Pop­lat­ky za audit

Kolik vyše­tření stojí?

Nákla­dy na složení zkoušky se v jed­not­li­vých IHK liší. Větši­na prů­mys­lo­vých a obchod­ních komor v součas­né době vybí­rá pop­lat­ky 160 nebo 170 eur za celou zkouš­kuV něk­terých komorách sto­jí vyše­tření 180 nebo dokon­ce 200 eur. Čás­tečná úst­ní zkouš­ka (opa­ko­vá­ní zkoušky) sto­jí 50 až 100 eur. Celou zkouš­ku i úst­ní část zkoušky lze opa­ko­vat libo­volně čas­to. Pop­lat­ky za zkouš­ku, kte­ré je tře­ba uhra­dit, jsou splat­né pokaž­dé. Pokud již byla písem­ná zkouš­ka slože­na a zbý­vá vyko­nat pou­ze úst­ní zkouš­ku, budou za ni účto­vá­ny poměr­né poplatky.


Kolik sto­jí pří­pra­va na zkoušku?

Jak již bylo zmí­ně­no v Pří­pra­va kapi­to­ly nemu­sí­te se účast­nit žád­né výuky nebo kur­zu jako pří­pra­vy na zkouš­ku odborných zna­los­tí (pod­le § 34a GewO). Vzhle­dem k vyso­ké míře neúspěš­nos­ti se však důklad­ná a fun­do­vaná pří­pra­va důraz­ně dopo­ruču­je. Ceny se samo­zřej­mě značně liší pod­le toho, jakou for­mu pří­pra­vy zvolí­te. Může­te se při­pra­vo­vat pomocí učeb­ních mate­riá­lů (kni­hy, skrip­ta,…) nebo online nabí­dek (distanční stu­di­um, e‑learning,…) za něko­lik eur, nebo zvo­lit pre­zenční kur­zy (pre­zenční výu­ka, večerní kur­zy,…). Aplik­a­ce a kni­hy jsou k dis­po­zi­ci již za něko­lik eur, kur­zy distanční­ho vzdělá­vá­ní nebo e‑learningové por­tá­ly s osob­ní pod­po­rou jsou pod­stat­ně dražší a u serióz­ních pre­zenčních kur­zů se ceny pohy­bu­jí od 300 eur výše. 

Přeč­tě­te si více!


Ve kterých měs­tech se kon­a­jí zkoušky pod­le § 34a GewO? To se doz­ví­te v nás­le­du­jí­cí kapitole!

Více…

Exklu­ziv­ní tipy, jak snad­no složit zkoušku

Nepo­sí­lá­me spam! Další infor­mace naj­de­te v naší Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů.

Exklu­ziv­ní tipy, jak snad­no složit zkoušku

Nepo­sí­lá­me spam! Další infor­mace naj­de­te v naší Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů.

Otisk
cs_CZCS