Pro­fe­si­onální důvody

Vst­up do bez­peč­nost­ní­ho průmyslu

Úspěš­né složení zkoušky odborných zna­los­tí předsta­vu­je prv­ní sku­tečný stu­peň kva­li­fik­a­ce v bez­peč­nost­ním prů­mys­lu. S osvě­dčením o způ­so­bi­los­ti zís­ká­te uzná­vaný cer­ti­fi­kát od Prů­mys­lo­vé a obchod­ní komo­ry (IHK) a od nyně­jš­ka bude­te půso­bit jako bez­peč­nost­ní pra­cov­ník s osvě­dčením IHK.
Po složení zkoušky si může­te být jis­ti, že máte k dis­po­zi­ci potřeb­né nás­tro­je. Samo­zřej­mě, že mno­ho věcí přij­de i s odbor­nou pra­xí, ale zej­mé­na z práv­ní­ho hle­dis­ka bys­te roz­hod­ně nemě­li hned na začát­ku dopus­tit, aby vznik­ly nějaké nejasnosti!


Kva­li­fik­a­ce pro trh práce

Je zřej­mé, že bez­peč­nost­ní prů­mysl není vždy jed­no­duchý. Prá­ce na smě­ny, služ­ba o svát­cích, o víken­dech nebo v době, kdy ost­at­ní spí. Kromě této nevýho­dy však tato prá­ce nabí­zí také mno­ho pří­leži­tos­tí a roz­ma­ni­tos­ti. Bez­peč­nost­ní sek­tor je růz­no­ro­dý (hlí­d­ací služ­by, akce, recep­ce, pře­pra­va peněz a hod­not, pop­la­cho­vé recep­ce, ost­ra­ha tová­ren,…) a v závis­los­ti na prá­ci něk­dy nabí­zí i poměrně dob­ré mož­nos­ti výděl­ku. Zej­mé­na bys­te nemě­li přehlí­žet odmě­ny (bonu­sy), kte­ré jsou sta­nove­ny zákonem! Pokud v součas­né době hle­dá­te zaměst­ná­ní, může být složení zkoušky na Prů­mys­lo­vé a obchod­ní komoře (IHK) vel­mi dobrým kro­kem do svě­ta prá­ce. Nabíd­ka prá­ce pro kva­li­fi­kova­né zaměst­nan­ce je v součas­né době vel­mi dobrá — zej­mé­na v metro­po­lit­ních oblas­tech je po strá­žných vel­ká poptávka. 
V závis­los­ti na vaší aktuální pro­fes­ní situ­aci exis­tu­jí růz­né způ­so­by, jak zís­kat finanční pro­s­třed­ky na zkouš­ku a/nebo pří­prav­ný kurz pro znalecký posudek § 34a.

Jaké jsou mož­nos­ti financování?

Tip: Pokud hle­dá­te prá­ci nebo se chys­tá­te změ­nit zaměst­ná­ní, sou­kro­mé agen­tu­ry prá­ce nebo nový zaměst­nava­tel něk­dy uhra­dí nákla­dy na zvýšení kva­li­fik­a­ce přís­luš­né­ho pra­cov­ní­ka ost­ra­hy. Zeptat se vás nic nestojí!


Při­jí­má­ní nových činností

Jste již zaměst­nancem Infor­mace prá­ce v bez­peč­nost­ní agen­tuře pod­le § 34a GewO?

Pak pro vás bude prav­dě­po­d­ob­ně o něco sna­zší složit zkouš­ku odborných zna­los­tí. Je to pro­to, že již máte zna­los­ti a zkušen­os­ti ze ško­lení i z pra­xe. Čas­to se stá­vá, že zaměst­nan­ci bez­peč­nost­ních služeb, kteří mají vzdělá­ní pod­le § 34a (jako vstup­ní poža­da­vek), mají v budoucnu vykon­á­vat další nebo kva­li­fi­kovaně­jší čin­nos­ti. Pokud uvažu­jete o prá­ci vyha­zo­vače, strá­ž­né­ho ve veře­j­ném sek­toru nebo detek­ti­va v obcho­dě, kva­li­fi­kační zkoušce (nebo ješ­tě vyšší kva­li­fi­ka­ci) se ste­jně nevyh­ne­te. Totéž pla­tí pro pra­cov­ní mís­ta v řídí­cí pozi­ci (např. pro­voz­ní nebo majet­ko­vý manažer) v sou­vis­los­ti s ost­ra­hou uprch­lických a azy­l­o­vých zaří­zení a ost­ra­hou vel­kých akcí s chrá­něným vstu­pem. Ale i u jiných vyso­ce odpo­věd­ných čin­nos­tí je kva­li­fi­kační zkouš­ka pod­le § 34a GewO stá­le čas­tě­ji vyža­do­vá­na zadava­te­lem jako minimální kva­li­fik­a­ce — čas­to jako znak kva­li­ty, i když k tomu není zákon­ná povin­nost (např. při prá­ci v oblas­ti bez­peč­nos­ti a ochra­ny majet­ku, v bez­peč­nost­ních cent­rech, jako vedoucí týmu apod.).

Jaké jsou mož­nos­ti financování?


Založení spo­leč­nos­ti a vlast­ní šéf bez­peč­nost­ní firmy

Moh­lo by se řídit hes­lem “nic neris­ku­ješ, nic nezí­s­káš”. Bez­peč­nost­ní prů­mysl je totiž vyso­ce kon­ku­renční. Zis­ko­vé marže jsou čas­to malé. Ale se správ­ným nápa­dem a dob­rou kon­cep­cí, vytrva­los­tí a potřeb­ný­mi finanční­mi pro­s­třed­ky je mož­né vše! Bez­peč­nost­ní prů­mysl je odvět­vím budouc­nos­ti. V pos­led­ní době zaz­na­menal trh vel­ký roz­mach zej­mé­na v oblas­ti ost­ra­hy uby­to­ven pro uprch­lí­ky a žad­ate­le o azyl, ale také v mno­ha dalších oblas­tech, jako je malo­ob­chod (ost­ra­ha super­mar­ke­tů). Staň­te se svým vlast­ním šéfem v oboru strá­žní a bez­peč­nost­ní služ­by. Povin­nou pod­mín­kou pod­le § 34a záko­na o živ­nos­ten­ském pod­ni­ká­ní (Gewer­be­ord­nung) je úspěšná účast na zkoušce odborných zna­los­tí. (Od pro­sin­ce 2016 již nestačí k zís­ká­ní samostat­ně výdě­leč­né čin­nos­ti v oblas­ti bez­peč­nos­ti absol­vo­vat kurz v roz­sa­hu nej­mé­ně 80 vyučo­va­cích jed­no­tek). Samostat­nou výdě­leč­nou čin­nost je samo­zřej­mě tře­ba důklad­ně pro­mys­let a při zaklá­dá­ní pod­ni­ku je tře­ba vzít v úva­hu mno­ho dalších kro­ků. Jako (budoucí) generální ředi­tel bez­peč­nost­ní agen­tu­ry bude­te také bez­chyb­ně pro­věře­ni a nes­mí­te mít nic v rejs­tří­ku. Kromě pro­fes­ní­ho roz­hod­nu­tí je samostat­ná výdě­lečná čin­nost také vel­mi osob­ní záleži­tos­tí. Musí­te být pod­ni­ka­tel­ský typ, abys­te obstá­li a měli bys­te mít hlub­o­ké odbor­né zna­los­ti i sociální a vůdčí schopnosti.

Více…

Exklu­ziv­ní tipy, jak snad­no složit zkoušku

Nepo­sí­lá­me spam! Další infor­mace naj­de­te v naší Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů.

Exklu­ziv­ní tipy, jak snad­no složit zkoušku

Nepo­sí­lá­me spam! Další infor­mace naj­de­te v naší Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů.

Otisk
cs_CZCS