Hod­no­cení

Prošel, neprošel, napůl prošel?

V zása­dě je to jednoduché:
Pokud dosáh­ne­te ale­s­poň 50% bodů v písem­né i úst­ní zkoušce, jste úspěšní. Neexis­tu­je žád­ná znám­ka, napří­klad “dobře pro­s­pěl” nebo “těs­ně pro­s­pěl”. Jedi­né, co se počí­tá, je to, že jste složi­li. Jako doklad o odborných zna­los­tech pak obdrží­te vytouže­né osvě­dčení o úspěš­ném absol­vo­vá­ní zkoušky odborných zna­los­tí pod­le § 34a GewO. Nyní jste odborně způ­so­bilý strá­žný a může­te vykon­á­vat zvlá­št­ní strá­žní činnost.

Pokud neu­spě­jete u písem­né zkouškybude­te muset absol­vo­vat celou zkouš­ku zno­vu a nebu­de­te při­puš­tě­ni k úst­ní čás­ti zkoušky. V tako­vém pří­pa­dě bude­te muset také zno­vu zapla­tit celý pop­la­tek za zkoušku.
Pokud u úst­ní zkoušky neu­spě­jetePokud jste již dří­ve složi­li písem­nou zkouš­ku, musí­te opa­ko­vat pou­ze úst­ní část zkoušky. Pop­la­tek za zkouš­ku je pro­to tře­ba uhra­dit pou­ze zno­vu v poměr­né výši.


Co máte dělat, pokud jste složi­li písem­nou část zkoušky, ale ne úst­ní? Více infor­mací naj­de­te zde…

Více…

Exklu­ziv­ní tipy, jak snad­no složit zkoušku

Nepo­sí­lá­me spam! Další infor­mace naj­de­te v naší Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů.

Exklu­ziv­ní tipy, jak snad­no složit zkoušku

Nepo­sí­lá­me spam! Další infor­mace naj­de­te v naší Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů.

Otisk
cs_CZCS