Písem­né odbor­né znalosti

FórumKate­go­rie dota­zu: Schrift­li­che IHK-Prü­fungPísem­né odbor­né znalosti
Sari­na .B zeptal se před 1 rokem

Dobrý den, mám dotaz, zda mohu nadá­le legálně pra­co­vat, když jsem složil písem­ný test?

1 Odpo­vě­di
Odbor­n­ost 34a Per­sonál odpo­vě­děl před 1 rokem

Dobrý den!

Jed­nu z čin­nos­tí upra­vených zákonem může­te vykon­á­vat pou­ze v pří­pa­dě, že jste složi­li zkouš­ku odborných zna­los­tí pod­le § 34a GewO: https://www.sachkunde-34a.de/grosser-34a-schein-pflicht/

Zkouš­ku jste úspěšně složi­li, pokud obě čás­titj. úspěšně absol­v­ova­li písem­nou a úst­ní část zkoušky. Jako důkaz slouží “osvě­dčení”, kte­ré vám vydá zkušeb­ní komo­ra (IHK).

Důleži­téKromě toho musí být uve­de­na tzv. spo­leh­li­vost. V pra­xi to zna­mená, že přís­lušný orgán zkon­tro­lu­je, zda máte rele­vant­ní záz­na­my v trest­ním rejs­tří­ku. Zaměst­nava­tel vás nahlá­sí Registr strá­žných (BWR) a obdrží­te prů­kaz strá­že (pro­s­třed­nict­vím své­ho zaměst­nava­te­le). Je samo­zřej­mé, že kromě toho musí být samo­zřej­mě upra­ve­ny i všech­ny ost­at­ní věci, kte­ré je obvyk­le tře­ba v rámci pra­cov­ní­ho poměru dodržo­vat — zde je odpo­věd­ná pře­de­vším bez­peč­nost­ní agen­tura (klí­čo­vá slo­va: ozná­mení o sociálním zabez­pečení, pra­cov­ní sml­ou­va, před­pi­sy o pre­ven­ci úra­zů atd.).

Otisk
cs_CZCS