Archi­vy

Zabez­pečení

Nürn­ber­ger Sicher­heits­kon­fe­renz 2024 – Infos und Last-Minute-Rabattcode

Nürnberger Sicherheitskonferenz 2024 – Infos und Last-Minute-Rabattcode

Das Sicher­heits­event 2024: Die Nürn­ber­ger Sicher­heits­kon­fe­renz fin­det in die­sem Jahr zum mitt­ler­wei­le 5. Mal statt. Seit 2019 – mit coro­nabe­ding­ter Pau­se – ist die Ver­an­stal­tung bei Sicher­heit­un­ter­neh­mern, bei Beschäf­tig­ten des pri­va­ten Sicher­heits­ge­wer­bes und bei Bran­chen­in­ter­es­sier­ten glei­cher­ma­ßen eta­bliert. In die­sem Bei­trag wer­fen wir einen Blick auf die The­men und Refe­ren­ten der kom­men­den Sicher­heits­kon­fe­renz, die am 10. April 2024 statt­fin­den wird.

Neue Loca­ti­on: Meistersingerhalle

Na strán­kách Meis­ter­sin­ger­hal­le in Nürn­berg ist nicht nur ein archi­tek­to­ni­sches Juwel der 1960er Jah­re, son­dern auch ein bedeu­ten­der Ver­an­stal­tungs­ort mit einer rei­chen Geschich­te. Benannt nach den legen­dä­ren Nürn­ber­ger Meis­ter­sin­gern, bie­tet die Hal­le eine zen­tra­le Lage in der Stadt und ist daher bequem mit öffent­li­chen Ver­kehrs­mit­teln zu errei­chen. Ihr his­to­ri­scher Charme und die viel­fäl­ti­gen Nut­zungs­mög­lich­kei­ten machen sie zu einem belieb­ten Ort für Kon­zer­te, Tagun­gen und ande­re Ver­an­stal­tun­gen. Mit ihrem groß­zü­gi­gen Platz­an­ge­bot und moderns­ter Aus­stat­tung ist die Meis­ter­sin­ger­hal­le die idea­le Wahl auch für die 5. Aus­ga­be der Nürn­ber­ger Sicherheitskonferenz.

Was wird auf der Kon­fe­renz geboten?

Die Kon­fe­renz bie­tet wie gewohnt einen bewähr­ten Mix aus Fach­vor­trä­gen, klei­ner Mes­se und Mög­lich­kei­ten zur Ver­net­zung unter den Teil­neh­men­den. Die Vor­trä­ge befas­sen sich über­wie­gend mit ver­schie­de­nen The­men der öffent­li­chen und pri­va­ten Sicher­heit. So geht es in die­sem Jahr bei­spiels­wei­se um Bedro­hungs­ma­nage­ment, kri­ti­sche Infra­struk­tur und Frau­en in der Sicher­heit. Ein Vor­trag befasst sich wie bei den Aus­ga­ben zuvor mit einem „fach­frem­den“ The­ma: In die­sem Jahr wird mit „Life is a Sales Talk“ der Aspekt Mar­ke­ting & Ver­trieb the­ma­ti­siert. Gera­de für Sicher­heits­un­ter­neh­mer dürf­te das inter­es­sant sein. Ansons­ten bie­ten die Fach­vor­trä­ge sicher­lich ein brei­tes Wis­sens­up­date für das anwe­sen­de Publi­kum. Erfah­rungs­ge­mäß ist für vie­le Teil­neh­men­de die Ver­net­zung ein zen­tra­ler Punkt der Ver­an­stal­tung. Ein High­light hier­für ist sicher­lich die After-Show-Par­ty, die aller­dings Teil­neh­men­den mit dem „Black Ticket“ (=höchs­te Preis­ka­te­go­rie) vor­be­hal­ten ist. Jedoch sind aus­rei­chend Kom­mu­ni­ka­ti­ons­pau­sen für ein Get-Tog­e­ther aller Inter­es­sier­ten wäh­rend der Ver­an­stal­tung ein­ge­plant. Je nach Ticket­ka­te­go­rie wer­den außer­dem Soft-Drinks, ein Mit­tag­essen, Mit­schrif­ten der Vor­trä­ge, Gut­schei­ne und Rabat­te für Kur­se und Publi­ka­tio­nen des Ver­an­stal­ters sowie wei­te­re Bene­fits ange­bo­ten. Sicher­heits­mit­ar­bei­ten­de, die sich wei­ter­bil­den möch­ten oder nach einer neu­en beruf­li­chen Her­aus­for­de­rung suchen, bie­tet die Teil­nah­me mög­li­cher­wei­se eine gute Gele­gen­heit die­se Vor­ha­ben anzugehen.

Das sind die The­men der Vorträge:

Fünf Vor­tra­gen­de refe­rie­ren jeweils ca. 45 Minu­ten zu einem The­ma und ste­hen für Fra­gen des Publi­kums zur Verfügung.

Sicher­heit 2030 – Podiumsdiskussion

Nach Abschluss der Vor­trä­ge fin­det eine Podi­ums­dis­kus­si­on statt. Unter dem Mot­to „Sicher­heit 2030“ geht es um Her­aus­for­de­run­gen, Lösungs­an­sät­ze und Zukunfts­per­spek­ti­ven. Hier­zu dis­ku­tie­ren die Refe­ren­ten und aus­ge­wähl­te Teil­neh­mer über die Zukunft der pri­va­ten Sicher­heit. Dabei wer­den Her­aus­for­de­run­gen wie die Digi­ta­li­sie­rung und die Kom­ple­xi­tät der Bedro­hun­gen eben­so beleuch­tet wie kon­kre­te Schrit­te zur Pro­blem­lö­sung und die Wei­ter­ent­wick­lung der pri­va­ten Sicher­heits­bran­che. Die Dis­kus­si­on bie­tet Ein­bli­cke und Impul­se für eine zukunfts­ori­en­tier­te Aus­rich­tung der Sicher­heits­un­ter­neh­men, der Poli­tik und der Bran­che insgesamt.

Last-Minu­te-Tickets: Jetzt Rabatt sichern!

Alle Leser des Sach­kun­de-Blogs sowie Mit­glie­der der Face­book-Grup­pe „Mit Sicher­heit erfolg­reich“ erhal­ten Sle­va 10% auf die regu­lä­ren Ticketpreise.

Gut­schein­code: SIKO10 

So funk­tio­niert die Ein­lö­sung: Wäh­len Sie das gewünsch­te Ticket unter https://www.nuernberger-sicherheitskonferenz.de/#tickets und geben Sie anschlie­ßend den Code an der Kas­se ein!

Ver­an­stal­tungs­vi­deo (Pre­view) und wei­te­re Informationen

Vie­le wei­te­re Infos zur Ver­an­stal­tung fin­den Sie unter www.nuernberger-sicherheitskonferenz.de, im Fly­er zur Ver­an­stal­tung (Pro­gramm­heft) sowie im nach­fol­gen­den Video zur 5. Nürn­ber­ger Sicherheitskonferenz:

Zapa­ma­to­vá­ní si otá­zek a odpo­vě­dí ke zkoušce: stačí to ke složení zkoušky 34a?

Zapamatování si otázek a odpovědí ke zkoušce: stačí to ke složení zkoušky 34a?

Důleži­tým před­po­k­la­dem pro vst­up do pro­f­ese v tom­to oboru je zkouš­ka odborných zna­los­tí v oboru strá­žný pod­le § 34a záko­na o živ­nos­ten­ském pod­ni­ká­ní (Gewer­be­ord­nung). Jejím cílem je zajis­tit, aby ucha­zeči měli potřeb­né zna­los­ti k zajiš­tění bez­peč­nos­ti osob a ochra­ny majetku.
V této sou­vis­los­ti vyvs­tá­vá otáz­ka, zda má smysl se pou­ze naučit naz­paměť všech­ny mož­né otáz­ky a odpo­vě­di ke zkoušce, aniž bychom se hlou­bě­ji zabý­va­li jejím obsahem.

Zkušeb­ní otáz­ky: Teo­rie a praxe

Žád­ná otáz­ka — učení se pomocí otá­zek ke zkoušce 34a nabí­zí mno­ho výhod. Pouhé memo­rová­ní zkouš­ko­vých otá­zek a odpo­vě­dí není v tom­to kon­tex­tu vhod­nou meto­dou pří­pra­vy, pro­tože zkouš­ka může obs­aho­vat i situační otáz­ky. To pla­tí zej­mé­na pro úst­ní část zkoušky. Kromě toho je důleži­té pocho­pit sou­vis­los­ti mezi jed­not­li­vý­mi tema­tický­mi oblast­mi a umět je apli­ko­vat na kon­krét­ní prak­tické pří­pa­dy. Povrch­ní pří­pra­va může vést k tomu, že něk­teří ucha­zeči zkouš­ku složí, ale nebu­dou schop­ni své zna­los­ti uplat­nit v pra­xi. Zpra­vid­la se však složení zkoušky stá­vá pro­blé­mem i v pří­pa­dě, že se člo­věk učí pou­ze naz­paměť a nezí­s­kal sku­teč­né poro­zu­mění obsahu.

Výz­vy

Kromě toho je důleži­té znát nejen práv­ní zákla­dy a přís­luš­né před­pi­sy, ale také poro­zu­mět psy­cho­lo­gickým a komu­ni­kačním aspek­tům této pro­f­ese. Kon­eck­on­ců sou­kromí bez­peč­nost­ní pra­cov­ní­ci musí nejen roz­poz­nat a odvrá­tit nebez­pečí, ale také umět použí­vat dees­ka­lační tech­niky a řešit obtí­ž­né situ­ace. To zahr­nu­je také efek­tiv­ní komu­ni­ka­ci a řešení kon­flik­tů. Roli zde samo­zřej­mě neh­raje pou­ze obs­ah výuky, ale pře­de­vším pro­fes­ní zkušen­os­ti a jejich pře­dá­vá­ní, např. v rámci pří­prav­né­ho kur­zu nebo výmě­nou se zkušený­mi kolegy. Mimocho­dem, na práv­ní téma­ta se zaměřu­je i zkouš­ka odbor­né způ­so­bi­los­ti 34a. Téma­ta jako trest­ní prá­vo nebo občan­s­ké prá­vo jsou V písem­né zkoušce se váží dva­krát. Člo­věk by neměl nechat žád­né body ležet ladem tím, že pochopí práv­ní pro­ble­ma­ti­ku, nem­lu­vě o rizicích práv­ní nez­na­los­ti při poz­dě­jší prá­ci v bez­peč­nost­ní službě.

Poro­zu­mění obs­a­hu zkoušky

Kan­di­dá­ti na zkouš­ku by se měli inten­ziv­ně zabý­vat obs­a­hem zkoušky a snažit se mu hlou­bě­ji poro­zu­mět. Nemě­li by se zabý­vat pou­ze fak­ty, ale také sou­vis­lost­mi a výz­na­mem toho, co se nauči­li. Jed­ním ze způ­s­o­bů, jak toho dosáhn­out, je hovořit s další­mi lid­mi, kteří se na zkouš­ku také při­pra­vu­jí nebo již v oboru pra­cu­jí. K proh­lou­bení poro­zu­mění a uplat­nění nauče­né­ho mohou přispět i prak­tické zkušen­os­ti. Obe­cně se dopo­ruču­je Kni­hy, online kur­zy a ško­lení v učeb­něKurz je kon­ci­po­ván tak, aby pos­kytl kon­text a nepra­c­oval výhrad­ně s tes­to­vý­mi otáz­ka­mi a řešení­mi. K poro­zu­mění může význa­mně přispět vys­vět­lení na zákla­dě pří­pa­do­vých stu­dií, zej­mé­na práv­ních otázek.

Závěr

Shr­ne­me-li to, nemá smysl se pou­ze učit naz­paměť všech­ny mož­né otáz­ky a odpo­vě­di ke zkoušce, aniž bychom se hlou­bě­ji pono­ři­li do její­ho obs­a­hu. Mís­to toho by se kan­di­dá­ti měli inten­ziv­ně zabý­vat obs­a­hem zkoušky a snažit se mu hlou­bě­ji poro­zu­mět. To jim může pomo­ci nejen ke složení zkoušky, ale také k tomu, aby byli schop­ni své zna­los­ti uplat­nit v pra­xi a úspěšně pra­co­vat v oboru sou­kro­mé bezpečnosti.

Tipy pro ucha­zeče o zaměst­ná­ní v sou­kro­mé bez­peč­nost­ní služ­bě: Jak úspěšně podat přihlášku!

Tipy pro uchazeče o zaměstnání v soukromé bezpečnostní službě: Jak úspěšně podat přihlášku!

Bez­peč­nost­ní pra­cov­ní­ci hra­jí v sou­kro­mé bez­peč­nost­ní služ­bě důleži­tou roli a čas­to jsou prv­ním kon­takt­ním mís­tem pro zákaz­ní­ky a návš­těv­ní­ky. Pokud jste bez­peč­nost­ní pra­cov­ník a hle­dá­te novou prá­ci, může úspěšná žád­ost o zaměst­ná­ní zna­menat roz­díl mezi úspěchem a neúspěchem. Vzhle­dem k situ­aci na trhu prá­ce jsou šan­ce poměrně vel­ké. Říká se mu také trh zaměst­nan­ců — což zna­mená: na součas­ná volná mís­ta je sot­va dosta­tek kva­li­fi­kovaných ucha­zečů. Máte — samo­zřej­mě v závis­los­ti na něk­terých fak­to­rech, jako je vaše vzdělá­ní a poža­do­va­né pra­cov­ní mís­to — v zása­dě dob­rou volbu!

V tom­to člán­ku vám pos­kyt­ne­me tipy a rady, jak se úspěšně uchá­zet o vysně­nou prá­ci v oboru sou­kro­mé bez­peč­nos­ti a jak ji najít.

10 tipů pro uplat­nění strá­žných v sou­kro­mém bez­peč­nost­ním sektoru

  1. Vyt­voř­te smys­lu­plný prů­vod­ní dopis

Moti­vační dopis je prv­ním doj­mem, který na poten­ciální­ho zaměst­nava­te­le udělá­te. Je důleži­té, abys­te věn­o­va­li čas vyt­voření sil­né­ho moti­vační­ho dopi­su, který vyzdvih­ne vaše zkušen­os­ti, doved­nos­ti a moti­va­ci. Uji­s­tě­te se, že jste moti­vační dopis přiz­pů­so­bi­li spo­leč­nos­ti a inzero­va­né­mu pra­cov­ní­mu mís­tu v oblas­ti bez­peč­nos­ti a že jste si zji­sti­li infor­mace o spo­leč­nos­ti a jejích aktivitách.

  1. Aktua­li­zuj­te svůj životopis

Živo­to­pis je nej­dů­leži­tě­jším doku­men­tem vaší přih­lá­šky a měl by pre­zen­to­vat vaše pra­cov­ní zkušen­os­ti, doved­nos­ti a kva­li­fi­ka­ci. Před podá­ním přih­lá­šky živo­to­pis aktua­li­zuj­te a uji­s­tě­te se, že je přeh­led­ný a snad­no čitelný. Použí­vej­te odrá­žky a jas­né for­má­to­vá­ní, abys­te zvýraz­ni­li důleži­té infor­mace. Uveď­te také, jaká ško­lení a cer­ti­fi­ká­ty jste absol­v­ova­li a jaké máte zkušen­os­ti v bez­peč­nost­ním oboru. Uveď­te svá osvě­dčení o způ­so­bi­los­ti, refe­rence a pří­pad­né cer­ti­fi­ká­ty o ško­lení. Neu­vá­děj­te Faleš­né doku­men­ty a přes­vě­dčit vás pro­fe­si­onálním správ­né vyjá­dření.

  1. Zdůraz­ně­te své doved­nos­ti a zkušenosti

Jako bez­peč­nost­ní pra­cov­ník bys­te měli být schop­ni rych­le roz­poz­nat nebez­peč­né situ­ace a vhod­ně na ně reago­vat. Ve své žád­osti zdůraz­ně­te své doved­nos­ti a zkušen­os­ti v oblas­ti bez­peč­nos­ti a nez­apo­meň­te vyzdvihn­out své kom­pe­tence v oblas­ti komu­nik­a­ce, řešení kon­flik­tů a dees­ka­l­ace. Nepřehá­něj­te to však, např. výs­třed­ně roz­v­lá­čným vyprá­věním o svých minulých výkon­ech v roli bez­peč­nost­ní­ho pracovníka!

  1. Při­prav­te se na pohovor

Při poho­voru máte šan­ci před­vést se ze své nej­lepší strán­ky a přes­vě­dčit zaměst­nava­te­le o svých schop­nos­tech. Při­prav­te se na poho­vor tím, že si přeč­te­te infor­mace o spo­leč­nos­ti, při­pra­ví­te si otáz­ky a pro­mys­lí­te si odpo­vě­di, kte­ré bys­te pos­kyt­li. Dbej­te na to, abys­te na poho­vor přiš­li včas a dobře při­pra­ve­ni a abys­te jas­ně pre­zen­t­ova­li svou kva­li­fi­ka­ci a zkušenosti.

  1. Zůstaň­te pozi­tiv­ní a sebevědomí

Jako bez­peč­nost­ní pra­cov­ník musí­te půso­bit pozi­tiv­ně a sebe­vě­domě. Buď­te přes­vě­dče­ni o svých doved­nos­tech a zkušen­os­tech a přes­vě­dč­te poten­ciální­ho zaměst­nava­te­le, že jste pro tuto prá­ci tou nej­lepší vol­bou. Během celé­ho pro­ce­su podá­vá­ní žád­osti zůstaň­te pro­fe­si­onální a zdvořilí a dbej­te na to, abys­te zan­echa­li pozi­tiv­ní dojem. V této fázi nepoml­ou­vej­te své­ho býva­lé­ho nebo před­cho­zí­ho zaměst­nava­te­le. Nedělá to dobrý dojem a vedoucí pra­cov­ní­ci v oboru sou­kro­mé bez­peč­nos­ti mají čas­to lepší kon­tak­ty, než si myslíte!

  1. Využij­te svou síť

Využij­te svou pro­fes­ní síť k vyh­le­dá­ní poten­ciálních zaměst­nava­telů a zís­ká­ní infor­mací o volných pra­cov­ních mís­tech. Prom­luv­te si s bývalý­mi kolegy, nadří­zený­mi a další­mi kon­tak­ty v bez­peč­nost­ním prů­mys­lu a požá­dej­te je o dopo­ručení nebo infor­mace o volných pra­cov­ních mís­tech. S vyh­le­dá­vá­ním poten­ciálních zaměst­nava­telů a nava­zo­vá­ním kon­tak­tů vám mohou pomo­ci také online plat­for­my, jako je Lin­ke­dIn nebo XING. Může­te tam také uvést, že jste ote­vře­ni nabíd­kám. Něk­dy se ozvou také head­hun­teři, kteří mohou být nápo­moc­ni při hle­dá­ní zaměstnání.

  1. Buď­te fle­xi­bilní a ote­vření novým výzvám

V oboru sou­kro­mé bez­peč­nos­ti exis­tu­je celá řada úkolů a pozic, kte­ré vyža­du­jí růz­né doved­nos­ti a zkušen­os­ti. Buď­te fle­xi­bilní a ote­vření novým výz­vám a ověř­te si, zda jste vhod­ní pro jiné pozice nebo úkoly. Možná bude­te moci lépe přispět svý­mi doved­nost­mi a zkušen­ost­mi na jiné pozi­ci nebo bude­te mít zájem o novou výzvu.

  1. Pre­zen­tuj­te se profesionálně

Jako bez­peč­nost­ní pra­cov­ník jste osob­nos­tí spo­leč­nos­ti, a pro­to bys­te měli vys­tu­po­vat pro­fe­si­onálně. Dbej­te na to, abys­te nosi­li vhod­né oblečení a při pra­cov­ních poho­vor­ech nebo jiných pra­cov­ních pří­leži­tos­tech půso­bi­li upra­veným doj­mem. Dbej­te také na řeč těla a vys­tu­po­vá­ní a uji­s­tě­te se, že komu­ni­ku­jete zdvoři­le a profesionálně.

  1. Nevy­hý­bej­te se vyso­kým nárokům

Maximálně 20 let a 10 let odbor­né pra­xe — to samo­zřej­mě není mož­né. Zaměst­nava­telé čas­to píší do inzerá­tů na pra­cov­ní mís­ta poměrně hod­ně poža­dav­ků. Neboj­te se toho, ale buď­te upřím­ní, pokud něk­terý poža­da­vek (zatím) nes­plňu­jete. I tak může­te v novém zaměst­ná­ní zís­kat pra­xi, může­te si zlepšit zna­los­ti cizí­ho jazy­ka ved­le­jší­mi kur­zy (např. v cen­tru pro vzdělá­vá­ní dospělých) a může­te si dopl­nit chy­bě­jí­cí další vzdělá­ní. Zaměst­nava­telé jsou čas­to fle­xi­bilně­jší, než si mys­lí­te, zej­mé­na pokud se jinak jed­ná o vhod­nou (lids­kou) pozici!

  1. Měj­te oči na stop­kách a neboj­te se neúspěchů!

Pří­mý zásah při prv­ní žád­osti a zís­ká­ní vysně­né prá­ce je spí­še výjim­kou než pra­vid­lem. Neboj­te se, pokud neu­spě­jete s prv­ní žád­ostí, ale zkus­te to zno­vu něk­de jin­de. Čas­to je uži­teč­né požá­dat o ote­vře­nou zpět­nou vaz­bu, proč jste se ned­ost­a­li do užší­ho výběru, nebo absol­vo­vat pro­fe­si­onální ško­lení k žád­os­tem, kde se také přez­ko­u­ma­jí a opti­ma­li­zu­jí vaše doku­men­ty k žád­osti. Zde se pro­s­tě drž­te při zemi, přih­las­te se k odběru rele­vant­ních nabí­dek prá­ce na pra­cov­ních por­tálech. Pak bude­te auto­ma­ti­cky upo­zorňo­vá­ni, jak­mi­le se ve vašem okruhu vyh­le­dá­vá­ní obje­ví nová volná pra­cov­ní místa.

Závěr

Úspěš­né uplat­nění v oblas­ti sou­kro­mé bez­peč­nos­ti vyža­du­je čas, úsilí a odhod­lá­ní. Využij­te výše uve­de­né tipy k opti­ma­li­za­ci své žád­osti a naj­dě­te si prá­ci svých snů. Nez­trácej­te přeh­led a dále se vzdělá­vej­te. Porov­ná­vej­te nabíd­ky prá­ce a snaž­te se co nejlé­pe pro­dat. Buď­te sebe­vě­domí, fle­xi­bilní a pro­fe­si­onální a ukaž­te poten­ciální­mu zaměst­nav­ate­li, že jste pro danou prá­ci ideální volbou.

Je mož­né složit zkouš­ku v jiném jazyce?

Je možné složit zkoušku v jiném jazyce?

Ne, zkouš­ku 34a je mož­né složit pou­ze v němčině.

Bez­peč­nost­ní odborná zkouš­ka, která bude brzy v ruš­tině, ara­bš­tině nebo angličtině

Čas­to jsem byl dota­zo­ván, zda lze zkouš­ku odborných zna­los­tí pod­le § 34a GewO sklá­dat také v jiném jazy­ce — jako je tomu v pří­pa­dě zkoušky na řidičs­ký prů­kaz, která se v Něme­cku pro­vá­dí mimo jiné také v anglič­tině, fran­cou­zš­tině, řeč­tině, italš­tině, chor­va­tš­tině, polš­tině, por­tu­galš­tině, rumunš­tině, ruš­tině, španělš­tině a tureč­tině. To v pří­pa­dě zkoušky odborných zna­los­tí není možné!
A to je pod­le mého názoru dobře. Zatím­co pra­vid­la sil­niční­ho pro­vo­zu jsou v EU poměrně pod­ob­ná, např. co se týče vzhle­du a výz­na­mu doprav­ních značek, v oblas­ti sou­kro­mé bez­peč­nos­ti je to složi­tě­jší. Na jed­né straně se musí­te umět vel­mi bez­pečně ori­en­to­vat v práv­ních nor­mách, tj. musí­te podrob­ně znát přís­luš­né zák­o­ny a před­pi­sy dané země. Za další, vždy jed­ná­te pří­mo s lid­mi a komu­nik­a­ce je zásad­ním fak­torem při jed­ná­ní s ost­at­ní­mi, např. při dees­ka­l­a­ci. Kromě toho, že něme­cké práv­ní tex­ty jsou něk­dy obtí­žně sro­zu­m­itel­né z jazy­ko­vé­ho hle­dis­ka, má ten­to jazyk své zálud­nos­ti i v pra­xi. Pro­to má roz­hod­ně smysl umět komu­ni­ko­vat v jazy­ce země, kde pra­cu­jete. Zna­lost cizích jazy­ků je samo­zřej­mě také vel­mi důleži­tá, pokud mys­lí­te na akce s meziná­rod­ním publi­kem, např. fes­ti­valy nebo velet­rhy. Více­ja­zyč­nost je v bez­peč­nost­ním prů­mys­lu vel­kou výhodou.

 

Potře­bu­ji pro IHK doklad o tom, že mlu­vím dosta­tečně dobře německy?

Němči­na, těžký jazyk — to je zná­mé tvr­zení. Zkušen­os­ti uka­zu­jí, že nero­dilí mlu­včí mají obzv­lá­šť vel­ké pro­blé­my se složením zkoušky odborných zna­los­tí pod­le § 34a GewO na prv­ní pokus. Jed­ním z důvo­dů je sku­teč­nost, že otáz­ky ke zkoušce jsou čas­to nes­ro­zu­m­itel­né. Pro­to je tře­ba se na zkouš­ku jed­nak dobře při­pra­vit po obs­aho­vé strán­ce, jed­nak mít urči­té jazy­ko­vé zna­los­ti z běž­né­ho živo­ta i z odbor­né­ho jazy­ka (práv­ní ter­mí­ny, odbor­né ter­mí­ny z oblas­ti bez­peč­nos­ti atd.). Jazy­ko­vé zna­los­ti zatím nej­sou pod­mín­kou pro při­je­tí.. To zna­mená, že k účas­ti na zkoušce odborných zna­los­tí není tře­ba před­klá­dat jazy­ko­vý cer­ti­fi­kát nebo pod­ob­ný doklad.

 

Nápo­vě­da pro cizo­ja­zyč­né účastníky

Pokud jste v Něme­cku noví a neumí­te ješ­tě dobře něme­cky, má jazy­ko­vý kurz roz­hod­ně smysl, a to i kvů­li pří­pra­vě na zkouš­ku IHK. Jazy­ko­vé kur­zy čas­to nabí­ze­jí cen­tra pro vzdělá­vá­ní dospělých (VHS). Spol­ko­vý úřad pro migra­ci a uprch­lí­ky (BAMF) také pod­po­ru­je účast na jazy­ko­vých nebo inte­gračních kurz­ech. Kromě toho může být vel­mi uži­tečná výu­ka apli­ka­cí a samo­zřej­mě použí­vá­ní něme­cké­ho jazy­ka v kaž­do­den­ním živo­tě. Lexi­ko­ny s odborný­mi ter­mí­ny pro bez­peč­nost­ní sek­tor jsou kom­erčně dostupné.

Absol­vo­vá­ní znalecké­ho zko­umá­ní pod­le § 34a Gewo navz­do­ry kri­zi Corona

Absolvování znaleckého zkoumání podle § 34a Gewo navzdory krizi Corona

V minulých měsí­cích byly zruše­ny zkoušky pod­le § 34a GewO (strá­žní služ­ba) z důvo­du kri­ze Coro­na (COVID-19). Nyní se zkoušky budou opět konat v Prů­mys­lo­vé a obchod­ní komoře (IHK). Pro všech­ny, kteří se přih­lá­si­li včas nebo jim byl ter­mín odložen, se písem­ná zkouš­ka usku­teční zítra, 18. červ­na 2020. V součas­né době pla­tí na mno­ha mís­tech zvlá­št­ní před­pi­sy pro sklá­dá­ní zkoušky, např.:

Kte­ré před­pi­sy přes­ně pla­tí, se doz­ví­te z dopi­su od IHK pro zkouš­ku nebo také na inter­neto­vých strán­kách přís­luš­né IHK.
Všem, kteří zítra sklá­da­jí zkouš­ku, pře­ji hod­ně úspěchů! 

PS: Pokud byla vaše zkouš­ka, která se měla konat napří­klad v dub­nu, zruše­na bez náhra­dy, musí­te se přih­lá­sit na nový termín!
Vzhle­dem k součas­né­mu vyso­ké­mu záj­mu bys­te se měli na zkouš­ku přih­lá­sit včas. Vzhle­dem k tomu, že je tře­ba dodržo­vat minimální vzdá­len­os­ti, jsou již tak ome­zená mís­ta ješ­tě ome­zeně­jší. Všech­ny ter­mí­ny zkoušek naj­de­te na adre­se https://www.sachkunde-34a.de/wann-termine-34a/

Otisk
cs_CZCS