Kva­li­fi­kační zkouš­ka a prá­ce v bez­peč­nost­ním prů­mys­lu navz­do­ry záz­na­mu v trest­ním rejstříku?

FórumKate­go­rie: Zko­umá­ní odborných zna­los­tí pod­le § 34a GewO (obe­cně)Kva­li­fi­kační zkouš­ka a prá­ce v bez­peč­nost­ním prů­mys­lu navz­do­ry záz­na­mu v trest­ním rejstříku?
anonym­ní zeptal se před 6 měsíci

Dobrý den!

Byl jsem uvěz­něn za porušení záko­na o omam­ných lát­kách, a pro­to mám záz­nam v rejs­tří­ku tres­tů. Je ješ­tě mož­né složit kva­li­fi­kační zkouš­ku pod­le § 34a GewO a poté pra­co­vat jako strážný?

1 Odpo­vě­di
Odbor­n­ost 34a Zaměst­nan­ci odpo­vě­děl před 6 měsíci

Dobrý den!

Prů­mys­lo­vá a obchod­ní komo­ra nepro­věřu­je trest­ní rejs­třík ani jiné sku­teč­nos­ti, kte­ré by moh­ly zpo­chyb­nit poža­do­va­nou spolehlivost.
To zna­mená, že zkouš­ku může­te složit v kaž­dém pří­pa­dě. To má samo­zřej­mě smysl pou­ze v pří­pa­dě, že jste považo­vá­ni za spo­leh­li­vé (ve smys­lu odst. 1 věty 4 § 34a GewO) a může­te poté pra­co­vat. V opač­ném pří­pa­dě sice složí­te zkouš­ku IHK, ale zaměst­nava­tel v bez­peč­nost­ním sek­toru vás nebu­de moci zaměstnat.

Pokud jde o před­cho­zí odsou­zení, uvá­dí se, že spo­leh­li­vost není obe­cně dána, pokud má člověk
byl v pos­led­ních pěti letech před podá­ním žád­osti pra­vo­mocně odsou­zen k trestu odně­tí svo­bo­dy, k trestu pro mla­distvé, k peněži­té­mu trestu ve výši nej­mé­ně 90 den­ních sazeb nebo nej­mé­ně dva­krát k nižší­mu peněži­té­mu trestu za pokus nebo spá­chá­ní něk­te­ré­ho z níže uve­dených trest­ných činů nebo mu bylo uložení trestu pro mla­distvé pod­mí­něně odlože­no, pokud od pra­vo­moc­né­ho odsou­zení ješ­tě neu­ply­nu­lo pět let:
(a) trest­né činy ve smys­lu § 12 odst. 1 trest­ní­ho zákoníku,
b) trest­né činy pro­ti sexuální­mu sebe­určení, obcho­do­vá­ní s lid­mi nebo pod­po­ra obcho­do­vá­ní s lid­mi, úmys­lné ublí­žení na zdra­ví, zba­vení osob­ní svo­bo­dy, krá­dež, zpro­ne­věra, vydí­rá­ní, pod­vod, zpro­ne­věra, při­jí­má­ní kra­de­né­ho zboží, padělá­ní dokla­dů, porušo­vá­ní domov­ní svo­bo­dy nebo vni­k­nu­tí na cizí poze­mek, odpor nebo napa­dení přís­lušní­ků orgá­nů čin­ných v trest­ním řízení nebo osob jim na roveň postavených,
c) přes­tup­ky pro­ti zákonu o omam­ných lát­kách, zákonu o léčivech, zákonu o zbraních, zákonu o výbuš­ninách, zákonu o pobytu cizin­ců, zákonu o pře­vo­du zaměst­nan­ců nebo zákonu o potí­rá­ní nele­gální­ho zaměst­ná­vá­ní nebo
(d) trest­ný čin ohrožu­jí­cí ochra­nu stá­tu nebo nebez­pečný pro společnost.

Jak je vidět, význa­mným fak­torem je zde spá­chaný trest­ný čin, výše trestu a doba jeho trvání.
O tom, zda smí­te pra­co­vat v oboru, roz­ho­du­je míst­ní přís­lušný úřad. Dopo­ruču­ji vám pro­to, abys­te se aktiv­ně obrá­ti­li na přís­lušný obe­cní nebo měst­ský úřad. Dotaz může být učiněn také pro­s­třed­nict­vím vaše­ho (budoucí­ho) zaměst­nava­te­le, a to pro­s­třed­nict­vím přís­luš­né­ho úřa­du nebo regis­tru strá­žných. To je však spo­je­no s náklady.

Otisk
cs_CZCS
Souh­las se sou­bo­ry coo­kie s ban­ne­rem sku­tečných sou­borů cookie