Flash­cards / index cards

Pří­pra­va pomocí papí­ro­vých map nebo aplikace

Výho­dou učeb­ních boxů s papí­ro­vý­mi kar­tič­ka­mi je, že si je může­te vzít všu­de s sebou a nemu­sí­te se spo­lé­hat na tech­nická zaří­zení (počí­tač, chytrý tele­fon, tablet atd.) ani na pří­jem inter­ne­tu. Kar­ty s učeb­ním obs­a­hem, který již zná­te, je tře­ba méně čas­to opa­ko­vat. Ten­to sys­tém učení umožňu­je efek­tiv­ní učení. Flash­kar­ty jsou však k dis­po­zi­ci také v digi­tální pod­o­bě jako aplik­a­ce a online pro­s­třed­nict­vím proh­lí­žeče. Díky tomu se může­te učit ste­jným způ­s­o­bem na počí­tači nebo mobilně na chytrém telefonu.


Dopo­ručení:

Nápo­vě­da: Ceny se moh­ly od doby výz­ku­mu změ­nit. Vez­mě­te pro­sím na vědomí infor­mace na odka­zo­va­né strán­ce obchodu!

Více…

Exklu­ziv­ní tipy, jak snad­no složit zkoušku

Nepo­sí­lá­me spam! Další infor­mace naj­de­te v naší Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů.

Exklu­ziv­ní tipy, jak snad­no složit zkoušku

Nepo­sí­lá­me spam! Další infor­mace naj­de­te v naší Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů.

Otisk
cs_CZCS