Kdy se opět kon­a­jí zkoušky? (Coro­na)

Max mül­ler zeptal se před 4 roky

Moje zkouš­ka v Prů­mys­lo­vé a obchod­ní komoře byla zruše­na kvů­li pan­de­mii Coro­ny. Kde a kdy mohu zkouš­ku složit?

1 Odpo­vě­di
Odbor­n­ost 34a Per­sonál odpo­vě­děl před 4 roky

V součas­né době jsou všech­ny zkoušky pozasta­ve­ny nej­mé­ně do 24. dub­na 2020. V celé zemi neexis­tu­je žád­ná prů­mys­lo­vá a obchod­ní komo­ra (IHK), která by pro­vá­dě­la zkouš­ku odborných zna­los­tí. Komo­ry zveře­jňu­jí aktuální infor­mace na svých inter­neto­vých stránkách. 

Pokud jste již byli ke zkoušce přih­lá­še­ni, měli bys­te od své IHK obdržet další infor­mace o plá­no­vaných náhrad­ních nebo oprav­ných ter­mínech, jak­mi­le budou stanoveny.

Otisk
cs_CZCS