Archi­vy

34a test

Výho­dy učení se pomocí zkušeb­ních otá­zek ke zkoušce 34a jsou následující.

Výhody učení se pomocí zkušebních otázek ke zkoušce 34a jsou následující.

Učení se pomocí zkouš­ko­vých otá­zek je osvě­dčená meto­da, kte­rou mno­ho stu­den­tů použí­vá ke zlepšení své­ho poro­zu­mění a zna­los­tí urči­tých témat. 

Proč má pří­pra­va na zkouš­ku 34a smysl

Při zod­po­ví­dá­ní zkouš­ko­vých otá­zek zís­ká­te zpět­nou vaz­bu o tom, jak dobře jste lát­ce poro­zu­mě­li, a může­te se zaměřit na obtí­ž­né čás­ti a zlepšit své zna­los­ti. Může­te zjis­tit mezery ve svém poro­zu­mění a zaměřit se na ně. Díky pra­vi­del­né zpět­né vaz­bě může­te zajis­tit, abys­te se neus­tá­le zlepš­ova­li, a sle­do­vat svůj pokrok.
Další výho­dou učení se pomocí zkušeb­ních otá­zek je hlu­b­ší zapo­jení do výuky. Při zod­po­ví­dá­ní zkouš­ko­vých otá­zek se člo­věk musí inten­ziv­ně­ji zabý­vat obs­a­hem a vyt­vá­řet sou­vis­los­ti mezi jed­not­li­vý­mi téma­ty. Hlu­b­ším pro­ni­k­nu­tím do infor­mací lze zís­kat hlu­b­ší poro­zu­mění téma­tu. Opa­ko­vá­ním a apli­ko­vá­ním infor­mací se zlepšu­je paměť. Když se téma­tu inten­ziv­ně věnu­jete a aktiv­ně apli­ku­jete to, co jste se nauči­li, lépe vám to utkví v pamě­ti.
Zkouš­ko­vé otáz­ky také zaměřu­jí pozor­n­ost na nej­dů­leži­tě­jší aspek­ty učeb­ní lát­ky a pomá­ha­jí eli­mi­no­vat nepod­stat­né infor­mace. Zaměřením na rele­vant­ní infor­mace je mozek scho­pen je lépe vstře­bat a zpra­co­vat. To vede k lepší­mu pocho­pení učeb­ní lát­ky.
Jed­ním z nej­dů­leži­tě­jších pří­nosů učení se pomocí zkouš­ko­vých otá­zek je simu­lace zkouš­ko­vé situ­ace. To může také pomo­ci sní­žit úzkost ze zkoušek. Úzkost ze zkoušky může být význa­mnou překá­ž­kou učení, pro­tože může způ­so­bit, že podá­te horší výkon, než bys­te ve sku­teč­nos­ti moh­li. Nácvi­kem zkouš­ko­vých otá­zek se může­te lépe přiz­pů­so­bit typu otá­zek a prů­běhu zkoušky. To může pomo­ci sní­žit úzkost ze zkoušek a zvýšit sebevědomí.

Další výho­dy učení se pomocí zkušeb­ních otázek

Závěr

Učení se pomocí zkušeb­ních otá­zek má cel­ko­vě mno­ho výhod. Pomá­há zlepšit pocho­pení učeb­ní lát­ky, posí­lit paměť a sní­žit strach ze zkoušek. Díky pra­vi­del­né zpět­né vaz­bě a cíle­né­mu pro­cvičo­vá­ní může­te pra­co­vat kon­krét­ně na obtí­žných čás­tech a sle­do­vat svůj pokrok. Učení se zkouš­ko­vý­mi otáz­ka­mi je účin­ný způ­s­ob, jak se při­pra­vit na zkoušky a uspět u nich. Pří­pra­va na zkouš­ku se zkouš­ko­vý­mi otáz­ka­mi je pro­to důleži­tým fak­torem úspěš­né­ho složení zkoušky IHK. Proč pouhé zapa­ma­to­vá­ní nemu­sí nut­ně stačit ke složení zkoušky 34a, se doz­ví­te v tom­to pří­spěv­ku na blogu.

Tip: Zkušeb­ní otáz­ky na YouTube

Co je to vyše­tření 34a?

Co je to vyšetření 34a?

Zkouš­ka odborných zna­los­tí pod­le § 34a záko­na o živ­nos­ten­ském pod­ni­ká­ní je vstup­ní kva­li­fi­ka­cí pro zaměst­nan­ce v oboru sou­kro­mé bez­peč­nos­ti. Slouží jako doklad o základ­ních zna­los­tech, zej­mé­na pokud jde o základ­ní práv­ní aspek­ty sou­vi­sejí­cí s prací ve strá­žní a bez­peč­nost­ní služ­bě. Úspěšně složená zkouš­ka odborných zna­los­tí s pot­vr­zením od prů­mys­lo­vé a obchod­ní komo­ry je navíc před­po­k­la­dem pro pro­vá­dění spe­ciálních úkolů v oblas­ti ost­ra­hy a povo­lení k samostat­né výdě­leč­né čin­nos­ti jako dodava­tel ostrahy.

Osvě­dčení o způ­so­bi­los­ti je vyža­do­vá­no pro nás­le­du­jí­cí činnosti

Jako strá­žný (zaměst­nan­ec) potře­bu­jete doklad o úspěš­ném složení zkoušky odbor­né způ­so­bi­los­ti u Hos­po­dá­řs­ké komo­ry (IHK) (pod­le § 34a GewO), pokud zajišťu­jete ost­ra­hu vstup­ních pros­tor dis­ko­ték v pohost­inst­ví (vyha­zo­vači), hlíd­ky na veře­jných pros­transt­vích (např. měst­ské hlíd­ky), hlíd­ky na pros­transt­vích se sku­tečným veře­jným pro­vo­zem, čin­nos­ti na ochra­nu před zlo­dě­ji v obcho­dech (detek­tivo­vé obchod­ních domů nebo pro­de­jen). (např. měst­ské hlíd­ky), hlíd­ky v pro­s­torách s aktuálním pohy­bem veře­j­nos­ti, čin­nos­ti na ochra­nu před zlo­dě­ji v obcho­dech (detek­tivo­vé v obcho­dech), ost­ra­ha azy­l­o­vých a uprch­lických zaří­zení (pou­ze v řídí­cí funk­ci) a ost­ra­ha vel­kých akcí s chrá­něným vstu­pem (pou­ze v řídí­cí funkci).

Účel zkoušky odborných znalostí

Proč je znalecké zko­umá­ní něko­lik důvo­dů. Pokud sou­kro­mé oso­by — včet­ně zaměst­nan­ců bez­peč­nost­ních agen­tur — střeží živo­ty nebo majet­ek jiných osob, zna­mená to pro ně zvlá­št­ní povin­nos­ti a vel­kou odpo­věd­nost. Jako bez­peč­nost­ní pra­cov­ník musí­te znát svá prá­va a zákon­né limi­ty, tj. co je povo­le­no a co zaká­zá­no. Na dru­hou stra­nu jste z pozice ruči­te­le povin­ni zab­rá­nit poš­ko­zení kli­en­ta. Na roz­díl od poli­cie nemá­te žád­né zvlá­št­ní pra­vo­mo­ci, a pro­to musí­te být schop­ni přes­ně zvá­žit, do jaké míry smí­te v kon­krét­ní situ­aci zasáhn­out do práv tře­tích osob. Pokud zaj­de­te pří­liš dale­ko, hro­zí vám obvinění z trest­ných činů, jako je zba­vení osob­ní svo­bo­dy nebo ublí­žení na zdra­ví. Pokud spí­te ve služ­bě a neplní­te svou povin­nost chrá­nit, může­te se v pří­pa­dě způ­so­bení ško­dy dostat před soud za spá­chá­ní trest­né­ho činu z ned­ba­los­ti. Mimo jiné i z těch­to důvo­dů, kte­ré jsou zde uve­de­ny jako pří­kla­dy, je důleži­té zís­kat odbor­né zna­los­ti, abys­te poz­dě­ji zís­ka­li potřeb­nou jis­to­tu pro čin­nost v oblas­ti ostrahy.

Proč tolik účast­ní­ků neu­spě­je u zkoušky odborných zna­los­tí? (§ 34a GewO)

Proč tolik účastníků neuspěje u zkoušky odborných znalostí? (§ 34a GewO)

Jaké jsou důvo­dy, proč tolik zkoušených neu­spě­je při zkoušce u Prů­mys­lo­vé a obchod­ní komo­ry (IHK) v oboru bezpečnost?

Tuto otáz­ku si kla­dou také Jörg Zitz­mann a Kai Delio­mi­ni v dopo­ruču­jí­cí kni­ze Pod­cast pro ochra­nu a zabez­pečení (Video níže!).

Obě strán­ky Jörg Zitz­mann a také Kai Delio­mi­ni jsou v oboru sou­kro­mé bez­peč­nos­ti vel­mi dobře známé.
Oba jsou mimo jiné zas­tou­pe­ni ve zkušeb­ních komi­sích IHK v oblas­ti ochra­ny a bez­peč­nos­ti, jsou aktiv­ní jako autoři knih pro pří­pra­vu zkoušky odborných zna­los­tí a jsou zas­tou­pe­ni mno­ha uži­tečný­mi videi na You­Tube a v podcastech.

Kaž­dá druhá nebo tře­tí oso­ba neproj­de tes­tem 34a!

Při nezříd­ka se vys­ky­tu­jí­cích poruchách mezi 30 a 50% se při­ro­zeně nabí­zí otáz­ka: Jaký je důvod?
Něk­te­ré fak­to­ry úspěchu či neúspěchu jsou zřej­mé. Něk­te­ré pro­blé­my lze vyřešit snad­no a rych­le, jiné vyža­du­jí inten­ziv­ní učení, pra­xi a vytrva­lost. Ješ­tě než se poku­sím pouká­zat na to, co považu­ji za hlav­ní fak­to­ry (ne)úspěchu, při­klá­dám vel­mi zají­ma­vý roz­ho­vor mezi Jör­gem Zitz­man­nem a Kai­em Delio­mi­nim na YouTube:

Mých 5 nejčas­tě­jších důvo­dů, proč tolik lidí neu­spě­je u písem­né a úst­ní zkoušky odborných zna­los­tí na IHK

Pod­le mých zkušen­os­tí jsou hlav­ní­mi důvo­dy neúspěchu s “licen­cí 34a” nás­le­du­jí­cí faktory:

 1. Ned­ost­a­tek moti­va­ce / nezájem
  Mno­ho účast­ní­ků nevi­dí ve zkoušce žád­nou přid­anou hod­no­tu. Nema­jí sku­tečný zájem o obs­ah, takže se vůbec nech­tě­jí učit. To se pro­je­vu­je zej­mé­na u osob, kte­ré jsou “vys­lá­ny” svým zaměst­nava­te­lem nebo pra­cov­ní agen­tur­ou a ve sku­teč­nos­ti nema­jí o sou­kromý bez­peč­nost­ní sek­tor vůbec zájem. Ale i když se účast­ní­te z vlast­ní vůle: Vyše­tření čas­to není vní­má­no jako pří­leži­tost, ale jako nut­né zlo. Ned­ost­a­tek moti­va­ce a záj­mu se však dia­me­trálně liší od úspěchu u zkoušky.
 2. Ned­ost­a­tečná pří­pra­va obsahu
  Něk­teří lidé berou zkouš­ku na leh­kou váhu. Otáz­ky s výbě­rem odpo­vě­dí s před­na­sta­vený­mi odpo­věď­mi, kte­ré je tře­ba zaš­krtn­out, a pou­ze 50% potřeb­né správ­né odpo­vě­di k absol­vo­vá­ní — co by se moh­lo poka­zit, ptá­te se sami sebe. Ale zda­le­ka ne. Zej­mé­na práv­ní téma­ta jsou náročná. Kromě toho vás čeká vzrušení, zej­mé­na při úst­ní zkoušce, a otáz­ky, u kterých bude­te muset pře­mýš­let tro­chu jinak. Pokud nemá­te potřeb­né zna­los­ti, a tím i důvěru k jed­ná­ní, bude­te rych­le vyřa­ze­ni. Kom­plex­ní pří­pra­va je zák­la­dem úspěchu u zkoušky!
 3. Ned­ost­a­tečná zna­lost němčiny
  Na zna­lost němči­ny již bylo polože­no mno­ho otá­zek a řeče­no mno­ho slov. Jed­no je jis­té: mno­ho lidí pra­cu­jí­cích v bez­peč­nost­ním sek­toru není rodilý­mi mlu­včí­mi němči­ny. Pro prá­ci je čas­to důleži­tá více­ja­zyč­nost, ale také dosta­tečná zna­lost němči­ny. Zkouš­ka se totiž sklá­dá výhrad­ně v němčině a vy musí­te být schop­ni sebe­jis­tě komu­ni­ko­vat něme­cky i při své kaž­do­den­ní prá­ci strá­žní­ka. Práv­ní tex­ty jsou psá­ny obtí­žným jazy­kem, “úřed­ní řeč” je obvyk­le ste­jně obtí­žná k pocho­pení a otáz­ky ke zkoušce něk­dy závi­sí na jed­not­li­vých slovech, která mohou změ­nit výz­nam tím či oním smě­rem nebo pos­kytn­out nápo­vě­du k řešení.
 4. Struk­tu­ra a způ­s­ob zkoušky jsou nejasné.
  Mno­ha lidem nej­sou zce­la jas­né rám­co­vé pod­mín­ky zkoušky. Ale pou­ze pokud víte, která téma­ta jsou důleži­tá a jak, a jak je zkouš­ka struk­tur­o­vaná, může­te se na ni při­pra­vit kon­krét­ně a efek­tiv­ně. Exis­tu­jí napří­klad téma­ta, která lze rych­le pře­ko­nat a na která lze obvyk­le odpo­vě­dět zdra­vým rozu­mem. Něk­terá téma­ta se nao­pak počí­ta­jí dva­krát a něk­terá vyža­du­jí inten­ziv­ně­jší stu­di­um. Kromě toho exis­tu­jí empi­rické hod­no­ty pro úst­ní zkouš­ku a tak­tické tipy pro prá­ci s tes­to­vý­mi otáz­ka­mi, kte­ré by měl zpro­s­třed­ko­vat napří­klad kom­pe­tent­ní lek­tor nebo autor.
 5. Obtí­ž­né indi­vi­duální podmínky
  Lidé jsou samo­zřej­mě růz­ní. Kaž­dý má jiné osob­ní před­po­kla­dy a význa­mnou roli při úspěchu či neúspěchu hra­jí také obe­c­né pod­mín­ky (např. rodin­né povin­nos­ti, volný čas na učení, pro­s­tře­dí, ve kte­rém se učí atd.). Možná také zná­te lidi, kteří si doká­ží zapa­ma­to­vat věci “rychlým poh­le­dem” a vyba­vit si je lus­knu­tím prstu. Pro jiné je to nao­pak pod­stat­ně obtí­žně­jší. Něk­teří lidé také nema­jí pro­blém mlu­vit před ost­at­ní­mi ve zkouš­ko­vé situ­aci, větši­na je při­ro­zeně nap­ja­tá, něk­teří účast­ní­ci trpí pří­mo zkouš­ko­vou úzkostí.

Polož­te si otáz­ku, do jaké míry se na vás vzta­hu­jí výše uve­de­né body, jak se může­te vyva­ro­vat chyb v pří­pra­vě a jak může­te kom­pen­zo­vat pří­pad­né ned­ost­at­ky. Více infor­mací o této pro­ble­ma­ti­ce naj­de­te zde na infor­mačním por­tá­lu o před­mě­tu. čet­né tipy a Odka­zy na jiné strán­ky nebo média, napří­klad You­Tube.


Nej­no­vě­jší knižní tipy pro model 34a:

Infor­mační strán­ka o odbor­n­o­s­ti: Vše nové!

Informační stránka o odbornosti: Vše nové!

Zdra­vím všech­ny zájemce o odbor­né znalosti!

Od dnešní­ho dne má infor­mační strán­ka o tom­to téma­tu novou podo­bu. Strán­ky byly kom­plet­ně gra­fi­cky pře­pra­co­vá­ny a nyní je lze snad­no použí­vat i na chytrých tele­fonech! Kromě toho byla rozší­ře­na nabíd­ka služeb. Polož­te svou otáz­ku v Fórum nebo použij­te Vyh­le­dá­vá­ní strá­nekpokud potře­bu­jete infor­mace o kon­krét­ním tématu.

Novin­ky vždy na blogu

Nový je také web­log, na kte­rém prá­vě čte­te ten­to pří­spě­vek. Budu vás zde v krát­kých člán­cích infor­mo­vat, kdy­ko­li se obje­ví novin­ky týka­jí­cí se zkoušky 34a nebo jiných bez­peč­nost­ních témat!

O mně

Jme­n­u­ji se Han­nes Fich­tel a jsem zkušeb­ní komi­sař v růz­ných zkušeb­ních komi­sích v oblas­ti ochra­ny a bez­peč­nos­ti na IHK. V sou­kro­mé bez­peč­nost­ní služ­bě pra­cu­ji od roku 2006. Počí­na­je výu­kou pod­le § 34a GewO a výcvi­kem spe­cia­lis­ty pro ochra­nu a bez­peč­nost jsem se dále roz­ví­jel přes další výcvik mis­tra pro ochra­nu a bez­peč­nost (IHK) až po bak­alá­řs­ké a magis­ter­s­ké stu­di­um v oboru bez­peč­nost. Pro­vo­zu­ji odborný info­por­tál a rád zod­po­vím všech­ny vaše dotazy!

Otisk
cs_CZCS