­mé bez­peč­nos­ti a jak ji najít.

10 tipů pro uplat­nění strá­žných v sou­kro­mém bez­peč­nost­ním sektoru

 1. Vyt­voř­te smys­lu­plný prů­vod­ní dopis

Moti­vační dopis je prv­ním doj­mem, který na poten­ciální­ho zaměst­nava­te­le udělá­te. Je důleži­té, abys­te věn­o­va­li čas vyt­voření sil­né­ho moti­vační­ho dopi­su, který vyzdvih­ne vaše zkušen­os­ti, doved­nos­ti a moti­va­ci. Uji­s­tě­te se, že jste moti­vační dopis přiz­pů­so­bi­li spo­leč­nos­ti a inzero­va­né­mu pra­cov­ní­mu mís­tu v oblas­ti bez­peč­nos­ti a že jste si zji­sti­li infor­mace o spo­leč­nos­ti a jejích aktivitách.

 1. Aktua­li­zuj­te svůj životopis

Živo­to­pis je nej­dů­leži­tě­jším doku­men­tem vaší přih­lá­šky a měl by pre­zen­to­vat vaše pra­cov­ní zkušen­os­ti, doved­nos­ti a kva­li­fi­ka­ci. Před podá­ním přih­lá­šky živo­to­pis aktua­li­zuj­te a uji­s­tě­te se, že je přeh­led­ný a snad­no čitelný. Použí­vej­te odrá­žky a jas­né for­má­to­vá­ní, abys­te zvýraz­ni­li důleži­té infor­mace. Uveď­te také, jaká ško­lení a cer­ti­fi­ká­ty jste absol­v­ova­li a jaké máte zkušen­os­ti v bez­peč­nost­ním oboru. Uveď­te svá osvě­dčení o způ­so­bi­los­ti, refe­rence a pří­pad­né cer­ti­fi­ká­ty o ško­lení. Neu­vá­děj­te Faleš­né doku­men­ty a přes­vě­dčit vás pro­fe­si­onálním správ­né vyjá­dření.

 1. Zdůraz­ně­te své doved­nos­ti a zkušenosti

Jako bez­peč­nost­ní pra­cov­ník bys­te měli být schop­ni rych­le roz­poz­nat nebez­peč­né situ­ace a vhod­ně na ně reago­vat. Ve své žád­osti zdůraz­ně­te své doved­nos­ti a zkušen­os­ti v oblas­ti bez­peč­nos­ti a nez­apo­meň­te vyzdvihn­out své kom­pe­tence v oblas­ti komu­nik­a­ce, řešení kon­flik­tů a dees­ka­l­ace. Nepřehá­něj­te to však, např. výs­třed­ně roz­v­lá­čným vyprá­věním o svých minulých výkon­ech v roli bez­peč­nost­ní­ho pracovníka!

 1. Při­prav­te se na pohovor

Při poho­voru máte šan­ci před­vést se ze své nej­lepší strán­ky a přes­vě­dčit zaměst­nava­te­le o svých schop­nos­tech. Při­prav­te se na poho­vor tím, že si přeč­te­te infor­mace o spo­leč­nos­ti, při­pra­ví­te si otáz­ky a pro­mys­lí­te si odpo­vě­di, kte­ré bys­te pos­kyt­li. Dbej­te na to, abys­te na poho­vor přiš­li včas a dobře při­pra­ve­ni a abys­te jas­ně pre­zen­t­ova­li svou kva­li­fi­ka­ci a zkušenosti.

 1. Zůstaň­te pozi­tiv­ní a sebevědomí

Jako bez­peč­nost­ní pra­cov­ník musí­te půso­bit pozi­tiv­ně a sebe­vě­domě. Buď­te přes­vě­dče­ni o svých doved­nos­tech a zkušen­os­tech a přes­vě­dč­te poten­ciální­ho zaměst­nava­te­le, že jste pro tuto prá­ci tou nej­lepší vol­bou. Během celé­ho pro­ce­su podá­vá­ní žád­osti zůstaň­te pro­fe­si­onální a zdvořilí a dbej­te na to, abys­te zan­echa­li pozi­tiv­ní dojem. V této fázi nepoml­ou­vej­te své­ho býva­lé­ho nebo před­cho­zí­ho zaměst­nava­te­le. Nedělá to dobrý dojem a vedoucí pra­cov­ní­ci v oboru sou­kro­mé bez­peč­nos­ti mají čas­to lepší kon­tak­ty, než si myslíte!

 1. Využij­te svou síť

Využij­te svou pro­fes­ní síť k vyh­le­dá­ní poten­ciálních zaměst­nava­telů a zís­ká­ní infor­mací o volných pra­cov­ních mís­tech. Prom­luv­te si s bývalý­mi kolegy, nadří­zený­mi a další­mi kon­tak­ty v bez­peč­nost­ním prů­mys­lu a požá­dej­te je o dopo­ručení nebo infor­mace o volných pra­cov­ních mís­tech. S vyh­le­dá­vá­ním poten­ciálních zaměst­nava­telů a nava­zo­vá­ním kon­tak­tů vám mohou pomo­ci také online plat­for­my, jako je Lin­ke­dIn nebo XING. Může­te tam také uvést, že jste ote­vře­ni nabíd­kám. Něk­dy se ozvou také head­hun­teři, kteří mohou být nápo­moc­ni při hle­dá­ní zaměstnání.

 1. Buď­te fle­xi­bilní a ote­vření novým výzvám

V oboru sou­kro­mé bez­peč­nos­ti exis­tu­je celá řada úkolů a pozic, kte­ré vyža­du­jí růz­né doved­nos­ti a zkušen­os­ti. Buď­te fle­xi­bilní a ote­vření novým výz­vám a ověř­te si, zda jste vhod­ní pro jiné pozice nebo úkoly. Možná bude­te moci lépe přispět svý­mi doved­nost­mi a zkušen­ost­mi na jiné pozi­ci nebo bude­te mít zájem o novou výzvu.

 1. Pre­zen­tuj­te se profesionálně

Jako bez­peč­nost­ní pra­cov­ník jste osob­nos­tí spo­leč­nos­ti, a pro­to bys­te měli vys­tu­po­vat pro­fe­si­onálně. Dbej­te na to, abys­te nosi­li vhod­né oblečení a při pra­cov­ních poho­vor­ech nebo jiných pra­cov­ních pří­leži­tos­tech půso­bi­li upra­veným doj­mem. Dbej­te také na řeč těla a vys­tu­po­vá­ní a uji­s­tě­te se, že komu­ni­ku­jete zdvoři­le a profesionálně.

 1. Nevy­hý­bej­te se vyso­kým nárokům

Maximálně 20 let a 10 let odbor­né pra­xe — to samo­zřej­mě není mož­né. Zaměst­nava­telé čas­to píší do inzerá­tů na pra­cov­ní mís­ta poměrně hod­ně poža­dav­ků. Neboj­te se toho, ale buď­te upřím­ní, pokud něk­terý poža­da­vek (zatím) nes­plňu­jete. I tak může­te v novém zaměst­ná­ní zís­kat pra­xi, může­te si zlepšit zna­los­ti cizí­ho jazy­ka ved­le­jší­mi kur­zy (např. v cen­tru pro vzdělá­vá­ní dospělých) a může­te si dopl­nit chy­bě­jí­cí další vzdělá­ní. Zaměst­nava­telé jsou čas­to fle­xi­bilně­jší, než si mys­lí­te, zej­mé­na pokud se jinak jed­ná o vhod­nou (lids­kou) pozici!

 1. Měj­te oči na stop­kách a neboj­te se neúspěchů!

Pří­mý zásah při prv­ní žád­osti a zís­ká­ní vysně­né prá­ce je spí­še výjim­kou než pra­vid­lem. Neboj­te se, pokud neu­spě­jete s prv­ní žád­ostí, ale zkus­te to zno­vu něk­de jin­de. Čas­to je uži­teč­né požá­dat o ote­vře­nou zpět­nou vaz­bu, proč jste se ned­ost­a­li do užší­ho výběru, nebo absol­vo­vat pro­fe­si­onální ško­lení k žád­os­tem, kde se také přez­ko­u­ma­jí a opti­ma­li­zu­jí vaše doku­men­ty k žád­osti. Zde se pro­s­tě drž­te při zemi, přih­las­te se k odběru rele­vant­ních nabí­dek prá­ce na pra­cov­ních por­tálech. Pak bude­te auto­ma­ti­cky upo­zorňo­vá­ni, jak­mi­le se ve vašem okruhu vyh­le­dá­vá­ní obje­ví nová volná pra­cov­ní místa.

Závěr

Úspěš­né uplat­nění v oblas­ti sou­kro­mé bez­peč­nos­ti vyža­du­je čas, úsilí a odhod­lá­ní. Využij­te výše uve­de­né tipy k opti­ma­li­za­ci své žád­osti a naj­dě­te si prá­ci svých snů. Nez­trácej­te přeh­led a dále se vzdělá­vej­te. Porov­ná­vej­te nabíd­ky prá­ce a snaž­te se co nejlé­pe pro­dat. Buď­te sebe­vě­domí, fle­xi­bilní a pro­fe­si­onální a ukaž­te poten­ciální­mu zaměst­nav­ate­li, že jste pro danou prá­ci ideální volbou.

Budouc­nost sou­kro­mé­ho bez­peč­nost­ní­ho prů­mys­lu v Něme­cku: člo­věk nebo stroj?

Budoucnost soukromého bezpečnostního průmyslu v Německu: člověk nebo stroj?

Sou­kromý bez­peč­nost­ní prů­mysl je v Něme­cku důleži­tým hos­po­dá­řs­kým odvět­vím a zaměst­ná­vá mno­ho lidí. V roce 2022 pra­c­ova­lo v sou­kro­mém bez­peč­nost­ním sek­toru v Něme­cku cel­kem necelých 260 000 zaměst­nan­ců, kteří půso­bi­li v při­b­ližně 5 700 strá­žních a bez­peč­nost­ních fir­mách. To jsou značná čís­la. Sou­kromá bez­peč­nost stá­le více pře­bí­rá dří­ve čis­tě výsost­né úkoly v urči­tých oblas­tech, a stá­vá se tak důleži­tým hrá­čem — čás­tečně také v oblas­ti veře­j­né bez­peč­nos­ti a pořádku.

Jak se ale bude sou­kromá bez­peč­nost vyví­jet v budoucnu? Budou lids­kou ochran­ku stá­le více nahr­a­zo­vat stro­je? Nebo budou lidé i v budoucnu hrát v bez­peč­nost­ním prů­mys­lu důleži­tou roli? V tom­to člán­ku se podí­vá­me na budouc­nost sou­kro­mé­ho bez­peč­nost­ní­ho prů­mys­lu v Německu.

Úlo­ha lidí v sou­kro­mém bez­peč­nost­ním sektoru

Lids­ký bez­peč­nost­ní per­sonál má opro­ti stro­jům mno­ho výhod. Doká­ží neo­mylně­ji přiřa­zo­vat lids­ké čin­nos­ti a adek­vát­ně reago­vat. Doká­žou lépe vyhod­no­tit nebez­peč­né situ­ace a adek­vát­ně jed­nat. Mají schop­nost reago­vat na nepřed­ví­da­né udá­los­ti a jed­nat pružně. Zej­mé­na v situ­acích, kdy je důleži­tá empa­tie, poro­zu­mění a mezil­ids­ká komu­nik­a­ce, jsou lidš­tí bez­peč­nost­ní pra­cov­ní­ci nenahraditelní.

Kromě toho jsou v bez­peč­nost­ním prů­mys­lu urči­té čin­nos­ti, kte­ré lze jen obtí­žně auto­ma­tiz­o­vat. Napří­klad sle­do­vá­ní osob a kon­tro­la iden­ti­fi­kačních dokla­dů vyža­du­je vyso­kou úro­veň odborných zna­los­tí, zkušen­os­tí a empa­tie. Tyto čin­nos­ti také vyža­du­jí kogni­tiv­ní doved­nos­ti, jako je kri­tické myš­lení, řešení pro­blé­mů a roz­ho­do­vá­ní, kte­ré v součas­né době nemo­hou plně přev­zít stroje.

Úlo­ha stro­jů v sou­kro­mém bez­peč­nost­ním průmyslu

Exis­tu­jí však i čin­nos­ti v oblas­ti bez­peč­nos­ti, kte­ré mohou být pod­po­ro­vá­ny stro­ji. Napří­klad kame­ry a další tech­nická zaří­zení lze použít k moni­to­ro­vá­ní budov a veře­jných míst. Záz­na­my mohou být ana­ly­zo­vá­ny lids­ký­mi pra­cov­ní­ky ost­ra­hy s cílem roz­poz­nat nebez­peč­né situ­ace a reago­vat na ně. Sys­té­my, kte­ré vyhod­no­cu­jí zaz­na­men­aný obra­zo­vý mate­riál pří­mo pomocí počí­tače a v pří­pa­dě potře­by spus­tí pop­lach, jsou však v maso­vém měřít­ku rych­le­jší a spolehlivější.
Prv­ní auto­ma­tiz­o­va­né sys­té­my, napří­klad v oblas­ti kon­tro­ly pří­s­tu­pu, exis­t­ova­ly již před mno­ha lety. Již něja­kou dobu se také použí­va­jí strá­žní robo­ti, kteří jsou vyba­ve­ni detek­to­ry a napří­klad plně auto­ma­ti­cky hlí­da­jí skla­dy. Tech­no­lo­gie dronů je stá­le populárně­jší i pro aplik­a­ce v sou­kro­mém bez­peč­nost­ním sek­toru — napří­klad pokud jde o sle­do­vá­ní nebo ověřo­vá­ní alar­mů. Zde jsou však práv­ní překá­žky stá­le poměrně vyso­ké a čas­to brá­ní její­mu využi­tí v praxi.

Kromě toho lze k odha­lo­vá­ní vzor­ců a anomá­lií ve vel­kém množst­ví dat využít tech­no­lo­gie, jako je umělá inte­li­gence a stro­jo­vé učení. Bez­peč­nost­ní složky tak mohou být včas upo­zorně­ny na poten­ciální hroz­by a odpo­ví­da­jí­cím způ­s­o­bem reagovat.

Budouc­nost sou­kro­mé­ho bez­peč­nost­ní­ho průmyslu

Je neprav­dě­po­d­ob­né, že by stro­je zce­la nahra­di­ly lids­kou ost­ra­hu. Lidé budou v bez­peč­nost­ním prů­mys­lu i nadá­le hrát důleži­tou roli. Stro­je však budou hrát stá­le důleži­tě­jší roli a v urči­tých čin­nos­tech budou lids­kým bez­peč­nost­ním pra­cov­ní­kům pomá­hat. Sou­kro­mé bez­peč­nost­ní spo­leč­nos­ti se musí těm­to změnám přiz­pů­so­bit a odpo­ví­da­jí­cím způ­s­o­bem ško­lit a roz­ví­jet své zaměst­nan­ce, aby splň­ova­li poža­dav­ky budoucnosti.

Závěr

Budouc­nost sou­kro­mé­ho bez­peč­nost­ní­ho prů­mys­lu v Něme­cku bude utvá­ře­na kom­bi­nací lids­ké prá­ce a schop­nos­tí stro­jů. Lidé nebu­dou nahr­a­ze­ni, ale budou se dále roz­ví­jet a pře­bí­rat další čin­nos­ti. To zna­mená, že doj­de k pře­sunu úkolů. Zatím­co úkoly spo­je­né s vní­má­ním mohou z vel­ké čás­ti přev­zít stro­je, sou­kro­mé bez­peč­nost­ní složky budou stá­le více pře­bí­rat jiné, náročně­jší úkoly.

34a-Pří­pra­va: Která for­ma výuky je pro vás nejlepší?

34a-Příprava: Která forma výuky je pro vás nejlepší?

Jaká for­ma výuky je pro vás nejlepší?

V nás­le­du­jí­cím člán­ku bych rád navrhl růz­né mož­nos­ti výuky s jejich výho­da­mi a nevýho­da­mi pro pří­pra­vu na Sach­kunde­prüf­ung § 34a GewO — hos­tu­jí­cí člá­nek od Bez­peč­nost­ní guru.

Fron­tální výuka

Výu­ka pro­bí­há v aka­de­mii, obvyk­le celo­den­ně.
Ve struk­tur­o­va­né tří­dě je pro stu­den­ty vyt­voře­na situ­ace, v níž lek­tor pře­bí­rá roli zpro­s­třed­ko­va­te­le zna­los­tí. Uči­tel může využí­vat růz­né výu­ko­vé met­ody, aby stu­den­tům usnad­nil učení. Mezi ně mohou patřit před­ná­šky, dis­ku­se, sku­pi­no­vá prá­ce, demons­trace nebo expe­ri­men­ty. V hodinách mohou stu­den­ti také pří­mo klást otáz­ky a zís­ká­vat zpět­nou vaz­bu od lek­to­ra nebo spo­lužá­ků, což zlepšu­je pocho­pení učeb­ní lát­ky. Hodi­ny mohou také pos­ky­to­vat pří­leži­tos­ti k roz­vo­ji sociálních doved­nos­tí a spo­lu­prá­ce, pro­tože stu­den­ti pra­cu­jí a učí se společně.

Online lek­ce

Online výu­ka je pod­ob­ná tra­diční výuce, ale pro­bí­há pro­s­třed­nict­vím inter­ne­tu. Lek­tor použí­vá růz­né digi­tální nás­tro­je, kte­ré stu­den­tům usna­dňu­jí učení. Pří­k­la­dem digi­tálních nás­tro­jů mohou být: video a audio chat, online kur­zy, výu­ko­vé plat­for­my, vir­tuální učeb­ny nebo e‑learningové modu­ly. Online výu­ka může být v dnešním svě­tě obzv­lá­š­tě pří­nos­ná, pro­tože nabí­zí mož­nost pokračo­vat ve výuce i v době pan­de­mií nebo jiných okol­nos­tí, kte­ré ovli­vňu­jí běž­nou výu­ku. Další výho­dou online výuky je, že stu­den­ti se mohou učit odkud­ko­li, pokud mají při­po­jení k inter­ne­tu. A také ste­jně jako při pre­zenční výuce mohou stu­den­ti klást otáz­ky a zís­ká­vat zpět­nou vaz­bu od vyuču­jí­cí­ho nebo spo­lužá­ků, což může zlepšit jejich poro­zu­mění učeb­ní látce.

Samo­stu­di­um pomocí kni­hy a videí na YouTube

Samouk s kni­hou a Videa na You­Tube jsou lidé, kteří se učí samostat­ně zís­ká­vá­ním infor­mací z knih nebo videí na inter­ne­tu. Tato for­ma učení je méně struk­tur­o­vaná a vyža­du­je od stu­den­tů větší disci­plí­nu a ini­cia­ti­vu. Na roz­díl od učení ve tří­dě nebo na inter­ne­tu mají samou­ci mož­nost volně si určo­vat tem­po a vybí­rat si obs­ah učeb­ních mate­riá­lů. Exis­tu­je však také rizi­ko, že samou­ci mohou mít potí­že s dosažením svých vzdělá­va­cích cílů kvů­li ned­ost­at­ku struk­tu­ry a vedení. Samou­ci se musí motivo­vat a ukáz­nit, aby se prů­běžně uči­li. Je také obtí­žně­jší klást otáz­ky a zís­ká­vat zpět­nou vaz­bu, pro­tože chy­bí pří­mý kon­takt s učite­lem nebo ost­at­ní­mi studujícími.

Výho­dy a nevýhody

Cel­ko­vě lze říci, že všech­ny tři for­my výuky — pre­zenční výu­ka, online výu­ka a samo­stu­di­um pomocí knih a videí na You­Tube — mají své výho­dy i nevýhody:

Fron­tální výuka

Výho­dy:

Nevýho­dy:

Online lek­ce

Výho­dy:

Nevýho­dy:

Samo­stu­di­um pomocí knih a videí na YouTube

Výho­dy:

Nevýho­dy:

Souhrn

Cel­ko­vě je důleži­té poz­na­menat, že žád­ný ze stylů učení není doko­n­alý a záleží na tom, který styl učení nejlé­pe vyho­vu­je indi­vi­duálním potře­bám a pre­fe­ren­cím stu­den­ta.
Kromě toho lze samo­zřej­mě růz­né sty­ly učení vzá­jem­ně kom­bi­no­vat. Vel­mi dobrá je zej­mé­na mož­nost využi­tí videí z You­Tube jako doplň­ku při jakémko­li druhu výuky. A tady mé dopo­ručení spočí­vá na videích You­Tube z SecurityGuru34a. Tato videa jsou jas­ně struk­tur­o­vaná, infor­ma­tiv­ní, snad­no pocho­pi­tel­ná, a pro­to vel­mi uži­tečná. Pomocí těch­to videí se člo­věk může učit svým vlast­ním tem­pem a proh­lou­bit si obs­ah, který nebyl v hodinách tak dobře zpro­s­třed­ko­ván.
Exis­tu­je kom­plet­ní výu­ka a Vzo­ro­vé zkoušky s vys­vět­lením otá­zek a odpovědí.

Doufám, že se mi tím­to člán­kem podaři­lo při­blí­žit vám růz­né met­ody učení a že si naj­de­te tu správ­nou pro vás.

Kód vou­ch­eru: 10% Sle­va na pří­pra­vu Sach­kun­de s Sachkun.de

Kód voucheru: 10% Sleva na přípravu Sachkunde s Sachkun.de

Vzdělá­va­cí plat­for­ma Sachkun.de je jed­nou z nejz­ná­mě­jších online nabí­dek pro pří­pra­vu na zkouš­ku 34a. Tato plat­for­ma s e‑learningem, tes­to­vý­mi otáz­ka­mi, zkušeb­ní­mi tes­ty a online nápo­vě­dou exis­tu­je již od roku 2005 a k online pří­pra­vě na zkouš­ku 34a ji využi­lo více než 10 000 lidí.

Novin­ka: Sachkun.de 2.0

Nedáv­no byla kom­plet­ně pře­pra­co­vá­na služ­ba eLear­ning na adre­se www.sachkun.de. Na stu­den­ty nyní čeká více než 1 000 tes­to­vých otá­zek ke zkouškám, cíleně zaměře­né učeb­ní tex­ty, instruk­tá­žní videa a dokon­ce i týden­ní živé online seminá­ře. Pří­pra­va na zkouš­ku 34a je k dis­po­zi­ci ve třech růz­ných ver­zích: Kla­sická, Pro a VIP. Ti, kteří si objed­na­jí VIP, mají navíc pří­st­up do sku­pi­ny na Whats­App, ve kte­ré mohou klást otáz­ky a vyměňo­vat si infor­mace s ost­at­ní­mi stu­den­ty Sach­kun­de. Novin­kou je, že pří­pra­va nyní pro­bí­há kom­plet­ně pro­s­třed­nict­vím pohodl­né aplik­a­ce pro mobilní tele­fo­ny, ve kte­ré se může­te učit s otáz­ka­mi 34a nepře­trži­tě, tj. 24 hodin den­ně, 7 dní v týd­nu — pod­le tari­fu po dobu 30, 60 nebo dokon­ce 100 dní. 

Kód kupónu pro www.sachkun.de

S kódem vou­ch­eru SK10YT v součas­né době dostá­vá­te Sle­va 10% na všech­ny tari­fy.
Kli­k­nu­tím sem přej­de­te pří­mo na Nabíd­ka na www.sachkun.de.

O odbor­né pří­pra­vě Sachkun.de

Sachkun.de roz­hod­ně není nej­lev­ně­jším pos­ky­to­va­te­lem na trhu, ale již léta se osvě­dču­je. Pozi­tiv­ní recen­ze na síti hovoří o kva­li­tě plat­for­my. Tu zajišťu­je i kva­li­fik­a­ce pro­vo­zo­va­telů výu­ko­vé plat­for­my 34a kolem Jör­ga Zitz­man­na. Je tře­ba také poz­na­menat, že otáz­ky týka­jí­cí se zkoušky a zhuš­tě­né učeb­ní tex­ty umožňu­jí při­pra­vit se na zkouš­ku IHK vel­mi efek­tiv­ně, tj. mimořád­ně časo­vě úsporně. Pokud zůst­a­nou otáz­ky týka­jí­cí se poro­zu­mění nezod­po­vě­ze­ny, je lek­tor k dis­po­zi­ci — v závis­los­ti na tari­fu — v týden­ní video­kon­fe­ren­ci nebo doda­tečně také ve výu­ko­vé sku­pině Whats­App 34a. Tím je zajiš­tě­no, že dota­zy účast­ní­ků budou vždy zod­po­vě­ze­ny — ste­jně jako v osob­ním kur­zu — a že bude pocho­pen veškerý obs­ah. S cen­a­mi zhru­ba mezi 1,80 a 3,00 eur za den (k 5. břez­nu 2023) je poměr ceny a výkonu vel­mi příz­ni­vý. K jis­to­tě přispí­vá i záru­ka vrá­cení peněz, která nas­tu­pu­je v pří­pa­dě, že navz­do­ry pří­pra­vě něko­li­krát neu­spě­jete u zkoušky 34a.

Wir wer­den hier im Blog nach und nach wei­te­re Anbie­ter vor­stel­len. Wir freu­en uns über Ihre Mei­nun­gen und Erfah­run­gen zur 34a-Prü­fungs­vor­be­rei­tung! Hin­ter­las­sen Sie ger­ne einen Kommentar 🙂

Zko­umá­ní odborných zna­los­tí — proč? Stačí si kou­pit licen­ci 34a…

Zkoumání odborných znalostí - proč? Stačí si koupit licenci 34a...

Nech­ce se vám sklá­dat zkouš­ku a při­pra­vo­vat se na ni, již něko­li­krát jste neu­spě­li u zkoušky z odborných zna­los­tí, kte­rou pořá­dá Hos­po­dá­řs­ká komo­ra, nebo jen chce­te uše­třit čas a pení­ze — to vše mohou být důvo­dy, proč lidé stá­le hle­da­jí “kou­pit řidičs­ký prů­kaz 34a”. Ten­to člá­nek vys­vět­lu­je, proč to není zrov­na dobrý nápad.

Lze sku­tečně kou­pit “ban­kov­ku 34a”?

Krát­ký Vyh­le­dá­vá­ní na Goo­g­lu to uka­zu­je: Ano, může­te si kou­pit kus papí­ru, který vypa­dá jako ofi­ci­ální doku­ment obchod­ní a prů­mys­lo­vé komo­ry. Ale buď­te opa­trní! Pokud tako­vé faleš­né osvě­dčení o zkoušce použi­jete, vysta­vu­jete se trest­ní­mu stí­há­ní.
Tako­vý kus papí­ru s fan­ta­zií si může­te pově­sit na chod­bu pro poba­vení nebo ho použít jako zapa­lo­vač na pří­š­tí gri­l­o­va­cí pár­ty. Pokud však tako­vý kus papí­ru použi­jete v práv­ním sty­ku, tj. v rámci žád­osti o zaměst­ná­ní nebo k regis­tra­ci bez­peč­nost­ní agen­tu­ry, dopouš­tí­te se padělá­ní pod­le § 267 trest­ní­ho zákoníku:

(1) Kdo za úče­lem oklamá­ní při práv­ním jed­ná­ní vyro­bí nepra­vou lis­tinu, padělá pra­vou lis­tinu nebo paděla­nou nebo poz­měně­nou lis­tinu použi­je, bude potres­tán odně­tím svo­bo­dy až na pět let nebo peněži­tým tres­tem.
(2) Pokus je trest­ný.
(3) Ve zvlá­šť závažných pří­pa­dech se tres­tá odně­tím svo­bo­dy na šest měsí­ců až deset let. […]

Pos­ky­to­va­telé těch­to pochyb­ných služeb také vědí, že nabí­zení osvě­dčení o zkouškách IHK, matu­rit­ních vys­vě­dčení a dalších osvě­dčení, včet­ně dok­torá­tů, je práv­ně spor­né. Jde jim pře­de­vším o rychlý výdě­lek. Pos­ky­to­va­telé obvyk­le síd­lí v zahr­a­ničí nebo jsou ned­ost­up­ní, a tak se vyhý­ba­jí práv­ním sporům. Pro­de­jci se totiž mohou vysta­vit trest­ní­mu stí­há­ní i pro­to, že použí­va­jí ochran­né znám­ky, a tedy zákonem chrá­ně­né iden­ti­fi­kační znaky (např. logo) vydá­va­jí­cích orga­ni­zací. Něk­teří pro­de­jci navíc dokon­ce záměrně vyt­vá­ře­jí dojem, že se jed­ná o prá­vo­plat­ně vydaný doku­ment a záro­veň inze­ru­jí, že tyto faleš­né doku­men­ty lze použít při práv­ních úkon­ech. Pro­de­jci tak čas­to před­s­tí­ra­jí i neprav­di­vé sku­teč­nos­ti a čás­tečně tak také vyzý­va­jí, při­nej­menším nepří­mo, k použi­tí pro­dá­va­né­ho paděl­ku jako pra­vé­ho dok­la­du. Jako kupu­jí­cí může­te být vždy stí­há­ni a vysta­vit se trest­ní­mu stí­há­ní, pokud tako­vý fan­ta­zi­jní doku­ment sku­tečně pro­fe­si­onálně použijete.

Kde lze zakou­pit osvě­dčení o způsobilosti?

Jediný legální způ­s­ob, jak zís­kat “osvě­dčení o úspěš­ném absol­vo­vá­ní zkoušky z odborných zna­los­tí” (to je správ­ný ter­mín), je úspěšně absol­vo­vat zkouš­ku z odborných zna­los­tí IHK. Může­te najít mno­ho bez­plat­ných Tipy pro pří­pra­vu na zkoušky, Tes­to­vé otáz­ky a Fórum nápo­vě­dy na těch­to webo­vých strán­kách. Mimocho­dem, složení sku­teč­né zkoušky může být dokon­ce lev­ně­jší než něk­te­ré z nele­gálních nabí­dek falešných cer­ti­fi­ká­tů.
Upřím­nost je ta nej­lepší poli­ti­ka! Nez­apo­juj­te se do falešných nabí­dek s falešný­mi důka­zy! Nes­to­jí to za to, pro­tože bude­te odha­leni. A za cenu, kte­rou pak zapla­tí­te, jste se moh­li na zkouš­ku řád­ně při­pra­vit a zce­la regulérně ji složit.

Kolik sto­jí paděla­né osvě­dčení o způsobilosti?

Ceny začí­na­jí na necelých 10 eurech za osob­ní padělaný cer­ti­fi­kát k pří­mé­mu stažení ve for­má­tu PDF.

Padělané osvědčení o způsobilosti pro řidičský průkaz 34a
Falešný cer­ti­fi­kát 34a ke stažení ve for­má­tu PDF
Ten­to “lev­ný pos­ky­to­va­tel” falešných dokla­dů zdůra­zňu­je, že zakou­pe­né dokla­dy nes­mí­te použít, ale pro svou bez­peč­nost přes­to uvedl síd­lo spo­leč­nos­ti v USA. Ví proč.

Prav­dě­po­d­ob­ně špič­kou ledov­ce je pos­ky­to­va­tel nabí­ze­jí­cí nejrůz­ně­jší osvě­dčení o zkouškách a titu­ly — včet­ně růz­ných pro­fes­ních kva­li­fi­ka­cí, matu­rit­ních vys­vě­dčení, bak­alá­řs­kých a magis­ter­s­kých titulů z vyso­kých škol, vyso­koš­kol­ských diplomů a dokon­ce i dok­torá­tů. Tako­vé tiš­tě­né doku­men­ty jsou k dis­po­zi­ci za “směš­nou cenu” něko­li­ka set eur — zřej­mě jde o výhod­ný byz­nys. Nabíd­ku kom­erčně pro­pa­gu­je také pro­s­třed­nict­vím rekla­my na Goo­g­lu, která se obje­vu­je na začát­ku strán­ky s výs­led­ky vyh­le­dá­vá­ní přís­lušných výra­zů — viz obrá­zek níže. Ten­to pod­vod­ný obchod­ník dokon­ce inze­ru­je, že se jed­ná o legální nabíd­ku a “100% pra­vé a regis­tro­va­né doku­men­ty, kte­ré může zkon­tro­lo­vat univerzita/školící spo­leč­nost, nebo dokon­ce váš zaměst­nava­tel”. napro­s­tá blbost!

34a poznámka reklama na Google (falešný důkaz)
Rekla­ma Goog­le na “ori­ginální důkaz
Prom­luv­me si o kro­ca­no­vi: Pokud si koupí­te padě­lek nebo si ho sami vyro­bí­te a vytis­kne­te, ste­jně vás chytí — a pak to bude oprav­du nepří­jem­né a oprav­du drahé. Proč je to nevyhnu­tel­né, se doz­ví­te v nás­le­du­jí­cí čás­ti.

Proč je oprav­du hlou­pé před­ložit paděla­né osvě­dčení 34a.…

Ješ­tě před něko­li­ka lety by člo­věk považ­oval za fak­tick­ou.unJediný způ­s­ob, jak mohl mít znalý bez­peč­nost­ní pra­cov­ník štěs­tí, je, že si paděla­né­ho cer­ti­fi­ká­tu nevšiml při podá­ní žád­osti, při celní nebo poli­ce­jní kon­tro­le nebo při dota­zu u zkouše­jí­cí obchod­ní a prů­mys­lo­vé komo­ry. Od 1. červ­na 2019 však exis­tu­je cen­trální registr strá­ží, kde se všech­ny úda­je sbí­ha­jí.. Zaměst­nava­tel vás tam musí nahlá­sit ješ­tě před nás­tu­pem do zaměst­ná­ní a poč­kat na povo­lení. Teprve poté obdrží­te prů­kaz strá­ž­né­ho jako pra­cov­ník ost­ra­hy a bude­te moci nas­tou­pit. Při této kon­tro­le a porov­ná­vá­ní úda­jů se rych­le zjis­tí, zda jste před­loži­li falešný doku­ment.. Nese­te veške­ré trest­něpráv­ní a občanskopráv­ní důsledky!

Radě­ji inves­tuj­te do sku­teč­né věci Zko­umá­ní odborných zna­los­tí na IHK. Infor­muj­te se zdar­ma zde na Infoportálu. 
Otisk
cs_CZCS

Exklu­ziv­ní tipy, jak snad­no složit zkoušku

Nepo­sí­lá­me spam! Další infor­mace naj­de­te v naší Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů.

Exklu­ziv­ní tipy, jak snad­no složit zkoušku

Nepo­sí­lá­me spam! Další infor­mace naj­de­te v naší Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů.

Souh­las se sou­bo­ry coo­kie s ban­ne­rem sku­tečných sou­borů cookie