schvá­lení bzr

Toni zeptal se před 1 rokem

Dobrý den, v součas­né době dělám 34a GewO. Před 12 lety jsem byl odsou­zen k pod­mí­ně­né­mu trestu za vloupá­ní do obyd­lí a nějaké drob­nos­ti… Mám čis­tý trest­ní rejs­třík a od té doby se mi nic nes­ta­lo… Jak je to s výpi­sem z rejs­tří­ku tres­tů a může se stát, že ned­ost­a­nu řidičák? Mfg

1 Odpo­vě­di
Odbor­n­ost 34a Per­sonál odpo­vě­děl před 1 rokem

Dobrý den!
Od roku 2017 již vloupá­ní do obyd­lí není přes­tup­kem, ale je nyní považo­vá­no za trest­ný čin. To zna­mená, že ten­to trest­ný čin je nyní kla­si­fi­kován přís­ně­ji a hro­zí za něj trest v dél­ce nej­mé­ně jed­no­ho roku.

Trest­ný čin, kte­ré­ho jste se dopu­stil, však byl spá­chán již před něja­kou dobou a od té doby se nic nes­ta­lo. To zna­mená, že — také v závis­los­ti na tom, jak dlo­u­ho jste byl ve zkušeb­ní době — by měl být záz­nam před něko­li­ka lety vyma­zán, pokud se tak opro­ti očeká­vá­ní nes­ta­lo, ale při­nej­menším by již neměl mít žád­nou rele­van­ci. Rele­vant­ní v tom­to ohle­du je § 34 BZRG.

Nej­sem však práv­ník a v tuto chví­li nemo­hu a nes­mím pos­ky­to­vat práv­ní rady. 
Kon­eč­né roz­hod­nu­tí při­jí­má míst­ní orgán odpo­věd­ný za ost­ra­hu v mís­tě pod­ni­ká­ní zaměstnavatele.
Osob­ně na zákla­dě vámi pos­kyt­nu­tých infor­mací v zása­dě před­po­klá­dám, že žád­né pro­blé­my nenastanou.

Otisk
cs_CZCS