Archi­vy

Tes­to­vé otázky

Zapa­ma­to­vá­ní si otá­zek a odpo­vě­dí ke zkoušce: stačí to ke složení zkoušky 34a?

Zapamatování si otázek a odpovědí ke zkoušce: stačí to ke složení zkoušky 34a?

Důleži­tým před­po­k­la­dem pro vst­up do pro­f­ese v tom­to oboru je zkouš­ka odborných zna­los­tí v oboru strá­žný pod­le § 34a záko­na o živ­nos­ten­ském pod­ni­ká­ní (Gewer­be­ord­nung). Jejím cílem je zajis­tit, aby ucha­zeči měli potřeb­né zna­los­ti k zajiš­tění bez­peč­nos­ti osob a ochra­ny majetku.
V této sou­vis­los­ti vyvs­tá­vá otáz­ka, zda má smysl se pou­ze naučit naz­paměť všech­ny mož­né otáz­ky a odpo­vě­di ke zkoušce, aniž bychom se hlou­bě­ji zabý­va­li jejím obsahem.

Zkušeb­ní otáz­ky: Teo­rie a praxe

Žád­ná otáz­ka — učení se pomocí otá­zek ke zkoušce 34a nabí­zí mno­ho výhod. Pouhé memo­rová­ní zkouš­ko­vých otá­zek a odpo­vě­dí není v tom­to kon­tex­tu vhod­nou meto­dou pří­pra­vy, pro­tože zkouš­ka může obs­aho­vat i situační otáz­ky. To pla­tí zej­mé­na pro úst­ní část zkoušky. Kromě toho je důleži­té pocho­pit sou­vis­los­ti mezi jed­not­li­vý­mi tema­tický­mi oblast­mi a umět je apli­ko­vat na kon­krét­ní prak­tické pří­pa­dy. Povrch­ní pří­pra­va může vést k tomu, že něk­teří ucha­zeči zkouš­ku složí, ale nebu­dou schop­ni své zna­los­ti uplat­nit v pra­xi. Zpra­vid­la se však složení zkoušky stá­vá pro­blé­mem i v pří­pa­dě, že se člo­věk učí pou­ze naz­paměť a nezí­s­kal sku­teč­né poro­zu­mění obsahu.

Výz­vy

Kromě toho je důleži­té znát nejen práv­ní zákla­dy a přís­luš­né před­pi­sy, ale také poro­zu­mět psy­cho­lo­gickým a komu­ni­kačním aspek­tům této pro­f­ese. Kon­eck­on­ců sou­kromí bez­peč­nost­ní pra­cov­ní­ci musí nejen roz­poz­nat a odvrá­tit nebez­pečí, ale také umět použí­vat dees­ka­lační tech­niky a řešit obtí­ž­né situ­ace. To zahr­nu­je také efek­tiv­ní komu­ni­ka­ci a řešení kon­flik­tů. Roli zde samo­zřej­mě neh­raje pou­ze obs­ah výuky, ale pře­de­vším pro­fes­ní zkušen­os­ti a jejich pře­dá­vá­ní, např. v rámci pří­prav­né­ho kur­zu nebo výmě­nou se zkušený­mi kolegy. Mimocho­dem, na práv­ní téma­ta se zaměřu­je i zkouš­ka odbor­né způ­so­bi­los­ti 34a. Téma­ta jako trest­ní prá­vo nebo občan­s­ké prá­vo jsou V písem­né zkoušce se váží dva­krát. Člo­věk by neměl nechat žád­né body ležet ladem tím, že pochopí práv­ní pro­ble­ma­ti­ku, nem­lu­vě o rizicích práv­ní nez­na­los­ti při poz­dě­jší prá­ci v bez­peč­nost­ní službě.

Poro­zu­mění obs­a­hu zkoušky

Kan­di­dá­ti na zkouš­ku by se měli inten­ziv­ně zabý­vat obs­a­hem zkoušky a snažit se mu hlou­bě­ji poro­zu­mět. Nemě­li by se zabý­vat pou­ze fak­ty, ale také sou­vis­lost­mi a výz­na­mem toho, co se nauči­li. Jed­ním ze způ­s­o­bů, jak toho dosáhn­out, je hovořit s další­mi lid­mi, kteří se na zkouš­ku také při­pra­vu­jí nebo již v oboru pra­cu­jí. K proh­lou­bení poro­zu­mění a uplat­nění nauče­né­ho mohou přispět i prak­tické zkušen­os­ti. Obe­cně se dopo­ruču­je Kni­hy, online kur­zy a ško­lení v učeb­něKurz je kon­ci­po­ván tak, aby pos­kytl kon­text a nepra­c­oval výhrad­ně s tes­to­vý­mi otáz­ka­mi a řešení­mi. K poro­zu­mění může význa­mně přispět vys­vět­lení na zákla­dě pří­pa­do­vých stu­dií, zej­mé­na práv­ních otázek.

Závěr

Shr­ne­me-li to, nemá smysl se pou­ze učit naz­paměť všech­ny mož­né otáz­ky a odpo­vě­di ke zkoušce, aniž bychom se hlou­bě­ji pono­ři­li do její­ho obs­a­hu. Mís­to toho by se kan­di­dá­ti měli inten­ziv­ně zabý­vat obs­a­hem zkoušky a snažit se mu hlou­bě­ji poro­zu­mět. To jim může pomo­ci nejen ke složení zkoušky, ale také k tomu, aby byli schop­ni své zna­los­ti uplat­nit v pra­xi a úspěšně pra­co­vat v oboru sou­kro­mé bezpečnosti.

Kód vou­ch­eru: 10% Sle­va na pří­pra­vu Sach­kun­de s Sachkun.de

Kód voucheru: 10% Sleva na přípravu Sachkunde s Sachkun.de

Vzdělá­va­cí plat­for­ma Sachkun.de je jed­nou z nejz­ná­mě­jších online nabí­dek pro pří­pra­vu na zkouš­ku 34a. Tato plat­for­ma s e‑learningem, tes­to­vý­mi otáz­ka­mi, zkušeb­ní­mi tes­ty a online nápo­vě­dou exis­tu­je již od roku 2005 a k online pří­pra­vě na zkouš­ku 34a ji využi­lo více než 10 000 lidí.

Novin­ka: Sachkun.de 2.0

Nedáv­no byla kom­plet­ně pře­pra­co­vá­na služ­ba eLear­ning na adre­se www.sachkun.de. Na stu­den­ty nyní čeká více než 1 000 tes­to­vých otá­zek ke zkouškám, cíleně zaměře­né učeb­ní tex­ty, instruk­tá­žní videa a dokon­ce i týden­ní živé online seminá­ře. Pří­pra­va na zkouš­ku 34a je k dis­po­zi­ci ve třech růz­ných ver­zích: Kla­sická, Pro a VIP. Ti, kteří si objed­na­jí VIP, mají navíc pří­st­up do sku­pi­ny na Whats­App, ve kte­ré mohou klást otáz­ky a vyměňo­vat si infor­mace s ost­at­ní­mi stu­den­ty Sach­kun­de. Novin­kou je, že pří­pra­va nyní pro­bí­há kom­plet­ně pro­s­třed­nict­vím pohodl­né aplik­a­ce pro mobilní tele­fo­ny, ve kte­ré se může­te učit s otáz­ka­mi 34a nepře­trži­tě, tj. 24 hodin den­ně, 7 dní v týd­nu — pod­le tari­fu po dobu 30, 60 nebo dokon­ce 100 dní. 

Kód kupónu pro www.sachkun.de

S kódem vou­ch­eru SK10YT v součas­né době dostá­vá­te Sle­va 10% na všech­ny tari­fy.
Kli­k­nu­tím sem přej­de­te pří­mo na Nabíd­ka na www.sachkun.de.

O odbor­né pří­pra­vě Sachkun.de

Sachkun.de roz­hod­ně není nej­lev­ně­jším pos­ky­to­va­te­lem na trhu, ale již léta se osvě­dču­je. Pozi­tiv­ní recen­ze na síti hovoří o kva­li­tě plat­for­my. Tu zajišťu­je i kva­li­fik­a­ce pro­vo­zo­va­telů výu­ko­vé plat­for­my 34a kolem Jör­ga Zitz­man­na. Je tře­ba také poz­na­menat, že otáz­ky týka­jí­cí se zkoušky a zhuš­tě­né učeb­ní tex­ty umožňu­jí při­pra­vit se na zkouš­ku IHK vel­mi efek­tiv­ně, tj. mimořád­ně časo­vě úsporně. Pokud zůst­a­nou otáz­ky týka­jí­cí se poro­zu­mění nezod­po­vě­ze­ny, je lek­tor k dis­po­zi­ci — v závis­los­ti na tari­fu — v týden­ní video­kon­fe­ren­ci nebo doda­tečně také ve výu­ko­vé sku­pině Whats­App 34a. Tím je zajiš­tě­no, že dota­zy účast­ní­ků budou vždy zod­po­vě­ze­ny — ste­jně jako v osob­ním kur­zu — a že bude pocho­pen veškerý obs­ah. S cen­a­mi zhru­ba mezi 1,80 a 3,00 eur za den (k 5. břez­nu 2023) je poměr ceny a výkonu vel­mi příz­ni­vý. K jis­to­tě přispí­vá i záru­ka vrá­cení peněz, která nas­tu­pu­je v pří­pa­dě, že navz­do­ry pří­pra­vě něko­li­krát neu­spě­jete u zkoušky 34a.

Wir wer­den hier im Blog nach und nach wei­te­re Anbie­ter vor­stel­len. Wir freu­en uns über Ihre Mei­nun­gen und Erfah­run­gen zur 34a-Prü­fungs­vor­be­rei­tung! Hin­ter­las­sen Sie ger­ne einen Kommentar 🙂

Infor­mační strán­ka o odbor­n­o­s­ti: Vše nové!

Informační stránka o odbornosti: Vše nové!

Zdra­vím všech­ny zájemce o odbor­né znalosti!

Od dnešní­ho dne má infor­mační strán­ka o tom­to téma­tu novou podo­bu. Strán­ky byly kom­plet­ně gra­fi­cky pře­pra­co­vá­ny a nyní je lze snad­no použí­vat i na chytrých tele­fonech! Kromě toho byla rozší­ře­na nabíd­ka služeb. Polož­te svou otáz­ku v Fórum nebo použij­te Vyh­le­dá­vá­ní strá­nekpokud potře­bu­jete infor­mace o kon­krét­ním tématu.

Novin­ky vždy na blogu

Nový je také web­log, na kte­rém prá­vě čte­te ten­to pří­spě­vek. Budu vás zde v krát­kých člán­cích infor­mo­vat, kdy­ko­li se obje­ví novin­ky týka­jí­cí se zkoušky 34a nebo jiných bez­peč­nost­ních témat!

O mně

Jme­n­u­ji se Han­nes Fich­tel a jsem zkušeb­ní komi­sař v růz­ných zkušeb­ních komi­sích v oblas­ti ochra­ny a bez­peč­nos­ti na IHK. V sou­kro­mé bez­peč­nost­ní služ­bě pra­cu­ji od roku 2006. Počí­na­je výu­kou pod­le § 34a GewO a výcvi­kem spe­cia­lis­ty pro ochra­nu a bez­peč­nost jsem se dále roz­ví­jel přes další výcvik mis­tra pro ochra­nu a bez­peč­nost (IHK) až po bak­alá­řs­ké a magis­ter­s­ké stu­di­um v oboru bez­peč­nost. Pro­vo­zu­ji odborný info­por­tál a rád zod­po­vím všech­ny vaše dotazy!

Otisk
cs_CZCS