Ochra­na údajů

Mož­nos­ti ochra­ny dat

His­to­rie nasta­vení ochra­ny osob­ních úda­jů | Změ­na nasta­vení ochra­ny osob­ních úda­jů | Odvolá­ní souhlasů


Zása­dy ochra­ny osob­ních údajů

Osob­ní úda­je (dále jen “úda­je”) zpra­co­vá­vá­me pou­ze v nez­byt­ných pří­pa­dech a za úče­lem pos­ky­to­vá­ní fun­kčních a uži­va­tel­sky pří­vě­ti­vých webo­vých strá­nek, včet­ně jejich obs­a­hu a služeb na nich nabízených.

Pod­le čl. 4 č. 1. naří­zení (EU) 2016/679, tj. obe­c­né­ho naří­zení o ochraně osob­ních úda­jů (dále jen “GDPR”), se “zpra­co­vá­ním” rozu­mí jaká­ko­li ope­race nebo sou­bor ope­rací s osob­ní­mi úda­ji, kte­ré jsou pro­vá­dě­ny auto­ma­tiz­o­vaně či niko­li, jako je shro­mažďo­vá­ní, zaz­na­mená­vá­ní, uspořá­dá­vá­ní, archi­va­ce, ucho­vá­vá­ní, úpra­va nebo poz­měňo­vá­ní, vyh­le­dá­vá­ní, nahlí­žení, použí­vá­ní, zpří­s­tupňo­vá­ní pře­no­sem, šíření nebo jiné zpří­s­tupňo­vá­ní, seřa­zo­vá­ní nebo kom­bi­no­vá­ní, ome­zo­vá­ní, výmaz nebo zničení.

V nás­le­du­jí­cím proh­lá­šení o ochraně osob­ních úda­jů vás infor­mu­je­me zej­mé­na o druhu, roz­sa­hu, úče­lu, době trvá­ní a práv­ním zák­la­du zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů, pokud o účelech a pro­s­tředcích zpra­co­vá­ní roz­ho­du­je­me sami nebo spo­lečně s jiný­mi sub­jek­ty. Kromě toho vás níže infor­mu­je­me o kom­po­nen­tech tře­tích stran, kte­ré použí­vá­me pro úče­ly opti­ma­li­zace a zvýšení kva­li­ty použí­vá­ní, pokud tře­tí stra­ny zpra­co­vá­va­jí úda­je na vlast­ní odpovědnost.

Naše zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů mají nás­le­du­jí­cí strukturu:

I. Infor­mace o nás jako o odpo­věd­né straně
II. Prá­va uži­va­telů a sub­jek­tů údajů
III. Infor­mace o zpra­co­vá­ní údajů

I. Infor­mace o nás jako o odpo­věd­né straně

Odpo­věd­ným pos­ky­to­va­te­lem těch­to webo­vých strá­nek z hle­dis­ka záko­na o ochraně osob­ních úda­jů je:

Fich­tel IT
Inh. Han­nes Fichtel
Mühl­gas­se 3A
D‑96152 Burghaslach
Tele­fon: +49 (0)9552 — 59 29 0 20
Fax: +49 (0)9552 — 59 29 0 21
eMail: info@fichtel-it.de

II. Prá­va uži­va­telů a sub­jek­tů údajů

V sou­vis­los­ti se zpra­co­vá­ním úda­jů, kte­ré je podrob­ně­ji pop­sá­no níže, mají uži­va­telé a sub­jek­ty úda­jů prá­vo na.

Kromě toho je pos­ky­to­va­tel povinen infor­mo­vat všech­ny pří­jemce, kterým pos­ky­to­va­tel úda­je sdě­lil, o jaké­ko­li opra­vě nebo výma­zu úda­jů nebo ome­zení zpra­co­vá­ní, ke kte­ré­mu dochá­zí na zákla­dě člán­ků 16, 17 odst. 1 a 18 DSGVO. Tato povin­nost však nepla­tí, pokud je tako­vé ozná­mení nemož­né nebo vyža­du­je nepřiměře­né úsilí. Bez ohle­du na výše uve­de­né má uži­va­tel prá­vo na infor­mace o těch­to příjemcích.

Uži­va­telé a sub­jek­ty úda­jů mají rov­něž prá­vo vznést námit­ku pro­ti budoucí­mu zpra­co­vá­ní úda­jů, kte­ré se jich týka­jí, v sou­la­du s člán­kem 21 GDPR, pokud jsou úda­je zpra­co­vá­vá­ny pos­ky­to­va­te­lem v sou­la­du s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Zej­mé­na je povo­le­na námit­ka pro­ti zpra­co­vá­ní úda­jů pro úče­ly pří­mé reklamy.

III. Infor­mace o zpra­co­vá­ní údajů

Vaše úda­je zpra­co­vá­va­né při použí­vá­ní našich webo­vých strá­nek budou vyma­zá­ny nebo zab­lo­ko­vá­ny, jak­mi­le pomi­ne účel jejich uložení, vyma­zá­ní úda­jů není v roz­po­ru s žád­nou zákon­nou povin­nos­tí jejich ucho­vá­vá­ní a níže nej­sou uve­de­ny žád­né další infor­mace o jed­not­li­vých pos­tu­pech zpracování.

Úda­je o serveru

Z tech­nických důvo­dů, zej­mé­na pro zajiš­tění bez­peč­né a sta­bilní přít­om­nos­ti na inter­ne­tu, jsou úda­je přená­še­ny vaším inter­neto­vým proh­lí­žečem k nám nebo k naše­mu pos­ky­to­v­ate­li webo­vé­ho pro­s­toru. Tyto tzv. pro­to­ko­lo­vé sou­bo­ry ser­veru slouží mimo jiné ke shro­mažďo­vá­ní typu a ver­ze vaše­ho inter­neto­vé­ho proh­lí­žeče, ope­rační­ho sys­té­mu, webo­vé strán­ky, ze kte­ré jste na naši webo­vou strán­ku vstou­pi­li (URL odka­zu), webo­vé strán­ky naší webo­vé strán­ky, kte­ré jste navš­tí­vi­li, data a času přís­luš­né­ho pří­s­tu­pu, jakož i IP adre­sy inter­neto­vé­ho při­po­jení, ze kte­ré­ho jste naši webo­vou strán­ku používali.

Takto shromá­ž­dě­né úda­je jsou dočas­ně ulože­ny, ale ne spo­lečně s další­mi úda­ji o vás.

Toto uklá­dá­ní pro­bí­há na práv­ním zákla­dě čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO. Naším opráv­něným záj­mem je zlepšení, sta­bi­li­ta, fun­kč­nost a bez­peč­nost našich webo­vých stránek.

Nej­poz­dě­ji po sedmi dnech budou úda­je opět vyma­zá­ny, pokud nebu­de nut­né jejich další uložení pro úče­ly evi­dence. V opač­ném pří­pa­dě jsou úda­je zce­la nebo zčá­s­ti vyňa­ty z povin­nos­ti výma­zu až do kon­eč­né­ho objas­nění incidentu.

Sou­bo­ry cookie

a) Sou­bo­ry coo­kie relace / sou­bo­ry coo­kie relace

Na našich webo­vých strán­kách použí­vá­me tzv. coo­kies. Sou­bo­ry coo­kie jsou malé tex­t­ové sou­bo­ry nebo jiné tech­no­lo­gie uklá­dá­ní, kte­ré jsou umí­s­tě­ny a ulože­ny ve vašem kon­co­vém zaří­zení inter­neto­vým proh­lí­žečem, který použí­vá­te. Tyto sou­bo­ry coo­kie zpra­co­vá­va­jí urči­té infor­mace o vás na indi­vi­duálním zákla­dě, napří­klad úda­je o vašem proh­lí­žeči nebo polo­ze nebo vaši IP adresu.

Díky tom­uto zpra­co­vá­ní jsou naše webo­vé strán­ky uži­va­tel­sky pří­vě­ti­vě­jší, efek­tiv­ně­jší a bez­pečně­jší, pro­tože zpra­co­vá­ní umožňu­je napří­klad repro­duk­ci našich webo­vých strá­nek v růz­ných jazy­cích nebo nabíd­ku funk­ce nákup­ní­ho košíku.

Práv­ním zák­la­dem pro toto zpra­co­vá­ní je čl. 6 odst. 1 písm. b) DSGVO, pokud jsou tyto úda­je o coo­kies zpra­co­vá­vá­ny za úče­lem zahá­jení nebo zpra­co­vá­ní smlouvy.

Pokud zpra­co­vá­ní nes­louží k uza­vření sml­ou­vy, je naším opráv­něným záj­mem zlepšení fun­kč­nos­ti našich webo­vých strá­nek. V tom­to pří­pa­dě je práv­ním zák­la­dem čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO.

Po zavření inter­neto­vé­ho proh­lí­žeče se tyto sou­bo­ry coo­kie relace vymažou.

b) Sou­bo­ry coo­kie tře­tích stran

Pří­pad­ně se na našich webo­vých strán­kách použí­va­jí také sou­bo­ry coo­kie part­ner­s­kých spo­leč­nos­tí, se který­mi spo­lu­pra­cu­je­me za úče­lem rekla­my, analý­zy nebo funk­cí našich webo­vých stránek.

Podrob­nos­ti o tom, zej­mé­na o účelech a práv­ních zákla­dech zpra­co­vá­ní těch­to sou­borů coo­kie tře­tích stran, nalez­ne­te v nás­le­du­jí­cích informacích.

c) Mož­nost vyloučení

Instal­a­ci sou­borů coo­kie může­te zab­rá­nit nebo ji ome­zit nasta­vením inter­neto­vé­ho proh­lí­žeče. Může­te také kdy­ko­li vyma­zat již ulože­né sou­bo­ry coo­kie. Kro­ky a opa­tření, kte­ré jsou k tomu zapo­tře­bí, však závi­sí na kon­krét­ním inter­neto­vém proh­lí­žeči, který použí­vá­te. V pří­pa­dě dota­zů použij­te nápo­vě­du nebo doku­ment­a­ci své­ho inter­neto­vé­ho proh­lí­žeče nebo se obrať­te na jeho výrob­ce či pod­po­ru. V pří­pa­dě tzv. flas­ho­vých sou­borů coo­kie však nel­ze zpra­co­vá­ní zab­rá­nit pro­s­třed­nict­vím nasta­vení proh­lí­žeče. Mís­to toho musí­te změ­nit nasta­vení přehrá­vače Flash. Kro­ky a opa­tření, kte­ré jsou k tomu zapo­tře­bí, závi­sí také na kon­krét­ním přehrá­vači Flash, který použí­vá­te. V pří­pa­dě jakých­ko­li dota­zů použij­te také funk­ci nápo­vě­dy nebo doku­ment­a­ci k přehrá­vači Flash nebo se obrať­te na výrob­ce či uži­va­tel­skou podporu.

Pokud však instal­a­ci sou­borů coo­kie zaká­že­te nebo ome­zí­te, může to zna­menat, že nebu­de mož­né plně využí­vat všech­ny funk­ce našich webo­vých stránek.

Funk­ce zákaz­nické­ho účtu / registrace

Pokud si u nás pro­s­třed­nict­vím našich webo­vých strá­nek vyt­voří­te zákaz­nický účet, shro­mažďu­je­me a uklá­dá­me úda­je, kte­ré jste zada­li při regis­tra­ci (např. vaše jmé­no, adre­su nebo e‑mailovou adre­su), a to výhrad­ně pro předsmluv­ní služ­by, pro plnění sml­ou­vy nebo pro úče­ly péče o zákaz­ní­ky (např. aby­chom vám moh­li pos­kytn­out přeh­led vašich před­cho­zích objed­ná­vek u nás nebo aby­chom vám moh­li nabídn­out funk­ci tzv. poz­nám­ko­vé­ho blo­ku). Součas­ně uklá­dá­me také vaši IP adre­su a datum vaší regis­trace spo­lu s den­ní dobou. Tyto úda­je samo­zřej­mě nebu­dou pře­dá­vá­ny tře­tím stranám.

V rámci další­ho regis­trační­ho pro­ce­su je zís­kán váš souh­las s tím­to zpra­co­vá­ním a je uve­den odkaz na toto proh­lá­šení o ochraně osob­ních úda­jů. Úda­je, kte­ré v tom­to pro­ce­su shro­mažďu­je­me, budou použi­ty výhrad­ně pro pos­ky­to­vá­ní zákaz­nické­ho účtu.

Pokud s tím­to zpra­co­vá­ním souh­la­sí­te, je práv­ním zák­la­dem pro zpra­co­vá­ní čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO.

Pokud ote­vření zákaz­nické­ho účtu slouží také k předsmluv­ním opa­třením nebo k plnění sml­ou­vy, je práv­ním zák­la­dem pro toto zpra­co­vá­ní také čl. 6 odst. 1 písm. b) DSGVO.

V sou­la­du s čl. 7 odst. 3 DSGVO může­te souh­las, který jste nám udě­li­li k ote­vření a vedení zákaz­nické­ho účtu, kdy­ko­li odvo­lat s účin­nos­tí do budouc­na. K tomu stačí, když nás o svém odvolá­ní informujete.

Úda­je shromá­ž­dě­né v tom­to ohle­du budou vyma­zá­ny, jak­mi­le jejich zpra­co­vá­ní přesta­ne být nez­byt­né. Musí­me však dodržo­vat lhů­ty pro ucho­vá­vá­ní úda­jů pod­le daňo­vé­ho a obchod­ní­ho práva.

Poža­dav­ky na kon­takt / mož­nost kontaktu

Pokud nás kon­tak­tu­jete pro­s­třed­nict­vím kon­takt­ní­ho for­mulá­ře nebo e‑mailu, budou vámi pos­kyt­nu­té úda­je použi­ty ke zpra­co­vá­ní vaše­ho dota­zu. Pos­kyt­nu­tí úda­jů je nez­byt­né pro zpra­co­vá­ní a zod­po­vě­zení vaše­ho dota­zu — bez jejich pos­kyt­nu­tí nemůže­me na váš dotaz odpo­vě­dět nebo v nej­lepším pří­pa­dě jen v ome­ze­ném rozsahu.

Práv­ním zák­la­dem pro toto zpra­co­vá­ní je čl. 6 odst. 1 písm. b) DSGVO.

Vaše úda­je budou vyma­zá­ny, jak­mi­le bude váš dotaz defi­ni­tiv­ně zod­po­vě­zen a nebu­dou exis­to­vat žád­né práv­ní povin­nos­ti k jejich ucho­vá­vá­ní, např. v pří­pa­dě nás­led­né­ho zpra­co­vá­ní smlouvy.

Pří­spěv­ky, komen­tá­ře a hod­no­cení uživatelů

Nabí­zí­me vám mož­nost zveře­j­nit na našich webo­vých strán­kách otáz­ky, odpo­vě­di, názo­ry nebo hod­no­cení (dále jen “pří­spěv­ky”). Pokud tuto nabíd­ku využi­jete, zpra­cu­je­me a zveře­jní­me váš pří­spě­vek, datum a čas odes­lá­ní a pří­pad­ně vámi použi­tý pseudonym.

Práv­ním zák­la­dem je čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO. V sou­la­du s čl. 7 odst. 3 DSGVO může­te svůj souh­las kdy­ko­li odvo­lat s účin­nos­tí do budouc­na. K tomu stačí, když nás o svém odvolá­ní informujete.

Kromě toho zpra­co­vá­vá­me také vaši IP adre­su a e‑mailovou adre­su. IP adre­sa je zpra­co­vá­vá­na, pro­tože máme opráv­něný zájem pod­ni­kn­out nebo pod­pořit další kro­ky, pokud váš pří­spě­vek porušu­je prá­va tře­tích stran a/nebo je jinak protiprávní.

Práv­ním zák­la­dem je v tom­to pří­pa­dě čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO. Náš opráv­něný zájem spočí­vá v práv­ní obraně, která může být nezbytná.

Před­plat­né příspěvků

Pokud na našich webo­vých strán­kách zveře­jní­te pří­spěv­ky, nabí­zí­me vám také mož­nost přih­lá­sit se k odběru pří­pad­ných nava­zu­jí­cích pří­spěv­ků tře­tích stran. Aby­chom vás moh­li o těch­to nás­led­ných pří­spěv­cích infor­mo­vat e‑mailem, zpra­co­vá­vá­me vaši e‑mailovou adresu.

Práv­ním zák­la­dem je čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO. V sou­la­du s čl. 7 odst. 3 DSGVO může­te svůj souh­las s tím­to odbě­rem kdy­ko­li odvo­lat s účin­nos­tí do budouc­na. K tomu stačí, když nás infor­mu­jete o svém odvolá­ní nebo kli­k­ne­te na odkaz pro odhlá­šení obs­ažený v přís­luš­ném e‑mailu.

You­Tube

Na You­Tube udržu­je­me online přít­om­nost, aby­chom moh­li pre­zen­to­vat naši spo­leč­nost a naše služ­by a komu­ni­ko­vat se zákazníky/zájemci. You­Tube je služ­ba spo­leč­nos­ti Goog­le Ire­land Limi­t­ed, Gor­don House, Bar­row Street, Dub­lin 4, Irs­ko, dceři­né spo­leč­nos­ti Goog­le LLC, 1600 Amphi­theat­re Park­way, Moun­tain View, CA 94043 USA.

V této sou­vis­los­ti bychom rádi upo­zor­ni­li, že exis­tu­je mož­nost, že úda­je uži­va­telů mohou být zpra­co­vá­vá­ny mimo Evrops­kou unii, zej­mé­na v USA. To může pro uži­va­te­le zna­menat zvýše­né rizi­ko, pro­tože napří­klad může být obtí­žně­jší zís­kat k úda­jům uži­va­te­le pří­st­up poz­dě­ji. Ani k těm­to uži­va­tel­ským úda­jům nemá­me pří­st­up. Mož­nost pří­s­tu­pu má výhrad­ně You­Tube. Spo­leč­nost Goog­le LLC je cer­ti­fi­ková­na v rámci ští­tu na ochra­nu sou­kromí a zavá­za­la se tak dodržo­vat evrops­ké stan­dar­dy ochra­ny údajů.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů spo­leč­nos­ti You­Tube naj­de­te na adrese

https://policies.google.com/privacy

Goog­le Analytics

Na našich webo­vých strán­kách použí­vá­me služ­bu Goog­le Ana­ly­tics. Jed­ná se o webo­vou ana­ly­tick­ou služ­bu pos­ky­to­va­nou spo­leč­nos­tí Goog­le Ire­land Limi­t­ed, Gor­don House, Bar­row Street, Dub­lin 4, Irs­ko, dále jen “Goog­le”.

Pro­s­třed­nict­vím cer­ti­fik­a­ce pod­le ští­tu EU-USA na ochra­nu sou­kromí (“štít EU-USA na ochra­nu soukromí”).

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Spo­leč­nost Goog­le zaruču­je, že při zpra­co­vá­ní úda­jů v USA jsou rov­něž dodržo­vá­ny poža­dav­ky EU na ochra­nu údajů.

Služ­ba Goog­le Ana­ly­tics se použí­vá k analý­ze cho­vá­ní uži­va­telů našich webo­vých strá­nek. Práv­ním zák­la­dem je čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO. Náš opráv­něný zájem spočí­vá v analý­ze, opti­ma­li­za­ci a hos­po­dár­ném pro­vo­zu našich webo­vých stránek.

Infor­mace o použí­vá­ní a uži­va­telích, jako je IP adre­sa, polo­ha, čas nebo čet­nost návš­těv našich webo­vých strá­nek, se přená­še­jí na ser­ver spo­leč­nos­ti Goog­le v USA a tam se uklá­da­jí. Použí­vá­me však služ­bu Goog­le Ana­ly­tics s tzv. anony­mi­zační funk­cí. Tato funk­ce umožňu­je spo­leč­nos­ti Goog­le zkrá­tit IP adre­su v rámci EU nebo EHP.

Takto shromá­ž­dě­né úda­je pak spo­leč­nost Goog­le využí­vá k tomu, aby nám pos­kyt­la vyhod­no­cení návš­těv našich webo­vých strá­nek a akti­vit, kte­ré na nich pro­vá­dí­me. Tyto úda­je mohou být použi­ty také k pos­ky­to­vá­ní dalších služeb sou­vi­sejí­cích s použí­vá­ním našich webo­vých strá­nek a použí­vá­ním internetu.

Spo­leč­nost Goog­le uvá­dí, že vaši IP adre­su nepro­po­ju­je s žád­ný­mi další­mi úda­ji. Kromě toho spo­leč­nost Goog­le udržu­je pod

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners

Na webo­vých strán­kách nalez­ne­te také další infor­mace o zákoně o ochraně osob­ních úda­jů, napří­klad o mož­nos­tech, jak zab­rá­nit použí­vá­ní údajů.

Kromě toho spo­leč­nost Goog­le nabízí

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

takzvaný deak­ti­vační doplněk spo­lu s další­mi infor­ma­ce­mi o něm. Ten­to doplněk lze nain­s­ta­lo­vat do nej­běžně­jších inter­neto­vých proh­lí­žečů a nabí­zí vám další kon­tro­lu nad úda­ji, kte­ré spo­leč­nost Goog­le shro­mažďu­je při návš­tě­vě našich webo­vých strá­nek. Doplněk infor­mu­je Java­Script (ga.js) služ­by Goog­le Ana­ly­tics, že infor­mace o vaší návš­tě­vě našich webo­vých strá­nek nema­jí být pře­dá­vá­ny služ­bě Goog­le Ana­ly­tics. To však nebrá­ní tomu, aby byly infor­mace pře­dá­vá­ny nám nebo jiným webo­vým ana­ly­tickým služ­bám. V těch­to zása­dách ochra­ny osob­ních úda­jů se samo­zřej­mě doz­ví­te, zda a kte­ré další služ­by webo­vé analý­zy používáme.

Goog­le reCAPTCHA

Na našich webo­vých strán­kách použí­vá­me Goog­le reCAPTCHA, aby­chom zkon­tro­l­ova­li a zab­rá­ni­li inter­ak­cím na našich webo­vých strán­kách pro­s­třed­nict­vím auto­ma­tiz­o­va­né­ho pří­s­tu­pu, např. pro­s­třed­nict­vím tzv. botů. Jed­ná se o služ­bu pos­ky­to­va­nou spo­leč­nos­tí Goog­le Ire­land Limi­t­ed, Gor­don House, Bar­row Street, Dub­lin 4, Irs­ko, dále jen “Goog­le”.

Pro­s­třed­nict­vím cer­ti­fik­a­ce pod­le ští­tu EU-USA na ochra­nu sou­kromí (“štít EU-USA na ochra­nu soukromí”).

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Spo­leč­nost Goog­le zaruču­je, že při zpra­co­vá­ní úda­jů v USA jsou rov­něž dodržo­vá­ny poža­dav­ky EU na ochra­nu údajů.

Pro­s­třed­nict­vím této služ­by může spo­leč­nost Goog­le zjis­tit, ze kte­ré webo­vé strán­ky je poža­da­vek odes­lán a ze kte­ré IP adre­sy použí­vá­te tzv. vstup­ní pole reCAPTCHA. Kromě vaší IP adre­sy může spo­leč­nost Goog­le shro­mažďo­vat také další infor­mace, kte­ré jsou nez­byt­né pro nabíd­ku a zajiš­tění této služby.

Práv­ním zák­la­dem je čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO. Náš opráv­něný zájem spočí­vá v zabez­pečení našich webo­vých strá­nek a v obraně pro­ti nežá­doucí­mu, auto­ma­tiz­o­va­né­mu pří­s­tu­pu v pod­o­bě spamu a podobně.

Spo­leč­nost Goog­le nabí­zí pod

https://policies.google.com/privacy

další infor­mace o obe­c­ném naklá­dá­ní s vaši­mi uži­va­tel­ský­mi údaji.

Pís­ma Google

Na našich webo­vých strán­kách použí­vá­me pís­ma Goog­le k zobra­zení externích písem. Jed­ná se o služ­bu pos­ky­to­va­nou spo­leč­nos­tí Goog­le Ire­land Limi­t­ed, Gor­don House, Bar­row Street, Dub­lin 4, Irs­ko, dále jen “Goog­le”.

Pro­s­třed­nict­vím cer­ti­fik­a­ce pod­le ští­tu EU-USA na ochra­nu sou­kromí (“štít EU-USA na ochra­nu soukromí”).

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Spo­leč­nost Goog­le zaruču­je, že při zpra­co­vá­ní úda­jů v USA jsou rov­něž dodržo­vá­ny poža­dav­ky EU na ochra­nu údajů.

Aby bylo mož­né na našich webo­vých strán­kách zobra­zo­vat urči­tá pís­ma, je při pří­s­tu­pu na naše webo­vé strán­ky navá­zá­no spo­jení se ser­ve­rem Goog­le v USA.

Práv­ním zák­la­dem je čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO. Náš opráv­něný zájem spočí­vá v opti­ma­li­za­ci a hos­po­dár­ném pro­vo­zu našich webo­vých stránek.

Pro­s­třed­nict­vím spo­jení se spo­leč­nos­tí Goog­le navá­za­né­ho při vyvolá­ní našich webo­vých strá­nek může spo­leč­nost Goog­le zjis­tit, ze kte­ré webo­vé strán­ky byl váš poža­da­vek odes­lán a na kte­rou IP adre­su má být zobra­zení pís­ma přeneseno.

Spo­leč­nost Goog­le nabí­zí pod

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

další infor­mace, zej­mé­na o mož­nos­tech zab­rá­nění použí­vá­ní údajů.

Fon­tA­we­so­me

Aby­chom moh­li zobra­zit pís­ma a vizu­ální prv­ky našich webo­vých strá­nek, použí­vá­me externí pís­ma Fon­tA­we­so­me. Fon­tA­we­so­me je služ­ba pos­ky­to­vaná společností

Fon­ti­cons Inc, 6 Por­ter Road, Apart­ment 3R, Cam­bridge, MA 02140, USA, dále jen “Fon­tA­we­so­me”.

Při pří­s­tu­pu na naše webo­vé strán­ky je navá­zá­no spo­jení se ser­ve­rem Fon­tA­we­so­me v USA, aby bylo umožně­no a aktua­lizo­vá­no zobra­zení písem a vizu­álních prvků.

Práv­ním zák­la­dem je čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO. Náš opráv­něný zájem spočí­vá v opti­ma­li­za­ci a hos­po­dár­ném pro­vo­zu našich webo­vých stránek.

Pro­s­třed­nict­vím spo­jení se ser­ve­rem Fon­tA­we­so­me navá­za­né­ho při vyvolá­ní našich webo­vých strá­nek může Fon­tA­we­so­me určit, ze kte­ré webo­vé strán­ky byl váš poža­da­vek odes­lán a na kte­rou IP adre­su má být zobra­zení pís­ma přeneseno.

Fon­tA­we­so­me nabí­zí pod

https://fontawesome.com/privacy

další infor­mace, zej­mé­na o mož­nos­tech zab­rá­nění použí­vá­ní údajů.

Part­ner­s­ký pro­gram Amazon

Na našich webo­vých strán­kách použí­vá­me part­ner­s­ký pro­gram AMA­ZON. Tuto služ­bu pos­ky­tu­je spo­leč­nost Ama­zon Euro­pe Core S.à r.l., 5 Rue Plae­tis, L ‑2338 Luxem­bourg. Pro­s­třed­nict­vím part­ner­s­ké­ho pro­gra­mu AMA­ZON jsou na našich webo­vých strán­kách umí­s­tě­ny rekla­my z Amazon.de. Pokud na něk­te­rou z těch­to reklam kli­k­ne­te, bude­te přes­měro­vá­ni na přís­luš­nou nabíd­ku na inter­neto­vém por­tá­lu AMZON. Pokud se nás­led­ně roz­hod­ne­te zakou­pit inzero­vaný pro­dukt, obdrží­me od spo­leč­nos­ti Ama­zon “pro­vi­zi”.

Spo­leč­nost Ama­zon použí­vá k umožnění této služ­by sou­bo­ry coo­kie. Pomocí těch­to sou­borů coo­kie může spo­leč­nost Ama­zon sle­do­vat, že jste byli z našich webo­vých strá­nek přes­měro­vá­ni na inter­neto­vý por­tál AMAZON.

Ama­zon nabí­zí pod

https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010

další infor­mace o ochraně údajů.

Práv­ním zák­la­dem je čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO. Náš opráv­něný zájem spočí­vá v zajiš­tění zpra­co­vá­ní a vypla­cení našich náro­ků na pro­vi­zi spo­leč­nos­tí Amazon.

Pokud s tím­to zpra­co­vá­ním nesouh­la­sí­te, máte mož­nost uklá­dá­ní sou­borů coo­kie zab­rá­nit nasta­vením ve svém inter­neto­vém proh­lí­žeči. Více infor­mací o tom naj­de­te výše v čás­ti “Sou­bo­ry cookie”.

Goog­le AdSense

Na našich webo­vých strán­kách použí­vá­me služ­bu Goog­le AdSen­se k inte­gra­ci reklam. Jed­ná se o služ­bu pos­ky­to­va­nou spo­leč­nos­tí Goog­le Ire­land Limi­t­ed, Gor­don House, Bar­row Street, Dub­lin 4, Irs­ko, dále jen “Goog­le”.

Pro­s­třed­nict­vím cer­ti­fik­a­ce pod­le ští­tu EU-USA na ochra­nu sou­kromí (“štít EU-USA na ochra­nu soukromí”).

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Spo­leč­nost Goog­le zaruču­je, že při zpra­co­vá­ní úda­jů v USA jsou rov­něž dodržo­vá­ny poža­dav­ky EU na ochra­nu údajů.

Goog­le AdSen­se uklá­dá sou­bo­ry coo­kie a takzva­né webo­vé signá­ly do vaše­ho kon­co­vé­ho zaří­zení pro­s­třed­nict­vím inter­neto­vé­ho proh­lí­žeče. To umožňu­je spo­leč­nos­ti Goog­le ana­ly­zo­vat, jak použí­vá­te naše webo­vé strán­ky. Takto shromá­ž­dě­né infor­mace se spo­lu s vaší IP adre­sou a zobra­zený­mi rekl­am­ní­mi for­má­ty přená­še­jí do spo­leč­nos­ti Goog­le v USA a tam se uklá­da­jí. Kromě toho může spo­leč­nost Goog­le tyto infor­mace pře­dat smluv­ním part­nerům. Spo­leč­nost Goog­le však proh­lašu­je, že vaše IP adre­sa nebu­de slouče­na s jiný­mi úda­ji o vás.

Práv­ním zák­la­dem je čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO. Náš opráv­něný zájem spočí­vá v analý­ze, opti­ma­li­za­ci a hos­po­dár­ném pro­vo­zu našich webo­vých stránek.

Pokud s tím­to zpra­co­vá­ním nesouh­la­sí­te, máte mož­nost instal­a­ci sou­borů coo­kie zab­rá­nit přís­lušným nasta­vením ve svém inter­neto­vém proh­lí­žeči. Podrob­nos­ti o tom naj­de­te výše v položce “Sou­bo­ry cookie”.

Kromě toho spo­leč­nost Goog­le nabízí

https://policies.google.com/privacy

https://adssettings.google.com/authenticated

další infor­mace, zej­mé­na o mož­nos­tech zab­rá­nění použí­vá­ní údajů.

sle­do­va­cí sou­bo­ry coo­kie affilinet

Na našich webo­vých strán­kách také inze­ru­je­me nabíd­ky a služ­by tře­tích stran. Pokud na zákla­dě naší rekla­my na tyto nabíd­ky tře­tích stran uza­vře­te sml­ou­vu s pos­ky­to­va­te­lem tře­tí stra­ny, obdrží­me za to provizi.

Aby­chom moh­li správ­ně zaz­na­mená­vat úspěšná dopo­ručení, použí­vá­me tzv. affil­i­net track­ing coo­kie. Ten­to sou­bor coo­kie však neu­klá­dá žád­né vaše osob­ní úda­je. Zaz­na­mená­vá se pou­ze naše iden­ti­fi­kační čís­lo jako odka­zu­jí­cí­ho pos­ky­to­va­te­le a čís­lo objed­náv­ky rekl­am­ní­ho mate­riá­lu, na který jste kli­kli (např. ban­ner nebo tex­t­ový odkaz). Tyto infor­mace potře­bu­je­me pro úče­ly zpra­co­vá­ní pla­teb nebo výpla­ty provizí.

Pokud s tím­to zpra­co­vá­ním nesouh­la­sí­te, máte mož­nost uklá­dá­ní sou­borů coo­kie zab­rá­nit nasta­vením ve svém inter­neto­vém proh­lí­žeči. Více infor­mací o tom naj­de­te výše v čás­ti “Sou­bo­ry cookie”.

Vzo­ro­vé zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů na Advo­kát­ní kan­celář Weiß & Partner

Exklu­ziv­ní tipy, jak snad­no složit zkoušku

Nepo­sí­lá­me spam! Další infor­mace naj­de­te v naší Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů.

Exklu­ziv­ní tipy, jak snad­no složit zkoušku

Nepo­sí­lá­me spam! Další infor­mace naj­de­te v naší Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů.

Otisk
cs_CZCS
Souh­las se sou­bo­ry coo­kie s ban­ne­rem sku­tečných sou­borů cookie