Cer­ti­fi­kát

Jak ten­to cer­ti­fi­kát vypadá?

Kon­krét­ní podo­ba cer­ti­fi­ká­tu je ponechá­na na přís­luš­né IHK. Musí však být splně­na urči­tá for­mální kri­té­ria. Základ­ní součá­s­ti osvě­dčení o způ­so­bi­los­ti jsou sta­nove­ny v naří­zení o strá­žní služ­bě (BewachV), a to zce­la kon­krét­ně v pří­lo­ze 3 (k § 11 odst. 7) s náz­vem “Osvě­dčení o úspěš­ném absol­vo­vá­ní odbor­né zkoušky pod­le § 34a odst. 1 věta 3 čís­lo 3 a odst. 1a věta 2 záko­na o živ­nos­ten­ském pod­ni­ká­ní (Gewer­be­ord­nung).„.
Příklad:

Paní Maxi­mi­lia­ne Ukáz­ko­vá žena
naro­zen 01.04.1987 v Musterstadtu
Síd­lo 12345 Bei­spiel­dorf, Mus­ter­stra­ße 1
má 20.02.2020
před Prů­mys­lo­vou a obchod­ní komo­rou v Musterhausenu

úspěšně složil zkouš­ku odbor­né způ­so­bi­los­ti pro výkon povolá­ní strá­ž­né­ho a bez­peč­nost­ní­ho pracovníka.
Audit se týkal zej­mé­na tech­nických povin­nos­tí a pra­vo­mocí v nás­le­du­jí­cích oblastech:

1. prá­vo v oblas­ti veře­j­né bez­peč­nos­ti a pořád­ku, včet­ně obchod­ní­ho práva,
2. zákon o ochraně osob­ních údajů,
3. občan­s­ký zákoník,
4. trest­ní prá­vo a trest­ní řízení, zachá­zení se zbraněmi,
5. naří­zení o pre­ven­ci nehod pro strá­žní a bez­peč­nost­ní služby,
6. jed­ná­ní s lid­mi, zej­mé­na cho­vá­ní v nebez­pečných situ­acích a dees­ka­lační tech­niky v kon­flikt­ních situ­acích, jakož i mezi­kul­turní kom­pe­tence se zvlá­št­ním zře­te­lem na roz­ma­ni­tost a sociální rozmanitost,
7. základ­ní zása­dy bez­peč­nost­ní­ho inženýrství.

[razítko/pečet]
[Mís­to a datum]
[Pod­pis]


Vzor cer­ti­fi­ká­tu

Nás­le­du­jí­cí cer­ti­fi­kát nám pos­kytl účast­ník zkoušky z Norim­ber­ka. Z bez­peč­nost­ních důvo­dů jsme zne­mož­ni­li roz­poz­ná­ní osob­ních úda­jů a podpisu:

Osvědčení o způsobilosti


Varo­vá­ní před falešný­mi cer­ti­fi­ká­ty (paděl­ky)

Na tom­to mís­tě bychom vás chtě­li jas­ně varo­vat: Opa­ko­vaně se stá­vá, že lidé tato osvě­dčení o způ­so­bi­los­ti falšu­jí nebo si nechá­va­jí vysta­vit falešná osvě­dčení od pochyb­ných pos­ky­to­va­telů. Nedě­lej­te to!
Pokud tako­vý padělaný doklad použi­jete při práv­ním jed­ná­ní (např. při před­ložení zaměst­nav­ate­li nebo orgá­nu veře­j­né moci), hro­zí vám trest­ní stí­há­ní pod­le § 267 StGB (trest­ní zákon­ík)! Kromě toho se na pod­vod rych­le přij­de, když jej porov­ná­te s regis­trem strá­žní­ků! Uše­tře­te si tedy sta­ros­ti a zkouš­ku na IHK absol­vuj­te poc­ti­vě a řád­ně. Náma­ha se dá zvládnout.


V další kapi­to­le naj­de­te shr­nu­tí přís­lušných práv­ních poža­dav­ků z § 34a záko­na o živ­nos­ten­ském, obchod­ním a prů­mys­lo­vém pod­ni­ká­ní (GewO) a naří­zení o ost­ra­ze (BewachV).

Více…

Exklu­ziv­ní tipy, jak snad­no složit zkoušku

Nepo­sí­lá­me spam! Další infor­mace naj­de­te v naší Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů.

Exklu­ziv­ní tipy, jak snad­no složit zkoušku

Nepo­sí­lá­me spam! Další infor­mace naj­de­te v naší Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů.

Otisk
cs_CZCS