Otáz­ky týka­jí­cí se odborných znalostí

Chce­te se doz­vě­dět více o zkoušce nebo o pří­pra­vě na ni?

Zde naj­de­te odpo­vě­di na Sach­kun­de § 34a Gewo!

Čas­to kla­de­né otáz­ky (FAQ)

V sek­ci FAQ jsme pro vás při­pra­vi­li krát­ké odpo­vě­di na čas­to kla­de­né otázky.

Přeč­tě­te si více!

Fórum

Na fóru může­te klást své vlast­ní otáz­ky komu­ni­tě Sach­kun­de, vyměňo­vat si s ost­at­ní­mi nápa­dy a odpo­ví­dat na dota­zy ost­at­ních návštěvníků! 

Přeč­tě­te si více!

Slov­ní­ček

Slov­ní­ček je jakou­si “mini-ency­klo­pe­dií”. Stručně popi­su­je něk­te­ré důleži­té poj­my a zkrat­ky v kon­tex­tu zkoušky.

Přeč­tě­te si více!

Kva­li­fik­a­ce

Čas­to se set­ká­te s poj­my jako “bez­peč­nost­ní spe­cia­lis­ta”, kte­ré ve sku­teč­nos­ti neexis­tu­jí. Na této strán­ce se doz­ví­te, kte­ré kva­li­fik­a­ce jsou v sou­kro­mém bez­peč­nost­ním sek­toru sku­tečně uznávány.

Přeč­tě­te si více!

Vyh­le­dá­vá­ní

Pokud nemůže­te najít, co hle­dá­te, snad to naj­de­te zde: Pomocí vyh­le­dá­vá­ní na strán­ce může­te pro­chá­zet celý obs­ah info­por­tá­lu Sub­ject Gui­de pod­le hle­daných výrazů.

Přeč­tě­te si více!

Kon­takt

Vaše spo­jení s námi! Nevá­hej­te nám nap­sat osob­ně pro­s­třed­nict­vím kon­takt­ní­ho for­mulá­ře. Ale: Pokud máte kon­krét­ní dota­zy týka­jí­cí se zkoušek nebo živ­nos­ten­ské­ho prá­va, obrať­te se na svou prů­mys­lo­vou a obchod­ní komoru (IHK) nebo pří­mo na přís­lušný úřad!

Přeč­tě­te si více!

Exklu­ziv­ní tipy, jak snad­no složit zkoušku

Nepo­sí­lá­me spam! Další infor­mace naj­de­te v naší Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů.

Exklu­ziv­ní tipy, jak snad­no složit zkoušku

Nepo­sí­lá­me spam! Další infor­mace naj­de­te v naší Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů.

Otisk
cs_CZCS