Zákon­ná povinnost

Zákon­ný poža­da­vek pro­s­třed­nict­vím záko­na o regu­la­ci obchodu

Zkouš­ka odborných zna­los­tí je pod­le § 34a záko­na o živ­nos­ten­ském pod­ni­ká­ní (GewO) povin­ná pro zís­ká­ní opráv­nění k výkonu nás­le­du­jí­cích čin­nos­tí v oboru strá­žní služby:

 1. Hlíd­ky na veře­jných mís­tech nebo na mís­tech s aktuálním veře­jným pro­vo­zem (např. měst­ské hlíd­ky, nádraží, nákup­ní centra).
 2. Ochra­na pro­ti zlo­dě­jům (detek­tiv obcho­dů nebo obchod­ních domů)
 3. Strá­žci vstup­ních pros­tor dis­ko­ték v pohost­inst­ví (vyha­zo­vači)
 4. hlí­dá­ní obe­cních uby­to­va­cích zaří­zení nebo jiných nemo­vi­tos­tí a zaří­zení slouží­cích k ofi­ci­ální­mu uby­to­vá­ní žad­atelů o azyl nebo uprch­lí­ků, a to i dočas­ně, v řídí­cí funkci.
 5. Střežení význa­mných udá­los­tí s chrá­něným pří­s­tu­pem v řídí­cí funkci
 6. samostat­ná výdě­lečná čin­nost v oblas­ti ost­ra­hy (dodava­tel ostrahy)

“Hos­pi­ta­b­ly” zna­mená, že jste zaměst­nán jako zaměst­nan­ec bez­peč­nost­ní agen­tu­ry u jejích zákaz­ní­ků, např. na dis­ko­té­ce jako vyha­zo­vač. (Vy sami nejs­te pří­mo zaměst­nan­ci diskotéky).

Ale § 34a GewO není rele­vant­ní pou­ze pro zaměst­nan­ce, ale také pro. Bez­peč­nost­ní dodava­tel (zaměstnavatel/samostatně výdě­lečně čin­ná oso­ba), obs­a­hu­je důleži­tá ust­a­novení: Pod­ni­ka­tel musí být osob­nost­ně vhod­ný (“spo­leh­li­vý”), tj. nes­mí mít žád­ný rele­vant­ní záz­nam v trest­ním rejs­tří­ku. Nes­mí žít v neu­s­pořá­daných finančních pomě­rech, musí být scho­pen pro­ká­zat odpo­ví­da­jí­cí finanční pro­s­třed­ky a záruky a musí mít uza­vře­no dosta­teč­né pojiš­tění odpo­věd­nos­ti za ško­du způ­so­be­nou pod­ni­ká­ním. Kromě toho musí být sám pod­ni­ka­tel náleži­tě vyš­ko­len a musí také úspěšně složit zkouš­ku odborných zna­los­tí pod­le § 34a GewO. A 80 hodin výuky je od pro­sin­ce 2016 vyža­do­vá­no, aby si živ­nost­ní­ci moh­li ote­vřít strá­žní fir­mu. již nestačí. Strá­žní živ­nost pod­lé­há schvá­lení přís­luš­né­ho orgá­nu a může být zahá­je­na až po jeho schválení.

Doplň­ko­vé před­pi­sy lze nalézt v Bewa­chungs­ver­ord­nung (BewachV), který byl vydán na zákla­dě § 34a GewO. Obs­a­hu­je mimo jiné podrob­ná ust­a­novení o pos­tu­pu vzdělá­vá­ní a zkoušce odbor­n­o­s­ti. Obs­a­hu­je také doplňu­jí­cí ust­a­novení o povin­ném pojiš­tění odpo­věd­nos­ti bez­peč­nost­ní agen­tu­ry (pojist­né část­ky), další povin­nos­ti při výkonu živ­nos­ti (např. povin­nost mít u sebe služeb­ní prů­kaz), jakož i ust­a­novení o pos­ti­hu porušení před­pisů (správ­ní delikty).

Kom­plet­ní práv­ní tex­ty jsou k dis­po­zi­ci na internetu:


Důvo­dy zákon­o­dár­ce pro zkouš­ku odborných znalostí

Proč vlast­ně zákon­o­dár­ce poža­du­je pro výše uve­de­né čin­nos­ti zkoušku?

Na jed­né straně jsou uve­de­né čin­nos­ti obzv­lá­š­tě rizi­ko­vé: počet hlá­šených úra­zů vrát­ných a detek­ti­vů obchod­ních domů je v rámci bez­peč­nost­ní­ho prů­mys­lu nad­průměrný. Ve veře­j­ném sek­toru na vás číha­jí i větší nebez­pečí. Na dru­hou stra­nu v těch­to oblas­tech vždy jed­ná­te s nový­mi lid­mi, kteří jsou pro vás nez­ná­mí. Nebez­pečí úto­ku na vás se výraz­ně zvyšu­je. Toho si musí­te být vědo­mi, a pro­to musí­te mít zvlá­št­ní kom­pe­tence a pokročilé zna­los­ti. Při výše uve­dených čin­nos­tech bude­te muset čas­tě­ji zasaho­vat do práv tře­tích osob, a pro­to bys­te měli mít dob­ré zna­los­ti o tom, co smí­te a co nes­mí­te dělat!
Písem­ná a úst­ní zkouš­ka v Prů­mys­lo­vé a obchod­ní komoře (IHK) má v kaž­dém pří­pa­dě zajis­tit, abys­te měli poža­do­va­né znalosti.


Roz­díl od informací

Jaký je roz­díl mezi zko­umá­ním odbor­n­o­s­ti a výukou?

Vel­mi důleži­tý, a pro­to zde zno­vu zmí­něný jako samostat­ný bod, je roz­díl od čis­té­ho instrukční­ho pos­tu­pu pod­le § 34a GewO, který se nabí­zí se 40h* času:
Pouhé poučení pod­le § 34a GewO nestačí k tomu, abys­te moh­li pra­co­vat ve výše uve­dených oblas­tech bez­peč­nost­ní­ho prů­mys­lu! Na strán­kách Infor­mační post­up je vstup­ní pod­mín­kou pro to, aby bylo vůbec mož­né vykon­á­vat jakou­ko­li čin­nost v bez­peč­nost­ním odvět­ví, ale zahr­nu­je i ne spe­ciální strá­žní čin­nos­ti.
Úspěšně složená zkouš­ka Zkouš­ka Aach­kun­de v Prů­mys­lo­vé a obchod­ní komoře, na dru­hou stra­nu, vás kva­li­fi­ku­je k prá­ci v zása­dě v všech­ny oblas­ti aby moh­li pra­co­vat v tom­to odvětví.

Přeh­led kva­li­fi­kačních úrovní:

 1. Pokyn 40h*
  Základ­ní vstup­ní poža­dav­ky pro prá­ci v bez­peč­nost­ním průmyslu
 2. Zkouš­ka odbornosti
  Povin­ný poža­da­vek na přev­ze­tí zvlá­št­ních čin­nos­tí doh­le­du (viz výše).
  Povin­ný poža­da­vek pro pod­ni­ka­tel­skou čin­nost v oblas­ti bez­peč­nos­ti (samostat­ná výdě­lečná činnost/obchod)
  Před zkouš­kou není pře­depsá­na žád­ná výu­ka ani pří­prav­ný kurz.

*) Poz­nám­ka:
Časo­vá spe­ci­fik­a­ce jsou vyučo­va­cí hodi­ny, přiče­mž vyučo­va­cí jed­not­ka (v sou­la­du s vyhlá­š­kou o ost­ra­ze) musí odpo­ví­dat 45 minu­tám. Čis­tý návod pod­le § 34a GewO zahr­nu­je ne s uzná­va­nou zkouš­kou u Prů­mys­lo­vé a obchod­ní komo­ry (IHK).
Osmdesá­ti­ho­di­no­vý vzdělá­va­cí kurz, který byl do lis­topa­du 2016 možný i pro budoucí obchod­ní­ky, byl zrušen a nyní je zde povin­ná zkouš­ka odborných zna­los­tí pod­le § 34a GewO.


Zákaz čin­nos­ti

Pod­ni­k­ate­li i zaměst­nan­cům bez­peč­nost­ní agen­tu­ry může být zaká­zán výkon čin­nos­ti. To pla­tí v pří­pa­dě, že přís­lušný orgán (obvyk­le obe­cní živ­nos­ten­ský úřad nebo úřad pro ochra­nu veře­j­né­ho pořád­ku) má sku­teč­nos­ti, kte­ré vzbu­zu­jí důvod­né pochyb­nos­ti o osob­ní spo­leh­li­vos­ti. Zpra­vid­la se jed­ná o rele­vant­ní před­cho­zí odsou­zení dotyč­né oso­by, která jsou úřa­du zná­ma pro­s­třed­nict­vím neo­me­zených infor­mací ze spol­ko­vé­ho cen­trální­ho rejs­tří­ku (BZR). V úva­hu se berou také infor­mace od poli­cie a v pří­pa­dě potře­by od Úřa­du pro ochra­nu ústa­vy. Důvo­dem k záka­zu může být také členst­ví v zaká­za­né orga­ni­za­ci nebo v urči­tých sdruženích.

Při zahá­jení odpo­ví­da­jí­cí čin­nos­ti v oblas­ti strá­žní služ­by je tře­ba být plnoletý.


Strá­žní registr

Novin­kou od červ­na 2019 je, že je celos­tát­ně veden registr stát­ních dozor­ců. Původ­ně za jeho pro­voz odpo­ví­dal Spol­ko­vý úřad pro hos­po­dá­řst­ví a kon­tro­lu vývo­zu (BAFA) v půs­ob­nos­ti minis­terst­va hos­po­dá­řst­ví. Od 1. čer­vence 2020 je za registr odpo­věd­né Spol­ko­vé minis­terst­vo vni­tra a vni­třních věcí (BMI), jehož pro­voz zajišťu­je Spol­ko­vý sta­tis­tický úřad (Desta­tis). Za zadá­vá­ní úda­jů odpo­ví­dá přís­lušný (míst­ní) regu­lační orgán a také kaž­dá bez­peč­nost­ní spo­leč­nost. Obchod­ník musí pro­s­třed­nict­vím regis­tru strá­žných zare­gis­tro­vat a odhlá­sit kaž­dé­ho strá­ž­né­ho a také řídí­cí pra­cov­ní­ky online. Za tím­to úče­lem obdrží kaž­dý strá­žný indi­vi­duální iden­ti­fi­kační čís­lo v regis­tru strá­žných (ID strá­ž­né­ho), jehož pro­s­třed­nict­vím může být jed­noz­načně přiřa­zen. Uklá­da­jí se zej­mé­na úda­je umožňu­jí­cí iden­ti­fi­ka­ci strá­ž­né­ho (jmé­no a příj­mení, adre­sa byd­liš­tě, doklad totož­nos­ti atd.), úda­je pro­ka­zu­jí­cí spo­leh­li­vost (výs­le­dek pos­led­ní kon­tro­ly atd.) a také kva­li­fi­ka­ci (např. osvě­dčení IHK o odbor­né způ­so­bi­los­ti s datem a mís­tem vydá­va­jí­cí komo­ry). Hlav­ním cílem regis­tru je zlepšit mož­nos­ti stát­ní kontroly.


Uzná­vá­ní jiných titulů

Zákon­o­dár­ce upouš­tí od doda­teč­né povin­nos­ti složit zkouš­ku odborných zna­los­tí pro urči­té sku­pi­ny osob nebo povolá­ní. Nás­le­du­jí­cí titu­ly a kva­li­fik­a­ce jsou uzná­vá­ny a opra­vňu­jí drži­te­le k výkonu zvlá­št­ních bez­peč­nost­ních čin­nos­tí pod­le § 34a GewO:

Více…

Exklu­ziv­ní tipy, jak snad­no složit zkoušku

Nepo­sí­lá­me spam! Další infor­mace naj­de­te v naší Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů.

Exklu­ziv­ní tipy, jak snad­no složit zkoušku

Nepo­sí­lá­me spam! Další infor­mace naj­de­te v naší Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů.

Otisk
cs_CZCS